2014. június 22., vasárnap

Úrnapja

Úrnapja 2014. június 22.

Bevezető

Ma, Úrnapja, vagyis Jézus szent Testének és Vérének ünnepe van. A közöttünk maradt, s lelkünket tápláló Jézust ünnepeljük. Aki ételül és italul kínálja magát nekünk. Ez a táplálék segít, hogy végigjárva éle- tünk útját, Isten Országába jussunk.
Az Úr testéhez csak megtisz- tult lélekkel közelíthetünk. Ezért tartsunk bűnbánatot a Szentmise kezdetén.

Kirié litánia

Urunk Jézus! Te mondtad, „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.” Tégy készségessé bennünket Tested és véred vé- telére, hogy életünk legyen. Uram irgal- mazz!
Urunk Jézus! Te mondtad, hogy ve- lünk maradsz az Eucharisztiában a világ végéig. Kérünk, maradj velünk életünk minden napján! Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Te azt mondtad, hogy Te vagy az Élet kenyere. Kérünk Te légy majd életalkonyunkon, a Szentútravalónk is! Uram irgalmazz!

Evangélium után

Az Egyház története számos bizonyítékot szolgáltat az Úr Jézus azon tanításának igaz voltához, mely szerint: Isten gondolatai nem a mi gondolataink, Isten útjai nem a mi útjaink. Az érzékekhez kötődő és a gőg által megfertőzött értelem gyak- ran szembeszáll Isten gondolatával és akaratával. Mindezt előre látta Jé- zus, aki Pétert és a többi apostolt is
megfeddte földízű gondolkodásuk miatt.
Nem véletlen tehát, hogy az emberi okoskodás kezdettől fogva botrányosnak, oktalanságnak minősí- tette Jézus tanítását és élete esemé- nyeit. Sokan úgy gondolják, ha nem is mondják ki, hogy Istennek reánk kellett volna bíznia Jézus életének megrendezését. Kifogásolják istállós születését, szégyenletes kereszthalá- lát és az utolsó vacsorán elhangzott ígéretét, hogy a kenyér és a bor kön- tösébe alázódva velünk marad a vi- lág végezetéig.
Már első tanítványai is meg- botránkoztak, amikor önmagát az Élet Kenyerének nevezte. És ha emi- att többen elpártoltak Tőle, miért ne ismétlődne meg mindez a későbbiek folyamán?
A keresztény üzenet történetét vizsgálva látjuk, hogy hívatlan úti- társként gyakran melléje szegődik szegődött az a törekvés, hogy lemér- sékeljék Jézus szavait és megkérdő- jelezzék rendelkezéseit. Ez lett a sor- sa Jézus legnagyobb ajándékának, a szentmisén megjelenő eucharisztikus áldozatnak és lelki lakomának.
Fájdalmas jelenség, hogy a lelki egység kenyeréül szánt jézusi ajándék a krisztushívők körében is nézeteltérésekhez és szakadásokhoz vezetett. Sokan – jóllehet előszere- tettel hivatkoznak a Szentírás hitet meghatározó szerepére – elképzelé- seik szűkös keretébe kényszerítik Jé- zus rendelkezését.
Szinte érthetetlen, hogy akik hisznek Jézus istenségében, halálból történt feltámadásában, csatlakoznak az egykor elpártoló tanítványokhoz és felvetik a kétkedő kérdést: Ho-

gyan adhatja magát eledelül? Az em- ber gőgös istenkedésével szinte nem akarja megengedni, hogy Jézus isteni módon cselekedjék.
Képzeljük magunkat az utolsó vacsora termében végrendelkező, apostolaitól búcsúzó isteni Megvál- tónk helyébe. Szenvedésének elő-es- téjén adni akart valamit, nemcsak apostolainak, hanem valamennyi Benne hívőnek. Valamit, ami velünk marad, és biztosítja a rá emlékezést. Mivel a legtöbbet akarja adni, ön- magánál kevesebbet nem adhat, ezért önmagát adja.
S mily csodálatos isteni öt-let- tel ezt meg is valósítja! Kenyérbe és borba rejti istenségét és emberségét. Mindezt halála előtt, mintegy vég- rendeletként hagyja ránk. Ezért írja Pál apostol: „Valahányszor ezt a ke- nyeret eszitek, az Úr halálát hirdeti- tek...” De hát miért akar minket az Úr éppen halálára emlékeztetni? Mert számunkra Jézus halálára emlé- kezni annyi, mint szeretetére emlé- kezni.
Prohászka püspök szavait idé- zem: Ha gyarló szívünk csak részben is megértené, és viszonozni tudná Jé- zusunk szeretetét, akkor elkopna templomok lépcsője és a virrasztó szívek örökmécsese izzana a szent- ségi Jézus lakosztálya előtt. Akkor nem lenne egy szentmise sem, ame- lyen a hívek ne járulnának az Úr asz- talához. Pedig a keresztény élet lé- nyege az, hogy méltó választ adjunk Jézus szeretetére. Meghalljuk a ne- künk szóló jézusi szavakat: Vegyé- tek és egyétek.”
Napjainkban egyre többet ér- tekezünk a korszerű táplálkozásról és az élelmiszerekben fellelhető kár-
tékony vegyi anyagokról. Tagadha- tatlan, hogy testi életünket nagy- mértékben befolyásolják étkezési szokásaink.
Ez a szabály azonban érvényes szellemi, lelki életünkre is. Nem mellékes, hogy milyen szellemi, er- kölcsi táplálékot fogyasztunk. A mo- dern hírközlő eszközök által óriási kínálattal vagyunk körülvéve. Ám azt is látjuk, hogy a „kiváló áruk” mellett mennyi fertőzött táplálékot, moslékot öntenek elénk. Ne csodál- kozzunk tehát a jelenkor erkölcsi nyomorúságán.
Az evangéliumi tékozló fiú fölismerte és megbánta tévedését, hátat fordított a moslékos vedreknek.
Vajon mi menthetné meg elke- reszténytelenedő, elembertelenedő, s agonizáló világunk életét? Semmi más, mint a hazatérés Istenhez, és ahhoz az egészséges táplálékhoz, amelyet Jézus kínál nekünk az atyai házban.
És ez a táplálék az Eucharisz- tia. Az Úr testét és vérét magukhoz venni vonakodók miatt, nem tudom elhallgatni és nem kimondani az Úr Jézus eme szavait: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az Ő vérét, nem lesz élet bennetek.”
Ha nem keresztény társadal- munk, nem azért nem-e, mert nem azok az emberek? És ha nem keresz- tények az emberek, nem azért nem-e, mert nincs meg bennünk az az élet, amelyet Krisztus teste és vére táplál?
Vegyük hát, hogy életünk le- gyen, s minél bőségesebben!
És Krisztus teste és vére for- rasszon eggyé békességben minden népet, s nemzetet! Ámen.
F. F.