2017. március 25., szombat

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017
Bevezetés

Nagyböjt 4. vasárnapjának János evangéliumából vett evangéliumi szakaszában az Úr Jézus meggyógyít egy vakonszületettet. Ez a vakság értelmezhető betűszerint is. De lehet átvitt értelemben is értelmezni. Az evangéliumban hallani fogjuk a farizeusok által feltett, de általunk is feltehető kérdést: Csak nem vagyunk mi is vakok? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy oly gyakran megyünk el részvétlenül vak testvéreink mellett. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy nem törődünk lelkileg vak testvéreinkkel. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi oly félénkek vagyunk Téged megvallani az emberek előtt. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Jézus észreveszi a segítségre szorulót
A Mesternek az előző napokban folytatott vitái a farizeusokkal úgy végződtek, hogy „meg akarták kövezni. Ő elrejtőzött és kiment a templomból." A szemtanú János azt írja; „Jézus elmenőben látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt.” Ő tehát nem a menekülést kereste, nem magát féltette, hanem észrevette a segítségre szorulót. Nemcsak meglátta, hanem segített is rajta. Semmit sem törődött azzal, hogy üldözői esetlég utolérik.
Persze a tanítványok is meglátták a vakot És nekik mi jutott eszükbe róla? Hogy segíteni kellene rajta? Nem! Hanem, hogy itt a remek alkalom egy régóta vitatott probléma megtárgyalására: „Mester, ki vetkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus korában ugyanis a zsidók minden betegséget a bűn következményének tekintettek. A tanítványok most arra kíváncsiak: ki követhette el a bűnt: a vak szülei vagy ő maga.
Jézus válasza: sem ez nem vétkezett, sem szülei. „Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak Isten tettei.”
Kérdés: miért gyógyít ilyen körülményesen Jézus? Nyál, sár, szemek megkenése, mosakodás? Más magyarázatot nem találunk, mint hogy rá akart mutatni: a külső cselekedeteknek is van értelmük. A szentségek is látható szertartásokon keresztül közvetítik a láthatatlan kegyelmet. A Mester kiváló pedagógus. Tudja, hogy a szemléltető eszközöknek, a látható szimbólumoknak emlékezetet erősítő hatásai vannak.
Vegyük észre a vakon született hitvallásának alakulását.
Először abban lehet megtapasztalni ennek az embernek a hitét, hogy teljes egyszerűséggel ráhagyatkozott a gyógyító Jézusra. Micsoda dolog az – kérdezhetnénk –, hogy akit az orvosok nem tudtak meggyógyítani, mert születésétől kezdve vak volt, az engedi, hogy nyállal kevert sarat kenjenek a szemére? Továbbá: hogy lehet gyógyulást remélni egy egyszerű lemosástól? A vakon született mindezzel nem törődött, hanem rábízta magát Jézusra, elment a Silóé tavára, megmosdott, és látóként tért vissza. – Ez a bizalomteljes ráhagyatkozás a hit alapja, nem csupán neki, hanem a mi számunkra is.
Másodszor ott látható az immár meggyógyított ember hite, hogy bátran tanúságot tett. Többször is megtette, nem félt, nem húzódott vissza, nem zárkózott be. Elsőként a szomszédjai kérdéseire számolt be a csoda tényéről: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente, s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Silóé tavában. Elmentem, megmosdottam, és látok”. Ugyanezt megismételte a farizeusok előtt is. Aztán, amikor már eskü alatt vallatták, akkor sem tudott és akart mást mondani. Sőt, határozottan visszavágott: azért akarjátok ismét hallani, mert „ti is a tanítványai akartok lenni?”. – Nemcsak az ő esetében fontos a hite melletti határozott kiállás, bátor tanúságtétel, hanem a mi esetünkben is.
Harmadszor már egészen nyilvánvaló hitvallást tett a vakon született ember: bensőségesen megvallotta a hitét. Miután kiközösítették, újra találkozott Jézussal, aki megkérdezte tőle, hogy hisz-e az Emberfiában. S ő Jézus lábához borulva vallotta meg a hitét: „Hiszek, Uram”. Jó lenne, ha mi is mindig ilyen egyértelműen tudnánk megvallani a hitünket!
Ne szégyelljük, ha bennünk is növekszik a hit. Kezdetben elégedjünk meg a hit alapfokával. De itt ne álljunk meg. Ne nyugodjunk addig, míg el nem mondható róla: „Hitünk abszolút bizonyosság a nem látható dolgokról”.
A vak ember a világ eseményeit nem láthatta. Talán épp azért tudta függetleníteni magát az emberek véleményétől. Pedig szülei nem erre nevelték. Az ő szavukból a gyáva megalkuvás árad: „Kérdezzétek meg őt magát.” A Főtanács megfélemlítése és fenyegetése ellenére kimondja meggyőződését. Végül vállalja a zsinagógából és népe köréből történő kiközösítést.
Ha most a vakról magunkra esik tekintetünk, nincs miért szégyenkeznünk? Merjük mi a hitünket bátran megvallani az emberek előtt? Nem szempont az életünkben: „Mit szólnak hozzá az emberek?” Nem szégyelljük családtagjaink, szomszédjaink, munkatársaink előtt hitünket? Elfelejtettük már: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom a mennyei Atya előtt.”
A vakon született meggyógyítása az első három evangéliumban nem szerepel. Mert a keresztények hite kezdetben erős volt, bátorságuk imponáló. Az I. század végére azonban erősen lelohadt a kezdeti lelkesedés. Ezért János, aki öreg korában írta evangéliumát, visszaemlékezett a vak esetére, és úgy érezte, abba bele tudja sűríteni a kortársai buzdítására szánt erényeket. Ezért részletesen leírta, amire akkor már csak ő emlékezett.

Azt hiszem, napjainkban újra nagyon aktuálisak lettek ezek az erények. Szítsuk fel magunkban a rendíthetetlen hitet, a világ előtti bátor tanúságtételt, és merjünk vállalkozni a merész Krisztus-követés útjára. Akkor kisugárzó fényünk megcáfolja majd a vádat, miszerint „régen egy keresztény megtérített száz pogányt, ma meg száz hívő képtelen megtéríteni egyetlen hitetlent". Ámen