2015. szeptember 1., kedd

+ Dr. Paskai László Pacifik OFM

Nekrológ + Dr. Paskai László

Bevezetés
Kedves Gyászoló Testvérek!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus Krisztus az Utolsó Vacsora termében az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, és méltóképpen szeretettel és hálával emlékezzünk mi pasaréti hívek elhunyt nyugalmazott főpásztorunkra, Paskai Bíboros Úrra, ezzel az érte bemutatott szentmisével.

Evangélium után
Kedves Gyászoló Testvérek!
Kedves Bíboros Atya!
Kedves Pacifik atya!
Lélekben újra ott vagyok az Esztergomi Bazilika kriptájában. És mint annak idején, Gyöngyös város ősi kolostorában, fogadalmunk letétele után, 1949. augusztus 27-én, ismeretségünk kezdetén, szeretettel köszöntöttük egymást, úgy most is ugyanazzal a szeretettel köszöntelek, és búcsúzom Tőled, közösségünk nevében is.
Nem akarok szentté avató beszédet mondani, hanem csak igaz szavakat. Hiszen életed nyitott könyv volt. Tetteid, szavaid beszélnek arról, hogy ki is voltál, s miket alkottál.
Mindenki tudja, hogy ferences voltál. Hogy 1945. augusztus 29-én léptél a ferences rendbe. Hogy 1949. október 4.-én tettél örök fogadalmat. Hogy elmélyedve a ferences teológia tudományában hortus conclususban lelkes ferences fiatalként éltél, és éltünk 1950. június 13.-áig.
És akkor jött a vihar. A szerzetesek feloszlatásának, a szétszóródásnak az éve. És akkor áldott jó emlékű magiszter atyánk bennünket, tehetségesebbeket – élén Teveled, felvétetett a Nagyváradi csonka Egyházmegyébe, a Központi Szemináriumba küldetett és felvétetett az akkor megszűnt Hittudományi Fakultás újonnan létesített jogutódjára, a Hittudományi Akadémiára.
Azt már kevesebben tudják, hogy itt a közelben, a magyar Szentföldön, 1951. március 3-án, a szombati kora reggeli órákban szentelt pappá Zadravecz püspök atya.
Hogy még több éven át gyakoroltuk, szerzetes és egyházmegyés teológusokkal együtt az ökumenizmust, megőrizve a mi ott kialakult kis közösségünk ferences szellemét.
Azt már mindenki tudja, hogy tanulmányaidat befejezve, és teológia doktori fokozatodat megszerezve Szegedre kerültél.
Hogy1952-től volt püspöki szertartó, majd a Szegedi Hittudományi Főiskola filozófia tanára, spirituálisa.
1965-től a Budapesti Hittudományi Akadémián professzor, a filozófiai tanszék vezetője. Rektora volt 1978-ig a Központi Papnevelő Intézetnek is. Tanára a jelenlegi Bíboros úrnak.
1978. április 5-én püspökké szentelték Veszprémben.
1982. április 5-től kalocsai koadjutor érsek.
1987. március 3-án Nagy Szent II. János Pál pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Érseki székfoglalóját 1987. április 25-én tartotta. A Szentatya 1988. június 28-án bíborossá kreálta.
Több Kongregációnak és Pápai Tanácsnak volt a tagja. Így nagy rálátása volt a Világegyház problémáira, és tevékenyen részt is vett azok megoldásában.
Embert próbáló nagy időkben volt Hazánk nagy bíborosa. Elment a békés együttélés érdekében addig, amíg lelkiismerete engedte, és megtett mindent, amit békés módon el lehetett érni.
A jelenlegi Bíboros úrtól idézgetek most néhány mondatot szabadon, megtoldva saját gondolataimmal.
Nehéz években vezette az Esztergomi, majd az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét, olyan időszakban, amikor megváltozott az ország és az egyház egész élete. Ez az az időszak, amikor a rendszerváltozással újra éledhettek a szerzetesrendek, ez az az időszak, amikor új intézményes lehetőségek nyíltak az egyházak előtt is, amikor újra életre kelt a Szent Jobb körmenet hatalmas hívő tömeggel. Ez az időszak, amikor hazatért Mindszenty bíboros úr, és ünnepélyes újratemették Esztergomban. Ez az időszak, amikor kétszer is pápalátogatásra került sor Magyarországon: először 1991-ben, aztán 1996-ban. Ez az időszak, amikor boldoggá avatták Apor Vilmos vértanú püspököt. Ez az időszak, amikor rengeteg új egyházi intézmény, iskola és karitatív és egyházi kezdhette meg ismét a munkáját. Ez az az időszak, amikor újra éledt a hitélet, megerősödött az ökumenizmus, nemcsak hazai viszonylatokban, hanem nemzetközi vonalon is.
