2014. augusztus 15., péntek

Nagyboldogasszony

Nagyboldogasszony 2014.

Bevezető

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, Nagyboldogasszonyt ünnepelve, Akinek mennybevételén

Ujjonganak az angyalok,

És magasztalják Isten Fiát.
E szavakkal szólít fel bennünket örvendezésre a mai liturgia kezdőéneke. Hogy Máriát tisztelő hívő lelkek mindnyájan tiszta szívvel örvendezhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg Mária-tiszteletünk lanyhulását, hiányosságait.

Kirié litánia
Urunk Jézus bocsásd meg Mária-tiszteletünk hiányosságait. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus bocsásd meg, hogy egyre ritkábban imádkozzuk az Üdvözlégy Máriát, s a rózsafüzért. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus bocsásd meg, hogy egyre ritkábban zarándokolunk a Mária kegyhelyekre. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Ma az Egyház a Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelét ünnepli, amit a magyar népnyelv egyszerűen csak Nagy-boldogasszonynak nevez. Azt a hitigazságot ünnepli ma az Egyház, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt meg, mint mi emberek valamennyien. Az ő testét nem érte romlás, hanem a mennyei dicsőségbe testestől-lelkestől felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette.
A katolikus Egyházban ez a legnagyobb Mária ünnep, és különösen is számunkra, magyarok számára, hiszen első Szent Királyunk, néki ajánlotta fel a Szent Koronát, hogy Ő legyen népünknek a királynője, Nagyasszonya, Oltalmazója és Pártfogója. Mi pedig legyünk mindenkor tisztelői, s hűséges gyermekei Máriának.
A Nagyboldogasszony hittitkának jobb megértéséhez adja kezünkbe az Egyház a mai napon az imént hallott evangéliumi szakaszt, amely Mária Erzsébetnél tett látogatásáról szól.
Az evangéliumi szöveg az elsődleges jelentésen túl hordoz magában egy mélyebb, másodlagos jelentést is.
Erzsébet így köszönti Máriát: „Hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?”
Ehhez hasonló felkiáltás már elhangzott az Ószövetségben is. Akkor, amikor Dávid Jeruzsálembe akarta vitetni a frigyládát, mely a szövetség tábláit tartalmazta, s egy zsidó számára az Isten jelenlétének mindennél elevenebb jelképe volt.
Mielőtt a frigyládát Dávid Jeruzsálembe vitette volna, megrendült e titok előtt, s így szólt: „Hogyan jöhet hozzám az Úr ládája?” Mintha szóról-szóra egyeznének ezzel Erzsébet Máriát köszöntő szavai: „Hogyan lehetséges, hogy az én Uramnak anyja látogat el hozzám?”
Ezen ószövetségi előkép alapján nevezi az egyház a kereszténység első századaitól kezdve Máriát az Úr frigyládájának. „Mária, frigynek szent szekrénye” – imádkozzuk a

litániában. Mária az Isten jelenlétének a frigyládája volt, hiszen a szíve alatt hordozta a megtestesült Igét, Isten Egyszülött Fiát – az Istent.
Az igazi frigyláda nem csak Erzsébethez megy el, hanem hozzánk is eljön, s elhozza legszentebb magzatát.
De ahogyan az ószövetségi frigyláda is csak hordozója volt a benne lévő szövetségi tábláknak, úgy Mária is hordozója az Isten Fiának. Nem az ő érdeme az, hogy ez így történt, hanem egyedül Isten kegyemének köszönheti mindezt.
De ez nem kisebbíti Mária érdemeit sem, mert ahogyan megénekelte a Magnificatban Mária: „Ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.”
Valóban boldog vagy Mária, ó áldott frigyládája az Úrnak! Mert meghallottad az Isten szavát és hittél is annak. Nemcsak anyja voltál Jézus Krisztusnak, hanem tanítványa is – mégpedig a leghűségesebb tanítványa.
De nem csak Mária teste volt ilyen magasztos – amely hordozta az örök Igét, s amely ezért testestől-lelkestől fölvétetett a mennybe – mert a mi testünk sem alább- valóbb. Mi is egyfajta frigyládái vagyunk az Úr jelenlétének. Azért, mert minden ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Amikor a szentáldozásban magát az Úr Krisztust vesszük magunkhoz, mi is az örök Ige hordozóivá leszünk. – Azért is vagyunk az Úrfrigyládái, mert minden megkeresztelt, megbérmált ember a Szentlélek temploma, ahogy Szent Pál apostol mondja. Ezért, amint Mária teste részesült a megdicsőülésben, úgy fog részesülni, hitünk szerint, egykor a mi testünk is a megdicsőülésben.
De ami fontosabb: nem csak testünk sorsát mutatja meg Mária, hanem azt is, hogy hogyan kell élnünk, hogy erre a megdicsőülésre eljussunk. Hiszen, amint mondottam, Mária nem csak anyja, volt Jézusnak, hanem leghűségesebb tanítványa is. Miként az apostolok, úgy ő is követte Jézust mindenhová, s hallgatta tanítását. Emlékezzünk csak arra, hogy pünkösdkor ott találjuk az apostolok között, amint együtt imádkozik velük.
Az Egyház tanítása vallja, hogy Mária azóta is imádkozik velünk és értünk Az Egyház anyja lett, különleges közbenjárónk Ő Istennél.
Mária hite, szeretete és Krisztussal való tökéletes egysége legyen példakép számunkra. Ahogyan ő hordozta Krisztust, s volt Isten engedelmes szolgálóleánya, s ahogyan ő volt a leghűségesebb tanítvány, úgy nekünk is példát véve róla krisztushordozókká és hűséges tanítványokká kell lennünk. Mert ez a hiteles kereszténység, ez a hiteles, csendes példaadás a nem hívő honfitársaink számára is, amely újra Mária tisztelőivé, gyermekeivé teszi őket és mindannyiunkat.
Amen.
F. F.