2015. február 7., szombat

Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap
„B” év 2015.

Bevezetés
Bálok, farsangi karneválok, a tánc, a mulatás ideje van. Sokan varrnak vagy varratnak maguknak új ruhát, régebben költséges maszkot, álarcot. Az életöröm ugyanis nem idegen a kereszténységtől. De a mulatozás után az élet visszatér a medrébe. S vasárnap újra itt vagyunk a templomban, hogy az Úr törvényének eleget téve, megszenteljük azt. Hangoljuk hát lelkünket ennek méltó megünneplésére, és meghalljuk a Péter anyósa meggyógyításából a nekünk szóló üzenetet.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy beteg, segítségre szoruló embereket látva, felébredjen bennünk a segítőkészség. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy betegeinket mindig a Te szereteteddel ápoljuk és gyógyítsuk. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy soha el ne feledjük, hogy amit a legkisebb testvéreinknek teszünk, azt Neked tesszük. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A kafarnaumi zsinagógából az ördögűzés után Jézus is valószínűleg a megpihenés szándékával tér be Jakabbal és Jánossal együtt Simon Péter és András házába, ha nem is azért, hogy egy újabb kánai menyegzőn osztozzék a jókedvű emberek örömében, de mindenképpen a baráti, családi otthon békéjére vágyott.
Amint azonban a házba belép, találkozik az élet realitásával. Simon anyósa lázas betegen fekszik, s rögtön szólnak neki az érdekében.
Amire nem szoktunk ezzel kapcsolatban kitérni. Még felfigyelni sem igen. Az evangéliumi elbeszélés szerint Péternek, az apostolfejedelemnek van felesége, van anyósa is. S ez utóbbit szereti. S ezt mások is tudják, sőt ők is szerethetik. Ezért kérik Jézust, hogy gyógyítsa meg. Meg is gyógyította.
És mi hogyan viszonyulunk hitvestársunk édesanyjához, uno-káink szeretett nagymamájához.
Az evangélium hallgatásakor arra sem figyelünk fel, hogy miután meggyógyult, szolgált vendégeinek. Hálás volt Jézusnak és munkatársainak. Asztalterítéssel segítette a munkájukat, közvetve az emberek evangelizálását. Isten országának a hirdetését.
Aztán alig telik el pár óra, máris ott tolonganak az ajtó előtt a betegek, a nyavalyások, a megszállottak, mindenki, akinek valami baja van.
Bár sokan vannak, mégsem nyit várakozó listát. Türelmesen sorban meggyógyítja mindegyiket. Jézus, bár lépten, nyomon szembesül a sok emberi nyomorúsággal, mégsem nyit népkórházat, nem „rendel”, nem áll rá a háziorvosi teendők végzésére, bár apostolainak főfeladatává tette a betegek gyógyítását, az emberi bajok orvoslását. Miért? Mert nem ezért jött, neki más a küldetése.
Vajon micsoda?
Erre a kérdésre is választ kapunk, ha jól odafigyelünk az egész evangéliumi jelenetre. Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus felkelt és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.
Majd tanítványai unszolása ellenére otthagyta Kafarnaumot. „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot” –mondja Jézus és folytatta útját a szomszédos helységekbe, bejárta egész Galileát.
Nemcsak egy helyen, mindenütt hirdette az evangéliumot, hiszen éppen ezért jött! Jézus osztozik örömünkben, pótolja a kifogyott bort, helyreállítja egészségünket, olykor csodát tesz értünk, de mégsem csupán ezért jött. Nem varázserővel működő karizmatikus csodadoktor.
És nem is azért jött, hogy önmagát hirdesse, hanem, hogy az Atyáról tanúskodjék. Ezért nem erőtlenedik el igehirdetése. Érdemes megfontolni nekünk is, mai igehirdetőknek ezeket a szempontokat. De főleg az utóbbit, amikor úgy érezzük, vagy azt tapasztaljuk, hogy fáradozásunk eredménytelennek tűnik, minden erőfeszítésünk ellenére sem csökken az istenellenesség, sem a vallásellenesség, sem az erkölcstelenség.
Minden krisztushívőnek evangéliumhirdető küldetése van. Szülőknek, pedagógusoknak, hitoktatóknak, nagyszülőknek, lelkiveze-tőknek és lelkipásztoroknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Feladatunk, hogy Jézust megjelenítsük egész személyiségünk: szavaink, tetteink és imáink révén e világban.
Az evangélium ugyanis olyan kincse a Mennyei Atyának, mely nem egy néphez, nem egy városhoz, vagy emberi közösséghez szól, hanem mindenkihez. Jézus mindenki felé közvetíteni akarja az igazságot és a belőle fakadó valódi örömöt. Ott kell odaajándékozni az evangéliumot másoknak, ahol vagyunk, mégpedig mindenkinek. Nem személyválogatóan.
„Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek” - mondja Pál apostol. Nekünk is ez a feladatunk. Mindenkinek mindene kell, hogy legyünk, hogy mindenkit, minden honfitársunkat üdvösségre vezessünk, e hazában.
De sokszor jutnak eszembe a páli szavak: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot.” És a testvéreknek hányszor?
Csalódások, keserves tapasztalások, reménytelenség uralja a boldogságát kereső, de azt valójában nem találó mai ember benső világát. Ehhez az emberhez küld bennünket Mesterünk az evangéliummal.
A reménytelenség és kilátástalanság ördögi köréből, a háború esztelen eszkalációjából is van kilépési lehetőség. Ez pedig nem más, mint életünk: gondolkodásunk és tetteink annak a Jézusnak a tanítása szerinti alakítása, aki - a mai evangéliumban láttuk - szavával, tetteivel és imádságos csöndjével meggyógyít minden betegséget és minden bajt. Kiűzi a gonosz lelkeket, a gonoszt, nemcsak az egyénekből, hanem e világból, hazánkból is, hogy megtisztult énünk és hazánk alázattal fogadhassa be Isten szeretetének ajándékát: az örömhírt s az ebből fakadó békességet és üdvösséget.

Ámen
F.F.