2019. február 16., szombat

Évközi 6. vasárnap. 2019


Évközi 6. vasárnap. 2019

Bevezetés
A mai evangélium szakasz szerint, Lukács Jézus tanításából, együtt közli a jézusi 4 boldogságot és a 4 jaj-kiáltást.
Milyen visszhangra találnak bennünk ezek a jézusi mondások? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Isten a tiszta szívűekben akarsz lakni. Bocsásd meg, hogy nem mindig tiszta a mi szívünk. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy gyakran elfogadjuk mi is a hízelgést. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy gyenge a mi Égi Kenyér utáni éhezésünk. Uram! Irgalmazz!

Evangélium után
Mi hívők, megilletődve olvastuk, a Kereszténység Magna Chartáját, Jézusnak boldogságígéreteit. A nem keresztények, illetve a nem hívők azonban azt mondják Mindez ópium a népnek.
Valóban?
A boldogság-ígéreteket két evangélista: Máté is, és Lukács is feljegyezte. Ma a boldogságígéretek Szent Lukácsnál feljegyzett változatát olvastuk fel. Azonnal feltűnik a különbség. Míg Máténál Jézus a hegyről szólt a tömeghez, Lukácsnál síkságon beszélt, és nem 8 boldogságot hirdetett meg, hanem csak négyet, ám négy jajkiáltás kíséretében.
Vajon melyik az igazi, melyik az eredeti? A szentírástudósok szerint mind a két változat az apostoli egyház gyűjteményéből való, amely az Úr sokszor és sokféle formában elmondott szavaiból keletkezett.
A Lukács - féle forma mélyen profetikus és teológiai. Nem hiába kötötte vele össze a liturgia Jeremiás próféta első olvasmányban felolvasott, s híressé vált sorait: "Átkozott az az ember , aki emberben bízik, ..., és áldott az az ember, aki az Úrban bízik"
Az emberi magatartás eme két lehetséges és egymással ellentétes formáját emelte ki Lukács Jézus tanításából, amikor együtt közli a mai evangéliumi szakaszban a jézusi a 4 jaj-kiáltást és a 4 boldogságot.

"Boldogok vagytok, ti szegények,
Boldogok vagytok, akik most éheztek
Boldogok vagytok, akik most sírtok!"
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az Emberfia miatt.

Amikor e szavakat halljuk, akkor több mint kétkedés, ellent- mondás ébred a lelkünkben. Hogyan lehet boldog az, aki nincstelen, akinek se hajléka, se kenyérkereső állása nincsen? Hogyan lehet boldog, akinek nincs ennivalója, a csonttá és bőrré soványodott, éhhalál küszöbén élő ember? Hogyan lehet boldog a síró, szomorú ember, ha nincsenek feléje forduló vigasztaló emberek, könnyeket letörlő és segítő kezek?
A józanész azt mondatja velünk, hogy ők semmiképp sem boldogok, hanem igencsak, tragikusan boldogtalanok. Még akkor is, ha vannak közöttük boldogok, mint amilyenek, a karitatív intézmények, a segítő kezek, a Teréz Anya nővérei által gondozottak.
Ezek: a világméreteket öltő nyomor, éhség, kilátástalanság, reménytelenség, s az ebből adódó el- keseredés, Jézus tanítása szerint, s tanítása alapján, közös emberi erőfeszítéssel száműzendők az emberiség, s valamennyi ember életéből.
Mi hát akkor a szándéka Jézusnak ezzel a 4 boldogság -ígéret- tel, illetve a 4 jaj-kiáltással? Talán csak azt akarja jelezni, hogy ő a szegények, a nyomorúságban élők pártján van? S legyünk mi is a szegények pártján, s legyünk segítségére a nélkülözőknek? Ezt is!
Máté evangéliumában ugyan- is, az ítéletről szóló beszédben Jézus azonosítja magát a szegényekkel, és ezt az ítélet egyetlen tárgyának nevezi. "Bizony mondom nektek: Amit nem tettetek eggyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek"
Azonban Jézus tanítását nagyon megrövidítenénk, ha belőle csak a társadalmi változásokra irányuló felszólítást akarnánk meghallani. Pedig sokan szeretnék az evangéliumot úgy érteni, hogy az csak a horizontális változásokra akar figyelmeztetni. Sőt úgy gondolják, hogy mivel a globalizációs világban az egyház nem elég radikálisan kép- viseli ezeket a következményeket, ez annak a jele, hogy már elveszítette régi lendületét és hatékonyságát.
Az evangélium azonban nem politikai vagy gazdasági programot hirdet, hanem az egyének lelki magatartását akarj a megváltoztatni.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a Földön sohasem sikerül a jólét világát, még a jóléti rendszerváltozást sem megteremteni. Jézus azt mondja: szegények mindenkor lesznek veletek. Jézus a boldogság ígéreteivel figyelmezteti hallgatóit arra,, hogy a boldogság, a magasabb szintű jólét is csak ott valósulhat meg, ott lesznek az emberek boldogok, ahol betartják az isteni törvényeket, megvalósítják tanítását.
A boldogságmondások mellett oda sem figyeltünk a jézusi jajkiáltásokra. Úgy gondoljuk, hogy ezek ránk nem vonatkoznak. Ezért átsiklunk felettük, és hamar elfelejtjük azokat. Elfelejtjük a jajmondásokat.

a jaj a gazdagoknak,
a jaj a jóllakottaknak,
a jaj a nevetőknek,
a jaj az emberek hízelgését el- fogadóknak -figyelmeztetéseket.

Pedig, ha különböző hangsúllyal, de ezek nekünk is szólnak.
Az Úr Jézus ugyanis függetlenné akar tenni bennünket, mindattól, ami akadályozza az Isten országába való bejutásunkat.
Függetlenné akar tenni minket az anyagi javaktól, mások hízelgő, vagy lejárató véleményétől, mindentől, ami mulandó, emberi és földi.
Azt akarja, hogy Istenben bízzunk mindenkor. Még akkor is, ha ezért gyűlölnek bennünket az emberek. Ha kizárnak bennünket körükből. Ha megrágalmaznak bennünket. Ha nevünket, a keresztény szót, mint szégyenletest emlegetik az Emberfia miatt, és ki akarnak irtani bennünket.
Ezt tették atyáinkkal, a korai keresztényekkel, és ezt tették és teszik állandóan a kereszténységgel, de kudarcot vallanak mindig, minden ilyen törekvésükkel. A kereszténység, Jézus Egyháza legyőzhetetlen és fennmarad a világ végéig.
Ámen