2018. augusztus 19., vasárnap

Szent István király 2018


Szent István király 2018.

Bevezetés
A mai nap, számunkra Ünnepnap, kiemelkedő ünnepnap. Államalapító Szent Királyunkra, Szent István királyra, és a kezdetekre emlékezünk. Arra az útra, amelyen a Szent Király indította el nemzetünket, és amelyen nekünk is járnunk kell, ha biztonságban, békében és boldogságban akarunk élni itt, őseink vérével öntözött drága hazánkban.

Kirié litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg nemzetünk fennmaradása iránti közömbösségünket! Uram, irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem őriztük hitelesen keresztény hitünket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Add kegyelmedet, hogy minden magyar hűen őrizze a Szent István-i örökséget. Uram, Irgalmazz! 

Evangélium után
Szent István királyunk Esztergomban született 969 körül. Géza és Sarolta fia. István 18-20 éves lehetett, amikor a magyar nép királya lett. Nagy, személyes értéke és kegyelmi ajándéka volt a keresztény hit. Apja Géza is valamennyire keresztény volt. István gyermekkorában megkapta a keresztség szentségét, és kiváló nevelője volt Szent Gellért személyében. Vajon milyen körülmények között alakult ki keresztény öntudata, és mi alapozta meg ezt?
Amikor fölszentelt királyként szembe kellett néznie a pogány Koppány lázadásával, hogyan jutott el addig a döntésig, hogy a keresztény magyar államiságot fegyverrel kell megvédenie? Ezek mind vallásos életének személyes titkai, ennek eredményét azonban világosan ismerjük. Kereszténnyé lett nemzetünk.
Azon az áron is megvédte a keresztény hitet, hogy eközben magyar vér folyt a csatában. Döntései karizmatikus kegyelmi ajándékot és kormányzási tehetséget mutattak. Döntenie kellett arról, hogy a keleti kereszténység vagy a nyugati kereszténység népeihez csatlakozzon-e? Anyja bizánci keresztény volt, az ország keleti és déli részén bizánci szertartású monostorok, templomok emelkedtek, bizánci missziós püspök tevékenykedett az országban.
Ő mégis II. Henrik leányát, Gizellát vette feleségül, kíséretében lovagok jöttek nyugatról nagy számban, és bencés szerzetesek alapítottak kolostorokat, amelyek közül Pannonhalma volt a legnevezetesebb, és maradt napjainkig.
II. Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát. 1000-ben koronázták Magyarország királyává. A nyugati kereszténységhez való kötődése ellenére, mint uralkodó, pártfogolta a keleti keresztényeket is. Az ortodox egyház a közelmúltban vette fel őt szentjeinek sorába.
Esztergom már Géza fejedelem idején is a főváros volt, most István az egyházi és világi hatalom középpontjába tette. Kialakítja a nyugati szertartású egyházi élet alapjait, tíz püspökséget szervez, minden tíz falunak templomot kell építenie, ahová az egyes falvak lakosságának vasárnaponként el kellett mennie misére. Székesfehérvárott rendszeresen törvénynapokat tartott, ahol panaszosokat hallgatott meg, igazságot szolgáltatott.
Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar család első szent példáját adták.
Igazságos, békeszerető és szentéletű király volt, aki az Egyház törvényeit megtartotta, és népe javát kereste
Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos szűz Mária oltalmába ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa épített Nagyboldogasszony székesegyházban temették el.
A mai keresztény magyarság kulcskérdése ugyancsak a szilárd katolikus hívő magatartás kialakítása. Ma ehhez kevés segítséget nyújtanak a keresztény kultúra művészeti, irodalmi és tudományos eredményei. Ma már sehol nincs keresztény társadalom, ezek értékeit turisták nézik múzeumokban, képtárakban, templomokban. Megragadja őket ezeknek szépsége, elgondolkodnak annak az életnek a milyenségén, ahol ezek az alkotások létrejöttek, de a mai élet alakításához ezek nem sokban járulnak hozzá. A mai életet a televízió műsora táplálja, a számítógépek internet-hálózata, a jobb kereseti lehetőségek, és még sok minden ehhez hasonló.
Vajon mit mondana első szent Királyunk, ha most megjelenne közöttünk? Nem siránkozna. Nem csak a hűtleneket látja ugyanis, hanem látja a hűségeseket is. Látja nemzetében az ősi, keresztény hithez hűséges magyarjait. Látja hűséges fiainak és leányainak iránta tanúsított őszinte tiszteletét és háláját.
Hálásan megköszönné iránta érzett gyermeki tiszteletünket és hálánkat, és azt mondaná, csak azt szorgalmaztam, amit népemért kellett, és ezt a Gondviselő Isten segítségével tettem! Kövessétek életpéldámat! Amint én követtem Krisztust, úgy kövessétek Ti is! Váltsátok valóra tanítását! Éljetek békével minden rangú emberrel, az idegenekkel is!
Ragaszkodjatok ahhoz a hithez, amely az én koromban megmentette népünket attól, hogy eltűnjön a történelem zavaros színpadjáról. A hit segítette népünk beilleszkedését Európa keresztény népeinek nagy családjába, amely ezer éven keresztül biztosította népünk fennmaradását súlyos és végveszéllyel fenyegető helyzetekben!
Ott áll Buda várában István királyunk, tekintélyt, méltóságot, magabiztosságat és erőt sugárzó szobra. De ő nem akar bronzba öntött emlékmű maradni. Élni akar hívő magyarjaiban, akik apostoli buzgósággal azon fáradoznak, hogy az evangélium kenyere ne hiányozzék a magyar élet asztaláról, egyetlen magyarnak az életéből sem.
Ámen