2016. március 27., vasárnap

Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap. 2016

Bevezető
Szívem meleg szeretetével köszöntöm a kedves testvéreket Hitünk legnagyobb titkának az ünnepén. Különösen is azokat a testvéreket, akikre megtartó szeretettel gondolunk, akikben ilyenkor a pislákoló hit újra éled, és eljönnek a közénk, s hitüket megvallva velünk ünnepelnek. És jelenlevő, nem katolikus testvéreinket is, mert tudják, hogy húsvétot szépen, csak katolikus templomban lehetséges ünnepelni..
Hogy mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, s méltóképpen ünnepeljük hitünk nagy titkát, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg vétkeinket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus, ki meghaltál értünk a keresztfán! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, ki három nap a sírban feküdtél. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, aki harmad napra feltámadtál a halálból. Uram irgalmaz!

Evangélium után
Megremeg a lelkem attól az örömtől, hogy immár több mint 6 évtizede, minden évben, még ebben az évben is, hirdethetem hitünk nagy titkát, hogy Krisztus feltámadt! Alleluja! Valóban feltámadt! Alleluja.
Mily nagy az Úr kegyelme!
Sokszor elmondtam már, hogy Nagypénteken végre megnyugodva tértek haza a Názáreti Jézust végleg elhallgatni akarók. Nehéz, de alapos munkát végeztek. A bajkeverő názáreti prófétát sikerült végleg elhallgattatni. Egyre növekvő népszerűségének csak keresztrefeszíté-sével lehetett gátat vetni. Nagypéntek után kialszik a személye és tanítása iránti lelkesedés tüze, gondolták.
Igaz, joggyilkos perre volt szükség. Pilátust is kényszeríteni kellett az ítélet jóváhagyására. Végre azonban minden megoldódott. A veszedelmes tanító halott, sírja lepecsételve, katonák őrzik.
Az evangéliumi elbeszélés szerint Jézus ellenségei nem sokáig örülhettek győzelmüknek. A sír, Jézus sírja megnyílt és győzelmének lett az emlékjele.
Szomorú, hogy ebből az eseményből oly keveset tanulnak Jézus mindenkori ellenségei. Ennek következménye, hogy ismételten eleve bukásra itélt harcot folytatnak ellene. Balga módon azt képzelik, hogy a föltámadt Krisztust és a vele azonosuló Egyházat megsemmisíthetik az erőszak fegyvereivel, vagy a médiumok legrafináltabb módszereivel. aminek szomorú tanúi lehetünk.
Egyről azonban nem szabadna megfeledkeznünk. Nevezetesen arról, hogy Jézus, Egyházába is beleoltotta a feltámadás csíráit. Ennek köszönhetően Egyházunk életében is eljön a tavasz, elgördül a szikla, széttörik a pecsét, földre zuhannak a katonák. A lelki halottak a bűnbánat révén új életre támadhatnak.
Ugyanis az egyes ember és az emberi társadalmak életében is jöhetnek idők, amikor tékozló fiúként elhagyják az atyai házat. Évtizedeken át ezt tette, és napjainkban is ezt teszi népünk egy jó része. Ám az ember akkor értékeli igazán Isten közelségét, az atyai ház biztonságát és melegét, amikor elfordul tőle és miután eltékozolta mindenét, visszatér az atyai házba.
Hála Istennek, ma már tékozló és kijózanodó nemzetünk, s nemzetünk tékozló fiai és leányai is kezdenek visszafordulni, és az atyai ház felé tartani. És kezd megvalósulni a hitükben megingott, s hitüket elhagyott testvéreink hitbéli és erkölcsi feltámadása is.
Ezek ellenére még mindig elég erősek a Krisztust elfogadni nem tudók, illetve nem akarók ajkáról felhangzó vádak. Sokan arra hivatkoznak, hogy a kereszténység kovásza kétezer esztendő alatt sem tudta átformálni az emberek életét.
Igaz, a kereszténység elterjedése a kezdet kezdetén villámszerűen ment végbe. De mintha megtört volna a lendülete, s megszűnt volna kovásznak lenni.
Ám ne tévesszük szem elől, hogy mi még korai keresztények vagyunk, mint ahogy az évmilliárdokkal mérhető Föld korához viszonyítva maga az emberiség is még korai emberség. S azután hitem szerint előbb öregszik meg az emberiség, mint a jézusi tanítás. Ne feledjük Jézus szavait: "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak!"
A világ kétségtelenül ennek az ellenkezőjét szeretné tapasztalni. És ennek érdekében meg is tett és tesz mindent.
De ezt már sokszor megpróbálták megtenni, sokszor remélték már azt korábban is, hogy a kereszténység haldoklik. Ezt, illetve a kereszténység halálát remélték a véres üldözésektől a keresztényeket mészárló nagy forradalmaktól. Az 1789-estől, az 1917-estől, az 1919-estől. És napjainkban ezt remélik az Iszlám erőszakos, kegyetlen terjesztésétől is. Azonban azok, akik ezt remélték, minden esetben csalódtak. És csalódni fognak a jövőben is.
Első nagy csalódásuk a keresztrefeszítéssel kapcsolatban kö-vetkezett be. Az Emberfia ugyanis új életre kelt. Bizonyos értelemben az óta is mindig ez történik. Állandóan el akarják pusztítani, amit Jézus elkezdett. És minden alkalommal, amikor a síron a földet döngölik, azt hallják, hogy a döngölés ellenére is, mégis él és más helyeken is, ahol eddig még nem volt jelen, szintén felbukkan, s társadalmat erjeszt az evangélium kovásza, és terjed Isten országa, mert, amint már említettem az Egyházba is beoltatott a föltámadás csírája.
A magyarság már több mint ezer éve ennek az egyháznak kebelén tapasztalta meg az egyéni és nemzeti feltámadás lehetőségét. Sokszor megnyílt előttünk a sír, hol nemzet süllyed el, de minden alkalommal sikerült új életre támadnunk.
Úgy néz ki, hogy napjainkban is. Lassan hazánk lesz, ha nem is egyedül, keresztény ország Európában. Ha nyitott szemmel járunk, akor az új életre támadásunk jeleit vehetjük észre. De ne feledjük: A föltámadásnak, egyéninek és nemzetinek van egy feltétele:
Csak Krisztussal lehet feltámadnunk. Beléje kell kapaszkodnunk megújuló hitünkkel. S el kell fogadnunk tanítását, a szeretet evangéliumát és a szerint kell élnünk hétköznapjainkat.
Ha a szeretet, az együvé-tartozás köt össze bennünket a családban, s a hazában, akkor lesz feltámadás: egyéni is, és nemzeti is! Amit adjon meg nekünk az Úr!
Amen.
F. F.