2014. június 29., vasárnap

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe 2014.

Bevezetés

Ma, Péternek, az apostolfeje- delemnek és Pálnak, a népek térítő apostolának az ünnepét ünnepeljük. Simon Péter testvérével, Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé. Kősziklaként ő lett az apostolok feje. Antióchia, majd Róma püspöke. Pál a damasz- kuszi úton találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével Jézus örömhírét hirdette. A népek aposto- lává vált. Mindketten a Néró féle üldözés során 67-ben szenvedtek vértanúhalált Rómában.
Ünnepük evangéliumi szakasza szerint, amint halljuk majd, Jézus, közvélemény-kutatást végez tanítványai körében. „Isteni pedagó- giával” kérdve kifejtő módszerrel vezeti el tanítványait a lényeges kérdéshez: „Kinek tartanak engem az emberek?” Tanítványai szerint a nép nagytekintélyű prófétának tartja, meg is nevezve egy – egy híresebb prófétát. Jézus azonban tovább kérdez: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter erre olyan kijelentést tesz, amit csak a Szentlélek tudott vele kimondatni. Az „Isten Fölkent- jének.” nevezte Jézust. Ma bennünket kérdez Jézus? „Ti kinek tartotok engem?” Mit válaszolunk neki?

Kirié litánia

Urunk Jézus! Add, hogy mind- annyian helyes választ adjunk arra a kérdésedre, hogy Kinek tartunk mi Tégedet? Uram, Irgalmazz!
Urunk Jézus! Add, hogy ha helyes válaszoltunk kérdésedre, hűsé-
gesen kövessük is tanításodat és életpél- dádat! Krisztus, kegyelmezz!
Urunk Jézus! Add meg minden Téged követőnek a megígért „száz annyit itt a földön és az örök életet a mennyben!” Uram, irgalmazz!

Evangélium után.

Korunk egyik legnagyobb illú- ziója, hogy az igazságot, melynek puszta megismerhetőségét amúgy megkérdőjelezi, többségi szavazattal igyekszik kimutatni. A kinek tartják az emberek az Emberfiát jézusi kérdésre a közvélemény-kutató inté- zetek, 1500 fős minta-vétellel, előre megfogalmazott pár kérdéssel, hiba- határon belül, százalékos pontos- sággal megmondaná, hogy népünk hány százaléka tartja ennek, illetve annak. És ezek a válaszok valószí- nűleg ma is hasonlóak lennének azokhoz, mint amilyenek Jézus korában voltak.
Megpróbáltam számítógép segítségével is, Google keresővel, megnézni, hogy milyen válaszokat kapok erre a kérdésre. Az első meglepetésem az volt, hogy 0,06 másodperc alatt 213.000 olyan címet adott meg, amelyek Jézus Krisztus személyével foglalkoznak, s amelyek számítógéppel elérhetők. Meglepő volt, számomra, hogy szinte mind pozitív volt. Keresztény s katolikus szempontból is sok nemcsak elfogadható, hanem épületes is. Sok foglalkozik történe- tiségével, ember és Isten mivoltával, személyiségével. A legkevesebb, amit szinte mindegyik írás elfogad, hogy zsidó családból származott. Szülei Mária és József voltak. A keresztény vallás megalapítója,

kiváló ember volt, jót tett minden- kivel.
Egy nem katolikus teológus által fogalmazott egyszerű kis írásból idézek: „Jézus Krisztus a világ reménysége egy jelentéktelen kis palesztinai városban született, 2000 évvel ezelőtt. Körülbelül 33 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltá- madt. Jóllehet 2000 év telt el azóta, hogy Jézus a földön járt, tanításai még ma is rendkívül időszerűek.”
Valóban? Napjainkban is időszerűnek tartják tanítását az emberek? Ha nézem az életet, akkor sajnos, nem annak. És minek Tanító- mesterünket? Egyszerűen és tömören: Lejáratandó személynek.
Csak emlékeztetek a közel- múlt egy-két ilyen lejárató kísérle- tére. Budapesten a múzeummá alakí- tott trinitárius templomban, egy libe- rális művész egyik festményén egy disznót feszítettek keresztre. Sikerült festményével lejáratnia Krisztust?
Mi másra volt jó annak idején a Krisztus utolsó megkísértése film forgatása? Vagy a Da Vinci kód körüli hangzavar? Hogy idő előtt elfelejtsük és a szemétkosárba dobjuk.
De nem a lejáratni szándékolt személyt. Mert mindezek ellenére Jézusnak az alakját, ma is ragyogó fény övezi, mivel ő nem az, amit róla, a minden szentet, jót, igazat bemocskolók írnak, vagy mondanak.
Jézus tisztában volt a róla alkotott vélemények tömkelegével. Nem törődött ezekkel. Csak egyre volt kíváncsi, egyet tartott fontosnak: Hogyan vélekednek róla apostolai? Azok a férfiak, akiket barátainak
nevezett, akikre rá akarta bízni művének folytatását. Ezért szegezi nekik a kérdést: „Hát ti kinek tartotok engem?” A kérdés elhang- zott és társai nevében Péter vála- szolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!
Jézus egykor apostolainak tette fel a nagy kérdést. Ma nekünk szegezi ezt a kérdést. Mert ma sem a kívülállók véleményére kíváncsi, hanem a miénkre. Mert ma ránk bízza művének folytatását.
Nekünk Krisztust már ismerő keresztényeknek a válaszunk sem lehet más, mint Péter apostolé: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!”
Pétert eme vallomása tette olyan sziklává, amelyre épül az el- pusztíthatatlan krisztusi mű. Az Egyház. Jézus szavaival: „Te Péter vagy, azaz szikla, és én erre a szik- lára építem egyházamat, s a pokol kapui sem vesznek erőt rajta soha”.
A századok során, és ma is, sokféle támadás érte és éri, a sziklára épült Egyházunkat, de egy sem tudta és tudja legyőzni. Ezt a szikla lénye- géhez tartozó isteni kohéziós erő biztosítja.
Jézus sziklának nevezte Pétert. Ennek hallatán érdemes elgondol- koznunk azon, hogy vajon minket minek nevezne? Széltől, közszel- lemtől ingatott nádnak, kiszáradt gyümölcsfának, útszélre esett magnak, hamis sáfárnak, akik elherdáljuk örökségét?
Szeretném hinni, hogy ezek egyikének sem! Hanem bennünket is sziklának, akik sziklaszilárd hitünkkel járulunk hozzá egyháza megrendíthetetlenségéhez.
Ámen
F. F.

Letöltés