2016. május 14., szombat

Pünkösd

Pünkösd 2016

Bevezetés
A mai, pünkösd ünnepe van, a Szentlélek kiáradásának a napja. Az olvasmányban hallani fogjuk az első pünkösd eseményeiről: a szélviharszerű orkánról, a villámlásról és mennydörgésről, a lángnyelvek apostolokra történő leereszkedéséről, arról, hogy Péter apostol tüzes nyelvű beszédét mindenki a maga nyelvén értette.
Miként az apostolokat első pünkösd ünnepén, úgy ránk is, bérmálkozásunkkor ránk szállt, és Pünkösd ünnepén újra és újra megszáll bennünket is a Szentlélek, és Jézus melletti tanúságtételre buzdít bennünket is. Megtettük? Megtesszük? Valóban? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia.
Jézus Krisztus! Az Általad el-küldött Igazság Lelke juttassa eszünkbe mindazt, amire tanítottál bennünket! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Az Általad elküldött Vigasztaló maradjon velünk mindörökre! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Az általad elküldött Szentlélek vezesse Egyházadat mindenkor az Igazság és szeretet útján! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A pünkösd, az Egyház születésnapja. E naptól kezdve az apostolok és tanítványaik halált megvető bátorsággal hirdetik az evangéliumot minden nemzetnek, előállnak vele akár alkalmas, akár alkalmatlan. Ez a pünkösdi csoda, amit egy nem keresztény gondolkodó nem túl finoman úgy fejezett ki, hogy tizenkét koszos halászember elindít egy új vallást, ami meghódítja a világot.
Csodálattal nézzük ezt a maroknyi pünkösdi csapatot. Milyen kevesen vannak, és mégis ki mernek állni az egész világ elé, hirdetni azt, aki nemrég halt meg a keresztfán… Ki mernek állni, mert az Isten Lelke van velük!
Ez az első Pünkösd, ismétlem, az Egyház születésnapja. Amikor a világ színpadjára lépett az Egyház. Amikor kezdetét vette a kereszténység világméretű terjedése. Ez a lényege a tudósításnak arról a viharos eseményről, ami azon a napon Jeruzsálemben történt. Ekkortól kezdve lépett ki és indult növekedésnek a Krisztusban hívők közössége.
Pünkösd ünnepe kétféle választ ad arra a kérdésre, hogy miként vált világvallássá a kereszténység.
Az egyik egészen gyakorlati természetű, a másik pedig mélyen vallási jellegű. 
Nem szabad elfelednünk, hogy a kereszténység mélyen a zsidóságban gyökerezik. Ez az ő eredeti talaja. Pünkösd eredetileg az első aratás emlékünnepe volt. Pünkösd a zsidóságnál is az ötvenedik nap a Pészah, vagyis a zsidó húsvét ünnepe után, amikor is arra a szövetségre emlékeznek, amit az Úr kötött az ő népével a Sinai-hegyen, amikor Mózesnek átadta a tízparancsolatot.
Az együvétartozás és az Út iránti hála miatt zarándokoltak fel a zsidók Pünkösd ünnepén az egész világról Jeruzsálembe. És ez nagyon lényeges a kereszténység elterjedése szempontjából. Az apostolok ugyan-is, lévén maguk is mindannyian zsidók, missziós tevékenységüket először a zsidó közösségekben fejtették ki, amelyek ott voltak minden tartományban. De nemcsak az apostolok, hanem az a háromezer megtért zsidó is, pártusok, médek, mezopotámiak, ázsiaiak, indiaiak, afrikaiak, egyiptomiak, a zsidók a világ minden részéről, akik visszatérve hazájukba, elmondták mit láttak, hallottak Jeruzsálemben. A zsinagógákban, a zsidók imaházaiban beszéltek Jézusról, hogy ő a megígért Messiás, akit a próféták hirdettek.
A zsidó közösségeknek pontosan ez a hálózata lett kezdetben a keresztény küldetés bázisa. Ez volt a kereszténység elterjedésének úgynevezett gyakorlati oldala, vagyis "infrastruktúrája."
S ez tette lehetővé. hogy rövid idő alatt életerős, virágzó kereszténység jött létre. Míg Nyugaton alig voltak keresztény közösségek, addig az Iszlám megjelenéséig, maga a keleti virágzó kereszténység volt az Egyház. Csak zárójelben: 35 évvel ez előtt is már magára a Szentatyára is iszlám férfival lövetett az ateista világ. Ma is iszlám tömegekkel árasztja el Európát.
De vissza a kezdethez. A kezdeti sikertörténet másik ható ereje, mélyen vallásos jellegű volt. S maga a Szentlélek volt az. És még ma is Ő az. Ő az az energia, amely nélkül Jézus első követői azt sem tehették volna meg, hogy a Jézusba vetett új és friss hitüket kivigyék a világba. A Szentlélek, a "felülről jövő erő", az, aki a megrettent, elrejtőzött, félénk és kicsinyhitű apostolokból olyan embereket alakított ki, akik meg tudtak győzni másokat erőszak, katonai hatalom, politikai nyomás nélkül, egyszerűen a kisugárzásukkal és hitelességükkel.
A Szentlélek tüzében született az Egyház! Azóta viszi magával, viszi a tüzet, s ez a tűz soha, de soha el nem alszik! Ez a tűz ma is ég, ma is magasan lobog!
Valahányszor sikerül a gyűlölködés lángját kioltani az emberi szívekből, s helyette a szeretet lángját meggyújtani, a Szentlélek működik ebben a világban.
Valahányszor karitatív, szociális tevékenységet fejtenek ki a krisztushívők, a Szentlélek működik általuk e világban, folytatódik az első Pünkösd, megújul a Föld felszíne.
A Pünkösd állandó az Egyházban! "A Szentlélek veletek marad és bennetek lesz," hangzik felénk Krisztus ígérete.
A bennünk lakó Szentlélek bátorítson és lelkesítsen a vele való közreműködésre. Hogy általunk újíthassa meg a Földet, benne megújulni vágyó hazánkat.
Ma alapvetően ismét ugyanaz a helyzet, és feladat, mint a kezdetben. Tanúskodnunk kell Jézus Krisztusról. És akkor a mi globális világunkban, a szomorú jelenségek ellenére is eljut Jézus üzenete minden emberhez. Viszont meggyőző csak abban az esetben lehet, ha hitelesen éljük azt, miként kezdetben a kezdők.

Ámen
F.F.