2016. október 31., hétfő

Romzsa Teodor

Egy diktátor és egy szent összecsapásából az előbbi kerül ki győztesen, mégis ez utóbbi nyeri meg a hadjáratot. Romzsa Tódor fiatalon vállalta a kárpátaljai püspökséget, ami egyet jelentett a Róma hitéhez való hűséggel és a vértanúsággal.
A vörös, ateista diktatúra egyenesen Moszkvából adta ki a parancsot a megölésére. Haramia módszerekkel támadták meg, de sebesülésének egy ideig ellent tudott állni erős szervezete. Egy titkosrendőr a munkácsi kórházban méreginjekcióval gyilkolta meg.
Hűséges volt magyarságához, görög-katolikus őseihez, a római pápához és hitéhez. Méltán tiszteljük a xx. század vértanú püspökeink sorában. Mindvégig követte Mesterének szavát, aki életét adta juhaiért.

Hívei és papjai számára máig világító fáklya.

2016. október 29., szombat

Évközi 31. vasárnap

Évközi 31. vasárnap

Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban Zakeus történetét olvastatja fel a Liturgia. Zakeus szerette volna látni Jézust, ezért mindenre hajlandó volt. Hogy Jézust láthassa, kistermete miatt felmászik a fügefára. És törekvésének meg lett a jutalma. - Jézus észreveszi a legapróbb indulást is, és elébe megy az indulónak. - Minden vasárnap alkalmunk van erre az indulásra, alkalom arra, hogy Jézussal egy asztalhoz ülhessünk. - Hogy méltók lehessünk erre, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy bennünk oly gyenge a Veled való találkozás utáni vágy. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy a Veled való találkozásaink, nem késztetnek Zakeus tetteihez hasonló tettekre. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem követjük példádat és nem hívjuk a mai Zakeusokat. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Lukács evangélista sajátos jelenete ez a mai evangéliumi rész. Lukács ezzel azt hangsúlyozza, hogy Jézus nemcsak a testi betegségeket gyógyította meg, hanem meglátta az ember lelki betegségit is, vívódásait, magányosságát, és ezekre is orvosságot hozott.
A szöveg elég bizalmas, az ember belső világához tartozó részleteket tartalmaz. Honnan tudhatta ezt a mindennek utána járó Lukács? A Hagyomány szerint Lukács jó ismeretségben volt Máriával. Így olyan dolgokat is megtudott magától a családtól és kifejezetten Szűz Máriától, ami a másik két szinoptikus evangéliumban nem található meg. Gondoljunk csak Keresztelő Szent János, a Gyermek Jézus születésével kapcsolatos nagyon is családias részletekre.
Zakeus gazdag vámos volt, a vámosok főnöke. A rómaiak szolgája volt, és a zsidó nép ellensége. Hallhatott egyet, s mást Jézusról, de nem volt bátorsága a szemébe nézni. A vadfügefa lombjai közé bújt, hogy biztonságos távolságban megleshesse a Jerikóba bevonuló Jézust. Nem vette észre, hogy a rejtekhely ellenére Jézus is figyeli őt. Jézus lehívta őt a fügefáról. Láthatta tehát Jézust. S Jézus meghívatta magát ennek a bűnösnek bélyegezett ember házába.
Nagy volt Zakeus öröme. Nemcsak láthatta, hanem vendégül is láthatta Jézust. Zakeus örömmel fogadta házába Jézust. Egy asztalhoz ült vele, együtt étkeztek.
Zakeus olyan ebédet adott Jézusnak, amelyen ott voltak a munkatársai is, a bűnösöknek mondott vámosok is.
A zsidók megütköztek Jézus magatartásán, amikor a bűnös embernél, Zakeusnál szállt meg, s egy asztalhoz ült a vámosokkal.
Azt mondanom sem kell, hogy Jézus ezzel a tettével semmiképp sem helyeselte Zakeus cselekedeteit. Sőt, azok, akik Jézussal egy asztalnál ültek, azok mássá lettek!
A korabeli keleti ebédek órák hosszat tartó ebédek voltak, ahol beszélgetések, tanítások hangzanak el. Jézus részéről is elhangzik a híres tanítás: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.
És Jézus tanításának hatására megváltozik Zakeus is. Egy olyan fordulat következett be életében, amely egyszeriben összeszorítja, majd kitágítja a szívét, megfordítja az életét. Majd következik a jelenet későbbi mozzanata, amikor a tehetős vámos fölkel a családi asztaltól és jóvátevő vallomást tesz: "vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam valamivel, akkor négyannyit adok helyette". Döbbenetes ez az elhatározás. Zakeus felhagy korábbi bűnös foglalkozásával. Megtér. Mássá lesz. Jézus tanítványa lesz.
Jézus történetzáró mondata szerint: "Ma üdvösség költözött ebbe a házba.”
Zakeusnak üdvössége van. Gondolkozzunk el a jézusi szavakon.
Ma - ez világos határ a tegnap és a holnap között. Zakeus életének egy szakasza lezárult, és egy új kezdődött. Addig Jézus nélkül élt, mostantól Jézusnak, mint Úrnak. Zakeust mától kezdve már nem önmaga érdekli, hanem mások sorsa.
Lett - ez nemcsak arra utal, hogy addig nem volt, hanem arra is, hogy ez teljesen befejezett történés. Jézus mondta: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van, átment a halálból az életbe."
Az üdvösség azt jelenti: együtt él Jézussal. Aki visszatalált a mennyei Atyához, annak van üdvössége. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek." Addig nem voltak azok, de a Jézusban való hit által Isten gyermekeivé lettek.
Ennek a háznak - ez nem azt jelenti, hogy Zakeus egész háznépe is üdvözült. Az üdvösséget mindenkinek személyesen kell hittel elfogadnia. De az, hogy Zakeus új életet kapott Jézustól, családjához is közel hozta az Isten országát. Az újjászületett hívő túlmutat magán, mint afféle mágnesezett ember másokat is Jézushoz vonz.
Minden krisztushívő tudatában van annak, hogy ma is nagy számban élnek közöttünk Jézust nem ismerő Zakeusok, akik Jézus általunk közvetített tekintetére és szavára várnak.
De egyáltalán, hiszünk-e mi abban, hogy ők is megtérhetnek? A vasárnap történt gonosz tetteik megingathatják megtérésükben való reményünket. De a történtek ellenére is, bízunk abban, hogy Isten ma is meg akarja fordítani a bűnösök útját, s az emberekkel, akik eltávoztak tőle, egy asztalhoz akar ülni. Hiszünk abban, hogy ma is elérkezhet az üdvösség napja, a Krisztus nélkül élő mai Zakeusok számára is.
Merjük hinni! És merjünk ennek megvalósításáért meg is tenni mindent, ami tőlünk telik! "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett", elveszett honfitársainkat is.

