2015. május 16., szombat

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Bevezetés
Urunk Jézus Krisztus mai mennybemenetele ünnepének evangéliumában az esemény tömör leírása mellett, hallani fogjuk az Úr Jézus végakaratát. Mennyire érezzük nekünk szólóknak eme szavait: „Menjetek az egész világra. És hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” „Minden népnek és nemzetnek!” "Tegyetek tanítványommá minden népet!” Mert az nem kérdéses, hogy ma nekünk szólnak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, jobbá legyen a világ. Uram, irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, jobbá legyen hazánk. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, jobbá legyen családunk. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai ünneppel kapcsolatos gyönyörű szép sorokat idézek Jézus főpapi imájából:
Az utolsó vacsora termében, Jézus égre emelte szemét és így imádkozott: "Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged.
Én megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg engem te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett."
Ma arra emlékezünk, hogy az Atya meg is dicsőítette, azzal a dicsősséggel, amely az övé volt a világ kezdete óta.
Az ókori szemlélet szerint: Jézus szemük láttára, fölemelkedett az égbe. De mielőtt felemelkedett volna az égbe, e szavakat mondta nékik: Tegyetek rólam tanúságot minden népnek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek.
Első hallásra, nem megvalósíthatatlan feladat ez? Nem tűnik-e nevetségesnek ez a megbízatás? Hogyan gondolhatta Jézus ezekről az egyszerű, mezítlábas emberekről, hogy alkalmasak a nagy küldetésre? Ugyan mit tehetnek ők? Erős hadsereg, politikai hatalom, magas képzettség nélkül?
Nem tudjuk, milyen érzésekkel néztek az apostolok ebből a négydimenziós világból, egy emberi szem nem látta, fül nem hallotta és emberi szívvel föl nem fogható világba távozó Mesterük után.
A Szentírás szerint: nem szomorkodva, hanem örömmel, mert rendkívüli jelentőséggel bírt számukra az Úrjézus rövid végrendelete, amit mennybemenetele előtt közölt velük: „Én kaptam minden hatalmat égen és Földön. Menjetek!” „Hirdessétek az örömhírt! Tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet.” Csak zárójelben jegyzem meg: Én is szárnyalni tudtam volna, amikor részesültem ebben a hatalomban pappá szentelésemkor.
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy milyen hatalmat adott nekik. Olyant, mint amilyennel ő rendelkezett. A szeretet hatalmát
Sajnos, az emberek igen gyakran visszaélnek korlátolt hatalmukkal, ami veszedelmes zsarnoksággá fajulhat. Jézus azonban tanításával és élete példájával megmutatta, mire lehet, és mire kell használnunk hatalmunkat. Ez a hatalom térben és időben igen szűk körre korlátozódik.
A kísértések hegyén a sátán fölajánlotta Jézusnak a világ minden pompáját, gazdagságát és hatalmát. Nevetséges ajánlat. A Föld és minden pompája, ismétlem, nem a sátáné és nem az emberé, nem is egy nagyhatalomé. Csak ideig-óráig lehet az erőszakosak tulajdona, mert Isten végül is a szelídeknek juttatja a Földet, mondja Jézus.
Urunk Jézus ezért bízta meg apostolait és apostoli Egyházát, hogy tegyenek tanítványává minden népet, hogy a szelídek kezére juttathassa e Földet.
Első hallásra talán nevetségesnek tűnik ez a megbízatás. Hogyan gondolhatta Jézus ezekről az egyszerű, mezítlábas emberekről, hogy alkalmasak a nagy küldetésre? Úgy tűnik, Jézus nem reálpolitikus. De mennyire is az.
Egy-két évszázad elegendő volt ahhoz, hogy megbízatása megvalósuljon az akkor ismert világban, távoli tájakra is. S történt mindez azért, mert Jézus nemcsak megígérte, hanem meg is tartotta ígéretét, és velük volt, és velünk marad a világ végezetéig. Nem láthatóan, hanem szeretetével, lelkesítő hatalmával.
Nem úgy tekint a Földre, mint egy olyan harcmezőre, ahol csatát veszített. Apostolait nem egy reménytelen vállalkozásra kényszerítette. Nem a halálba küldte őket, hanem a világ evangelizációjára, örömtelibbé tételére.
Ne folytassunk azonban struccpolitikát. Látnunk kell, hogy ez az apostoli munka azért nem volt diadalmenet, és ma sem az. Ez a munka igen kemény munka volt mindig, és igen kemény munka ma is. Vért, verejtéket követelt és követel. Aki Őt akarja követni, mondja Jézus, annak fel kell vennie a keresztet, és úgy kell követnie Őt. Ugyancsak Ő: Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
Újság hír. A minap a keresztény ellenes erők elfoglalták a legnagyobb, keresztények lakta várost, és százával irtják a keresztényeket. A bagdadi Érsek, kéri a hívő a világot, hogy segítse őket. Imádkozzanak értük.
Micsoda ellentmondás! Az üldözők azt mondják, azért üldözik a keresztényeket, mert a nyugati világ amelyik szabadságot és demokráciát visz nekik, hitetlen, erkölcstelen és nemzetietlen. Sok igazság van benne. De paradox módon ők mégis azokat mészárolják, akikre ezek nem vonatkoztathatók.
Tudjuk, hogy a valóságban nem ez az oka, hanem az, amit nem illik kimondani. De mi mégis hisszük, és azért fáradozunk, hogy beteljesüljön a prófétai jövendölés, és a kardokból ekevasat öntenek majd.
Az Úr Jézus tanítása szerint az emberek ugyanis nem ágyútöltetek, hanem az Őt követő, mennybe tartó, győzelmes sereg.

Ámen
F.F.