2022. március 2., szerda

Nagyböjt 1. vasárnapja 2022

 Nagyböjt 1. vasárnapja 2022 

Bevezetés

Nagyböjt első vasárnapján minden esztendőben Jézus megkísértésének történetét olvassuk, azért, hogy megerősödjünk a nagy Kísértővel szemben vívott mindennapos küzdelmeinkben, és ebből a küzdelemből – Jézusnak a kísértővel szemben tanúsított magatartását szem előtt tartva – számunkra győzelem, hiteles krisztusi élet fakadjon.

Kirié litánia

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk. Uram irgalmazz!

Evangélium után

A mai evangéliumi szakasz elbeszélése szerint a Gonosz Lélek megkísérti Jézust, és el akarja téríteni a küldetése teljesítésétől. Meg akarja hiúsítani a Mennyei Atya akaratának a teljesítését, az emberi nem megváltását.

Kritikával fordul Jézus felé. Ha ő a Messiás, miért nem javítja meg nyomorúságos helyzetünket, a köves sivatagból miért nem csinál búzaföldeket? Jézus elutasítja: „Írva van. Nemcsak kenyérrel él az ember” (hanem Istennek minden igéjével). Jézus szavai azt jelzik, hogy az ő küldetése nem gazdasági, de még csak nem is szociális. Ő azért jött, hogy megnyissa az ember Istenhez vezető útját.

Egyébként is nem kövekből lett kenyereket kell az embereknek adni. Kövekből sohasem lesznek kenyerek. De abból, amit emberi munkával a föld terem igen is, és egyre tökéletesebb technikával, ha nem korlátoznák a termelést, nem írnák elő a termelési kvótákat egyre több, minden bizonnyal legalább annyi, hogy minden éhező embernek lehetne adni kenyeret, s nem kellene százmillióknak éhezniük, és ezreknek éhhalált halni naponként.

Sokan nemcsak TV képernyőről, hanem személyes tapasztalatból is tudjuk, hogy más fölrészeken mily óriási mértékű a szegénység, a nélkülözés és éhezés. Háború van atombombával fenyegetnek, és van ahol az emberek eszik egymást mint kannibálok.

Népek és népcsoportok élnek még ma is száz évekkel ezelőtti állapotban, kultúra és civilizáció nélkül.

Hogy megszűnjék a világméretű nyomor, hogy ne éhezzenek az emberek, ahhoz arra lenne szükség, hogy valóra váljék a messiási korra vonatkozó Izaiás-féle jövendölés, és a népek kardokból ekevasakat kovácsoljanak. S a népek vezetői ne a fegyverekre, hatalmas hadsereg fenntartására fordítsanak naponként dollármilliókat, hanem a nyomorban élő, és éhező népek megsegítésére, kenyérkereső munkahelyek teremtésére, az írni, olvasni nem tudó népek kulturált és civilizált népek testvéri nagy közösségébe történő bekapcsolására. Százszor és százszor elmondtuk már, és elmondjuk ezt mindaddig, míg meg nem hallják ezt azok, akik tehetnének és tesznek is ezért valamit.

Nagyböjtben, nálunk nagyobb jólétben élő hívő keresztények, napi élelmezési kiadásaikat jelentős mértékben csökkentik, s az így megmaradt pénzt karitatív intézményeknek adják át, hogy ezek odajuttassák, ahol erre a legnagyobb szükség van.

Hála Istennek ma már nálunk is működnek karitatív intézmények. És egyre több. Katolikus is! Módunkban van, habár nem élünk vajmi jó jólétben, mégis adhatunk a böjtöléssel megtakarított forintokból e karitatív intézményeknek.

A nagyböjt folyamán gyakorta halljuk a préfáció szavait: Urunk! Te azt kívánod, hogy önmegtagadással hódoljunk neked és éhező embertársainkon segítve, és követve téged, járjuk a könyörülő jóság útját. Járjuk hát a könyörülő jóság útját.

A második kísértés arra akarja Jézust biztatni, hogy alapítson egy hatalmas földi országot. Evangélium szavaival: „A sátán egy szempillantás alatt felvonultatta a szeme előtt a földkerekség minden országát, és azt mondta: Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, ha leborulva imádsz engem.” Jézus ezt is elutasítja: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Jézus nem akar a pénz szolgálatába állni, hogy annak segítségével a maga uralma alá kényszerítse a világ valamennyi országát. Nem akar működésével politikai területre lépni. Ő Isten szolgálatában van, az ő akaratát teljesíti.

Nem így e világ, a globa-lizáció hatalmasai. Ők figyelmen kívül hagyják az Írás eme mondását: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ők bizony leborulva imádják a földkerekség országai feletti emberellenes hatalmat gyakorló nagy Kísértőt.

A harmadik kísértés arra biz-tatja Jézust, hogy egy látványos, csodás tettel mutassa meg hatalmát az egész nép előtt. Jézus ezt a kísérletet is elhárítja: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”

Ma is sokan vannak, különösen is a hívők között, akik azt kérdezik: Miért nem mutatja meg az Úr csodatevő hatalmát, miért nem pusztítja el, miért nem semmisíti meg ellenségeit, a gonoszokat? Azért mert Jézus nem így akarja megmutatni isteni hatalmát, hanem végtelen irgalmával.

Azt is észre kell vennünk, hogy Jézus a Sátánnal való küzdelemben a Szentírás szavaival győzedelmeskedik a kísértőn.

Ez a lehetőség számunkra is adott, ha mi is arra törekszünk, hogy Isten igéjéből, a Szentírás tanítása szerint éljünk. Ekkor mi is meg tudjuk magunkat védeni a Sátán mindenféle kísértésével szemben.

Jézus példáját követve, mondjunk nemet mindenkor, a bennünket az üdvösség felé vezető útról letéríteni akaró Nagy Kísértőnek, és a hamvazkodáskor mondott szavakat magunkévá téve tartsunk bűnbánatot és higgyünk az evangéliumnak!

Ámen.