Ámen

2016. október 28., péntek

Szent Simon és Szent Júdás Tádé

Szent Simon és
Szent Júdás Tádé

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepén az evangélium a tizenkét apostol kiválasztásáról és nevük  felsorolásáról szól. E tizenkét  személy lett a  magja a  krisztusi közösségnek,  az Egyháznak.
Miért hozta  létre Jézus ezt a közösséget? Miért akarta, hogy követői közösséget  alkossanak? A válaszhoz onnan  kell kiindulnunk,  hogy Jézus  az üdvösség  örömhírének hirdetője és az üdvösség közvetítője. Lukács bátran hirdeti ezt, ezért  is nevezi  Jézust   írásában  Üdvözítőnek.
Az  üdvösség   műve  nem   Jézus mennybemenetele után kezdődik, mintha az apostolok kezdtek volna  hirdetni egy üdvözítő  tanítást. Az  üdvösség Jézus  Krisztus személyével  kezd  el megvalósulni  a   világban.   Egész  életében,   valamint   halálában   és feltámadásában is Üdvözítőnek mutatkozik.
Jézus  azt  szeretné,  hogy  az   üdvösség  műve  távozását  követően   is folytatódjék. Azért gyűjt maga köré tanítványokat és azért választja ki az apostolokat, hogy tanúi és küldöttei  legyenek, akik az általa  megkezdett munkát folytatják. Az  üdvösség nem emberi  elképzelés, elgondolás,  hanem Isten terve az emberrel. Az üdvösség út, amelyen az ember jár és  Istenhez ér.  Ezen  az  úton  az  apostolokra  alapozott  Egyház  vezet  minket   a Krisztustól, az Üdvözítőtől kapott megbízás alapján. Máshová vezető utakon sem elindulni, sem haladni nem érdemes.

(his)

2016. október 27., csütörtök

Heródes a róka

A tegnapi  elmélkedésben már  említettük, hogy  Jézus állandóan  közeledik Jeruzsálem felé,  ahol prófétaként  halál vár  rá. Sem  ennek tudata,  sem emberi fenyegetés nem térítheti el őt útjától küldetése  megvalósításától. A veszély az uralkodó,  Heródes részéről fenyeget,  aki meg akarja  öletni Jézust. Heródes  indokáról ugyan  nem tudunk  semmit, de  ha igaz  volt  a Jézusnak  szóló  figyelmeztetés,  akkor  feltehetően  Heródes  a  hatalmát féltette. Jézusról  ugyanis időközben  egyre többen  gondolták, hogy  ő  a Messiás, messiási  uralmát pedig  úgy  képzelték, hogy  ő lesz  az  ország vezetője, nyilvánvalóan ezt akarhatta megakadályozni Heródes.
Az  őt   fenyegető  halálveszélyt   a   farizeusok  jelzik   Jézusnak.   A figyelmeztetés jóindulatúnak tűnik,  amit furcsának  tartunk a  farizeusok részéről,  hiszen   más   esetekben   vitákat   kezdeményeznek   Jézussal, törvényszegéssel vádolják és ürügyet keresnek, hogy a vesztét okozzák.
Ez esetben  aligha   feltételezhetünk  jószándékot   részükről,  inkább   úgy gondolhatják, hogy  jó  volna  távol tartani  Jézust  a  fővárostól,  ahol nagyszámú néppel  találkozna és  tanítaná őket.  Úgy tűnik,  a  farizeusok inkább saját érdekeiket védik,  vezető hatalmukat féltik, de  ügyeskedésük nem térítheti le Jézust arról  az útról, amelyet végigjár, nem  téríthetik el küldetésétől.

(his)

2016. október 26., szerda

A szűk kapu

Egy név szerint meg nem nevezett személy az üdvösségre jutók számáról kérdezi Jézust a mai evangéliumban. Az illető valószínűleg nem tartozott Jézus tanítványi köréhez, különben erről említést tett volna Lukács evangélista. A furcsa kérdés arra utal, hogy a kérdező most találkozhatott először Jézussal.
Egy tanítványnak inkább az a fontos, hogy ő maga üdvözülni fog-e és nem az, hogy szám szerint hányan jutnak az üdvösségre. Engem sem elsősorban az üdvözültek száma érdekel, hanem az, hogy én eljuthatok-e az üdvösségre, és mit kell tennem ennek érdekében. Jézus szavaiból kiderül, hogy nem elég dicsekedni azzal, hogy valaki ismeri őt vagy hallgatja tanítását, hanem személyes kapcsolatban kell élni vele.
Sok ember számára a vallásosság gyermekkori emlék. Egykor szüleiktől kaphattak valamilyen vallásos nevelést, talán a hittanórák alkalmával megtanultak néhány dolgot. Talán még valami jó emlékük is maradt a templommal kapcsolatban. Persze ez még kevés, de talán lehet rá építeni.
Jézus a következőket mondja: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak” (Lk 13,24). 
Az Irgalmasság évében az Egyház a lehető legszélesebbre tárja azt a szűk kaput, amelyen át az üdvösségre juthatunk. Igyekezzünk ezen a tágra nyitott szűk kapun bejutni az üdvösségre.

(his)

2016. október 25., kedd

Mustármag és kovász

A mustármag hasonlatát az Isten országa külső növekedésére, az Evangélium terjedésére szokták alkalmazni, a kovászét pedig arra, ahogy belülről jár át és alakít.
Fontos, hogy a kettőt ne válasszuk el egymástól, hanem egységben szemléljük. Lehet, hogy azért nem sikerült előszörre Európa evangelizációja, mert túlságosan a külső növekedésre helyeződött a hangsúly? A kereszténységgel átvettünk igazságokat, értékrendet, struktúrákat, de a krisztusi élet kegyelmi valósága nem járta át elég mélyen a lelkünket. Ezért üresedhettek ki a struktúrák, bomolhatott fel az értékrend, kérdőjeleződhettek meg az igazságok.
Az Egyházban minden igazi megújulás csak a szívek mélyéről fakadhat, egyéni és közösségi szinten egyaránt.

(Adoremus 2005.)

