2015. augusztus 7., péntek

Evangélium után
„Az ember külsőt nézi, ami látszik, az Úr azonban a belsőt, a szívet tekinti.” Mondja a Szentírás
Természetesen, midőn az emberi szívről beszélünk, nem a fizikai szívre gondolunk, hanem arra a szeretetre, amelyet a közvélemény az ember szívébe helyez.
Ilyen értelemben a szív az ember egyéniségének legértékesebb része, minden nagy vállalkozás kiindulópontja. Sajnos, nemegyszer az is megtörténik, hogy a szív a szeretet helyett más erőkkel telítődik. Erre céloz az Úr Jézus, midőn kijelenti: „a szívből ered minden rossz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromkodás.”
Azért kell Jézus tanítványainak kiüresíteni a szívüket, hogy megtelhessen Isten igaz szeretetével.
Ha azt akarjuk, hogy lelki életünk egészségesen fejlődjék, akkor az értelem művelése mellett a szív kiműveléséről sem szabad megfeledkeznünk.
Lehet valaki lángész, kiváló tudós, ugyanakkor szánalmas törpe, ha szívéből hiányzik a szeretet. A legtöbbet azok az emberek ártottak felebarátjaiknak, akikben a zseniális értelem nem párosult irgalommal és szeretettel. Mily sokat tudnának erről vallani a csatatereken elvérzett milliók, a lerombolt városok, a letarolt mezők, ahol irgalmatlan zsarnokok járták szíveket tipró diadalútjukat.
Mindez pedig nemcsak a régmúlt emléke, hanem a barbár újkorban is megtörtént. Sőt megtörténik napjainkban is.  Ma is bombák és rakéták hullnak sok helyütt e világban
Nem véletlen, hogy korunk nagy gondolkodói egyre jobban sürgetik a szív kiművelését. A híres fizikus, Albert Einstein mondotta: „Napjaink legnagyobb problémája nem az energia, hanem az emberi szív. Az emberiség sorsa attól függ, hogy a szeretet vagy a gyűlölet költözik-e szívébe”
Ezt az igazságot hirdette és hirdeti Jézus, az emberi nem Megváltója, a szelíd és alázatos szívű Jézus. Ezért kérjük Őt: Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd a mi szívünket is, a Te szent Szíved szerint.
Ámen.


Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez
(XIII. Leó pápától)

Uram Jézus, az emberi nem Megváltója,
tekints reánk,
akik oltárod előtt alázatosan leborulunk.
Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni.
Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk Veled,
mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek.
Sokan még nem ismertek meg,
mások parancsaid megvetették
és eltaszítottak maguktól.
Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus,
és öleld valamennyit legszentebb Szívedre.
Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek,
akik sohasem pártoltak el tőled,
hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak.
Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba
és éhen-szomjan el ne pusztuljanak.
Légy királya azoknak is,
akiket tévedés ejtett meg,
vagy szakadás választott el.
Hívd vissza őket az igazság szolgálatára
és a hit egységébe,
hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor.
Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot,
minden népnek békét és rendet.
Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék:
Köszöntsük az isteni Szívet,
amely által üdvösségünk támadt;
dicsértessék és áldassék mindörökké.

Ámen.