2019. december 21., szombat

Advent 4. vasárnapja 2019


Advent 4. vasárnap 2019

Bevezetés

Ma, Advent 4. vasárnapján, Mária jegyeséről, Józsefről hallunk, akinek Isten álomszerű látomásban nyilatkoztatta ki üdvözítő tervét. Az evangéliumi beszámolóból kitűnik, hogy Isten üdvözítő szándékainak megvalósításában feltétlenül számít az ember együttműködésére. József egykor erre készségesen vállalkozott. Engedelmesen és hitből fakadó cselekedetekkel válaszolt Isten hívó szavára. És mi, készségesen vállalkozunk-e Isten hívó és üdvözítő szándékának a megvalósítására?

Kirie litánia
Jézus Krisztus! Akire évezredek óta várt az emberiség. Töröld el vétkeinket. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Aki eljöttél közénk, hogy békét adj e világnak, békítsd ki bennünket Istennel és egymással! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Növeld bennünk, karácsonyra készülőkben a szeretetet és jóságot! Uram irgalmazz!

Evangélium után.
Amint a bevezetőben már említettem, Advent 4. vasárnapjának evangéliumában Jézus nevelőapja áll előttünk és segít bennünket a helyes karácsonyi készületben.
Máté nagyszerűen ábrázolja a mai evangéliumi szakaszban József zavarát Az ifjú ács rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Látja, hogy jegyese gyermeket vár. Tudja, hogy a gyermek nem az övé. Megmagyarázhatatlan rejtély előtt áll. Máriát ismeri annyira, hogy ártatlanságában nem kételkedik. De az anyaság biztos jelét látja rajta. A két tényt emberileg nem lehet összeegyeztetni. Már – már arra gondol, hogy titokban elbocsájtja nagyon tisztelt és szeretett jegyesét.
És akkor közbelép az Isten. József álmában találkozik az Úr angyalával. Hallja a természetfölötti felvilágosítást: „Ami történt, Isten szent lelkének közreműködésével történt.” József hittel elfogadja.
Szent Máté, „gyermekségi evangéliumában” Jézus életének eseményeit ószövetségi jövendölésekkel igazolja. Jézus fogantatását is a próféta által Ácház királynak mondott szavaival, melyeket Messiásra vonatkozóként értelmez. Így az ó- és az újszövetség egybekapcsolásával rámutat az egységes üdvtörténetre.
Máté ezzel azt is igazolja, hogy Jézus az igazi Messiás, aki Józsefen keresztül Dávid leszármazottja. És hitet tesz Jézus szűzi fogantatása mellett is, a József által átélt misztérium közlésével.
József megértette, hogy Isten maga irányítja az eseményeket és őt, mint önálló, szabad és felelős embert vonja be az üdvözítő tervébe.
Az üzenet két dolgot tartalmaz. József tegye félre aggodalmát, mert a Máriában fogant élet a Szentlélektől van.
Az üzenet másik része az, hogy a gyermeknek – az apa szokott nevet adni. Itt József adja neki a Jézus nevet. Ezzel apja lesz neki. E név azt jelenti, hogy Isten megszabadít, üdvözít.
A névadással Józsefet megilletik az apai jogok, s ő vállalja is, az apai kötelességeket is. Még pedig, feltétel nélkül. Az Írás szavaival: „úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.” Ettől a pillanattól lemondott földi elképzeléseiről, s életét Isten iránti hűségben, egyedülálló hivatásában, a Szentcsalád őreként éli meg.
Hogy tekinti maga József ezt az életet. (Reményik Sándor szavaival) Magasságos, Te tudod: nehéz ez az apaság, Amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek, . . ha szemébe tekintek, Benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei s a Te szemeid, Istenem, a Te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, Oly ismerősek, s oly idegenek.
Ez az ácsműhely. ezek a forgácsok, Mit tehettem érte? mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, Mégis rá fogják majd a kalapácsot. Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog, Tekintetétől tüzet fog a műhely, Tüzet fog a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, S azután is óvni a lépteit, Fel a templomig, Jeruzsálemig, Míg egyszer elmaradt.
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja borzolta szürkülő szakállamat, Ezüst nyomot hagyott már akkor is, Komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja.
Vezetném és Ő vezet engemet. Csak azt tudom, a Te utadon jár, Magasságos, De ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, - én senki vagyok, Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium.

T. József és Mária történetéből láttuk, akik az Úrban bíznak, azok nem szégyenülnek meg soha, mert miként Mária és József tudták, úgy ők is tudják, hogy Jézus nemcsak bűntől szabadító, hanem a világ végéig velünk maradó Isten, Emánuel!
Ámen.