2016. október 24., hétfő

Beteg asszony

Lukács evangélista  nem jelöli  meg,  hogy melyik  városban történt  az  a csoda, amelyről  a  mai  napon  olvasunk  az  evangéliumban.  Azt  viszont hangsúlyozza, hogy a gyógyítás szombati napon történt, a nyugalom  napján, amikor nem  szabadott semmiféle  munkát  végezni.
A  zsinagóga  elöljárója Jézus gyógyító  tevékenységét  munkának  minősítette,  ezért  nemtetszését fejezte  ki.  Érdekes, hogy  nem  meri  véleményét  Jézusnak   elmondani, méltatlankodását inkább az  előbb még beteg,  de mostanra már  meggyógyult asszonynak mondja: „Hat napotok van  a munkára. Akkor jöjjetek  gyógyulást keresni, ne  szombaton!”
Merev  törvényértelmezése, az  előírásokhoz  való szigorú ragaszkodása egyértelműen a szívtelenség jele. Jézus magatartása ennek éppen az  ellentéte. Megsajnálja az asszonyt,  aki hosszú  ideje,   tizennyolc   éve  görnyedt,   nem   tud   felegyenesedni. Együttérzése  cselekvésre  indítja  az  Urat,  megkönyörül  az  asszonyon, meggyógyítja őt.
Hasonló esetekben általában  a beteg siet Jézushoz,  hogy gyógyulását kérje, de itt nincs erről  szó, hanem Jézus látja meg a  beteg asszonyt és hívja őt  magához. Más csodáknál  Jézus beszélget a  gyógyítás előtt és  a gyógyulni  vágyó  személy kifejezi  hitét,  de itt  nincs  szó ilyesmiről. Egyértelműen Jézus a kezdeményező. Ő az, aki gyógyítani  akar, hogy megmutassa az isteni könyörületet.

(his)

2016. október 22., szombat

Évközi 30. vasárnap

Évközi 30. vasárnap
Missziós vasárnap

Bevezetés
90 éve annak, hogy XI. Piusz pápa elrendelte a Missziós Világnap megünneplését. - Ma 460 éve, hogy Hunyadi János Kapisztrán Szent János keresztes hadaival kivívta világraszóló nagy győzelmünket, a Nándorfehérvári Győzelmet. - Ma 60 éve, hogy ezt ünnepelve, kitört az 56-os Szabadságharc és Forradalom. – És 10 éve annak, hogy ennek 50. évfordulóját vérbe fojtották a korábbi diktatúra örökösei.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus Krisztus az Utolsó Vacsora termében cselekednünk parancsolt az ő emlékezetére.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg nekünk, hogy oly ritkán gondolunk a végakaratodat teljesítő misszionáriusokra. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy még értük mondott imával sem támogatjuk Őket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy mi nem veszünk részt még hazánk misszionálásában sem. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A Szentatya missziós körleveléből idézek mondatokat.
Az Irgalmasság rendkívüli jubileuma, amelyet az egyház ebben az évben tart, sajátos fényt vet a 2016-os missziós világnapra is: arra buzdít, hogy a missziót mind spirituális, mind anyagi szempontból az irgalmasság hatalmas művének Tekintsük. Ezen a missziós világnapon mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy mint missziós tanítványok „lépjünk ki”, állítsuk tehetségünket, kreativitásunkat, bölcsességünket és tapasztalatunkat az evangélium hirdetésének szolgálatába, vigyük el Isten gyöngédségének és együttérzésének üzenetét az egész emberi családnak.
Az egyház, missziós küldetése erejében gondjába veszi mindazokat, akik nem ismerik az evangéliumot, mert azt kívánja, hogy mindenki üdvözüljön és megtapasztalja az Úr szeretetét. Küldetése, hogy hirdesse „Isten irgalmasságát, az evangélium dobogó szívét”, hogy eljusson minden nőhöz, férfihez, idős és fiatal személyhez, gyermekhez.
Hangsúlyozottan idézem körleveléből a következő mondatokat.
Az irgalmas szeretetről, csakúgy, mint az egyház kezdeti korszakában, ma is sok férfi és nő tesz tanúságot életkortól, életkörülménytől függetlenül. Isten anyai szeretetének ékesszóló jele a női jelenlét növekedése a férfiaké mellett a misszionáriusok körében. A nők, legyenek bár világiak vagy Istennek szentelt személyek, továbbá számos család is, különböző formában valósítják meg missziós hivatásukat: kezdve az evangélium közvetlen hirdetésétől a karitatív szolgálatig. Megszívlelendők e szavai magyar földön is.
Minden népnek és kultúrának joga van ahhoz, hogy megkapja az üdvösség üzenetét, amely Isten ajándéka mindenki számára. Ez annál inkább szükséges, ha figyelembe vesszük, hogy ma mennyi igazságtalanság, háború, humanitárius válság vár megoldásra. Az evangélium küldetése: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt 28,19-20), nem merült ki, sőt mindnyájunkat kötelez, hogy a jelen kihívásaival szemben megújulva ismét „kilépjünk”. Evangelizáljunk! Ha nem tesszük, akkor mások fognak bennünket, gyermekeinket és unokáinkat muszlim hitre téríteni. Hannibal ante portas! Már 21 kisebb iszlám imaház működik hazánkban.
Testvérek! De megakadályozható! Előttünk eleink hős tette! A Nándorfehérvári Győzelem. Ha van még bennünk életerő, ha eggyé tud még lenni népünk, s egy akaratúvá, akkor nem megnyitjuk előttük határainkat, hanem lezárjuk és megvédjük hazánkat, s Európát, s visszaküldjük őket oda, ahonnét jöttek. Erre emlékeztet bennünket a déli harangszó. Vagy nem halljuk már?
A győzelem 500. évfordulóján a Nándorfehérvári Győzelemre való emlékezés robbantotta ki 56-ot.
Míg mi a Gólyavárban követeltünk a magyar nép számára elengedhetetlenül szükséges jogokat, szűnni nem akaró, ismétlődő vastaps és padlódübörgés közepette, addig a Kapisztrán Kórus a Belvárosi Plébánia templomban adta elő, ősbemutatóként, mintegy nyitányként, Tamás Alajos ferences atya Nándorfehérvár 1456 című oratóriumát.
Egyetemről hazatérve, este, rendházunk ebédlőjében, euforikus hangulatban beszélgettünk a Forradalom kitöréséről. Nagytekintélyű jó Osvald atyának azt találtam mondani. Hogy Osvald Atya! „Amit Petőfiék tettek március 15-én, az semmi ahhoz, amit ma tettek az egyetemisták.” S mintha igazam lett volna. Ott voltam mindenütt. Tüntettem. Élelmiszer osztásban vettem részt. Csodálatos volt minden. A kiszabadított Mindszenty bíboros szavait idézem: „Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A világtörténelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink”.
De jött újra a lánctalpú hatalom, S november 4-én, hajnali 4 órakor ágyúk dübörgésével, a gépfegyverek ropogtatásával ébresztették egységesen hazánk lakosságát.
És jött az Áruló is. A megtorlás. A diktatúra. A passzív ellenállás. Majd végre 56 átkeresztelése népfölkelésre, s jött a rendszerváltozás.
Majd 10 éve, a Forradalom és Szabadságharc 50.-ik évfordulója megünneplésének szétverése. Lovasrendőrökkel, páncélozott járművekkel, vízágyúkkal, paprikás könnygázzal, viperákkal, s szemkilövéssel.
Majd itt van az Iszlám elleni győzelmünk 560. évfordulója. És újra itt a kereszténységet, Európát és hazánkat veszélyeztető muszlim áradat. Az ünneprontók is.
Nándorfehérvárra, s 56-ra való emlékezés, ébressze fel bennünk az élni akarást, a missziós küldetést hazánk misszionálására, keresztény hitben való megmaradásunkért.

