2015. december 24., csütörtök

Karácsony

Ünnepi szentmise 
Bevezetés
A liturgikus köszöntés után szentmisénk kezdetén szeretetettel köszöntök mindenkit, aki velünk ünnepel.
Különös szeretettel köszöntöm azokat a kedves testvéreket is, akik rokonaik karácsonyi meglátogatása alkalmából jöttek el ebbe a templomba karácsonyt ünnepelni.
Tisztelettel köszöntöm velünk együtt ünneplő más vallású vendégeinket, s templomot ritkábban felkereső testvéreinket is.
E nap, ujjongó örömmel emlékezünk a világtörténelem egyik legcsendesebb és legtitokzatosabb pillanatára, amikor egy ártatlan csöppség pici testében, Földünkre lépett az Isten és megajándékozott szeretetével és békéjével.
Hogy méltóképpen, és örömmel ünnepelhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg vétkeinket.

Evangélium után
Gyermekkoromból őrzött éjféli szentmisével kapcsolatos szép látvány jelenik meg emlékezetem képernyőjén. Éjjel tizenegy órakor megkondult templomunk nagyharangja. Messze zengő hangja éjféli misére hívta az alvókat és a virrasztókat. Hangja benyomult a tanyák világába és indulásra késztette a karácsonyt ünneplőket. Egyre sűrűsödő sorokban indultak el a messziről is jól látható, kivilágított templomba. Gyönyörű látvány volt. Mint apró csillagok közeledtek minden irányból a lámpás emberek. A tanyai utakon, mert még az én kedves kis falumban nem volt utcai világítás. A lámpák szelíd fénye segítette az embereket a sötét éjszakában. A bejárat előtt kioltották a lámpát és ünnepi lélekkel léptek be a fényárban úszó, fenyőillatos isten-házába.
Örültek, hogy a sötétségből a világosságba érkeztek.
Vajon miért idézem fel ezt a karácsonynapján bármelyik időpontban elmondható látványt.
Egyszerűen azért, mert ma is, evangéliumi, lelki értelemben, sötétségből érkezünk a templomba, a Világ Világosságához Olyan sötétségből, amely körülvesz bennünket, ami nem fizikai, hanem szellemi világunk jellemzője.
Elfogult történészek még ma is az úgynevezett sötét középkorról fecsegnek. Ma már, az újkori népvándorlás feszültségek, s borzalmak világában inkább a sötét újkorról kellene beszélnünk.
Szent János panasza ma is időszerű: "A Világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be." Ez a magyarázata annak, hogy miért uralkodik körülöttünk sötétség, szellemi, erkölcsi sötétség.
Ha a körülöttünk ólálkodó külső sötétségről beszélünk, első helyen kell említenünk a világméretű szegénységet okozó monetáris világszellemet.
S történik mindez azért, mert hiányzik az emberi szívekből az a szeretet, amelyet Jézus akart meggyújtani születésének csodálatos éjjelén.
Az emberi önzés, a pénz-imádat, a hatalom mindenáron való megszerzése, az életet pusztító és családokat szétszóró globalizációs szellem. Az erkölcsi relativizmus, nihilizmus szemfedőt, fekete szemfedőt borít milliók lelkére.
Megrokkant akaratunk, belátásra képtelen értelmünk szinte tehetetlen ezzel a pusztító folyamattal szemben. Mindezek láttán sokan megvádolják az Istent: Miért tette az embert a Föld urává? Miért ajándékozta meg a szabadsággal, amely azzal a kockázattal jár, hogy a gonoszság, a gyűlölet, a sötétség szolgálatába állítja az ember nagyszerű képességeit?
Sötétségből jövünk tehát a Világosságra, a templomba. Látnunk kell, ugyanis, hogy a sötétség, a gonoszság fejedelme ma is folytatja emberellenes aknamunkáját. Nem tudjuk miért, de Isten meghagyott annyit szabadságából, hogy a Föld színpadán, a világ végéig tartó emberi drámában eljátssza hazugságot, rágalmat, s gyűlöletet szító, bukásra ítélt szerepét.
Vajon miről ismerhető fel veszedelmes jelenléte? Először is gyűlöl mindent és mindenkit, aki, és ami Istenre emlékezteti az embert. Igénybe veszi a hírközlő eszközöket, hogy leromboljon minden erkölcsi gátat, és rávegye az embereket Isten törvényeinek megvetésére. Széltében- hosszá-ban terjeszti hazugságait. Szeretné a közöny és a tagadás felhőivel végérvényesen eltakarni a betlehemi csillagot, és fülsiketítő lármával elnyomni a karácsonyi üzenetet.
Mindezek ismeretében felvetődik a kérdés, hogy mi templomban jelenlevő keresztények, mit tegyünk, mit tehetünk a sötétség ellen?
Talán tegyük le szellemi fegyverzetünket, és tétlenül nézzük a gonoszság térhódítását? Sokszor szeretnénk, ha az Isten hatékonyabban beleszólna életünk alakulásába. A megakadályozná a gonoszság működését és diadalra segíteni az igazságot.
Miért nem teszi meg mindezt? A válasz helyett rámutat egy istállóra, egy Gyermekre, Akiben testet öltött végtelen szeretete. Isten ma az emberi szívekhez szól, azokhoz az emberi szívekhez, amelyek készek a szeretetnek, a Betlehemi Kisdednek a befogadására.
Mi tehát a teendőnk? Nem azt kell kérnünk Jézustól, hogy isteni hatalmával változtassa meg körülményeinket. Ezt nekünk kell megtennünk. Nem azt kell kérnünk, hogy változtassa meg férjünket vagy feleségünket. Nekünk kell megváltoznunk.
Ne legyünk vasárnapi, karácsonyi keresztények. Jézus ezt mondta: Legyetek só! Legyetek kovász! Legyetek a világ világossága! És úgy világoskodjék a ti világosságotok, hogy látván azt a kívülállók, ők is dicsőítsék a mennyei Atyát.
A templomból kilépő hívek annak idején, újra meggyújtották lámpásukat, hogy biztonságos léptekkel igyekezzenek hazafelé.
Ez lenne a mi hívatásunk is. Gyújtsuk meg itt a Betlehemi Kisded jászolánál szívünkben a szeretet lángját! S ünnepi érzésekkel vigyük magunkkal otthonainkba a szeretet fényét, mert ez az egyetlen olyan fényesség és világosság, amely messze űzi e világból a sötétséget. És amellyel a Betlehemi Kisded ajándékozta, és ajándékozza a jóakaratú embereket.
A záró mondatot Juhász Gyula: Betlehemes ének c. verséből idézem.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!”

Ámen

F. F.