2015. március 21., szombat

Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

Bevezetés
Közeledik a nagyhét. "Eljött az óra, mondja Jézus a mai evangéliumban, hogy megdicsőüljön az emberfia". A mai evangélium nemcsak a szenvedő Krisztust állítja elénk, hanem a bűn felett diadalmaskodó Megváltót is. Nemcsak e mondat hangzik el ajkáról, hogy "ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz". Hanem ez is: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindeneket magamhoz vonzok.” Kereszthalála lett a dicsőssége, s nekünk pedig az üdvösségünk.

Kirié litánia
Urunk, add meg nekünk, hogy mi is ki tudjuk mondani: Nem az én akaratom, hanem a Tiéd legyen. Uram irgalmazz!
Urunk, add meg nekünk, hogy mi is a szenvedésből tanuljuk meg mi az engedelmesség. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, add meg nekünk, hogy megtapasztaljuk, az istenszeretőknek minden a javunkra válik. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A népek tengerében élő, s kinyilatkoztatást őrző és hordozó, az üdvösség ígéretét továbbadó zsidó népnek volt az üdvtörténeti szerepe.
Már az Egyiptomból történő kivonuláskor is csatlakoztak hozzájuk idegenek. Számos ilyen Istenhez térő prozelitával éltek együtt. Jele volt ez annak, hogy a kinyilatkoztatás, s az üdvösség nem zártkörű, nem egy népé, hanem mindenkié. És ennek keresése ott él minden emberben. Az evangéliumban említett görögök is ezért keresik Jézust, ezért szeretnék látni, megismerni ennek az üdvösségnek a hirdetőjét.
Eljött az óra, mondja Jézus a ma hallott evangéliumban, hogy az Emberfia megdicsőüljön. Az Atya azért küldte, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. A mű végrehajtásához meg kell halnia. „… ha földbe hullott búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.” „… ha felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.” Mindezt Atyjának engedelmeskedve érte el.
A mai evangélium Jézusnak ebből az engedelmességéből fakadó belső szenvedéséről beszél. Szavaival, képeivel értelmezi a ráváró, bekövetkező tragikus események passióját. Sok olyan van ezek közt, amelyet, ha fel is fogjuk, de magyarázat nélkül, azonosulni vele első hallásra még sem tudunk.
„Eljött az óra” – ezzel kezdődik Jézus megnyilatkozása. Akkor mondta ezt, amikor már csak hat nap volt az igazi húsvét előtt. Földi életének utolsó hete kezdődik. Tudja jól, hogy annakidején a kánai menyegzőn azt mondta Anyjának: „Még nem jött el az én órám”, de most már ütni kezd ez az óra, amelynek végkimenetele: az Emberfia megdicsőülése.
Jézus fél a haláltól, és az azt megelőző szenvedésektől. Vérrel verejtékezik. Félelme a szenvedéstől és az elmúlástól valóságos, jogos, megjátszhatatlan. „Mélyen megrendült a lelkem” – mondja, sőt a Getszemáni kertben nyíltan könyörög: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied!”
Ez a jézusi kérés megdöbbent bennünket. Milyen világosan látja emberi sorsát. A Zsidókhoz írott levélből vett sorokat idézek: „Jézus hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól”. Mégis „a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet”.
Isten volta ellenére neki is, mint minden e földre született embernek, az emberfeletti teljesítményeket kívánó szenvedésből kellett megtanulnia az embersors tragédiájának engedelmességét, a meghalást.
Jézus egy hasonlattal szemlélteti sorsát: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad; de ha elhal, sok termést hoz”. Tudja, hogy halála egy bő termési folyamatnak lesz az elindítója az emberiség életében.
Az emberiség iránt érzett egyedülálló szeretete készteti erre.  „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” Jézus odaadta. Önként! „Önként adom én oda életemet és magam veszem azt vissza”. Mondotta kereszthalála előtt.
Micsoda hatalmas tett! Az odaadás áldozata egy nagy termésért, az emberiség megváltásáért. A keresztény mártírok, vértanúk pedig ebbe az áldozatba kapcsolódva mondtak le földi életükről, ha arról volt szó, hogy hittagadás vagy halál. Nem könnyen tették, de megtették. És megteszik ma is. Négyszer annyian tették ezt az elmúlt évben, mint az előtte lévő két évben együttvéve.
A mi szenvedésünk és tudatosan elfogadott halálunk sem véletlen, hanem az örök életért vállalt legnehezebb lépcsőfok, a búzaszem sorsa.
„Megdicsőítettem, és továbbra is megdicsőítem!” A mennyei Atya szavai ezek szenvedésbe induló Egyszülöttéről. „Ha fölemelnek a földről, mindeneket magamhoz vonzok.” szavak pedig Jézuséi. Prófécia az agóniában.
Jézust ismételten megdicsőítette már az Atya: a keresztségekor, a Táborhegyen, Lázár föltámasztásakor, minden egyes jótettében, csodájában, tanításában. A kereszten magasba emelve pedig valamennyi ember számára nyilvánvalóvá lesznek a százados eme szavai: „Ez valóban az Isten Fia volt”.
Krisztus igazi dicsőség az lesz, amikor halála, föltámadása és a Szentlélek kiáradása után a világ népei vonzódnak majd hozzá, megtérnek, és bebocsátást kérnek Országába.

Isten szeretete így nyilvánult és nyilvánul meg. És ez egy új, a keresztből kibontakozó világ rendjét teremtette és teremti meg. Európában is, ha alkotmányában nem hajlandó ezt elismerni. Sőt! Ennek a világnak a lerombolására törekszik. Ezek ellenére sokszor idézem, nincs másban remény, boldogulás, e világban, magyar földön sem, csak az Üdvözítő vérével festett keresztben, s abban, aki földről fölemeltetett és mindeneket, bennünket is, bűnbánatot tartó magyarokat is, magához vonz, hogy örömmel ünnepelhessük feltámadását és nemzetünk reménybeli feltámadását is. 
Ámen
F. F.