Ámen.

2016. október 21., péntek

Békülj ki ellenfeleddel

Míg úton vagy, békülj ki ellenfeleddel!

A példabeszédbeli embernek mondott jézusi szavak, békülj ki hamar ellenfeleddel, amíg az úton vagy, most nekünk szólnak. Olyan jó az Isten hozzánk. Nem? Ma még járhatunk az életünk útján. Nem ért véget az életünk. Tart a lehetőség ideje, és Isten ad lehetőséget arra, hogy ami rendezetlen, azt elrendezzük. Mit mond a példázatban Jézus? Azt mondja, hogy békülj meg, akivel meg kell békülnöd, amíg az úton vagy.
Az Úristentől kapott ajándék, hogy bocsánatot kérhetünk attól, akit megbántottunk. Bár Isten ajándéka, mégsem kellemes feladat. A legnehezebb mindenki számára az, hogy valaki előtt, aki esetleg fiatalabb, értelmesebb, intelligensebb talán, mint mi, vagy valamiben különb, mint mi. Vagy talán csak más, de ahhoz odamenni, és kimondani azt a két szót: bocsáss meg, amit múltkor mondtam vagy tettem, azzal megaláztalak, és megsértettelek. Rosszat gondoltam, és ezért rosszat mondtam rólad.
Amíg az úton vagyunk, sok mindent megtehetünk. Sok jót is, Istennek tetszőt, és sok rosszat is. Mulaszthatunk és építhetünk, bátoríthatunk és vigasztalhatunk, bocsánatot kérhetünk és bocsánatot adhatunk, csak egy valamiről nem szabad elfeledkeznie senkinek, amikor az életutunk véget ér, akkor a bíró elé kerülünk, és a bíró előtt számot kell adnunk minden cselekedetünkről.
Isten ad tehát lehetőséget arra, hogy amíg az úton vagyunk, béküljünk meg azzal, akivel békességet kell kötnünk. Ad tehát lehetőséget, és ad tehát alkalmat is bőven. Lehetőséget a változtatásra, a megfordulásra, az irányváltásra, a kezdeményezésre. Újra mondom, helyrehozni azt, ami még helyrehozható, és rendezni azt, ami rendezhető.
Ha mi meghalunk, vagy az, akivel rendezni kellet volna dolgainkat, ez a lehetőség és alkalom egyszer és mindenkorra lezárul.
Míg le nem zárul a lehetőség, béküljünk ki egymással.

Ámen

2016. október 20., csütörtök

Tüzet jöttem bocsájtani a földre

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” – mondja Jézus feladatáról szólva. Ahogyan Krisztusnak ez a küldetése közvetlenül az Atyától származik, úgy az apostolok küldetése közvetlenül Jézustól ered. Mi is Jézustól kapjuk feladatunkat, amely nem hajtható végre csupán a magunk emberi erejével, hanem csak az Ő lelkével. Mi mást akarhatnánk, minthogy lángra lobbanjon bennünk a Lélek, és meggyújtsuk a szeretet tüzét az emberekben! (Adoremusz 204)

2016. október 19., szerda

Éberen várjátok

Jézus nem akar tudatlanságban hagyni bennünket, ezért kéri, hogy állandóan legyünk készenlétben, mert akkor érkezhet meg, amikor nem is sejtjük. Ezzel nem ijesztgetni szeretne, hanem a fiaiért aggódó apa hangján szól hozzánk.
Nem bebiztosításról van szó, hiszen Isten szándékai sokkal nemesebbek, mint azt gondolnánk. Mindannyian az ő megszentelő kegyelmére vagyunk utalva, hiszen „nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)
A következőkben a bűntől megsebzett ember állapotáról hallottunk. Aki tudva és akarva ellenszegül Isten parancsának, azt nagyobb felelősség terheli, mint azt, aki legyőzhetetlen tudatlanságból vagy akaratlanul vétkezik.

Ezért mondja Jézus, hogy aki sokat kapott attól többet fognak számon kérni, aki pedig nem tudta az Atya akaratát kevesebb verést fog kapni. (Lk 12, 48) Éljünk ésszerűen és Isten akaratában megnyugodva, hogy életünket Isten ölelő karjaiban végezhessük be.

