2022. június 3., péntek

Pünkösd 2022

 Pünkösd 2022

Bevezetés

Ma, piros Pünkösd ünnepén a Szentlélek Úristen eljövetelének, és az Egyház születésének, öntudatra ébredésének az ünnepén szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ekkor formálta a Szentlélek egyetlen nagy családi közösséggé a legkülönfélébb nyelvű és gondolkodású embereket.

Azóta is Ő élteti a krisztushívők világot megújító közösségét az Egyházat, s annak tagjait, hogy képesek legyenek mindenkor e feladatuk teljesítésére.

Mennyire engedjük, hogy bennünket is inspiráljon a Szentlélek? Mennyire veszünk mi részt a világ Szentlélek irányította megújításában? Vizsgáljuk meg lelki-ismeretünket. 

Kirié litánia

Jézus Krisztus! Az Általad el-küldött Igazság Lelke jutassa eszünkbe mindazt, amire tanítottál bennünket! Uram irgalmazz!

Jézus Krisztus! Az Általad el-küldött Vigasztaló maradjon velünk mindörökre! Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus! Az általad el-küldött Szentlélek vezesse Egyházadat mindenkor az Igazság és szeretet útján! Uram irgalmazz! 

Evangélium után

A tűzijáték mindenkor fölkelti figyelmünket. Nézzük a villogó rakétákat. Magasba szállnak, mint a tűzkígyók. Néhány pillanatra megvilágítják az eget és a földet. Azután elhamvad valamennyi, és sötétség lesz újra. Méltán gondolunk arra, hogy minden földi tűz elhamvad előbb vagy utóbb.

Egyetlen tüzet ismerünk, amely sohasem alszik el. Ez a Szent-lélek Úristen pünkösdi tüze.

Az Úr Jézus mennybemenetel után, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben látjuk a félénk apostolokat a Szűzanyával és a szent asszonyokkal együtt. Bezárkóztak, mert féltek. A tízedik napon - a zsidók pünkösdi nagy ünnepén - azonban csoda történik. Zúgó szél támad, és tüzes nyelvek képében leszállott rájuk a Szentlélek. Vették Jézustól a Szentlelket, és elkezdték azt beteljesíteni.

A félénk apostolok bátrakká lettek tőle és kimentek Jeruzsálem utcáira, hogy a Krisztust hirdessék az embereknek. Tűzzel és élettel teli igék hullottak ajkukról. A sokféle nép mind a maga nyelvén hallja őket szólani. És ezrek tértek Krisztushoz és keresztelkedtek meg az ő nevében.

Csodálattal nézzük ezt a maroknyi pünkösdi csapatot. Milyen kevesen vannak, és mégis ki mernek állni az egész világ elé, hirdetni Azt, aki nemrég halt meg a keresztfán… Vették a Lelket. És késlekedés nélkül, azonnal teljesítik a Jézustól kapott küldetést. Ki mernek állni, mert az Isten Lelke van velük!

Ez az első Pünkösd, az Egyház születésnapja. Ekkor lépett a világ színpadára az Egyház.

Az apostolok elindultak a szél-rózsa minden irányába. Betértek útjuk során a falvakba és városokba, és mindenütt hirdették a Jézusról szóló örömhírt.

Mindenütt megtapasztalták, hogy velük van a Lélek. Hatékonyságot ad szavaiknak, készségessé teszi hallgatóságuk szívét az örömhír befogadására.

Így terjedt Jézus örömhíre, elsősorban a Római Birodalom falvaiban és városaiban. Így jutott el az örömhír: Jézus kereszthalálának és feltámadásának, az emberiség meg-váltásának a híre, az akkori világbirodalom fővárosába, Rómába, majd a Birodalom límeszein túlra, a barbár népekhez is.

Így folytatódott ez tovább nemzedékről nemzedékre, az újonnan felfedezett világrészeken is, egészen napjainkig.

De mintha mégsem, illetve nem mindenütt. Mintha mára már megtorpant volna az örömhír lendületes terjedése, az örömhír lelkes hirdetése, és lelkes befogadása is. A mai lelkes igehirdetők nem lépnek már fel a tereken és utcákon, az aeropáguszon sem. Kiszorítják őket a társadalomból, vissza a templomokba. A lelkes igehirdetők helyét a keresztényellenes médiumok veszik át. Az örömhírt lelkesen hallgatók helyét pedig, egy lebutított, kritikátlan, s igénytelen nép, amellyel azt tehetnek, amit akarnak. Kiolthatják belőlük nemcsak a keresztény hitet, hanem a nemzeti érzést is.

De csak ott, ahol a pénzvilág diktál. Ahol nem, ott nem tudják kioltani, ott ellenkezőleg, még növekszik is. Afrikában és Ázsiában.

A magyar alapítású kalocsai Miasszonyunk női rendnek világszerte már csak 36 tagja van. Illetékes személytől kapott tájékoztatás szerint. Viszont Kínában több mint száz. S valamennyi született kínai. Közülük nem egy tanul Rómában, és míg a magyar nővérek vezették a házat, addig a magyarok zarándokházában laktak. Hasonlót mondott kínai papnövendékekről is, s mikor ott jártan. A kínai paptestvértől is megkérdeztem, hogy növekszik vagy csökken a hívei száma? Azt válaszolta: Enyhén növekszik.

Tudjuk, hogy sohasem volt könnyű a krisztushívők helyzete e világban. Ma is bel- és külföldi ragadozó farkasok mardossák egyházunkat, s nemzetünket. Ébereknek kell tehát lennünk. És tudnunk kell, s tapasztaljuk is, hogy mint mindig, úgy ma is velünk van az erősség Lelke, a Föld felszínét megújító Lélek.

És tennünk kell a Krisztustól kapott feladatunkat. S a Lélek erejével, hirdetnünk az örömhírt a szegényeknek, s a nem hívő testvéreinknek, hogy megújuljon hazánk és a Föld felszíne.

Ámen.