2014. december 6., szombat

Advent 2. vasárnapja

Bevezetés
Minden évben, advent második vasárnapjának evangéliumában Keresztelő Szent János, Izaiás prófétától vett szavakkal, arra buzdít bennünket, hogy „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá”. A nagy „Előfutár”, más létsíkba lépve, azt kéri tőlünk, hogy készítsünk utat, lelki értelemben, Jézus és köztünk, illetve a meglevő utat gondozzuk. A lelkiismeretvizsgálatkor azt kérdezzük meg magunktól, hogy a Jézushoz vezető utunkon mik a hegyek, mik az akadályok? Mik a völgyek, mik a hiányok? Mik azok, amik görbévé teszik utunkat?

Kirie litánia
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy a Hozzád vezető utunkon sokszor nem eltávolítottuk, hanem akaratlanul is halmoztuk az akadályokat. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy a Hozzád vezető utunkon sokszor inkább mélyítettük a szakadékot, mint feltöltöttük volna azokat. Krisztus kegyelemezz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy nem mindig jártuk az egyenesutat. Uram irgalmazz!
Irgalmazzon

Evangélium után
Tudjuk, hogy a 70 éves babiloni fogságból hazatérő választott nép csak sivatagon át tudott visszajutni hazájába. A sivatagi szél azonban járhatatlanná tette az ösvényeket. Hegymagasságúra torlaszolta a homokdombokat, kimélyítette a szakadékos völgyeket.
Ezért a nép vezetői követeket küldtek a pusztai beduinokhoz, hogy útmunkásokat toborozzanak. A követek hangos kiáltozással gyűjtöttek útkészítőket. A csoportvezetők dirigáltak: „Minden hegyet hordjatok le, minden völgyet töltsetek fel. Ami görbe, legyen egyenessé!”
Ebből a helyzetből egy más létsíkba átlépve, a próféta a jövőbe nézve meglátja és meg is jövendöli, hogy az Úr egyszer majd, miként a babiloni fogságból, úgy a bűn rabságából is kivezeti népét. Eljön, megváltja népét, s magát az egész emberiséget. Ezen eljövetelekor is utat kell készíteni számára. Természetesen ekkor nem fizikai, hanem lelki értelemben.
Zakariás főpap, nem önmagától, hanem isteni sugallatra mondotta fia születésekor: „Te pedig, gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel: Az Úr előtt haladsz, hogy előkészítsd útját, S az üdvösség ismeretére tanítsad népét, mely a bűnök bocsánatában van." És azzá is lett! Mint a Magasságbeli prófétája szólítja fel az embereket, hogy építsék azt az utat, melyen megérkezhet hozzájuk az Úr.
A mai evangéliumi szakaszban ezért van az útépítésnek profetikus lelki tartalma. Ezért kell foglalkoznunk ma a lelki útépítéssel. Ki tagadhatná, hogy jelenlegi világunkban hiányoznak, illetve tönkrementek azok az utak, amelyek biztosítanák az embernek Istennel való összeköttetését.
Számos olyan keresztényellenes szerveződés, s mozgalom van, amely a kezében lévő médiumok által azt sulykolja az emberek tudatába, hogy kereszténység utáni korban élünk és nem azt, hogy egy évtizedeken át legtökéletesebbnek hirdetett, hosszú időre berendezkedett társadalmi rendszer, a kommunizmus, és lassan az azt felváltó ideológia utáni korban!
Pedig mi mindent megtesznek, hogy ráerőszakolják ideológiájukat az emberekre. Az ELTE Szociológia tanszékéről templomunkban járt csoportja tényszerűen vette tudomásul, hogy a katolikus vallás mégsem a végét járja. Mégsem kereszténység utáni korban élünk.
Ennek ellenére megtévesztő okoskodással, érvekkel, s erőszakkal gyűrik maguk alá a népeket. Ennek érdekében még ma is mindent elkövetnek, hogy szétrombolják a népeket összetartó kohéziós erőket: Házasságot, családot, vallási közösségeket, hogy szétrombolják az Istenhez vezető utakat.
Ezért is időszerű Keresztelő Szent János figyelmeztetése, amellyel az Úrhoz vezető útépítésére biztatja egykori és mai hallgatóit
Különös útépítés volt az ő munkája. Csakúgy, mint a többi előkészítőé. Igaz, az útépítők hasonlata szerint, ők, a próféták is utat építettek, és ezen a földön. De nem földi utakat, hanem Istennel összekötő utakat. Nem a puszta földre alapoztak ők, hanem az emberi lelkekre. Gondolatvilágukban a puszta sem az a kietlen vidék volt, amelyet Keleten ma is meg lehet találni, hanem az emberi lelkekben levő sivatag, az emberi közömbösség, hitetlenség, kiégettség, anyagiasság sivataga.
Készítsétek az Úr útját! Hangzik a próféták kiáltása Keresztelő Szent János ajkán. Megtérést hirdet. A bennünk levő, vétkes cselekedetekből és szokásokból épült halmok és dombok elhordását. A szavaink és tetteink közötti mély szakadékok, völgyek eltüntetését.
Ezek is, az őszinte jobbá lenni akarás is hozzátartoznak a mi karácsonyi előkészületünkhöz. Különösen is egy olyan korban, amelyik nem tud befelé, lelke mélyére nézni, Csak fülsiketítő zajban tud élni, bábeli nyelvzavarban, s egymás meg nem értésében.
Egy olyan korban, amikor a társadalom minden egészséges védekezése és tiltakozása ellenére is kérkedik a bűn. S arra törekszik, hogy az emberek lelkiismeretét eltompítsa és összemossa a bűnt és az erényt.
A karácsonyi előkészülethez hozzátartozik a lélek megtisztítása is. Lelki, erkölcsi megtisztulás nélkül lehetetlen karácsonyt ünnepelni, s lehetetlen népünk erkölcsi megújhodása, megszabadulása abból a mély erkölcsi és szociális válságból, völgyből, amelybe felelőtlen vezetői taszították.
Hogy ezt elérhessük, mind-annyiunknak saját életünkben kell elkezdeni az erkölcsi megújhodást, az Úr eljövetelét akadályozó dombok, hegyek, és völgyek eltávolítását. És akkor Meglásd! Meglásd! Akkor eljő, eljő majd Emmanuel.

Amen.                 F.F.