2016. október 18., kedd

Szent Lukács

Szent Lukács evangélista
Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki mindennek utána járt, és így írta meg evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt belénk. Bátran járhatunk az Ő útján.
SZENT LUKÁCS Euzébiusz ókeresztényíró szerint a szíriai Antiochiából származik pogány görög nemzetiségű családból. Orvos volt, de széleskörű irodalmi műveltséggel is rendelkezett, ami egy kicsit a tanultságával járt együtt. Egész életén keresztül nőtlen maradt.
Körülbelül 40 körül tért meg, Lukács Szent Pál kíséretéhez tartozik. Tanítványa, barátja és munkatársa volt, talán még háziorvosa is.
Pál apostol kisérője volt második és harmadik körutján. Lukács vele volt, amikor az Apostolt Rómába szállították, Lukács oda is elkísérte.
Római tartózkodása alatt írta meg evangéliumát, egy előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlva. Az evangélium megírásához mindennek alaposan utánajárt, ezért nagyon sok olyan eseményt és részletet is leír, ami máshol nem található Ezek az értékes részek megmutatják Szent Lukács csodálatos lelki tulajdonságait.
Ott volt Rómában 60 körül Szent Pál kiszabadulásakor is. Ekkorra már megírta második nagy művét is, az Apostolok Cselekedeteit. Ebből ismerjük a születő Egyház életét Pál kiszabadulásáig. Ezt a könyvet is Teofilnak ajánlotta, ezt is elsősorban a pogányságból megtért keresztényeknek szánta.
Pál második fogsága idején is az Apostollal volt, ezt Pál örömmel írja Timóteusnak. A vesztőhelyre is elkísérte Lukács. Bizonyos, hogy a hűséges munkatárs jelenléte még nagyobb erőt adott Pálnak nehéz helyzetében.
Élete további alakulásáról nem sokat tudunk. Valószínűleg Görögországban, Patrában szenvedett vértanúhalált.

Lukács az orvosok védőszentje, de a festők is védőszentjüknek tisztelik.

2016. október 17., hétfő

Antióchiai Szent Ignác

Antióchiai szent Ignác

ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC valószínűleg Szíriában született az első század közepén. Antiochiában Euodiosz püspök után Szent Péter második utóda volt. Antiochia a római birodalom keleti részének székhelye volt, pogánykeresztényekből alakult itt először hitközség. Volt itt egy zsidókeresztény csoport is. A konfliktusokat csak gyarapította a gnosztikusokkal való küzdelem is.
A Domitianusz császár üldözése ugyan lényegében a lázongó zsidók ellen irányult, azonban a feljelentések miatt sok keresztény került vád alá, mivel nem volt hajlandó hitét megtagadni. Ignácot is feljelentette valaki 110 és 115 között, elfogták és állhatatossága miatt vadállatok elé dobásra ítélték.
Megkötözve szigorú katonai őrizettel Rómába vitték. A hajó a kisázsiai kikötővárosokat érintette, így az ottani keresztények találkozhattak a fogoly Ignáccal. Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az Egyház szervezetéről, keresztény életről. Sokat szenvedett a kisérő katonák önkényessége miatt.
Rómában az egyik állami ünnepen az amfiteátrumban a nézők szeme láttára tépték szét a vadállatok. Halálát bátran fogadta. Tertullián mondja: "A mártírok vére keresztények magva". Földi maradványait a keresztények Antiochiába vitték
Gondoljunk Szent Ignác mai követőire, a közel keleti keresztény vértanúkra

2016. október 15., szombat

Évközi 29. vasárnap

Évközi vasárnap 29.

Bevezetés
A mai evangéliumi szakasz nagyon emberi, nagyon közérthető történettel modellezi a kitartó ima szükségességét. Nem a gátlástalan igazságtalan bírót állítja elénk Jézus példaképként, hanem a kitartóan kérő, követelő asszonyt, és mondja, nekünk is szólóan: „szükséges mindenkor imádkozni!” De kérdem én: Szoktunk-e mi rendszeresen imádkozni?

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem imádkozunk rendszeresen! Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem imádkozunk szeretteinkért! Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem imádkozunk nemzetünk megmaradásáért. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A hitben, imádságban megfáradóknak – mindannyiunknak – mondta el Jézus ezt a szellemes, igazán rá jellemző példázatot. A történet szerint egy özvegyasszony – aki a kiszolgáltatottság jelképe is az Ószövetség világában – rendszeresen felkeresi a helyi bírót igazáért. A bíró kiégett szívű, cinikus alak, aki az Istent nem féli, az embereket semmibe veszi, mégis segít az asszonyon, hogy az ne zaklassa őt tovább.
Természetesen itt nem azonosságról van szó – vagyis nem arról, hogy Isten olyan, mint a hamis bíró, – hanem Isten jóságának a fokozásról. Ha ez a link jogász képes arra, hogy bizonyos nyomásra megsegítse az özvegyet, akkor Isten, a mi irgalmas Atyánk hogyne hallgatná meg imáinkat, hogyne könyörülne az övéin!
Félreérti a példázatot az, aki azt hiszi, hogy Isten olyan, mint a hamis bíró, de az is, aki úgy gondolja, hogy Isten az erőszakosság, az ismételgetés vagy a hangerő miatt hallgat meg minket.
Ahogyan később a pogányok misszionáriusa, Szent Pál is tanácsolja, hogy mindenkor imádkozniuk kell és az övéi éjjel-nappal kiáltanak az Úrhoz.
Mit jelent ez? Azt, hogy az ima elsősorban nem testtartás, forma, időpont, rítus, hanem kapcsolat, élő, személyes és valóságos viszony az Úrral, létforma és szolgálat! Jézus ezzel az igével is az Isten országába, az ő közelébe invitál, hogy Isten gyermekei éjjel és nappal, szüntelenül az Úrnál tudják magukat, akkor is, ha éppen a gyűlölet tüze veszi körül őket.
Az élő, hitvalló keresztényeket sajnos ma is értetlenség és időnként gyűlölet veszi körül.
Európára, s népünkre, és ezen belül egyházunkra is, nemcsak az Istent, embert, s törvényeket semmibe vevő népáradat, hanem mint szökőár úgy ömlik a szellemi mocsok, igénytelenség, hedonizmus, materialista fogyasztói szellem.
Krisztus követése nehéz volt a kommunizmusnak nevezett korszakban is, de ma talán még nehezebb, hiszen az úgynevezett szabadságban, demokráciában úgymond mindent lehet, mindent szabad. Nincs olyan agyficam, romboló eszme és gyakorlat, amelyre ne lenne vevő az ember. S nincs olyan földrész, Európa sem kivétel, ahol nem üldöznék a hívőket, a keresztényeket.
Bennünket vigasztaló, erősítő tény: Isten irgalmassága ma is "működik", jóságára mindig lehet számítani, ő nem távolodik el tőlünk, ő benne van az életünkben. Isten igazságot szolgáltat a választottjainak, ma nekünk, hallottuk Jézus szavait, nekünk, akik éjjel nappal imádkozunk hozzá.
De, kérdezem. tényleg benne van Isten a mi életünkben? Mindannyiunkéban benne van az istenhit, és milyen? Olyan e, mint az özvegyasszonyé, aki az igazságért való könyörgését nem hagyja abba, míg az be nem teljesül. Ezért mondja Jézus: Szükséges mindenkor imádkozni!
De szoktunk-e mi imádkozni? S rendszeresen? Szünet nélkül? Mert igen szoros a kapcsolat a hit és az ima között. A hit késztet minket az imára, és az ima növeli bennünk a hitet. Az el-elmaradó imádkozás pedig a hit elvesztéséhez vezethet.
Mivel az emberek egy része ideig-óráig megvan ima és Isten nélkül is, sokan mondják ma: fölösleges az ima. De ők is csak addig vannak meg ima nélkül, amíg meg nem ismerik az élet keresztjeit, a nélkülözést, a mások segítségére való utaltságot, az életenergiák csökkenését, a betegséget, a kórházi ágyat, a kínzó gyötrelmet, a gyógyíthatatlan betegséget, a halál gyors közeledését.
Egyébként borzasztó látni, hogy a minden szentet és nemeset pusztító kufárlelkűek, mint teszik az egykor keresztény Európát nem kereszténnyé.
Tudomásul kell vennünk, hogy ma már Európa nem keresztény! Főleg nem Nyugat-Európa! És hazánk?  Népünk több mint 50 % ának közömbös hazánk jövője, megmaradása. Közömbös, hogy keresztények lakják ezt az őseink vérétől áztatott földet, vagy muszlimok.  Amerika nem keresztény!  Ázsia, Afrika inkább az! Távol-Kelet országai, keresztényebbek, mint mi.
De, ha a pozitív folyamatot nézzük, akkor még ma is, a hős misszionáriusok apostoli tevékenysége ellenére is, az emberiségnek csak kisebb hányada keresztény.
A missziós küldetés ma érvényesebb, mint bármikor. Mert minden embernek joga van ahhoz, hogy megismerje Megváltóját és Üdvözítőjét, és emberhez méltó életet élve, eljusson az üdvösségre.
Ezért hangzik el, szinte reményvesztetten, a jövőbe látó Jézus ajkáról a kérdés: az Emberfia fog-e találni hitet a földön, amikor újra eljön?
Annak a kereszténységnek, egyháznak van jövője, amely mindenkor imádkozik, nem fárad meg, s éjjel-nappal Istenhez kiált. Azoknak igazságot szolgáltat. Azokat elvezeti az igazságra, és azokat az igazság szabaddá teszi. Szabadok lesznek a félelemtől, a gerinctelenségtől, a megalkuvástól. Mert ők az Ige és a Szentlélek által immunisak a lelki-szellemi fertőzéssel szemben. Ők az Isten fiai, akik egy démonikus korban is Isten munkatársai, a remény és a jövő emberei.

