2015. április 25., szombat

Papi és szerzetesi hivatások világnapja

Húsvét 4. vasárnapja "B"

Bevezetés
Az egyház ezt a vasárnapot, húsvét 4 vasárnapját már több mint ötven éve, a Hivatások Világnapjává, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapjává tette. Ez nem reklámfogás. Bizony nehéz is lenne pusztán emberi szavakkal vonzóvá tenni a papi, szerzetesi hivatást, amikor a felvilágosultság óta, a szabadelvű szellemi áramlat állandóan folytatja az egyház és papság lejáratását, gyűlöletét. Mi hogyan viszonyulunk ebben a világjelenségben a pásztorainkhoz, papjaihoz? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jópásztorunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi nem védjük kellően nyájadat a ragadozó farkasoktól. Uram irgalmazz!
Jópásztorunk, Jézus Krisztus. Bocsásd meg, hogy mi nem keressük az eltévedt bárányokat! Krisztus kegyelmezz!
Jópásztorunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi nem fáradozunk eleget azért, hogy egy akol és egy Pásztor legyen! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A II. világháborúban az egyik német város középkori székesegyházát a bombatámadás földig rombolta. (Forrásom nem jelölte meg, hogy melyiket). A háború után nagy igyekezettel láttak hozzá az újjá-építéshez. A munkálatok befejezéséhez közeledve vissza akarták helyezni a főoltár fölött álló hatalmas feszületet a régi helyére. A feszület teste sértetlenül megmaradt, a szobor két karját azonban nem sikerült a romok között megtalálni. Mit tegyenek? - Faragjanak újat? Úgy döntöttek, hogy a korpuszt karok nélkül erősítik a keresztre és a feszület alá pedig egy márványtáblán ezt írják ki: Ti vagytok az én karjaim!
A Hivatások világnapján, Jézusnak a Jó Pásztorról mondott evangéliumát hallgatva elsősorban a papi és szerzetesi hivatások ügyére gondolunk. Milyen szép ez a kép: a ma élő és működő lelkipásztorok és szerzetesek az Úr kitárt karjai, a Megfeszítettnek és a Föltámadottnak egyszerre.
Kétszer is visszatér ez a mondat: életét adja a juhokért. Jézus az Atya iránti szeretetből odaadja, föláldozza életét övéiért. Ez az, ami megkülönbözteti a bérestől, akinek nem sajátjai a juhok. A pásztori hivatás lényege ez az önfeláldozó szeretet. Itt nem arról van szó, hogy valaki napi 8 órában (esetleg túlórákkal) egy ügyet képvisel, hanem arról, hogy sejtjeiben, szíve mélyéig átadja magát az emberek üdvözítésének: legyen az testi vagy lelik beteg, öreg, magányos, gyónó, fiatal, gyermek, akit tanítani kell, imádkozó, akit bátorít, messziről érkezett, vagy mindig a templomba járó, vagy megtérő. Mindegyiket magáénak kell ismernie, mint a pásztor aklának minden egyes báránykáját.
A számarányok, a statisztikák itthon, de világszerte is elég szomorúak, legalább is az egykori keresztény országokban. A legszentebb hivatás mintha egyre kevésbé lenne vonzó, sikeres, elismert pálya.
Ennek oka azonban nemcsak a teljes odaadás hiánya, a jövőt is magában foglaló életáldozat válla-lásához való bátorság hiánya, hanem általában az elhivatottság hiánya. Sok mindent csinálunk, sok mindenben látunk fantáziát, ami rövidtávon kifizetődő, aminek hasznát látjuk, ami pénzt hoz, ami közmegbecsülésnek örvend. Nehezebben vállaljuk viszont az éjjeli műszakot, a szolgáló munkaköröket, a készenlétet igénylő, megterhelő, szabadidőt felőrlő tevékenységet. Ezért kevés az éjszakai nővér, a mentős orvos, az áldozatos pedagógus, a nevelő tanár. Nem elég ezeket a pályákat jól megfizetni, szimpatikussá is kell azokat tenni a közvélemény, a fiatalság előtt.
Ti vagytok az ő karjai! Papjaink, szerzeteseink. Mennyire nagy szükség van rájuk, mennyire rászorulnak arra, hogy fizikailag, szellemileg, felelősségvállalásukban és teherviselésükben mindannyian melléjük álljunk. Legtöbbjük idős, meg-viselt, elgyengült, a keresztjét egyedül hordozó, leharcolt katona, mégis pásztoraink.
Áldottak legyenek ők valamennyien! A hős papok, akik üldözést, mellőzést, gyalázatot, börtönt és vértanúságot szenvedtek, de az Örök Pásztort el nem hagyták egy pillanatra sem!
Áldottak azok a papok, akik üldözések közepette is megtalálták az alkalmat, hogy nyájukat vezessék, az eltévedt bárányokat pedig megkeressék, vállukra vegyék és hazavigyék Krisztushoz!
Áldottak azok a papok, akik az élet alkonya felé tartva, megfogyatkozó testi és lelki energiával, gyöngülő egészséggel, de ma is őrállókként, ott állnak a nyáj mellett, vigyázzák; őrködnek felette és életadó igékkel táplálják, és az élő vizek forrásához vezetik a rájuk bízottakat.
Áldottak azok a náluknál fiatalabb papok, akik bátran odaálltak az üldözött, megvert pásztorok közé, és vállalták a velük való sorsközösséget, amikor ragadozó farkasok próbálták pásztor nélkülivé tenni és szétszéleszteni a nyájat.
Áldottak legyenek, mert ma ők azok, akik a jópásztor feladatainak zömét magukra vállalva, dacolnak a hitetlen közszellemmel, lelkesen, leleményesen, sokoldalúan tevékenykednek templomban, iskolában, fiatalok összejövetelein és nyári táborokban a kisded nyáj megőrzéséért és növekedéséért.
Legyenek áldottak azok az ifjú leviták, szerzetesek, vagy egyházmegyések, akik most készülnek fel a jó pásztor feladatainak vállalására, akik lemondanak az élet tiszta örömeiről is, hogy lelkesen, önzetlenül, életüket is feláldozva lehessenek a krisztusi nyáj jó pásztorai.
Sokszor elhangzik papi ajkakról az Úr Jézus követőit kérő mondata: "Az aratnivaló sok, a munkás kevés". Imádkozzunk papi hívatásokért, én hozzátenném, hogy családjaink, intézményeink neveljék úgy jövőnk zálogát, az ifjúságot, hogy a letörött karú Örök Főpásztornak legyenek mindig kinyújtott, segítő és áldó karjai!

Ámen.
F.F.