2022. április 2., szombat

Nagyböjt 5. vasárnap 2022

 Nagyböjt 5. vasárnap 2022 

Bevezetés

A mai evangéliumban a házasságtörő asszonyról szóló történetet halljuk. A történet nem a házasságtörésről szól. Hanem az írástudók Jézussal ellenes magatartásáról. A bűnös asszonyról, s Jézus magatartásáról. A történet az isteni irgalmasság egyik legszebb megnyilvánulása.

Úgy gondolom, hogy nagyböjt idején, az evangéliumi gondolatok közül leginkább nekünk szólónak érezzük, a „Többé ne vétkezzél” jézusi mondást.

Valóban? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. 

Kirié litánia

Urunk, te azt mondottad, hogy „Az vesse rá az első követ, aki maga is bűn nélküli”: Uram, irgalmazz!

Urunk, te azt mondottad: „Én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél”: Krisztus, kegyelmezz!

Urunk, te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen: Uram, irgalmazz!

Evangélium után

„Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek…”

Jézus ellenfelei minden alkalmat megragadtak, hogy tőrbe csalják őt. Így akarták aláásni a nép körében szerzett tekintélyét és megokolni saját szembeállásukat. Ha elitéli, nem tartja meg a mózesi törvényt. Ha elitéli, kegyetlen, népszerűtlen próféta.

Mindig akadnak, akik nem ismerik fel a fejlődés isteni gondolatát és erejüket a régi megőrzésére pazarolják. Ez a magatartás jellemezte azokat a férfiakat is, akik egy házasságtörő asszonyt hurcoltak Jézus elé.

Hallottak ők már egyet, s mást az Úr Jézus bűnösök iránti rokonszenvéről és most alkalom kínálkozott, hogy nyílt színvallásra kényszerítsék. Akár felmenti az asszonyt, akár elítéli, ők lesznek a nyertesek. Törvénysértéssel vagy irgalmatlansággal vádolhatják a nép előtt.

Mindannyian tudjuk, hogy az ószövetségi társadalomban, hátrányos helyzetben éltek a nők és ezért szigorúbban ítélkeztek házassági hűtlenségük felett. Ennek a fel-fogásnak jegyében jelennek meg a vádaskodó férfiak és a mózesi törvény nevében az asszony elitélését kérik.

Érdemes felfigyelnünk arra a körülményre, hogy nem az asszony bűntársát, a férfit vonják felelősségre, hanem a gyengébb nemnek nevezett asszonyt. Az Úr Jézust már ez a tény is bosszanthatta. Az Ő szemében nincs kétféle erkölcs, egy a női természetre és egy a férfiak számára.

A Tízparancsolat egyformán tiltja mind a férfinak, mind a nőnek a házasságtörést. De sajnos csak a házasságtörő nők megkövezéséről olvashatunk a Szentírásban.

A nőknek ezen a hátrányos helyzetén akart Jézus változtatni a mai evangéliumi szakaszban tanúsított magatartásával. És változtatott is! És változtatott és változtat a kereszténység is mindenütt, ahová csak eljutott vagy eljut.

Nemcsak a rabszolgák felszabadítása köszönhető a kereszténységnek, hanem a nők megbecsülése, s felemelése is!

Ennek a folyamatnak csodálatos szép gyümölcse a keresztényeknek a Szűzanya iránti tisztelete.

Sajnos a nem keresztény világban: a keleti népeknél, s a fundamentalista irányzatú iszlám népeknél ma is mily hátrányos s megalázó helyzetben élnek a nők.

De az elkereszténytelenített, egykor keresztény országokban is, csak írott malaszt a nők egyen-jogúsága. Ma sem becsülik meg őket. Nem tekintik annak, aminek az Úr Isten teremtette őket. A férfi mellé rendelt, vele egyenjogú segítő társának, hitvesnek, az élet továbbadójának, édesanyának.

Miért tekintette az egyik eszme évtizedeken át csak termelési eszköznek?

Miért tekinti a másik, az előbbit felváltó csak profitnövelő tényezőnek?

Ha nem vigyázunk, ha hagyjuk elkeresztényteleníteni a világot, akkor az visszajut a Jézus korabeli, sőt még az azt megelőző, megvál-tatlan állapotába.

Van ennek a tanulságokban oly gazdag evangéliumi történetnek, egy mindnyájunknak szóló mondani-valója is. Ezt pedig így fogalmazhatnánk meg: Kerüljük a könnyelmű ítélkezést.

Sok esetben mi emberek hasonlók vagyunk ugyanis a mai evangéliumban említett köveket ragadó képmutató férfiakhoz. Mi emberek szívesen ítélkezünk mások felett, csak önmagunk felett mondjuk ki könnyelműen a felmentő ítéletet.

Tagadhatatlan, hogy igen erős bennünk a hajlam arra, hogy másokat megszóljunk, másokat elmarasztaljunk, másokat elítéljünk, mások felett pálcát törjünk. Főleg társasági összejövetelek, s politikai vélemények cseréjekor.

Legtöbbünknek kedvenc foglalkozása a szálkakeresés mások szemében és elfeledkezés saját bűneink gerendáiról.

Ma nekünk, másokat könnyedén elmarasztalóknak, elítélőknek szólnak a krisztusi szavak. „Csak az vessen követ a másikra, aki bűn nélkül van köztetek.”

Micsoda tragédia lenne számunkra, ha másokat kegyetlenül elítélnénk, ugyanakkor nem vennénk észre önmagunkban azt, amit másokban elítélünk, nem vennénk észre, hibáinkat, vétkeinket, bűneinket.

Magunkon és népünk sorsán jobbítani akaró Testvéreim! Hazánk megújítását önmagunknál kell elkezdeni. Ha Te is, én is, ő is jobbá leszünk, jobbá lesz nemzetünk is!

Legyünk hát jobbá! Többé ne vétkezzünk hát!

Ámen 

Ma Szentföld javára illetve az ott élő keresztények megsegítésére kérjük a perselyadományaikat, amit előre is hálásan köszönünk.