Ámen

2016. október 14., péntek

Templomszentelés

A mai nap, a liturgiával templomunk felszentelésének 82. évfordulóját ünnepeljük.
A templomunk, a templomfalán elhelyezett táblán olvasható szöveget olvasom:
Épült az úr 1933-34-ik évében Isten dicsőségére, Páduai szent Antal tiszteletére.
Őszentsége XI. Pius pápa uralkodása, nagybányai v.Horthy Miklós kormányzósága, dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás püspöksége, Szendy Károly polgármestersége, p. Hermann Hermenegild ofm tartományfőnöksége idejében.
p. Unyi Atanáz ofm plébános, p. Bónert Valerián ofm pasaréti házfőnök, dr. Tholt József világi egyházközségi elnöksége, Józsa László pasaréti kápolna bizottság elnöke, Zseltvay Elemérné alelnöknő, valamint a bizottsági tagok buzgó és odaadó közreműködésével, a hívek adakozó hozzájárulásával Rimanóczy Gyula okl. építészmérnök tervei alapján
Illő, hogy főhajtással gondoljunk őseinkre, a templomépítő eleinkre, magyarokra. Azokra, akik ezt a templomot, és azokra mind, akik a Kárpát – medence szent helyére építették Magyarországot.
Miért épít az ember templomot? Istenért, hazáért, magunkért. És még valamiért. Azért, mert annál, hogy az ember saját lelke templomában egyedül imádkozik, csak egy nagyobb dolog van, ha közös célért együtt imádkozunk, és ezt cselekedjük az ő emlékezetére.
Ámen


Képmutatás

Az előzményekben  Jézus szemtől  szemben elmondta  a farizeusoknak  és  az írástudóknak, hogy miért tartja helytelennek vallásosságukat. A legnagyobb gond a képmutatással van, hiszen a látszatra törekszenek, de szívük  távol van Istentől.
Ezt követően Jézus már nem nekik beszél, hanem a néphez intézi  tanítását. Szavainak lényege  így  foglalható  össze:  ne  kövessék  magatartásukban, életvitelükben a farizeusok képmutató viselkedését!
A képmutatás kifejezés arra utal, hogy  valaki mások társaságában  vagy egy közösségben  szerepet játszik, másnak mutatja önmagát, mint  amilyen valójában. A farizeusok  az életszentség  látszatát  akarták   kelteni,  hogy   kivívják  az   emberek elismerését.
A farizeusi  lelkületet Jézus  kovásznak, élesztőnek  nevezi. Miként a kovász átjárja a tésztát, amibe belekeverik, ugyanúgy a farizeusi magatartás átjárja a társadalom, a közösség életét. De amíg a tészta  vagy a kenyér  esetében a  kovásznak  jótékony hatása  van, addig  a  farizeusi lelkület megrontja a közösség életét és rossz hatással van annak tagjaira.

A tanítás  további részében  Jézus  arról beszél,  hogy a  képmutatás  nem tarthat örökké, az emberi szándékok  előbb, utóbb napvilágra kerülnek.  Az emberi cselekedetek megítélése  természetesen nem a  mi feladatunk,  hanem Istené, aki igazságos és irgalmas bíró.(his)

2016. október 13., csütörtök

Lefoglaltátok

A farizeusok és törvénytudók ellen mondott, s magatartásuk helytelen mivoltát feltáró jézusi beszéd harmadik részét olvassuk a mai evangéliumban. Az előzményekben Jézus bemutatta cselekedeteik és gondolkodásuk hiányosságát, ma pedig egész életvitelük legnagyobb veszélyéről beszél.
Ezt mondja: „Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.”
A törvénytudóknak az volna a feladata, hogy az isteni kinyilatkoztatást, szót és parancsot értelmezzék, magyarázzák, annak helyes megtartására tanítsák az embereket. De hogyan tudnák ezt a feladatukat teljesíteni, ha ők maguk sem értik meg az isteni üzenetet és nem a szerint élnek? Hogyan tudnának másokat erre tanítani, ha életvitelük ennek ellenkezője? Hogyan mutathatnák meg az üdvösség útját másoknak, ha maguk sem törekszenek az üdvösség elérésére?
Jézus beszéde itt éri el csúcspontját, hiszen már nem néhány szál növényről, vagy kevés termésről van szó, hanem az ember számára a legfontosabbról, az örök életről, az üdvösségről. A farizeusokat és az írástudókat Jézus teljesen alkalmatlannak tartja arra a feladatra, amit végeznek és ennek a képmutatásuk az oka. Ismerik ugyan a törvényeket, aprólékosan be is tartják azokat, de a mögöttük rejlő üdvözítő isteni szándékról mit sem tudnak.
Krisztus törvényének, a szeretet parancsának teljesítése vezessen minket az üdvösség útján!

