2015. október 10., szombat

28. évközi vasárnap

28. Évközi vasárnap.

Bevezetés
A mai, évközi 28. vasárnap evangéliumában említett gazdag ifjút érdekelte az a kérdés, ami a mai ifjak, de bátran állíthatjuk, a mai felnőttek jórészét sem érdekli már, az, hogy hogyan juthat el az örök életre? És bennünket foglalkoztat ez a kérdés? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus az Utolsó Vacsora Termében cselekednünk parancsolt az ő emlékezetére.

Kirie litánia
Urunk, Jézus Krisztus, Bocsásd meg, hogy oly ritkán nézünk az Ég felé. Irgalmazz nekünk!
Urunk, Jézus Krisztus, Add, hogy a gazdagság és szegénység problémáját a tanításod segítségével oldjuk meg. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus Krisztus, Add, hogy lefogjuk azok kezét, akik még az utolsó fillért is elveszik a szegénytől. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az evangéliumban említett fiatalember nem tartozott a jóllakott gazdagok közé. Fölismerte Jézusban a bőségesebb élet mesterét. Igaz, jelentős vagyonnal rendelkezett és gond nélkül nézhetett a holnapok elé. Ám legyen bár gazdagon terített asztal az előtte álló élet, egyszer melléje is odaáll a halál, int neki és követnie kell.
Jézus oly meggyőzően és vonzóan beszélt az örök életről, hogy a gazdag ifjú is áhítozott utána. Abban nem kételkedik, hogy az örök életnek is ára van. Ezért kérdezi: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem?"
A valami rendkívülit váró fiatalnak adott jézusi válaszban nincs semmi rendkívüli; semmi új a mózesi törvény ismerői előtt: "Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne csalj! Tiszteld atyádat és anyádat!"
E tanítás nem új és mégis mindig időszerű és mindig kötelező! E parancsok mögött nem parlamenti többségi szavazat, hanem az Úristen tekintélye, s atyai szeretete áll, amellyel jót és boldogságot akar adni az embereknek!
Ezeket nem lehet parlamenti határozattal hatálytalanítani. Habár erőteljes liberális kísérletek vannak erre.
Ma már az első és legfontosabb törvény nem a Te Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, hanem hogy egyedül a pénzt, az aranyborjút, a Mammont imádd!
A második sem úgy szól, hogy szeresd felebarátodat, hanem valósítsd meg önmagadat! Légy sikeres és gazdag! Ne törődj a melletted levő nyomorgóval, csak magaddal és karriereddel! Saját profidat nézd csak, és ne törődj néped nyomorúságos helyzetével!
Ma már nem tilos az ölés! Főleg, ha a magzati életről van szó, vagy eutanáziáról.
Ma már nem érvényes a házasságtörést tiltó törvény sem. Ezt a házasságbontó okok közül ki is vette a törvény.
A ne paráználkodjál törvényt is felülírják. Ma azzal dicsekszenek a szabadelvű ideológiát vallók, Szentírás mondja, ami szégyenük! A heteroszexuálisokkal egyenlővé teszik partneri kapcsolataikat, és még melegek büszkeségi napot is rendeznek számukra. Már hazánkban is évek óta.
Ha nagy dolgokról van szó, akkor a ne lopj parancs sem érvényes már! Habár jólétben élsz, annyit lophatsz a közösségéből, amennyit nem szégyellsz.
Csődöt jelentesz, és a dolgozók bérét, s a beszállítóknak járó pénzt nem kell kifizetni, nyomorba lehet őket dönteni. Emlékszünk még? S közülük nem egyet saját életük kioltására késztetni.
Ma már csalás sincs, csak ügyeskedés, a kiskapuk, joghézagok megtalálása ahhoz, hogy sajátjukévá tegyék, vagy idegenek kezébe játsszák a nép vagyonát, hogy kihúzzák az emberek lába alól a talajt, vagy eladják fejük fölül a tetőt.
A korrupciók sorozatával, a tízparancsolat semmibevételével elvehetik e nemzettől még szülőföldjét, hazáját is. Ha nem szerezzük vissza a tíz-parancs tekintélyét, és annak érvényesülését a társadalmi és egyéni élet min-den területén, végzetes veszély fenyegeti az egyén, de a társadalom jövőjét is. A végveszély itt van más a határainknál.
Az evangéliumban szereplő ifjú a Törvény minden parancsát megtartotta kora ifjúságától fogva! Micsodanevelést kaphatott ez az ifjú! És milyent kapnak a mai ifjak és leányok a tudatformáló médiumok révén?! Sajnos ellenkezőjét annak, mint a gazdag ifjú.
A parancsok megtartásáért kedvelte meg az Úr Jézus őt. Adottságai oly szépek voltak, hogy Jézus kiváló tanítványa és apostola is lehetett volna! - Ezért mondta neki Jézus: "Valami hiányzik még belőled. Menj! Add el, amid van, oszd szét a szegények közt és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és tarts velem!"
„Jézus eme szavainak hallatára elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt." - A gazdag ifjú nem értette meg, hogy a vallásos életnek is vannak különböző szintjei, magaslatai. Nem elég csak egy kicsit vallásosnak lenni, egy kicsit hinni, egy kicsit szeretni. Nem elég egy szintre eljutni és ott maradni. Folyvást törekedni kell a tökéletesebbre.
A gazdag ifjú elment. Jézus és tanítványai szomorúan néztek utána. Olyan valaki után, aki elszalasztotta a nagyszerű találkozásból fakadó még nagyszerűbb lehetőséget. Apostol lehetett volna és mégsem lett az!
Ennek láttán jegyezte meg Jézus: "Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába!" - Az evangélista megjegyzi: - Az apostolok meglepődtek, csodálkoztak Jézus szavain. Vajon miért? - Mert még bennük is volt valami abból a közvéleményből, mely szerint a gazdagság a boldogság első feltétele. Még az örökkétartónak is. A gazdagság lehet a jónak, s lehet a rossznak a forrása. A gazdagság hozta létre a társadalom sok-sok pozitív értékét a materiális és a szellemi világunkban.
De elég általános törvényszerűség, hogy egyesek meggazdagodása együtt-jár - ritka kivételektől eltekintve - mások megkárosításával, elszegényítésével. S tétlenül nézi a Világ, hogy micsoda gátlásnélküli meggazdagodás, micsoda embertelen, s kegyet-lenelszegényítés folyik e világban.
Amikor minden csak a pénz imádására hangolja az embert, legyen bennünk továbbra is szolidaritás a szegényeinkkel szemben! S legyünk készek mindig, ha nem is szétosztani, de adni valamit vagyonunkból a szegényeinknek, főleg pedig azokból a kincsekből, amikben nekünk hívőknek kell gazdagoknak lennünk, s amikben oly szegény e világ, adni a rászorulóknak, hitünkből és szeretetünkből, és akkor nem szegényebbek, hanem gazdagabbá leszünk, és a világ is, és kincsünk lesz a mennyben és elnyerjük az örök életet.

Amen.
F.F.