2016. április 30., szombat

Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnap

Bevezetés
A mai vasárnapi evangéliumi szakaszban a földi létből távozni készülő Jézus azt mondja: „Békét hagyok rátok!” És ezt a ránk hagyott békét megkülönbözteti a világ békéjétől. Hogy milyen a világ békéje, ismerjük. Krisztus békéje - tanításának megtartásából, s a szeretetet parancsának teljesítéséből forrásozik. A világ, vagy az ő békéje lakozik a szívünkben? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus, Béke Fejedelme! Szüntesd meg a világban a gyűlöletszítást és a háborúkat. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Béke Fejedelme! Te örömhírt hoztál a szegényeknek! Add, hogy Igédre és kenyérre éhező szegények élete is békés és örömteli legyen. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Béke Fejedelme! Add meg nékünk ne csak a békés egymás mellett, hanem az egymásért élő békét. Uram, irgalmazz!

Evangélium után

Békességet hagyok rátok”

A héber nyelvben a „salom”, a békejelentésű szó, annyira gazdag tartalmú, hogy a magyar bibliafordítás 25 különböző kifejezéssel fordítja le. Alapjelentése személyes jólét, boldogság, boldogulás, de mindezt jelenti a közösség számára is. A béke két fél rendezett viszonyával kezdődik, mind emberi vonatkozásban, mind Isten és ember vonatkozásában. A béke ellentéte nem pusztán a háború, hanem mindaz, ami megzavarja a két fél, tehát Isten és ember viszonyát. A béke állapota az élethez szükséges javak meglétét jelenti, de jelenti a veszélyeztetettségi érzés megszűnését is. Ezt az állapotot azonban nem az ember szerzi meg magának, hanem Isten ajándékozza meg vele az embert. Isten áldásának része a béke, ezért köszöntik egymást az emberek ezzel a jókívánsággal: „Béke veled!”
Mily szomorú sorsra jutott a sokat emlegetett béke szavunk, béke fogalmunk. Olyan hányatott és véres a múltja, mint az emberi történeté. Sokszor olyan állapotot jeleznek vele, amelyben a félelem, a rettegés teremt hamis békét, és az erőszak festi rá hazug színeit. Ilyen békének csúfolt állapot alakult ki a közelmúlt diktatúráiban, a szabadságot és demokráciát fegyverrel exportáló nagy-hatalom által megszállt országokban, a koncentrációs táborokban, gulákokon, a börtönökben és az ártatlanul meggyilkolt emberek tömegsírjaiban. Ilyen a világ békéje.
Látjuk, miért teszi hozzá Jézus a "békességet hagyok rátok" mondatához elválaszthatatlanul: „Az én békémet adom nektek. Nem miként a világ adja nektek.”
Amit ugyanis a világ ad békeként az minden, csak nem béke.
A II. Világháború legendás politikusának: „Győzelem és Tragédia” című könyvéből idézek sorokat. „Akik képesek megnyerni a háborút, ritk  án hoznak létre jó békét, akik jó békét tudnának kötni, sose győznek a háborúban.”
Ez a cinizmustól sem mentes megállapítás jól tükrözi, hogy a béke nem politikai fogalom, és megteremtése nem katonai vagy politikai kérdés.
A békekötések után viszont a politikusok önbizalma megnő, bölcsessége pedig megfogyatkozik. A világháborúkat lezáró politikusok azt gondolták, ők a győztesek követeiként, az élők megbízásából köthetnek olyan megállapodásokat, amelyek figyelmen kívül hagyják az igazságot, a legyőzöttek érzéseit és a meghaltokat. Országokat tolnak, odébb a térképem. Félországnyi területet csípnek le országokból. Népcsoportokat raknak vagonokba, és telepítenek ki, illetve át a határon. Milliókat űznek el szülőföldjükről. Családokat szakítanak el egymástól.
A békekötések után, akik tudják, hogy mi jó nekünk, és elő is írják, hogy mit tegyünk. Mennyit fogadjunk be. A Keletről jött közénk telepedett bevándorlók, London utcáin, harsogják a kezükben tartott szöveget „Pokolba a békével!”.
A békét nem közvetítheti a világ számára semmiféle politikai szerződés. Ezek ugyanis az erő, világ feletti uralom alapján születnek, és gazdasági hatalommal rendelkezők előnyeinek a megtartására, sőt mi több, növelésére irányulnak. Kitörölhetetlenül mélyen a lelkembe vésődtek már kisdiákkoromban a híres szavak, „Vae victis!” És háború után tapasztalhattam is igazvoltát. Ma már nem is kötnek békét, legfeljebb fegyverszünetet, hogy feltölthessék fegyverraktárjaikat.
Mint minden éremnek, a győzelmi éremnek is két oldala van. Nem lehetnek még a győzelmüket ünneplők, az érem egyik oldalát nézők sem, csak egyoldalúak!
E beszéd elején említettem, hogy a béke az élethez szükséges javak meglétét, s a veszélyeztetettségi érzés megszűnését is jelenti. Figyelve az életalakulását, mintha azt tapasztalnám, hogy a fenyegetettségünk ellenére, hogy ha lassan is, de javul képünk közérzete.
Hangsúlyoznunk kell viszont továbbra is azt, hogy a békének a feltétele nem politikai, hanem az Istennel kötött szövetség, a tízparancsolat! Ennek megsértésével nem lehet tartós békét teremteni. Oly sokszor tapasztaltuk már.
Ha tartóssá akarjuk tenni Krisztus békéjét hazánkban és e világban, akkor emberi magatartásunkon kell változtatnunk. Ennek tudatában tette Jézus első helyre a metanóját, a megváltozást, gondolat és érzésvilágunk megváltoztatását, szívünk újjáteremtését.
Ezért kéri tanításának megtartását a mai evangéliumi szakaszban is. Ezért hagyta ránk élete példáját, Ezért adja kegyelmeit és mindezek foglalatát, az Eucharisztiát. S ezért küldte el nekünk ajándékát, a Szentlelket, hogy megindítsa, mozgásban tartsa ezt az átváltoztató folyamatot, hogy mindeneket megújítson, s átalakítsa a világ, s hazánk arculatát.
A Szeretet Lelkének a befogadására viszont nyitott kell, hogy legyen a szívünk, mert csak így marad velünk mindvégig a Krisztus Jézustól nékünk ajándékozott béke.
Ámen.

Áldás
K.T. Anyáknapján szeretettel és hálával gondolunk az édesanyákra. Az élőket áldja meg bőségesen, az elhunytaknak pedig adja meg az örök élet jutalmát a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A szentmiseáldozatot bemutattuk. Járjunk az Úr áldásával békességben.

Ámen.
F. F.