(his) 

2016. október 12., szerda

Farizeusi lelkület

A  farizeusi  lelkület  helytelenségének   feltárása  folytatódik  a   mai evangéliumban.
Jézus jól látja, hogy a farizeusok gondolkodásának mélyén a hit hiánya húzódik  meg. Úgy  gondolják, hogy  Isten iránti  tiszteletüket azzal tudják kifejezni, ha ügyelnek arra, hogy elkerüljék a tisztátalannak minősített dolgokkal való érintkezést.
Vallásosságuk másik lényeges eleme, hogy a törvényi  előírások szerint mindenből  tizedet adnak. A  farizeusok annyira  ügyelnek  a  törvények  aprólékos  megtartására,  hogy  a   tized megfizetéséből nem maradhat ki még néhány szálnyi fűszernövény sem.
Jézus szavaiból érezzük az iróniát. Vajon  tényleg ez tetszik Istennek?  Valóban értékes ez az  adomány, ez a  felajánlás? Vajon elfogadja-e  Isten ezt  az adományt olyan  embertől,  aki  nem  gyakorolja  az  igazságosságot  és  a szeretetet?
A vallási életben mindig megvan az a kísértés, hogy megelégedjünk bizonyos külső cselekedetekkel. Ez  a kísértés  nehezen észrevehető  és nem  könnyű ellene küzdeni. A vallásosság hamar kiüresedik, elveszíti lelki tartalmát, ha valaki csak a  vallási, egyházi törvények  megtartására törekszik, s  a kötelességteljesítés szintjére csökken nála minden vallási megnyilvánulás.
Vigyázzunk, mert a farizeus nagyon ügyesen elbújik lelkünk mélyén!

(his)

2016. október 11., kedd

Vatikáni Zsinat 1962

Szent XXIII. János pápa
1958-ban egy átmeneti pápa megválasztását célozták meg a bíborosok. Így került Szent Péter székébe a velencei pátriárka.
A szeretett János pápát a világ nagypapájának tartották "Békét a világnak" kezdetű enciklikájával oltotta ki az atomháború szikráját. Teológiájában és külsőségeiben még az ötszáz éves hagyományok talaján állt, de egy friss, élő Egyház lebegett a szeme előtt.
Engedve a Szentlélek sugallatának, nemcsak meghirdette a II. vatikáni zsinatot. hanem erővel és lendülettel töltötte meg.

Valóban átmeneti lett, ahogy a tridentinumból átnavigálta az Egyház hajóját a XX. század végéhez. Szentté avatására 2014. április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján került sor, II. János Pál pápával együtt.

2016. október 10., hétfő

Jónás és Sába királynője

Lukács Evangéliuma 11,29-32

Jézus gonosznak nevezte azt a nemzedéket, amelyben élt és tanított. Megtérésük elérése érdekében Jónás próféta megtérést sürgető tettére emlékeztet. Annak idején Jónás próféta türelmetlenül várta a gonosz város, Ninive lakóinak a pusztulását. Isten azonban megkönyörült Ninive lakóin. Jónás története, Isten megtérést sürgető üzenete. A Niniveiek hajlottak a pusztulással fenyegető üzenetre. Megtértek. Jézus, népének körében viszont ennek az ellenkezőjét tapasztalta meg. Izrael népe és annak vezetői egy politikai Messiásra vártak, aki majd megszabadítja népét a római fennhatóság alól.
Jézus a benne való hit felébresztése, s megerősítése érdekében hivatkozik Sába királynő történetére is. Sába királynője hosszú utat tett meg, hogy meglátogassa Izrael bölcs királyát, Salamont. A királynőt elbűvölte a választott nép gazdagsága és Salamon király bölcsessége. Salamon nem saját magának tulajdoníthatta bölcsességét. Tudatában volt annak, hogy Izrael Istene ajándékozta meg őt ezzel. Hiszen nem gazdagságot kért az Úrtól, hanem bölcsességet. És meg is kapta. Salamon, Isten bölcsességének jele az egész világ számára. Isten Salamon által akarta megmutatni a világnak, hogy rajta kívül nincs más Isten és ezzel megerősíteni e világban, az egyistenhitet.
Jézus a választott nép két híres személyiségére hivatkozott, amikor megdorgálta a népet. Izrael népe hitt ennek a két személynek a jelszerűségében. Jézus viszont Isten egyetlen valóságos képe. Az ószövetségi képek, és személyek csak előkészítő szerepet játszottak Isten üdvtörténetében. Jézus által Isten valóságosan megjelent az emberiség színpadán, már nemcsak jelként, hanem valóságos személyként. Az üdvtörténet jelképeinél, ő mondotta, hogy nagyobb ő, és jelen van közöttünk. Az ebben való hitet erősítse bennünk az Úr!

