2015. május 23., szombat

Pünkösd

Pünkösdvasárnap. 2015

Bevezetés
Ma, a liturgia harmadik legnagyobb ünnepe, Pünkösd, a Szentlélek Úristen ünnepe van. Tudjuk, hogy Pünkösd egyben az Egyház születésének az ünnepe is. Ekkor formálta a Szentlélek egyetlen nagy családi közösséggé a legkülönfélébb nyelvű és gondolkodású embereket.
Azóta is a Szentlélek élteti, a krisztushívők világot megújító közösségét, az egyházat, s annak tagjait, hogy képesek legyenek mindenkor e feladatuk teljesítésére. Mennyire engedjük, hogy bennünket is inspiráljon a Szentlélek? Mennyire veszünk mi részt a világ Szentlélek irányította megújításában? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus! Az Általad elküldött Igazság Lelke jutassa eszünkbe mind-azt, amire tanítottál bennünket! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Az általad elküldött Szentlélek vezesse Egyházadat mindenkor az Igazság és szeretet útján! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Az Általad elküldött Vigasztaló maradjon velünk mindörökre! Krisztus kegyelmezz!

Evangélium után
Az Úr Jézus mennybemenetele után, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben látjuk a félénk apostolokat a Szűzanyával és a szent asszonyokkal együtt. Bezárkóztak, mert féltek. A tizedik napon - a zsidók Pünkösd nagy ünnepén - azonban csoda történik. Zúgó szél támad, és tüzes nyelvek képében leszállt rájuk a Szentlélek.
A félénk apostolok bátrakká lettek tőle és kimentek Jeruzsálem utcáira, hogy Krisztust hirdessék az embereknek. Tűzzel és élettel teli igék hullottak ajkukról. A sokféle nép mind a maga nyelvén hallotta őket szólni Nem a betlehemi csodás születést, hanem a dicsőséges húsvéti eseményt hirdették.
Ekkor, a kezdet kezdetén, a csodás esemény hittel történt elfogadása után, ezrek keresztelkedtek meg, és lettek Krisztus követői, és lettek az Egyház első építőkövei. Ekkor, ezzel az eseménnyel lépett az Egyház a történelem színpadára.
Csodálattal nézzük ezt a maroknyi pünkösdi csapatot. Milyen kevesen vannak, és mégis ki mernek állni az egész világ elé, hirdetni Őt, aki nemrég halt meg a keresztfán. Ki mernek állni, mert az Isten Lelke van velük és bennük.
Mi is ez az első Pünkösdkor a világ színpadára lépett Egyház?
Az Egyház Isten népe, a továbbélő Krisztus, megismétlem: a továbbélő Krisztus! Ugyanakkor látható társaság is. Az Egyház nemcsak a pápa, nemcsak a püspökök, nemcsak a papok, hanem a hívők százmilliói. Kicsiny mustármagból nőtt hatalmas fává. Ma több mint egy milliárd ember vallja magát Egyházhoz tartozónak.
Az Egyház a történelem folyamán ott állt a népek és nemzetek bölcsőjénél és reggeli áldását adta rájuk. De ott állt sok nemzet koporsójánál is és esti áldással búcsúzott tőlük. Ám ő megmarad a világ végéig. "A pokol kapui sem vesznek erőt rajta soha!"
Oh, mennyi ember, ideológiai rendszer, politikai hatalom – Nérótól kezdve, a Francia Forradalmon, és a nagy népirtó forradalmakon át, napjaink demokráciát exportáló hatalmáig próbálta már megsemmisíteni ezt a mustármagból hatalmas fává terebélyesedő egyházat. De az Írás szavai szerint: "Meghaltak mind, akik az életére törtek." A jelenlegiek, és az őket követők is meg fognak halni. És a katolikus Egyház a világ végéig élni fog!
Mi ennek a titka?
A pénz és a vagyon? A nagy egyházi vagyonok szerte e világon megszűntek, de megmaradt az Egyház.
Talán közjogi szerepe a társadalomban? Valamikor a királyi tanácsban, később a törvényhozásban nagy szerepük volt a főpapoknak, s közjogi méltóság illette meg őket. Ez is megszűnt: de megmaradt az Egyház.
Talán a kultúra ápolása?
A tudományok művelése, az iskolák, az egyetemek felállítása, a művészetek ápolása, a beteggondozás, a szegényügy a középkorban mind-mind az Egyház feladata volt. A festészetet, a szobrászatot, az építészetet, a zenét mind az Egyház ihlette évszázadokon át. Ezek jó része is kiesett, illetve kivették a kezéből, de megmaradt az Egyház, és ma már újból igényli a világ az Egyház iménti tevékenységeit, az oktató, nevelő, betegápoló, karitatív tevékenységét.
És ezzel párhuzamosan mégis mennyi alantos támadás! Lélekölő írás, film, gúnyrajz támadja az Egyházat. Pontosabban céloznak ezekkel, mint rakétáikkal, amelyekkel embereket késztetnek szülőföldjük elhagyására, s az európai népeket pedig befogadásukra. Pedig jobb lenne egy utópisztikus gondolat megvalósítása. Az elvándorlás helyett a vissza-vándorlás megvalósítása. Püspök atya szerint: A bombák hullásának, a rakéták robbanásának, a fegyverek ropogásának a megszüntetése.
Az emberiség, s benne az Egyház, sok tragédiát élt már túl. Ezt is túl fogja élni! Mert Vele van az Igazság, az Erősség, a Szeretet Lelke. Vele van a Vigasztaló Szentlélek!
Mi hát az Egyház titka?
Az Egyház titka: a benne élő Szentlélek.
Ne feledjük! A Szentlélek tüzében született az Egyház! S az óta, magával viszi ezt a tüzet. Ez a tűz ma is ég, ma is magasan lobog!
Valahányszor sikerül a gyűlölködés lángját kioltani az emberi szívekből, s helyette a szeretet lángját meggyújtani, a Szentlélek működik ebben a világban.
A Pünkösd állandó az Egy-házban! "A Szentlélek veletek marad és bennetek lesz," hangzik felénk is Krisztus szava. A bennünk lakó Szentlélek bátorítson és lelkesítsen a vele való közreműködésre, hogy általunk napjainkban is megújíthassa a földszínét, s megújulni vágyó hazánkat is.

Ámen.
F.F.