2014. július 12., szombat

15. évközi vasárnap - Templomunk felszentelésének 65. évfordulója

Katolikus Rádió 2014. július 13. 

Bevezetés

Szeretettel köszöntöm a templomban jelenlevő testvéreket, és különösen is a Katolikus Rádió népes hallgatóságát, akik jelenleg hallgatják e szentmise közvetítését, ebből a modern szép templomból, amelyik ma emlékezik meg fölszen- telése 65. évfordulójáról.
Csütörtökön, július 10-én volt 65 éve, hogy felszentelte Schrotty Pál, Delegatus Generalis ezt a templomot. Mivel az évforduló hétköznapra esett, ezért ma emlé- kezünk meg a templom építéséről és felszenteléséről. Templomépítő őseink üzenik: „mi megtettük, ami kötelességünk, ti is tegyétek meg a mi a ti kötelességetek!” De mi a mi kötelességünk? Szent Péter apostol kéri: „Mint élő kövek épüljetek Istennek tetsző szent templommá!”
Atomjaira széteső társadalmunkban, mennyire törekszünk mi az eggyé épülésre, eggyé váló közösség megteremtésére? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia

Urunk! Adj társadalmunknak a széthúzás helyett összetartozást. Uram irgalmazz!
Urunk! Szüntesd meg a hívek körében az én Apollóhoz, én Pálhoz tartozó szellemet. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Adj a családoknak összetartó, egymást segítő lelkületet. Uram irgalmazz!