Ámen

2016. október 8., szombat

Évközi 28. vasárnapÉvközi 28. vasárnap

Bevezetés
A mai, felolvasásra kerülő evangéliumi szakasz, Lukács evangéliumának egyik gyöngyszeme. Ha valamelyik folyóirat sportrovatának lennék az írója, a mai evangéliumot ezzel a címmel közölném: "9:1", azaz a hálátlanság 9:1 arányban legyőzte a hálát. Mennyire igaz ma is! Mondjuk, embertársainkra vonatkoztatva, És ha magunkra vonatkoztatjuk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Tudjuk, hogy mindent Neked köszönhetünk, és mi mégsem mondunk hálát Neked. Uram irgalmazz!
Urunk! A rólunk gondoskodó vezetőinkről nem mondunk soha elismerő, csak kritizáló szavakat. Krisztus kegyelmezz!
Urunk!  Családunkban csak ritkán mondunk köszönetet hitvesünknek, gyermekeinknek és szüleinknek. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A tíz leprás lelke mélyéből tört fel az esdeklés: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" S mi mást tehetett volna az irgalmas szívű Krisztus, minthogy meglátta szánalmas sebeiket, átérezve fájdalmaikat, kivetettségüket és azt a szomorú jövőt, amely rájuk várt, hogy a betegség egyre jobban elhatalmasodik, egyre nyomorultabbak lesznek, segítségükre, megmentésükre sietett.
"Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." S mentek, nem gyógyultan, de a gyógyulás reményével, és útközben megtisztultak. Leprájuk elmúlt! Eltorzult arcuk kisimult, sebeik nyomtalanul begyógyultak. A réveteg tekintetek újra mosolyra változtak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament. Hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt". Érdekes. A bajban egyek voltak, de a hálában már nem. Kiújult bennük is a vallási ellentét, s szétváltak útjaik.
A farizeustól aztán nem várta volna senki, hogy visszamenjen Jézushoz. És éppen őbenne győzött a hála érzése, visszament, hogy megköszönje Jézusnak a visszanyert egészséget. Ő tudta, hogy mi a betegség és milyen drága kincs az egészség! S azt is tudta, kinek köszönheti a gyógyulást. Visszament Jézushoz. Leborult előtte, és nagy hangon dicsőítette az Istent.
Vajon mi indította őt arra, hogy megtisztulása után hálát mondjon Jézusnak?
Biztos, hogy nem a jó neveltetése, nem valami beidegződés, vagy szokás. Inkább arra kell gondolnunk, ő észrevette, hogy csoda történt vele, nemcsak a bőrén, de vele. Benne.
Jézus elfogadta őt, emberszámba vette, megszerette. Eddig leprás volt, kitaszított, akit esetleg szántak, sajnáltak, most pedig valaki segített rajta, fölemelte, a magáénak ismerte.
A többi leprásnak nem maradt ideje arra, hogy fölismerje, arra, hogy "megdöbbenjen". Várta őket az élet, a társadalom, a szórakozás. A család, a nagy lehetőség, aminek hiányában telt eddigi életük.
A visszatérő viszont rádöbbent, és döntött, mint a tékozló fiú: visszamegyek atyámhoz! Mert az élet kulcsa, egyetlen mozgatórugója, hajtóereje, értelme csak ez lehet: valakié lettem, valakinek kellettem. Isten szeret engem, s átölelt engem.
"Hol maradt a többi kilenc?" Hallatszik Jézus számon kérő, viszszaváró, gondoskodó kérdése.
Csak a visszatért szamaritánus hallhatta. S számára ez maga a beteljesedés volt: fölszabadítás, föloldozás: "Kelj föl, menj, hited meggyógyított téged!" Igaz, hogy a többi kilenc is megtisztult, de csak ez az egyetlen gyógyult meg igazán! Az igazi gyógyuláshoz szükséges a hálaadás!
Figyeljük csak meg, a szent-misében az Úrfelmutatás után, az istentiszteletünk csúcspontján mit imádkozik az Egyház: "Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked". Emellé oda kívánkozik az összes kegyhelyen elhelyezett valamennyi hálatábla, az emberi köszönetnyilvánítás megannyi szerény jele.
Annak idején közel kéthónapos betegségem után, mikor a mentők letettek a szobámba, első utam a kápolnába vezetett, hogy hálát adjak az Úrnak, csodás gyógyulásomért. És bizony, hosszú idő telt el, míg járni tudtam, és eljutottam azokhoz, akik Jézusnak a jobbkeze, s akik által gyógyítja ma Jézus a betegeket. A nővérek azt mondták, hogy nem szoktak a gyógyult betegek visszatérni. Nekem is erőt kellett vennem magamon.
Mondanom sem kell, hogy Urunk Jézus Krisztus nem önmagáért kérte számon a hálát. Csak rá akart mutatni arra, hogy az embernek vannak olyan kötelességei is, amiket a törvény nem ír elő. Ilyen a hála is! Azután meg ő ismeri az emberi szívet és tudja, hogy akiben nem él a hála lelkülete, az boldog nem lehet.
Tapasztalatból tudjuk, hogy nincs általánosabb bűn, mint a hálátlanság. Pedig mindenkor van másoknak nagyon sok köszönnivalónk, állandósulnia kellene bennünk a hálás lelkületnek. Bennünket ugyanis olyannak teremtett az Úr Isten, hogy állandó jelleggel egymásra legyünk utalva. Egymás munkája, emberi magatartása, sokszoros segítsége nélkül létezni sem tudnánk. Hálásnak lenni csupán annyit jelent, mint elméletben és gyakorlatban is elismerni a realitást: állandóan sok köszönnivalónk van egymásnak.
Csak a múltjára hajló, a jótéteményekre emlékező ember lelkében fakad fel a hála érzése. S annak felismeréséből születik és erősödik, hogy ajándékok sorozata az életünk. Létünk minden pillanata és tartozéka a jó Istentől kapott ajándék. Semmi mással nem fizethetünk érte csak folytonos hálaadással és köszönettel.
Valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt, de legfőképpen itt a templomban hálát adjunk Urunknak, Istenünknek.

Ámen.

2016. október 7., péntek

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynője

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.
A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok népszerűsítették.
A törökök feletti Lepantónál aratott, (1571. október 7.) győzelem után Szent V. Pius pápa, aki domonkos szerzetes volt, az ég iránti hálából az évfordulóra elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét, és a lorettói litániába bevezette a „Keresztények segítsége” megszólítást. A győzelmet az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa is a rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt.
Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki, kezdetben csak azon templomok számára, mégpedig október első vasárnapján, amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral.
Majd, Savoyai Jenő 1716. augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján szintén a törökök felett aratott péterváradi győzelme emlékére XI. Kelemen kiterjesztette az egész egyházra, Szent X. Pius pedig 1913-ban visszahelyezte október 7-ére. A Rózsafüzér Királynője nevet Szent XXIII. János pápa adta az emléknapnak 1960-ban.
Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét, mint a szabadulás kieszközlőjét.
És ma, hogy viszonyulunk a kereszténységet végveszéllyel fenyegető Iszlám áradattal szemben? Védekezünk-e ellene? Eleink nem befogadták, hanem kemény harccal visszafordították. Kérjük-e a Rózsafüzér Királynéjának, a Keresztények Segítségének a segítségét?

Ámen