2016. augusztus 27., szombat

Évközi 22. vasárnap

Évközi 22. vasárnap
Bevezetés
A mai evangéliumi szakasz arról számol be, hogy egy vezető farizeus vendégül látja Jézust. Jézus figyelve a vendégeket, két fontos tanítást ad. Egyet a meghívottaknak, a vendégeknek, és egy másikat a meghívónak, a házi gazdának. A vendégeknek szóló tanács arról szól, hogy hogyan foglaljanak helyet az asztalnál. A másik a házigazdának szóló tanács, hogy kiket hívjon meg vendégül. Mi, mint vendégek az első helyet keressük-e? És mint vendégül látók, hívunk e szegényeket vendégségbe?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus, Te vagy Isten szeretetének a követe. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Te vagy a szorongatottak segítője. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Te vagy minden ember reménysége. Uram irgalmazz!

Evangélium után

A mai evangéliumi szakasz, amint hallottuk, egy lakoma eseményeit mondja el, amely Jézus számára tanítási alkalomul szolgál. A lakoma, vagy a családi összejövetel a görögöknél és a régi zsidó családokban nem csupán alkalom volt az étkezésre, hanem alkalom az elmélyültebb beszélgetésre is.
A görögöknél és a hellenisztikus kori Palesztinában a lakoma, a kereveteken étkező vendégek számára, fontos tanítások elhangzására adott alkalmat. Esetünkben is.
A példabeszéd azért különös, mert lakomán hangzik el, és mert a vendégek viselkedése váltotta ki.
Jézus itt nem a szerénységről, az alázatról, nem a büszkeségről és a kevélységről beszél, hanem a szerénység, az alázat hasznáról és a büszkeség, a kevélység veszélyeiről.
Jézus első példázata, első látásra egy egyszerű tanácsnak indul, hogy milyen szemlélettel keressék és foglalják el helyüket a vendégek: "foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb!” Milyen kitüntetés lesz ez számodra. Mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják”
A keresztény erények közül az egyik legalapvetőbb erény: a szerénység, az alázatosság.
Az alázatosság nem más, mint a valóság lázadásmentes tudomásul vétele. Önmagunk és embertársaink olyanként való elfogadása, mint amilyenek vagyunk. Annak szerény - alázatos tudomásulvétele, hogy az emberek létezésük első pillanatától kezdve különbözők.
Különböző adottságokkal, testi, biológiai, génadottságokkal, erkölcsi hajlamokkal születünk a különböző környezetekbe. Épp ezért e képességek kifejlődése is más, és más formában történik. Ezek tudomásul vételéhez, s életünk eszerinti alakításához alázatosságra van szükségünk. Az előbbiek értelmében helytelen lenne álalázatosságból alábecsülni képességeinket és erényeinket. De több mint helytelen lenne, emberi gőgből azokat magunknak tulajdonítani. Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, amit Pál apostol így fogalmazott meg: "Mid van, óh, ember, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel vele, mint ha nem kaptad volna?"
Senki sem kifogásolhatja viszont az egészséges önbizalmat és a helyes mértékű ambíciót sem. Ezek komoly hajtóerői életünknek! Tehetségünkbe vetett bizalom vezérli lépteinket a sikerek csúcsa felé. Olimpikonjainkat, versenyzőinket a dobogós helyezésekért. Mi büszkék vagyunk a 205 nemzet listáján a 12. helyre, megelőzve a 200 milliós rendező nemzetet. Szomszédaink közül például a románok csak 47. az osztrákok meg 78. helyezettek. A nálunk 7-szer népesebb, 70 milliós Törökország pedig éremnélküli.
Az is természetes, hogy nem csak a sportban, de az emberi társadalomban is, szinte az élet valamennyi területén megfigyelhető bizonyos versengés az első helyekért. Ezt sem kell elítélnünk, ameddig tisztességes, eszközökkel történik!
De a földi élet színpadán nem játszhat mindenki főszerepet. Ha azonban azt a szerepet, amelyet az egyének és népek sorsát atyai szeretettel irányító gondviselő Isten jelölt ki számunkra, és amelyet éppen most betöltünk, jól töltjük be, első helyre kerülhetünk Isten országában.
Az Úr Isten szerint ugyanis nem az a döntő, hogy milyen munkakört töltünk be, hanem az, hogy a számunkra kijelölt munkakört Isten akaratának tekintjük-e? El tudjuk-e fogadni gyermeki alázattal, s hogyan töltjük be. Hogyan végezzük a számunkra kijelölt munkát, a meghatározott feladatokat.
A mai evangéliumi szakasz másik jézusi példázata a vendég-látónak szól, s rajta keresztül nekünk is.
Jézus tökéletesen ismeri az emberi gondolkodást! Az étkezési meghívásoknál a barátokat, rokonokat, ismerősöket és a gazdagokat hívják meg. Jézus helyteleníti ezt a felfogást, amennyiben ennek hátterében a viszonzás lehetősége áll.
Jézus váratlan fordulattal, saját elvárását adja elő. Hívd meg a szegényeket, a bénákat, sántákat, vakokat. Õk nem tudják ezt neked viszonozni. Irreális elvárásnak tűnik ez a lakomát adók számára.
A legtöbb ember ugyanis, a földi paradicsom bűvöletében él, számukra nem lenne semmi előny, semmi haszon abból, ha a létminimum alatt élőket hívnák meg.
Nekünk sohasem szabad megfeledkezniük azokról, akik nem tudják viszonozni jó tetteinket.
A liturgia szavaival kell kérnünk Urunkat, aki szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és bűnöst. És nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.
„Nyisd meg (Urunk) szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre.”
Ennél nincs szebb, alázatosabb, felmagasztaltatásunkhoz vezető feladatunk.

Ámen
F. F.