2022. augusztus 13., szombat

Évközi 20. vasárnap 2022

 Évközi 20. vasárnap 2022

Bevezetés

Jézus az évközi 20. vasárnap evangéliumában tűzről beszél. Olyanról, amelyet Ő hozott: „Tüzet jöttem bocsátani a földre.” Ez nem fizikai tűz, hanem jelképes: az életigenlés, a buzgóság és az apostolkodás tüzéről van itt szó.

Mi is tüzes lelkülettel hirdetjük az evangéliumot?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié Litánia

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk. Uram irgalmazz!

Evangélium után

„Tüzet jöttem bocsátani a földre.”

A görög mitológia szerint Prometheus ellopta az istenektől a tüzet és lehozta a földre. A tűz segítségével képes lett az ember világítani, melegíteni és energiát fejleszteni. Ezzel megszüntette a sötétséget, hideget és tehetetlenséget. Az istenek azonban büntetésül a Kaukázus sziklájához láncolták.

A monda mély igazságot tartalmaz. Rámutat arra, milyen nagy szüksége van az embernek a tűzre. De téved abban, mintha az Isten irigyelné a tüzet az embertől. Sőt! Ő maga hozza el a tüzet.

Hol van szükség Jézus tüzére?

Hogy a céltalanság sötétségébe világosságot hozzon.

Jeremiást elfogta egyszer a csüggedés. Ő rátette életét egy szent célra: elvezetni népét az Istenhez. A nép vezetői ezért életére törtek. Vízverembe dobták. Összeomlott előtte minden. Olyan válságba került, hogy Isten előtt így fohászkodott: törölj ki Uram engem az Élet Könyvéből.

Az élet értelmetlenségének kísértése nem áll messze a mai embertől sem. Sokan ismételgetik: „Céltalan a létezés. Nem érdemes küzdeni, dolgozni.” Amíg gazdagság, siker, egészség veszi körül, addig megvannak. De a legkisebb nehézségnél összeroppannak. Kihunyt parazsak, elszenesedett üszkök.

Ki fogja bennük az élet alapvető értelmességének lángját felgyújtani? Ki fogja a céltalanság mélységéből kiemelni őket? Jézus Szíve lángjának fáklyájánál tudnak csak tüzet fogni.

Jézus! Hozd el a világosság tüzét a sötétségben botorkáló emberek számára, hogy lássák életük célját. Legalább egy lépésnyire világíts előttük az élet útján.

A lelki életben a buzgóság tüzére.

Az ember belekerülhet a sötétségnek egy másik útvesztőjébe is. Amikor úgy érzi, az imaéletben, az erénygyakorlásban, tökélesedésben nincs komoly előrejutás. Ilyenkor nagy a kísértése az embernek, hogy abbahagyja a vallási élet gyakorlatait, imáit, önmegtagadását. Lanyhaság lesz úrrá a lelken. A lanyhaság nagyobb baj, mint a súlyos bűn, mert az nem egyszeri aktus, hanem állapot. És aki abban jól érzi magát, ott a belsőélet kialakítása lehetetlen.

Akik érzik magukban a lelkiélet tüzének elhamvadását, imádkozzanak: „Jézus, hozz tüzet, amely a lanyhaság szárazságát lángra lobbantja és a langyosságot felizzítja.” Szent Pál buzdítja híveit: „Legyetek tüzes lelkűek!”

Az Egyház életében az apostolság tüzére.

Isten ügyének szolgálatában is beállhat a tűz hiánya. A tehetetlenség, a rezignáció, az elkeseredett lehangoltság. Főleg, amikor súlyos vészfelhők tornyosulnak az Egyház ege fölé.

A történelemben elég gyakran előfordult ilyen korszak. Ma is hasonló krízisnek vagyunk alanyai. De Jézus hozza a tüzet. Ő megígérte: „A pokol kapui sem vesznek erőt rajta.” Az Egyház fennmaradása mellett isteni garancia áll. Ami Krisztusban megtörtént, az, az Egyházban is bekövetkezik. A Mestert keresztre lehetett feszíteni, át lehetett szúrni a szívét, de csak Nagypénteken! Húsvétvasárnap megfordult a kocka. És azóta minden Nagypéntekre következett még Húsvét.

Urunk! Szítsd fel az Egyház tagjaiban az apostolkodás és a missziós szellem energiáját, hogy a te tüzed lángba borítsa a füstölgő mécsbeleket, a szolgálat lángszórója pedig fellobbantsa a parázsló zsarátnokot és a történelem sötét óráiban se felejtsük: „Gomolygó, sötét felhő felett örökké kék az ég!”

Cocteau francia írótól egyszer megkérdezték: Mit vinne magával égő házából? „A tüzet!” – hangzott a felelet. Mintha a Mennyei Atya is megkérdezte volna Szent Fiát: „Mit viszel magaddal a földre?” „A tüzet!” – válaszolta Jézus. Mintha az apostolok is megkérdezték volna Mesterüket: „Mit hoztál magaddal az égből?” „Tüzet jöttem bocsátani a földre és mi mást akarnék, minthogy végre fellobbanjon.” Lángra kapjon az életigenlés, a buzgóság és az apostolság tüze! Ámen.