2015. február 22., vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja 2015

Bevezetés
Hamvazószerdával megkezdődött a húsvétra való előkészület ideje, a szent negyven nap, vagy ahogyan mi magyarok nevezzük, a nagyböjt. Az evangéliumi szakaszban arról hallunk majd, hogy Jézus, mielőtt megkezdte nyilvános működését, a pusztába vonult, imával és böjttel készült a mennyei Atya akaratának a teljesítésére. Milyen szerepet játszik az ima és a böjt Istennek tetsző életünk alakításában? Húsvét méltó megünneplésére való készülésünkben?

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus, Te megtérésre szólítod az embereket. Uram irgalmazz.
Urunk, Jézus Krisztus, Te példát adtál nekünk a Sátán kísértéseinek a leküzdésére, adj nekünk kegyelmet a Sátán elleni küzdelmeinkhez. Krisztus kegyelemezz!
Urunk, Jézus Krisztus, Te azt kéred Tőlünk, hogy higgyünk az evangéliumban és annak tanítása szerint éljünk. Add ehhez kegyelmedet. Uram irgalmazz!
Evangélium után
Az életet komolyan vevő, az új megbízatásokat vállaló emberek, életük nagy változásai előtt, mind elvonulnak magányba.
Már Mózes is annak idején, azért, hogy kellően felkészüljön az Úristennek népével történő szövetségkötésére, elvonult 40 napra Hóreb hegyére, Ugyanígy Jézus Krisztus is, hogy felkészüljön nyilvános működésére.
Példájukat követve, századok folyamán ezt tették mindig az emberiség, a kereszténység nagyjai. És nemcsak a nagyjai. És ezt teszik ma is nemes célokat szolgáló közösségek tagjai. A magukat Istennek szentelő szerzetesek, mielőtt fogadalommal elköteleznék magukat. De a papság szentségében részesülők is pappá szentelésük előtt. A püspökök a püspökké szentelésük előtt. Mert érzik, hogy szükségük van a magányra, a csendre, mert olyan kincseket rejteget számukra, amilyenekre épp szükségük van.
Az életét tökéletesíteni, jobbá tenni akaró hívő is, keresi a magányt, az elmélkedési lehetőséget, ahol illetve, amikor egyedül lehet Istenével, s lerendezheti vele élete kisebb nagyobb problémáit. - A hívő ember a csendet Isten üzenete közvetítő közegének tekinti.
Jézus azért megy a pusztába, hogy Istennel találkozzék, de akaratán kívül a sátánnal is találkozik.
Jézus az Atyát keresi, a sátán pedig a megkísérthető embert. Sajnos, a gonosz módszere ma is ugyanez. Istent keresnünk kell, hogy találkozhassunk vele, de a sátán keresés nélkül is találkozik velünk. És sokkal buzgóbban keres ő minket, mint mi az Istent.
Hosszan beszélhetnénk az ördög csapdáiról, de egyet feltétlen megemlítek. Ez a csapda így hangzik: boldoguljatok Isten nélkül! Tagadjátok meg az isteni törvényeket! A világ színpadán játsszátok a saját darabjaitokat és vegyétek át a rendező szerepét! Építsetek föl egy Isten nélküli új világot. Vallásként ott van nektek a szcientológia.
Számtalan őrült kísérlet volt erre már a történelem folyamán, a közelmúltban is, s őrült, félelmetes kísérlet folyik ilyen vonatkozásban, napjainkban is. És ennek mik a rúgóik, mik az indítékaik?
Különösebben nem kell magyaráznom, hiszen, a régi latin közmondás szavaival: scientibus legem loquor, törvényt ismerőknek beszélek. Kimondani viszont nem szabad.
Arról sem illik beszélni, hogy a minap 21 kopt keresztényt fejeztek le azért, mert nem tagadták keresztény hitüket. A 21 kopt keresztény egy-időben történt lefejezése miatt tiltakozott-e a világ? Összejöttek-e a világvezetői? Egyáltalán hírértékű esemény volt-e a nagy világlapok számára? A világ hallgat róla. És a keresztény világ? Hála Istennek, hazánk szolidáris kézzelfogható formában is a vértanúk családtagjaival.
Az evangéliumi elbeszélés szerint Jézus annak idején sikeresen vívta meg harcát a Sátánnal. De nemcsak ott és akkor vívta meg sikeresen a harcát, hanem mindig a történelem folyamán. Most is harcot vív a Sátánnal, és miérettünk, az Egyházáért. És nincs kétség, hogy most is sikeresen. De ehhez vértanúi lelkületű követőkre van szüksége.
Ezért szólít fel bennünket az evangéliumban Krisztus a bűnnel való szembefordulásra, a Sátán elleni harcra e szavakkal: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”
Az ilyen felszólításoktól, idegenkedik még a hívő ember is. Pedig, ha őszintén magunkba nézünk, akkor szükségét érezzük annak, hogy rendet, harmóniát, békét teremtsünk szívünkben. Hogy megtisztítsuk lelkünket az élet porától és szennyétől. És, hogy megtisztult lélekkel egyre jobban a Jóisten felé forduljunk, hogy ne csak higgyünk az evangéliumban, hanem aszerint is éljünk.
És az aszerinti élethez itt van számunkra a nagy lehetőség, az edzés lehetősége, a negyven napos szent böjt.
Az Egyház Úrjézus példáját a mai életkörülményeinkre alkalmazva három dolgot ajánl figyelmünkbe: az imádságot, a böjtölést és az alamizsnálkodást.
Mindezek ellenére tévedés lenne a nagyböjti időt a lemondások időszakának tekinteni. Amikor az Egyház arra biztat, hogy kevesebbet igényeljünk a testi javakból, tulajdonképp azt szeretné, ha többet igényelnénk a lelkiekből. Kevesebbet a gyűlölködésből és többet a szeretetből. Kevesebbet a civódásból és többet a békességből. Kevesebbet a hazugságból és többet az igazlelkűségből. Kevesebbet a test örömeiből, és többet Krisztusnak testéből. Kevesebbet az élvezeti cikkekből – kávéból, alkoholból, dohányzásból – és többet az akaratot edző önmegtagadásból. Kevesebb pazarlást az étkezésben és több jótékonykodást az éhezők körében. Kevesebbet a bűnből és többet a bánatból.
A bűnbánat által ugyanis mintegy kiürítjük lelkünket, hogy a bűn helyett megtölthessük az isteni élet, a kegyelem kincsével. És akkor Jézuséhoz hasonlóan sikeres lesz a mi harcunk is a Sátán ellen. Megtérünk. Hiteles lesz az evangélium szerinti életünk, és méltóképpen készülünk Urunk Jézus Krisztus feltámadásának az ünneplésére.

Ámen
F. F.