2017. november 1., szerda

Mindenszentek. 2017

Mindenszentek ünnepe 2017

Bevezetés
Urunk, Jézus Krisztus meg-ígérte, hogy: "Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt, mennyei Atyám előtt"
Az apostolok korától kezdve, oly nagy számban vallották meg vérükkel az Urat, hogy a sok névtelen szentnek nem tudtak külön-külön ünnepnapot szentelni. Ezért a IV. századtól kezdve egy napot szentel az Egyház arra, hogy min-den szentjéről megemlékezzék. A IX. század óta november 1-jén. Il-lő, hogy ujjongással kezdjük a mai szentmisét, a kezdőének eme szavaival:
Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, - üljük meg Mindenszentek ünnepét; - ezt ünneplik örvendezve az angyalok, - és dicsőítik az Isten Fiát.
Hogy örvendezve ünnepelhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié Litánia
Jézus Krisztus, Bocsásd meg, hogy oly ritkán tekintünk menybe jutott testvéreinkre, és oly ritkán kérjük égi segítségüket. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Add, hogy ne csak tiszteljük őket, hanem kövessük is példájukat. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Add, hogy ki-tartóan imádkozzunk azon véreink szentté avatásáért, akik az erények magasztos példáját adták a keresztény világnak. Uram, Irgalmazz!


Evangélium után
Az emberiség mindig szerette a díszszemléket. Erről tanúskodik A Rómában látható majd kétezer éves Titus-diadalív, Ezt az antik diadal-ívet Titus római hadvezérnek a későbbi  császárnak emelték, aki 70-ben véres ostrom után elfoglalta Jeruzsálemet. A diadalív domborművein ma is látjuk a rabláncon vezetett legyőzötteket.
A szokás máig nem szűnt meg. A háborúk győztes befejezésekor, a győztesek díszszemlével köszöntik a háborúból hazatért katonákat.
A katonai díszszemléken kívül ismerjük az olimpiai díszszemlét, amelyen, a különböző nemzetek zászlói alatt vonulnak fel, az illető országok olimpikonjai.
Ma, mindenszentek ünnepének olvasmányában egy „mennyei díszszemle” leírását hallottuk. Szent János apostol – a patmoszi látnok – látomásában láttatja velünk a szentek seregét: Szavaival: „Akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal”.
Mintha csak egy olimpiai dísz-szemlét látnánk, ahol a résztvevők nemzetenként elkülönülve, egyen-ruhában és zászlóval vonulnak fel. A látomásban a szentek felvonulnak Jézus előtt, kezükben a győzelmet jelentő pálmaággal, és a boldogságot szimbolizáló fehér ruhában. Mint valamiféle olimpikonok vagy győztes katonák, ők is a küzdelemből jönnek: az olvasmány szavaival: „a nagy szorongattatásból.
A szorongattatáson elsősorban az apostol korában dúló keresztényüldözést lehet érteni. De jelenti a keresztények minden korban szükséges küzdelmét a hitetlen környezettel. A keresztényeknek mindig meg kellett küzdeniük azért, hogy egykor részt vehessenek a mennyei díszszemlén. A katona mindenét – életét – kockára teszi a harcban. Az olimpikon teljes erőből küzd már a válogató versenye-ken is az olimpiai kvótáért. Aki nem csak egy földi díszszemlén, de a mennyei díszszemlén ott akar lenni a minden szentnek a társaságában, annak erős akarattal kell küzdenie az élet-szentségért.
A szemlék nem csak a győztesek megbecsülésére szolgálnak, ha-nem arra is, hogy a szemlélőkben erősítsék a győztesekhez való tartozás boldog tudatát.
Melyik magyart nem tölti el büszkeség, amikor egy-egy olimpiai bajnokunknak aranyérmet akasztanak a nyakába. Ilyenkor nagyon büszke és boldog érzés magyarnak lenni.
Mindenszentek ünnepén, lelki szemeinkkel látjuk a Jelenések könyve által leírt mennyei dísz-szemlét. Miként az előbb említetteket, úgy minket is, valami hasonló szentérzés tölt el. Hozzájuk tartozóknak érezzük magunkat, Szent Pál apostol szerint, ugyanis mi valamennyien a szentek polgártársai vagyunk. Ez a tudat arra kell, hogy lelkesítsen, és buzdítson bennünket, hogy egyre hitelesebb keresztény életet éljünk. Ez biztosítja ugyanis, hogy egyszer mi is részt vehetünk majd a szentek mennyei díszszemléjén.

Ámen.