2015. január 6., kedd

Vízkereszt

2015. január 6.

Bevezetés.
Ma, Vízkereszt ünnepén újból Jézus születése áll érdeklődésünk középpontjában. De egészen más szemszögből, mint Karácsonykor. Ismét karácsonyi örömünnepet ülünk, de most főleg arra emlékezünk, hogy Jézus születése a betlehemi pásztorok érdeklődésén túl még a nagyvilág figyelmét is felkeltette. Ezt szemlélteti a napkeleti bölcsek története a mai evangéliumban. Ők messzi tájakról jöttek Betlehembe és az egész Világ összes nemzeteinek képviseletében, hogy kifejezzék hódolatukat a zsidóként született gyermekmessiás előtt.
Amit a pásztorok hazájuk kép-viseletében tettek, azt teszik most a bölcsek a nemzetek nevében.
Hogy a napkeleti bölcsekhez hasonlóan mi is tiszta szívvel borulhassunk le a gyermekmessiás előtt, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket…

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Add, hogy a Téged keresőket a csodálatos csillagvilág látványa indítsa el a Hozzád vezető útra. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Add, hogy a Téged keresőket az Írások szavai segítsenek megtalálni Téged. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Add meg, hogy a Téged megtalálók, miként a napkeleti bölcsek, élő hittel boruljanak le Előtted. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az Evangéliumban vannak teológiai tények – mint a kereszthalál, a feltámadás -, amelyek történeti igazsága egybeesik a hitbeli tartalommal. S az Evangéliumban vannak teológiai igazságok, melyeket a szent szerzők egy-egy tanító történettel szemléltetik. Vízkereszt ünnepének története a három napkeleti bölccsel ez utóbbi kategóriába tartozik. Ám nagyon is bővelkedik alapvetően fontos kinyilatkoztatott igazságokban.
Máté evangélista a történettel azt akarja illusztrálni, hogy a Betlehemben született Megváltó nemcsak a zsidóságé, hanem az egész emberiségé. A Napkeleti Bölcsek imádásával a Megváltó ténylegesen is az emberiség színpadára lép.
A napkeleti bölcsek evangéliuma más vonatkozásai miatt is mindnyájunkhoz közel álló Karácsony titkát mélyíti el bennünk.
Érdekes megfigyelni az események kettős vonalát: egyrészt: az igazság keresését, a haladást és más-részt: az igazság keresésének a meg-akadályozását, az ellenállást, a zavart.
A haladást képviselik a nap-keleti bölcsek, akik őszinte és nyílt emberek, egyszerűek és örömtelik. - Az ellenállást Heródes vezeti, és környezete is osztozik benne: a képmutatók, a gyanakvók és rosszakarók.
A haladás kis, vidéki városkája Betlehem, - míg az ellenállás, a gőgös, öntelt hatalomé Jeruzsálem.
A két front között található az a szelíd Jézus, aki gyermek, védtelen, szótlan, elfogadó, az igazi hatalom birtokosa, aki miatt ez a kettősség ennyire láthatóvá vált.
Éppen ez a vízkereszti ikon örök mondanivalója. A haladás és az ellenállás valamiképpen mindig jelenlévő és meghatározó tényezője az emberiség történelmének.
Nem kétséges, hogy Krisztus, a megváltás ajándékával mindig a haladás oldalát erősíti.
Van azonban az ellenállásnak, a feltámadó heródesi indulatoknak egy másik következménye is: nem-csak Heródes retten meg, hanem „vele együtt egész Jeruzsálem”.
A megalomániában szenvedő, hatalomféltő király félelme érthető, hiszen Jézus egy esetleges rivális. De a nép éppen őtőle szenved! Akkor miért nem örül egy új király fel-tűnésének? Senki sem szánja el ma-gát, hogy útra keljen a napkeleti bölcsekkel és felkeresse a Kisdedet. Nem, mert a passzivitás visszahúzó ereje rajtuk is elhatalmasodik.
Ma is fellelhető ez a passzivitás. A heródesi visszahúzó erő kiöli a keresés, a lelkesedés, a hűség, az igazi emberi érzések tüzét, s helyükben kínlódunk a fenyegetettséggel, az erőszakkal, a magánnyal, a tehetetlenséggel.
Nem szabad sem ma, sem holnap, sem soha teret adni a passzivitásnak.
A napkeleti bölcsek feladata nem volt könnyű annak idején. Ma sem egyszerű az ő útjukat járóké.
„Látták csillagát Napkeleten” és elindultak a keresésére, hittek benne, bátran vállalkoztak, nem tartóztatta őket vissza semmi, a hivatásuk sem.
A mai Heródesektől való el-lenállást leküzdve, nekünk, az egykori Jeruzsálemhez hasonló nagyváros hitetlen, közömbös, embereivel szemben vállalnunk kell a hit harcát, megpróbáltatásait, hogy azután részünk lehessen a megtalálás páratlan örömében!
Sokféle visszahúzó erő lehet életünkben. Ilyenek: a belső tehetetlenségünk, kényelmünk, kísértéseink, vétkeink. De lehetnek objektív erők is: a külvilág, az értéktelen tár-saság, akik lebeszélnek, akik kinevetnek, kigúnyolnak bennünket.
A mai ünnep legbensőbb értelme mégis ez: az Isten Fia megjelent közöttünk, és az ő fénye, mondja az Írás, „kiragadott minket a sötétség hatalmából”. Ezért a bölcsek csillaga, a hit fénye kell, hogy vezessen minket is.
A kereső és megtaláló emberek élménye csodálatos: látnak, örvendeznek, ajándékoznak, majd pedig más úton térnek vissza hazájukba.
Ez a sors vár mindnyájunkra, ha a mai Heródeseket kikerülve járjuk a keresés útját és eljuthassunk a tiszta szeretet Krisztusához.
A Vele való vízkereszti találkozásunk után, ha eddig nem is mindig, most viszont már más, a Napkeleti Bölcsek hitével folytatjuk mindig a hazavezető utunkat.

Ámen     F.F.