2015. április 5., vasárnap

Húsvét vasárnap (pasarét 2015)

Húsvétvasárnap 

Bevezetés
Krisztus feltámadt. Alleluja! Valóban feltámadt! Alleluja! Ezzel köszöntik ma egymást a görög rítusú hívek, és én is ezzel köszöntöm a kedves híveket.
Évenként több tízezren zarándokolnak el a nagy vallásalapító, Mohamed sírjához, Medinába. - Sokan megállnak a piramisok előtt. Itt nyugszanak a fáraók. - Ki ne látogatna el Párizsban járva az Invalidusok templomába, ahol Napóleon hamvai nyugszanak. - Bécsben a kapucinusok kriptájába, ahol a Habsburg császárok pihennek. - Moszkvában, hosszú sorokban vonulnak el az emberek, még ma is, a félvilágot lángba és vérbe borító mauzóleuma előtt.
A történelem egyetlen személyének, Jézus Krisztusnak nincs csak sírhelye a földön. Ő is meghalt és eltemették. De teste nem maradt a sírban! Hiába őrizték katonák. A szent asszonyok üresen találták. Angyal hirdeti: Nincs itt. Feltámadott! - Húsvétkor ezt a sírjából diadalmasan feltámadó Krisztust ünnepeljük. Hogy méltóképpen ünnepelhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus, ki meghaltál értünk a keresztfán! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, ki három nap a sírban feküdtél. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, aki harmad napra feltámadtál a halálból. Uram irgalmaz!

Evangélium után
A gyászmenetben mindig lassú ütemben lépkednek a halottat kísérő résztvevők. Ha a fájdalom keresztje nyomja szívünket, elnehezül járásunk. Jézus keresztútját az a körülmény is lelassította, hogy teste kimerült az ostorozás, a kínzások következtében.
Ha a nagypénteki eseményeket lassított felvételhez hasonlítjuk, akkor a húsvétról éppen az ellenkezőjét kell állítanunk. Itt csupa futásról, sietésről értesülünk. A feltámadás angyala így biztatja a Jézus holtestét kereső asszonyokat "Siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból! " - Hogy meggyőződjenek az asszonyok igazmondásáról, Péter és János szinte egymással versengve fut a sírhoz. S mily élethű jelenet. Az előbb odaérkező János, átadja az elsőbbséget Péternek. - Sietve tér vissza Jeruzsálembe a két emmauszi tanítvány is, akik beszámolnak a Jézussal történt találkozásukról.
Csupa sietés" futás és lelkendezés. Vajon miért? Mert örömhírt vinni mindig sürgető feladat. Mert az öröm szinte szárnyakat ad az embernek, megkönnyíti, megszaporázza lépteinket. Ez történt az első húsvét alkalmával és ennek kell megismétlődnie minden keresztény nemzedék életében, a mi nemzedékünk életében is.
Napjainkban szinte közhelynek számít már annak emlegetése, hogy csüggedő, reményvesztett, bús-komor nemzet lettünk. Mit tegyen ilyen légkörben a keresztény ember húsvét Ünnepén? Röviden válaszolok: Örvendezzék! Énekeljen Istent dicsérő éneket, alleluját! Akkor is, ha nehéz ezt megtennie egy lehangolódott környezetben. Meg kell keresnünk az öröm mélyebb, keresztény forrásait, ezek mellett kell letelepednünk, belőlük innunk és énekelnünk. A keresztény hívőnek mindig van oka az örvendezésre.
Vajon miért jelentett örömhírt Jézus üres sírja az asszonyok és az apostolok számára? Miért jelentett örömet a lepecsételt, katonákkal őrzött sírkő elmozdulása? Nem kellett valami rendkívüli képzelőerő annak felismeréséhez, hogy itt és most egy páratlan esemény történt. Mielőtt az apostolok találkoztak Jézussal, eszükbe jutott a feltámadásra vonatkozó jövendölése. Feltámadt tehát bennük a remény, ami az örvendezésnek édestestvére. Ezért szaladtak, ezért siettek, ezért örvendeztek.
A húsvéti örömhír ismeretében forduljunk most a jelen felé, és felemelkedve minden nehézségen, vessük fel a kérdést: van-e okunk örvendezésre? - Nem kétséges, hogy a hívők "kisded nyája" „igen”-nel válaszol erre a kérdésre
Elfelejtettük már, hogy a hosszú évtizedeken át folytatódott Jézus keresztútja, megfeszítése és sírba zárása? Elfelejtettük már, hogy sokan gyáván megfutamodtak, hiszen a bátor emberek mindig kisebbséget alkotnak. Hogy megszaporodtak az áruló Júdások, a hitet megtagadó Péterek. Hogy igen sokan Pilátus és Kaifás győzelmi szekerére kapaszkodtak. Hogy csak Mária Magdolnához hasonló lelkek, az egyszerű emberek maradtak hűek, akik nem adták el harminc ezüstért a hitüket. Velük együtt erősen reménykedtünk abban, hogy Isten minden pillanatban eltávolíthatja az istenellenes erők szikláját. Bekövetkezésekor, annak idején mindannyian örültünk.
És ma? Szomorúan tapasztaljuk, hogy a szikla elmozdulása, Krisztus feltámadása nem jelentette nemzetünk automatikus új életre támadását. Annak ellenére, hogy napjaink Egyháza kaput nyit minden ember, minden zörgető előtt ebben a hazában. Azt szeretné, hogy örvendező allelujának, szeretetének fénye hazahívja tékozló gyermekeit az együttörvendezésre.
Mi hát a keresztény, a húsvéti öröm igazi forrása? A Krisztussal történő találkozás. Mikor a tanítványok találkoztak a feltámadt Mesterükkel, eloszlott lelkük barna gyásza, és szívükbe véglegesen beköltözött az igazi örvendezés. Ez történik velünk is, ha találkozunk a feltámadt Krisztussal, ha befogadjuk őt és szent tanítása szerint élünk.
Ez nem könnyű feladat. Hisz az ezt akadályozó erők újra éledtek és működnek és késztetik az embereket Jézus tanításának semmibevételére. Micsoda szennyes mondatok hangzanak el a közéletben. Micsoda gyűlöletet szító beszédek. Hol vannak ma a nemzet fiait és leányait eggyé kovácsoló, egymást testvérekként elfogadtató, húsvét örömét hirdető, reményt ébresztő beszédek?
Rajtunk múlik, hogy legyenek! Rajtunk, életünkön! Hogy miként járja át életünket húsvét öröme. Hogy föltámadunk-e a csüggedés, a reménytelenség sírjából és örvendezve énekeljük-e a húsvéti diadalmas alleluját.

Ámen
F. F.