2021. január 1., péntek

Szűz Mária, Isten anyja

 Szűz Mária, Isten anyja

Bevezető

Az efezusi zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként kihirdették: mivel a Boldogságos Szűz Mária Jézus Édesanyja, Krisztus Istensége miatt a Boldogságos Szüzet megilleti az Istenanya cím. A keresztfán függő Urunk, Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta. Méltó, hogy az egész esztendőt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk, amikor gyilkos testvérháborúk dúlnak, szegénység és nyomor uralkodik világszerte e világban.

Testvéreim! A tisztaszívűek Isten áldásában részesülnek. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy elnyerhessük ebben az évben is életünkre az Ő áldását.

Kirié-litánia

Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél minden ember számára: Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk: Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember, Uram, irgalmazz!

Dicsőség a magasságban Istennek

És a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk

Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen 

Evangélium után

Több mint harminc esztendeje a pápák minden évben, január 1-én üzenettel fordulnak a világhoz. Ez a béke világnapja.

 Nézzük e világot! Püspöki sorokat idézek: „Két repülő New Yorkban, sok repülő Afganisztánban.  Kedves levél itt, halált hozó ott. Szép ház és bőséges étel, menekültsátor és a sor végének már nem jutott étel. Havi több milliót keresők, gyermek nélkül, - és szerencsétlen munkanélküliek három-négy gyermekkel.

Vajon két világot teremtett az Úr és mi kevertük össze és lett ilyen zavaros? Ó, nem. Csak egyet és minden emberben saját képmását akarta megtestesíteni. "Alkossunk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra" szólt.

Az értelmes ember, a szabad akaratú ember nagyravágyásában összetévesztette és téveszti még ma is önmagát az Istennel. Bár nem ő teremtette a Földet, az olajt, az aranyat, az atomot, mégis kizárólagosan akarja birtokolni. A megtermelt javak, mind az övé.

A mások kizsákmányolása, elnyomása, munkájának gyümölcse, haszna az övé. Sőt a másik élete fölött is úr, megölheti, elpusztíthatja okkal, vagy kedvtelésből. Önmagát féltve, vagy gyűlöletből. S ha a másik is kivenni akarja részét az Isten alkotta világból, ha élelemre, lakásra és ruhára vágyik, vagy pláne, ha úgy véli, hogy az vétett ellene, akkor szemet-szemért, fogat-fogért. Pusztuljon!

De a keresztény szemlélet szerint van más megoldás is. A továbbiakban beszédem vezérfonala a Szentatya ez évi, újévi békéről és szegénységről szóló üzenete. Ebben azt írja: A nyomor emberek millióinak jogait tiporja sárba és súlyosbítja a nézeteltéréseket. A szegénység leküzdése és a béke építése közötti szoros és kölcsönös összefüggés van. Ugyanis egyfelől a háború szegénységet szül, másfelől a szegénység fegyveres nézeteltéréseket is eredményezhet.

A szegénységet le kell küzdeni, hogy a világon megvalósuljon a béke. A szegényeket nem tehernek, hanem testvéreinknek kell tekintenünk, fölismerve bennük Krisztus arcát. De menyire nem tekintjük mi annak. Az állatok menhelyeiért mennyit fáradozunk, hogy lehetőleg minden állat bejusson oda. Az emberek, hajléktalanok menhelyeiért pedig semmit vagy alig valamit, hogy legalább téli időben bejuthassanak abba. – Teszem hozzá én.

Az igazságtalan rendszerek torzulásaiért előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell. S tapasztaljuk, hogy nem is akármekkorát. A sokat emlegetett globalizáció önmagában nem mozdítja elő a békét, sőt sokszor a megosztottságot és a nézeteltéréseket fokozza. Mind szélesebbre nyitja világszerte a gazdagok és szegények közötti ollót.

Égbekiáltó bűn, a hazánkban is egyre jobban tapasztalható gyermekszegénység iránti közömbösség, az ezzel szembeni emberi tehetetlenség. Ez ellen úgy lehet a leghatékonyabban küzdeni, hangoztatja a Szentatya, ha a gyermekek életkörülményeire hatással bíró tényezőkön javítunk: az oktatás és nevelés, az orvosi ellátás, továbbá a környezet védelem területén. Illetve az édesanyák gondozása és főként a család biztonságának elősegítése révén. Ha a nők és édesanyák méltóságát nem óvják, azt elsősorban a gyermekek szenvedik meg.

Mindenki tudja, csak nem meri hangosan mondani: a szegénység egyik következménye az éhezés, oka az élelmiszerhiány. Ennek egyik legfőbb oka: a fegyverkezés. A fegyverkezési kiadások világszerte aggasztóan növekvő mértékben kötnek le erőforrásokat, amiket a fejlesztési segélyektől vonnak el. A fegyverkezést általában a biztonság és a stabilitás erősítésével indokolják, ám a fegyverkezési verseny következtében kialakuló elszegényedés pont ellenkezőleg hat: visszafogja a fejlődést, s így az instabilitást és a feszültségeket növeli.

Amikor embertelen háborúkat látunk itt is ott is, amikor mindenfelé nő a szegénység és nyomor, hazánkban is, felvetődik a kérdés lesz e foganatja a Szentatya újévi békefelhívásának? És milyen lesz a 2021-es év? Biztos, hogy nehéz lesz! Ezért jobban oda kell figyelnünk egymásra! Minden nehézség ellenére is meg kell őriznünk a Gondviselésben, s Mária oltalmában való reményünket. Mert a látszatok ellenére is:

Még jőni kell, még jőni fog

Egy jobb kor, mely után

Buzgó imádság epedez

Százezrek ajakán.

Amen