2019. január 5., szombat

Vízkereszt


Vízkereszt 2019
Bölcsek jöttek napkeletről”

Bevezetés
A mai ünnep evangéliumában a napkeleti bölcsekről szóló elbeszélésben, a csillag, Heródes, a főpapok, s a bölcsek vonhatják magukra a figyelmünket.
Számunkra az említettek közül ki, vagy kik a rokonszenvesek? Úgy gondolom, hogy a betlehemi Kisded előtt leboruló bölcsek.
Tudunk e mi hozzájuk hasonló élő hittel leborulni a Kisded előtt? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket

Kirié litánia
Jézus Krisztus, Akiben beteljesedtek a jövendölések és ígéretek: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Akiben Isten kiárasztotta irgalmát az egész emberiségre. Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a Benned hívőknek megadod, hogy meglássák Istent. Uram, irgalmazz!

Evangélium után.
Az Evangéliumban vannak teológiai tények – mint a kereszthalál, a feltámadás -, amelyek történeti igazsága egybeesik a hitbeli tartalommal. S az Evangéliumban vannak teológiai igazságok, melyeket a szent szerzők egy-egy tanító történettel szemléltetik.
Vízkereszt ünnepének története a három napkeleti bölccsel ez utóbbi kategóriába tartozik, ám nagyon is bővelkedik alapvetően fontos és érvényes kinyilatkoztatott igazságokban.
A történet számos szimbolikus elemet tartalmaz. Szokták ezt a történetet úgy értelmezni, hogy az evangélista ezzel a történettel azt akarja hangoztatni, hogy Jézus imádói között nemcsak egyszerű pásztoremberek, hanem bölcsek és tudósok is találhatók.
Ezzel a történettel szokták azt is mondani, hogy a történetből kiviláglik, hogy Jézus nemcsak egy szűk embercsoporté csupán, hanem az egész világé. Ekkor kezdődött el, a maitól eltérő, s nemes értelemben vett valódi globalizáció.
Tény. A bölcsek megjelenése megrendítette a hatalmát rettegve féltő zsarnok Heródest. Az utólagos történeti kutatások, igazolták a betlehemi gyermekgyilkosságot.
Ez időtájt 66 éves lehetett Heródes, akit a történelem „nagy” Heródesnek nevez. Ezt a jelzőt kegyetlenségeivel „érdemelte ki”. Anyósát, féltékenyen szeretett feleségét, és több gyermekét is meggyilkoltatta, politikai ellenfeleit sorba mindet. Még halála előtt két nappal is gyilkoltatott. Róla mondta Augusztus császár: inkább lennék Heródes disznaja, mint gyermeke, vagy felesége.
A bölcsek megjelenése megrendítette a hatalmát rettegve féltő zsarnok Heródest. Az utólagos történeti kutatások, igazolták a látogatás keltette félelem egyik tragikus következményét a betlehemi gyermekgyilkosságot. Ennek ellenére nem ennek a szomorú eseménynek a megörökítése céljából került, a Jézus rokonsága körében őrzött hagyományból ez a történet Máté evangéliuma elejére.
De nemcsak Heródes retten meg, hanem „vele együtt egész Jeruzsálem” mondja az Evangélium.
A megalomániában szenvedő, hatalomféltő király félelme érthető, hiszen Jézus egy esetleges rivális. De a nép éppen őtőle szenved? Akkor miért nem örül egy új király feltűnésének? Senki sem szánja el magát, hogy útra keljen a napkeleti bölcsekkel és felkeresse a Kisdedet. Nem, mert a passzivitás visszahúzó ereje rajtuk is elhatalmasodik.
Ma is fellelhető ez a passzivitás. A heródesi visszahúzó erő kiöli a keresés, a lelkesedés, a hűség, az igazi emberi érzések tüzét, s helyükben kínlódunk a fenyegetettséggel, az erőszakkal, a magánnyal, a tehetetlenséggel.
Vegyünk példát a napkeleti bölcsektől. A napkeleti bölcsek feladata sem volt könnyű. „Látták csillagát Napkeleten” és elindultak a keresésére, hittek benne, bátran vállalkoztak, nem tartóztatta őket vissza semmi.
Bennünket sem tartóztathat fel semmi.
Habár sokféle visszahúzó erő lehet életünkben. Ilyenek: a belső tehetetlenségünk, kényelmünk, kísértéseink. De lehetnek objektív külső erők is: a félelmet keltő, keresztény ellenes, világot behálózó propaganda.
A mai ünnep legbensőbb értelme mégis ez: az Isten Fia megjelent közöttünk, és az ő fénye a Szentírás szavaival: „kiragadott minket a sötétség hatalmából” , - így a bölcsek csillaga, a hit fénye vezet minket is.
Boruljunk le mi is, Messiást megtalálók, az élet minőségét jobbá tevő Krisztus előtt azokkal a sokakkal együtt, akik jobbá akarják tenni saját és ember-testvéreik sorsát ebben az esztendőben.
Vele való vízkereszti találkozásunk és leborulásunk után már mi is más úton, a hit ösvényén kell, hogy járjunk, hogy hazaérkezhessünk majd örök hazánkba.
Ámen