2016. július 30., szombat

Évközi 18. vasárnap

Évközi 18. vasárnap

Bevezető
A mai, évközi 18. vasárnap evangéliumában, halljuk majd a Jézus ajkáról elhangzott, s szállóigévé vált mondatot: „Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”
Hát akkor mitől? – kérdezik sokan. Azt is hallani fogjuk Jézus ajkáról, de azt nem szoktuk oly gyakran idézni, – ezért idézem: „hanem az Istenben való gazdagodástól!”
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg az anyagiak miatti pörlekedéssel elkövetett vétkeinket. Uram, irgalmazz!
Urunk Jézus!  Segíts bennünket, hogy ne az anyagi javak bőségében lássuk életünk biztonságát! Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsáss meg nekünk, hogy elhanyagoljuk a lelkiekben, Istenben való gazdagodásunkat! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Amíg Jézus az életről, halálról, örök életről tanított, addig az evangéliumi emberünknek azon járt az esze, hogy becsapta a testvére.
Nem mintha ez a “valaki a tömegből” nem lett volna jó véleménnyel Jézusról. Vagy unta volna Jézus tanítását. De meg volt győződve, hogy Jézus egyetlen szava elegendő, hogy hozzájusson igazához. Testvére kisemmizte. Jogos örökrészétől fosztotta meg. Mégis olyan ez a kérés, mint egy arculcsapás. Jézus beszéde az örökkévalóságot sugározta, de ez az ember nem érzett meg abból semmit. Végighallgatta Jézus egész tanítását, de közben csak arra várt, mikor jön el a kedvező pillanat, hogy előadhassa kérését. Lelkét ez tölti be. Emellett másra nem jut hely. Nem figyel sem Istenre, sem üdvösségre, sem örökkévalóságra.
A sértett Jézushoz, mint híres törvénytudóhoz fordul. Nem volt ritka, hogy Jézust, rabbinak, mesternek szólították, vagyis olyan személynek, akitől ilyen jogszolgáltatás is kérhető. Jézus a kérésére kérdéssel válaszolt: „Ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek?”
A vita további részleteit nem ismerjük. Lukács a továbbiakban Jézusnak a gazdagsággal kapcsolatos tanítását ismerteti. Majd így folytatja: Jézus a jelenetet látó és halló tömeghez fordult és ezeket mondta nekik: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”
Példabeszédet is mondott nekik egy gazdag emberről, aki megijed a bő termés elhelyezésének gondjától, a régi csűröket lebontja és újakat épít, s azokba fogja elhelyezni. De Isten figyelmezteti: „Még az éjjel számon kérik lelkedet. Mi lesz mindazzal, amit szereztél?”
A befejező mondat: „Így jár mindaz, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék”.
Gyakran olvashatunk gyászjelentést ilyen vagy ehhez hasonló szövegezéssel: Tragikus hirtelenséggel, váratlanul elhunyt.
Olykor arról is tudomást szerzünk, hogy az illető agyondolgozta magát, mindent elkövetett annak érdekében, hogy növelje életszínvonalát. Gazdagodás volt a jelszava és megfeledkezett arról a tényről, amely szerint az élet a maga teljességében nem a mi birtokunk. Az Úr Istené. Egyszeri, felbecsülhetetlen ajándéka. Ő adta nékünk, s ő veszi is el majd tőlünk. Sokszor mondogatom: mid van, óh, ember, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel vele mintha nem kaptad volna
Korunk embere számítógéppel tervezi meg már életét is több-változós függvényként. De közben megfeledkezik arról, hogy az élet és a halál találkozása nem a mi terveink szerint történik. Az esztelen gazdagról szóló példabeszédben erre hívja fel figyelmünket az evangélium.
Viszont helytelen lenne az Úr Jézus szavait úgy értelmeznünk, mintha Isten elítélné, rossznak minősítené a bírvágy ösztönét, amely természetes megnyilatkozása anyagiakhoz kötődő földi életünknek.
Az embernek gondoskodnia kell mindennapi kenyeréről a saját maga és családja számára.
Értelmes természetünkből következik az is, hogy terveket készítünk, és ezek szerint alakítjuk, irányítjuk életünket. Terveink azonban akkor jók, ha a valóságra épülnek.
A hívő ember nem hagyhatja ki számításaiból a bármely pillanatban érkező halált és az abszolút jövőt, ami hitünk szerint a halál után következik.
Úgy kell használnunk földi javainkat, hogy biztosítsuk örök boldogságunkat. Ennek érdekében le kell győznünk a bírvágy túlburjánzását.
A mindenáron történő meggazdagodni akarás, de sok embert tett már szerencsétlenné, s tragikus sorsúvá. De sok embert aljasított már le, s vetkőztetett ki emberi mivoltából
Ezért mondja Szent Pál apostol a mai szentleckében, hogy a kapzsiság bálványimádás. A Mammon, a pénz imádása. Amelynek egyenes következménye a bűnök sorozata: Az ingyen munkaerő, az újkori rabszolgaság, kegyetlen gyilkolása a keresztényeknek, liturgikus ruhában miséző idős papnak térdre kényszerítése, s torkának elmetszése. S az a káosz, amely lassan elárasztja egész Európát.
A pénz szerelmesei, a guruk mindenre képesek. Szörnyű robbantásokra, nemzetek, kereszténység eltüntetésére.
Hála legyen a jó Istennek, hogy bennünket nem ejtett rabul a kapzsiság. Hogy nem vagyunk a pénz, a Mammon imádói, és nem tombol a Gonoszság.
De azért óvakodjunk hát mi is mindig minden kapzsiságtól, mind egyéni, mind nemzeti életünkben, mert nem a vagyonban való bőségtől függ az emberi életünk s hazánk élete, s annak boldogsága, hanem az Istenben való gazdagságunktól, az Ő ismeretében és szeretetében való gazdagodásunktól.
Ámen
F. F.