2019. május 4., szombat

Húsvét 3. vasárnapja. 2019


Húsvét 3. vasárnapja. 2019.Bevezetés
A mai evangélium szerint, az apostolok úgy találkoznak a föltámadt Krisztussal a Tibériás-tó partján, hogy először meg sem ismerik. Csak a csodálatos halfogás után ismerik fel. A csoda hatására az apostolok számára nyilvánvaló lesz: Jézus nélkül ezen túl semmit sem tudnak eredményesen tenni, még halászni sem. És mi? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Mi sem tudunk Jézus nélkül semmit sem tenni.

Kirié litánia
Urunk! Aki Péter apostoltól nem a hitét kéred, hanem szeretetét, úgy tőlünk is. Legyünk mi is Krisztusszeretők. Uram irgalmazz!
Urunk! Aki Péter apostolra bíztad, mint jó Pásztorra nyájadat. Legyünk mi is jópásztora azoknak, akiket ránk bíztál. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Add, hogy akik Benned hiszünk, mind egy nyáj legyünk! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Aki figyelmes lélekkel hallgatta a szentmise kezdő könyörgését és az evangéliumot, az észrevehette, hogy a kettő között némi ellentét van. A könyörgésben ugyanis így imádkoztunk, "Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelen vigadozzék." Az evangéliumban pedig azt hallhattuk, hogy a lehangolódott apostolok egyáltalán nem vigadoznak, hanem inkább szomorkodnak.
Három szereplőre érdemes odafigyelnünk a mai evangéliumban: Jézusra, aki irányítja az eseményeket, Jánosra, aki „szeretett tanítványként” van megnevezve, s aki elsőként ismeri fel ez alkalommal az Urat, valamint Péterre, akinek elsőségét az apostolok között ez a jelenet is hangsúlyozza.
Elsőként Jézus személyére figyeljünk, aki feltámadása után több alkalommal megjelent az apostoloknak, a tanítványoknak, illetve az asszonyoknak. De mintha ők még a többszöri jelenések és találkozások során sem értették volna meg, hogy új feladatot, küldetést kapnak. Péter halászni indul, mintha a Jézus-esemény lezárult volna, s ott kellene folytatnia életét, ahol három évvel korábban abbahagyta, mielőtt Jézus meghívta. Visszatér eredeti mesterségéhez a halászathoz, és apostoltársai követik őt ebben. Bizonyos értelemben érthető csalódottságuk és gondolkozásuk, s most azt keresik, hogy mivel folytassák életüket. Jézus pontosan erre a kérdésre ad választ nekik e jelenése alkalmával.
A feltámadt Jézus megjelenik és csodát tesz, az eredménytelen halászat után mégis rengeteg halat fognak annak köszönhetően, hogy engedelmeskednek Jézusnak. Közbeavatkozásával Jézus egyértelművé teszi számukra, hogy emberi munkájukat és erőfeszítésüket ő tudja eredményessé tenni.
A jelenet során és ezt követően a Péterrel való párbeszédben is Jézus úgy áll előttünk, mint aki irányítja Egyházát és küldötteit, az apostolokat. A feltámadt Krisztus jelenléte minden korban megtapasztalható az Egyház életében, napjainkban is.
Másodszor János személyét emeljük ki. Evangélistaként ő írja le az eseményt. Művében nem szokta név szerint megnevezni önmagát, inkább „szeretett tanítványként” említi saját személyét, ő az, „akit Jézus szeretett.” János azért fontos szereplője az esetnek, mert elsőként ő ismeri fel, hogy Jézus az. Felfigyel a hallal teli hálóra. Rögtön észreveszi, hogy nem várt dolog történt. Azonnal csodaként értékeli az esetet, és jelet lát a történtekben.
Ez a jel nyitja meg szemét, hogy felismerje az Urat. Felismeréséről nem hallgat, hanem megosztja azt társaival, mindenekelőtt Péterrel, hogy az ő szemük is megnyíljon a feltámadt Úr felismerésére.
János abban példa számunkra, hogy vegyük észre a jeleket, a Jézus jelenlétéről tanúskodó jeleket! Az evangélium terjedése, annak elfogadása az emberek részéről, a hit buzgó kifejezése és még számtalan jel arról tanúskodik, hogy Jézus nem hagyja el övéit, nem hagyja el az Egyházat, hanem szüntelenül velünk van. Segítsünk másokat is abban, hogy eljussanak e felismerésre!
Harmadszor pedig Péter apostol áll előttünk, aki Jézus háromszori kérdésére háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt. János evangélista kihasználja, hogy a görög nyelvben (eredetileg ezen a nyelven írta művét) több szó van a szeretetre, amelyek annak mértékét is kifejezik. Nyelvészeti dolgokba nem érdemes belemennünk, de azt érdemes megjegyeznünk, hogy Jézus több szeretetet kíván Pétertől, mint a többiektől. Mert akire többet bíznak, attól többet is kérnek. Akire nagyobb feladat vár, annak jobban ki kell mutatnia Jézus iránti hűségét. Aki a vezető szerepet kapja, annak jobban meg kell vallania szeretetét.
Péter vallomása ösztönözzön bennünket arra, hogy megerősítsük és bátran megvalljuk szeretetünket az Úr iránt! Péter háromszor tagadta meg Jézust, pedig előre figyelmeztetést kapott. Most lehetőséget kap arra, hogy hibáját jóvátegye. Mi is új lehetőséget kapunk Jézustól, hogy bűneinket jóvátegyük, hibáinkat kijavítsuk, és új úton induljunk el.
A feltámadt Krisztussal való találkozás segítsen bennünket is feladatunk, hivatásunk felismerésében és teljesítésében!
Ámen

Egyetemes könyörgések

Pap: Forduljunk, testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhez, és kérjük, hallgassa meg könyörgésünket!

1.      Áldd meg Urunk SzentPéter apostol utódját, Ferenc pápánkat, hogy a jó pásztor szeretetével legeltesse Krisztus nyáját.
Hallgass meg Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

2.      Add Urunk, hogy a Krisztusban hívők mindnyájan elismerjék Szent Péter utódjának legfőbb pásztori küldetését!
Hallgass meg Urunk!
Kérünk Téged hallgass meg minket

3.      Áldd meg, Urunk, az édesanyákat, akik úgy fogadtak minket, mint ajándékodat!
Hallgass meg Urunk
Kérünk téged, hallgass meg minket!

4.      Őrizd meg szívünkben, Urunk, az édesanyánk iránti tiszteletet és szeretetet!
Hallgass meg Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

5.      Add, Urunk, hogy a földi életből már eltávozott édesanyák gondoskodó szeretetét mindig közöttünk érezzük
Hallgass meg Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Úr Jézus, te a názáreti ház falai között a gyermeki szeretet példaképe voltál. Add kegyelmedet, hogy mindnyájan példádat kövessük: édesanyánkat mindennél többre becsüljük, szívből szeressük. Aki élsz és szeretsz mind-örökkön örökké.
Ámen.