2015. augusztus 8., szombat

Évközi 19. vasárnap

19. évközi vasárnap. B

Bevezetés
Már az előző beszédben említettem, hogy a János evangéliumából vett szakaszban egymásra torlódnak a tömör jézusi gondolatok. A maiban is. Ezek a mondatok, oldottabban, a mai teológiában, a Megtestesülés, az Eucharisztia és az Örök élet hittitkának az alapjai. Ezekben való hitet kell, hogy erősítse bennünk. Elfogadó hittel hallgassuk a tömör jézusi mondatokat.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg megtestesülésed titkával kapcsolatos kétkedéseinket. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Add meg nekünk, hogy vallásos életünket az Eucharisztiára, mint sziklaszilárd alapra építsük. Krisztus kegyelmezz.
Urunk Jézus! Add meg nekünk, hogy az Eucharisztiával való táplálkozásunk erősítse bennünk, a Benned való, s örök életre vezető hitet. Uram irgalmazz.

Evangélium után
A mai vasárnap evangéliumában arról értesülünk, hogy Jézusnak az Eucharisztia alapítását előkészítő merész szavai, saját testének kenyeréről, kevés megértésre találtak hallgatóságánál. Szinte úgy tűnik, mintha Jézus elbeszélne hallgatói feje fölött és lemondana a megértés igényéről.
Az evangélista által közölt jézusi mondatok számunkra is gondot jelentenek. Pedig mi már túl vagyunk az Utolsó Vacsora nagy eseményén, az Eucharisztia alapításán. És minden szentmisében halljuk, hogy mi Jézus teste, az oltárra helyezett kenyér, és azt is tudjuk tapasztalatból, hogy mit jelent Jézus testét enni, táplálkozni szent testével, azaz szentáldozáshoz járulni.
Az evangélista a vitát úgy írja le, mint utolsó vacsora előtti eseményt. Igaz, hogy csak jóval, körülbelül 70 évvel később a tanúk emlékezetében elevenen élő esemény után. És ebben már tükröződhet, nemcsak a Jézus korabeli zsidók, hanem az első keresztények körében az Eucharisztiával kapcsolatban felmerülő kérdések is
Ki tagadhatná, hogy valami hasonlót napjainkban is tapasztal-hatunk. A mai embernél is kevés megértésre találnak Jézus imént hallott szavai. Sok ember számára érthetetlen és érdektelen az evangélium üzenete. Vajon mi ennek a szomorú jelenségnek a magyarázata?
Az Úr Jézus erre is megadja a választ: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki engem küldött, nem vonzza…”
Ez a kijelentés könnyen újabb kételyt támaszthat bennünk, Isten igazságosságát illetően. Miért van az, hogy egyeseket vonz, másokat nem, egyeseket kiválaszt, magához ölel a hit és szeretet karjaival, másokat meg kiejt a kezéből.
Balgaság lenne belebocsátkozni a kiválasztás, az előrerendelés, keresztényeket megosztó titkának, a fejtegetésébe, az emberi akaratot bénító gondolkodásába. Nem emberi okoskodás terméke, hanem kinyilatkoztatott igazság, hogy Isten minden ember üdvösségét akarja.
Ma már nem újszerű a hasonlat, de élek vele. Miként a mesterséges égi testek sem szakadhatnak ki a központi égitest vonzásköréből, úgy az emberek sem az Úristen vonzásköréből. Hanem attól távolodva, annak vonzása egyre gyengébben hat rájuk, és egy másiké pedig, amelyhez közeledik egyre erősebben. Gondoljunk csak az ember évtizedekkel ezelőtti első Holdra szállására. A távolodás és közeledés folyamatának a megtervezéséhez és kivitelezéséhez milyen komoly emberi tudásra volt szükség.
Sok olyan dolog történhet az ember életében, ami egyre jobban távolítja őt Istentől, s legyengíti az isteni vonzást, ugyanakkor, szinte ezzel egyidőben történik egy más Valakihez való közeledés, ami végzetessé válhat az ember számára.
Tudjuk, hogy ha valaki legyengíti lelkében Isten vonzó hatását, s bezárkózik a hittagadás konok állapotába, azzal szemben az Úr Isten nem alkalmaz szabadságát semmibe vevő erőszakot. Aki azonban nem zárkózik el, annak ezer és ezer lehetősége nyílik Isten vonzásának, szeretetének megtapasztalására.
Maga a nagy természet is Isten írta könyvhöz hasonlít, amely azt mondja a nemhívőnek: Nyisd ki szemedet és láss! És aki nyitott szemmel jár e világban és lát, annak nem nehéz hinni és szeretni Istent. Kevesebb erő kell ehhez, mint a járáshoz vagy lélegzéshez. De, ha valaki elfordul az igazságtól, s akaratát megbénítják a szenvedélyek, főleg a gőg, annak az állapotán nincs mit csodálkoznunk.
Az isteni vonzásokat ugyanis a legrafináltabb módszerekkel igyekeznek hatástalanítani, a tudat és közvélemény-formáló médiumok is, amelyekből – kevés kivételtől eltekintve – csak szellemi nívótlanság, cinizmus hitetlenség és erkölcstelenség árad az ember felé. És az európai ember hitetlenné, majd mohamedánná válik. A szoktatás már elkezdődött a II. János Pál téren.
Visszatérve az evangéliumi jelenethez. Miért ez az éles vita a zsinagógai zsidók és a zsidó Jézus között. A vita középpontjában Jézus személye áll: Isteni illetve földi eredete. Hallgatósága csak földi apjáról beszél, Jézus viszont csak a Mennyei Atyjáról. A vitatkozó hallgatóság nem képes összhangba hozni Jézus mennyei eredetét emberi mivoltával. Az Őt követők is csak nehezen. Századok múltak el, míg a kialakult a keresztény dogmatika megfogalmazta tanítás Jézus kettős természetéről.
Egy másik kérdés: Jézus „élő kenyérnek” mondja magát. De, mint már említettem, ezt sem érthette hallgatósága. A keresztény közösség is csak az Oltáriszentség alapítása után, s teljes tartalmában csak akkor értette meg, amikor már élték az eucharisztikus gyakorlatot.
Azt is jó tudnunk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ő az élet kenyere, ezt nem csak az Eucharisztiára érti, hanem ugyanolyan hangsúllyal arra is, hogy az Ő velünk való léte földi életünk mindennapi éltető kenyere, örök útravalónk.

Ámen
F. F.