2015. március 14., szombat

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja 2006 2015

Bevezetés
Ma, Nagyböjt negyedik vasárnapján az evangélium emlékeztet minket arra, hogy „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Ezt a vigasztaló üzenetet halljuk, egy olyan korban, amikor fájdalmas fegyveres szembenállások fenyegetik az ember reményét. És gyűlölködések állítják szembe az embert az emberrel. Jézus megerősíti: „Úgy szerette Isten a világot!” Nos, az Atya minden embert szeret, aki a világon él. És mi? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy oly gyakran vagyunk félénkek hitünk megvallásában. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig bátran megvalljuk hitünket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig bizalommal tekintsünk föl a keresztre. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Mindannyiunk előtt ismert a választott nép történetéből az az esemény, amelyikre a mai evangéliumi szakaszban történik utalás. Az Úr Isten meg akarta menteni választott népét, amely Egyiptomban kovácsolódott egy néppé, az egyiptomi szolgaságból.
Az Úr Isten kiválasztotta Mózest, és megbízta, hogy vezesse ki népét Egyiptomból. Sok nehézség után végre kivonultak a szolgaság földjéről.
A pusztai vándorlás azonban megviselte a népet. Feledni kezdték Isten csodás tetteit, amelyekkel kiszabadította, és szabaddá tette őket. Zúgolódni kezdtek szabadító Istenük, és Mózes ellen. Erre Isten kígyómarások által fenyítette meg népét. A fájdalom, a csapás, mint ahogyan ez már szokott lenni egészséges társadalmakban, ismét Istenhez térítette őket. Mózeshez fordultak, és kérték, hogy járjon közbe értük Istennél. Mózes teljesítette kérésüket.
Mózes Isten parancsára rézkígyót állítatott fel a pusztában, hogy mindazok, akik Istenbe vetett hittel tekintenek rá, megszabaduljanak, és életben maradjanak. Istenbe vetett, s bűnbánó hittel néztek rá és megszabadultak.
Ez a kép szolgált háttérként, annak a beszélgetésnek, amelyet Jézus és Nikodémusz folytattak egymással, titokban és éjjel. Amikor arról beszélgettek: Hogyan juthat be az ember az Isten országába? Ekkor jelentette ki Jézus, hogy vízből és Szent Lélekből történő újjászületéssel.
Erre a folytonos újjászületésre mindig, minden embernek szüksége van. Az emberiség kezdettől fogva a bűn marása alatt szenved. Ez keseríti meg, s teszi boldogtalanná életünket. A Gonosz, a Sátán, a kígyóhoz hasonlóan belemar életünkbe. Igaz, mi nem sivatagban élünk, mint a Mózes vezette nép, hanem termékeny tájakon, ha koszosak és elhanyagoltak is, de lakóhelyet és biztonságot nyújtó városokban és településeken. De nem hiányoznak ezekből sem – átvitt értelemben – a sivatagok sem. A sivatagok okozta nehézségekhez és megpróbáltatásokhoz hasonló, igaz embereket lázadásra késztető jelenségek és események.
A világméretű szegénység, munkanélküliség, éhínség, hajléktalanság, betegség és azok gyógyításának hiánya. Az egyik oldalon a soha nem látott meggazdagodás és fényűzés, ugyanakkor a másik oldalon hatalmas tömegek elszegényítése, a nyomor. Kegyetlen és hosszantartó háborúskodások, szadista gyilkosságok, és kínzások, ártatlanok lemészárlása, népirtások, emberek, embercsoportok elemi jogainak lábbal tiprása.
Ezek nem csak távoli népek problémái, hanem jó része, ha mérsékeltebb formában, égető hazai probléma is. A legvisszatetszőbb ebben csak az, hogy azok, akik annak idején a nép „morfiumozásával”, elaltatásával, ránk hagyták ezeket azt hangoztatják, hogy újkeletűek.
Vajon mi, vagy ki segíthet rajtunk? A Nikomédusszal közölt újjászületés! Önmagunk és népünk folytonos újjászületése! Jobbá, nemesebbé, emberszeretőbbé, embereket segítőbbé válásunk.
De kik akarják önmaguk és nemzetük újjászületését? A nem hívők? A mindent megígérők, de semmit sem teljesítők? Igazat csak véletlenül mondók? A legnagyobb nemzeti értékeinket is külföldieknek kiárusítók?  Azt hiszem, ők az újjászületésnek még csak a gondolatával sem foglalkoznak, legfeljebb akadályozásával.
Hát akkor kik? A nemzetben gondolkodók! A hívő magyar nép!
De ki segítheti a mi újjászületésünket?
Jó újra és újra megfontolni és tudatosítani magunkban azt, amit Nikodémusszal közölt Jézus. Lehet, hogy amit mondok, az sokak szemében csak papolás, de annyi, 85 év, illetve 62 év papi szolgálata után, igen őszintén mondom, hogy csak Jézus. Általa, az Úr által lehetséges újjászületni, s megszabadulni mindattól, ami bűn, vagy annak szomorú következménye.
Isten egykor felállíttatta a Golgotán a keresztfát, miként annak idején Mózes is a pusztában a fára függesztett rézkígyót. Aki feltekint Jézus keresztjére, és hisz a kereszten függő Megváltó személyében, megszabadul a gonoszság marásaitól, és életben marad. Életben marad ő. Életben maradnak fiai és leányai. Életben marad népe is.
Micsoda biztosíték az emberiség, s benne népünk számára a golgotai kereszt! A kereszt, amely azt hirdeti, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen.
El nem veszésünknek, fennmaradásunknak, örökké élésünknek a kulcsa a benne való hitünk. Ha hittel tekintünk a keresztre, a kereszten Függőre, akkor, miként egykor a pusztában a választott, nép, úgy mi is megszabadulunk a ma kígyómarásaitól. Én hiszek benne,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

Ámen.
F. F.