Evangélium után

A jelenlevők jól ismerik e templom történetét, hisz vele együtt nőttek föl és vele alakult, miként a templomé úgy az ő életük története is. Templomépítő elődeik hősies erőfeszítéseiről legendák élnek ma
is. Tudják, hogy amikor romokban hevert az ország, romokban a főváros, romokban a rózsadombi hívek kedvelt kápolnája – a Veronika Kápolna, – akkor csodálatos élni-akarásról tettek tanúbizonyságot. Élő hitük és buzgóságuk rövid idő alatt ide varázsolta a Törökvészi út és Tövis utca sarkára ezt a modern szép kis templomot.
Tudjuk, hogy a Szentsír – a Veronika-kápolna – 1690 óta állt ott, ahol a mostani Mansfeld emlékmű áll. A Margit körúti ferences templomból 14 stációs keresztút vitt fel a dombtetőn álló kápolnához. A kápolna szép látványt nyújtott kis harangtornyával. Még a pesti oldal- ról is jól lehetett látni a Gül Baba mecsetje fölött emelkedő domb tetején. Az épület 1944-45-ben háborús sérülést szenvedett, tetőszerkezetének középső része beszakadt.
Hiába élt az akkori ferencesekben is, a Rendalapítótól örökölt, szinte velünk született adottság, a romos kápolnák újjáépítésére. Mivel még nem volt műemlékvédelem, de erősödőben volt már az egyház ül- dözése, ezért, mint romos épületet lebontották. Az Áldás utcai iskolában történő ideiglenes misézési lehetőséget is megtiltották, nem volt sehol sem hely a vasárnapi misézésre. A 24. órában, – készülőben volt már a kommunista, templomok, egyházi intézmények építését tiltó törvény. Ekkor született az új templom építésének a gondolata. De hol és miből?
A magyar Írófejedelem Herczeg Ferenc kedvezményes, áron alul eladott telkén. És miből? A hívek fillérjeiből.
A még szabadon lévő, Mindszenty bíboros Úrtól kapott engedély birtokában csodák csodája, nyolc hónap alatt fel is építették.
Érdekesség! A Tervhivatal akkori elnöke, aki itt élt a közelben, lassúnak találta az építkezést. Meg- kérdezte a munkásokat, miért építik ilyen szakaszosan? A válaszuk: Mert nincs pénzünk. Ha hívektől kapott perselypénzből már jelentős összeg gyűlt össze, veszünk anyagot és építkezünk. Legközelebbi alkalommal, amikor hazafelé tartott, itt volt Grácián atya is, és a kezébe nyomott 20.000 forintot. Azt mondta fejezzék be gyorsan! Rendházépítés meg nem lesz! Én sokáig azt hittem, hogy amikor börtönben volt, a ferences börtönigazgató kegyes volt hozzájuk, és ezt akarta meghálálni. Dehogy azt! Készülőben volt az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos törvény, amely megtiltja az Egyháznak, hogy ingatlanját egy négyzet- méterrel, vagy egy köbméterrel sem növelheti. Egy leállított, félbe maradt templom nagy ellen propaganda lett volna számukra. Vád, hogy még befejezni sem engedik a templom építését. Ezért kellett siettetni.
1949. július 10-én pedig, rendünk delegatus generálisa: Schrotty Pál fel is szentelte a még vakolatlan és burkolatlan, templomot. S örömkönnyek csillogtak a kinn rekedt hívek szemében is. Oly sokan voltak, hogy egy második misét is kellet mondani a jelenlevő hívők számára.
Majd megkezdték a rendház építését is, de amikor már hatályos lett a törvény, leállíttatták, majd a már embermagasságig felhúzott falakat az alapokig visszabontatták.
A megpróbáltatások éveiben és évtizedeiben is, hitét megtartó és megvalló, élő közösséggé vált a templomot magáének tudó hívők sokasága. A körülményekhez képest
tovább folytatódott a templom szé- pítése.
Jótollú tanítványom szavaival: „Illő, hogy néma főhajtással gondoljunk őseinkre, a templomépí- tő magyarokra. Azokra, akik ezt a templomot építették, és azokra is mindre, akik a Kárpát medence szent helyére építették Magyarországot.”
Legyen hála és főhajtás a mindvégig hűségeseknek, akik a diktatúra éveiben is tették azt, amit tehettek. Főhajtás a hívekről a jó Pásztor szeretetével gondoskodó, s az élők sorából már eltávozott ferences atyáknak is!
Legyen hála és főhajtás a templomépítők és szépítők mai utódaiknak is, akik az elődökéhez ha- sonló buzgósággal és lelkesedéssel folytatják azt, amiben őket megakadályozta az ateista hatalom. Szintén igen rövid idő, 8 hónap alatt felépí- tették a templom mellé a rendházat is, és ezzel lehetővé tették, hogy közöttük éljenek lelkipásztoraik.
Legyen hála és főhajtás minden templomunk folyamatos megújítását és szépítését sokféle módon támogató minden kedves hívőnek.
Kiglancolva hagyom Önökre szeretett templomomat.
És legyen egy kérés is a testvérek felé. Szeressék továbbra is e templomot, s valamennyi templomot, mert itt, dicsőíthetjük méltóképpen, közösen egy szívvel egy lélekkel gondviselő Mennyei Atyánkat. Imádságos perceinkben itt oldódnak meg életünk problémái. Itt leljük meg lelkünk nyugalmát és békéjét. Itt telik meg a lelkünk Isten és emberszeretettel.
Templom előtt elhaladva, a keresztvetés mellett, legyen egy-két percünk a betérésre is. Több évtizeddel ezelőtt, amikor megnyíltak a határok, ellátogattak hozzánk kelet- német ferencesek, és dicsérőleg említették meg, hogy ahány templomba betértünk, mindig voltak imádkozó emberek a templomban. Bárcsak ma is így lenne!
Mindszenty Bíboros mondotta, amíg lesznek imádkozó magyarok, Magyarország nem veszhet el! Legyünk hát imádkozó magyarok! Mert a hitetlenség részéről ma is nem kis veszély fenyegeti hívő magyar népünket.
Templomunk védőszentje, miként egykor ott Nándorfehérvárnál, az oszmán nyomulásakor tette, tegye most is azt, itt magyar földön, a hitetlenség erős előrenyomulásakor, a Magyarok Nagyasszonya se- gítségével, és vezesse győzelemre ma is a hű magyar népet!
Ámen
Dr. Frajka Félix