Kapcsolat létesült a Vatikán és az Orosz Egyház között a kijevi nagy Herceg megkeresztelkedésének 1000 éves évfordulójára rendezett nagy ünnepség alkalmával, amelyen, mint a Vatikáni delegáció eminens tagja részt vett az elhunyt Bíboros is. Ekkor jött létre az igen értékes kapcsolat a Kárpátaljai magyarokkal.
A leköszönő Bíboros Úr körleveléből idézgetek.
Tizenöt éves szolgálatom idején adottságaim és lehetőségeim szerint törekedtem szolgálni a Főegyházmegyét. Most megköszönöm Istennek mindazt a jót, amelyet tőle ebben a szolgálatomban nyertem.
Mindenekelőtt azt a sok lelki értéket, amelyet a Főegyházmegye múltja nyújtott.
Kitüntetés volt számomra alapításának ezredik évfordulójának a megünneplése 2001. április 29-én.
Az érsekség ezeréves múltja megszámlálhatatlan értéket hordoz a keresztény hit és a magyarság védelmében, amelyek különösen is megmutatkoztak a viszontagságos időkben. Sok érsek kiemelten szolgálta a Főegyházmegye és a haza javát. Ebből a gazdag történelmi örökségből most csak Isten szolgája Mindszenty József bíboros, hercegprímás személyét emelem ki, aki a magyar egyház és a magyar nép védelmében áldozta fel életét, és akinek a holttestét végakaratának megfelelően haza kísérhettem a mariazelli bazilikából az esztergomi érsekek sírboltjába 1981. május 3-án. Megtiszteltetés volt számomra, hogy boldoggá avatásának hivatalos eljárását 1994. március 19-én elindíthattam. Megvan minden reményünk, hogy hamarosan örvendhetünk boldoggá avatásának.
Felejthetetlen élmény marad számomra lelkipásztori látogatásom Kárpátalján 1989-ben. Meghatódott lélekkel láttam az ottani hívek buzgóságát, kitartását, amelyet megőriztek a vallásellenes időben. Fájdalmasan láttam a nagy paphiányt, hisz a második világháború óta nem volt papszentelés. Megnyugtató volt számomra, hogy a látogatás alkalmával a magyarországi lelkipásztorok kárpátaljai működésének engedélyezését megszerezhettem. (Máshonnét vett szavait idézem.) Amikor idehaza erről beszéltünk – Hegedős Kolos volt a ferences tartományfőnök atyával, – azt mondta, hogy Nagyszőlősön valamikor voltak ferencesek. A ferenceseknek volt mindig missziójuk is. És most már külföldre, Kínába, távolra nem tudnak menni, mint missziót elvállalják Nagyszőlőst és Kárpátalját. Erre megkönnyebbültem, megvan az öt pap, akik oda kimennek.)
Hálásan gondolok azokra, akik vállalták Kárpátalján a missziós munkát, főként a ferences atyákra, akik missziós közösséget hoztak létre Nagyszőlősön.
Az így elkezdődött munka eredménye lett, hogy ferences atya személyében immár megyéspüspök irányítja az ottani hívek lelki életét.
Nemes lelkekre jellemző sorait idézem:
Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam, vagy akik megbántottnak érzik magukat, mert szándékaikat, terveiket nem teljesíthettem. Törekedtem mindig arra, hogy az egyéni igényeket és az egyházmegye közösségének a javát objektíven szolgálhassam. Ehhez hozzáfűzöm, hogy minden nehéz döntésemet imáimban a Szentlélek megvilágosításáért folyamodtam, és külön is kértem a Boldogságos Szűz közbenjárását a megfelelő döntés meghozatalára
Hálát adok Istennek, hogy 52 éven keresztül szolgálhattam Jézus Krisztus Egyházát különböző beosztásokban, különböző körülmények között. A végzett szolgálatomat az Úrnak ajánlom, tudván, hogy „az Úr mond fölöttem ítéletet” (lKor 4,4).

Kedves Bíboros Atya!
Kedves Pacifik Atya!
Mint életalkonyán járó egykori teológustársad, közösségünk nevében is, a viszontlátás reményével búcsúzom.
Nyugodjál békében!

Ámen
F. F.