2017. március 31., péntek

Jézus halálát keresik

Nagyböjti idő, 4. hét Péntek
Nemde ő az, akit halálra keresnek? – halljuk a mai evangéliumban.
Sokan keresik Jézust, de milyen különböző szándékkal! Már Heródes kerestette, hogy megölje. Most ismét keresik, hogy kezet emeljenek rá, megkínozzák, végleg elhallgattassák. Assisi Szent Ferenc szomorúan sóhajt fel: „Az emberek nem szeretik a Szeretetet.”
De akadnak azért olyanok is, nem kis számban, akik igaz szándékkal közelednek Jézushoz. Nekik mondja az Úr, hogy aki keres, talál. Péterrel együtt valljuk: Uram, kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak. Akik jó szándékkal keresik Jézust, azoknak megadja a szív békéjét és a lélek örömét.

(Adoremus 2006.)

2017. március 30., csütörtök

Istenszeretet

Nagyböjti idő, 4. hét Csütörtök
Megdöbbentően drámai ítéletet mond Jézus a hitetlen emberekről: „Nincs meg bennetek az Isten szeretete.” Jézus jól ismerte az Atyát, a benne lévő határtalan szeretetet, melyet a keményszívű, hitetlen nemzedék képtelen befogadni.
Ez korunk emberének tragédiája: vágyik a szeretetre, hivatása az Isten, mégsem képes őt felismerni. Isten nélkül a halál kultúráját építi.
Jézus, mutasd meg nekünk az Atya arcát, tárd fel szívünk mélyén az Atya üzenetét, mely nem más, mint a szeretet! Szítsd fel bennünk az Isten iránti szeretetet, mert ez a tökéletes istenismeret! Tégy bennünket az isteni szeretet misszionáriusaivá azok előtt, akikből hiányzik az Isten szeretete.

(Adoremus 2006.)

2017. március 29., szerda

Mindig munkálkodó Atya

Nagyböjti idő, 4. hét Szerda
Az én Atyám szüntelenül munkálkodik – mondj Jézus azoknak, akik megbotránkoznak azon, hogy szombaton is gyógyít.
A mennyei Atya minden pillanatban munkálkodik. Nélküle a világ visszazuhanna a semmibe. Istenről azt mondjuk, hogy igaz, szép, jó, szent. Jézus mindig az Atya akaratát kereste, és egyben ez volt a mi üdvösségünk útja. Isten gyermekei lettünk, egymásnak pedig testvérei. Az Atya akarata éltet, felemel, üdvözít, Jézus akarata is ez. Mindnyájunk életében ma is munkálkodik a Teremtő. Sugallataival megelőz, hogy keressük a szentet, a jót, az igazat.
Kész vagyok-e együttműködni a mindig munkálkodó Istennel?

2017. március 28., kedd

Bethesda

Isten nagyszerű teremtménye a víz. Értékeit jól ismerjük: szomjat olt, tisztít, felüdít… Nem mindenki számára természetes, hogy megnyitja a csapot, és otthonában folyik a víz. Vannak, akik kilométereket tesznek meg naponta, hogy vizet meríthessenek egy kútból. A víz élet. Keresztségünk fürdője által Krisztus az élő víz forrása meggyógyít bennünket minden bénultságunkból.
Nincs emberem – mondja Jézusnak a béna. Az „irgalom házában”, (ez a jelentése a Bethesda szónak) nincs ember, aki irgalmas lenne hozzá. És a nyomorék ember szavaiban érezzük az elkeseredettséget, mert immár évtizedek óta senki sincs segítségére. Láthatott már itt gyógyulásokat, amelyek másokkal történtek. Ő mindennap itt van és vár. Miért nem adja fel, mire vár? A csodára, hogy valaki segítsen rajta. Jézus megtehetné, hogy éppen akkor mozgásba hozza a vizet és levihetné a beteget, de Ő másként tesz csodát: mozgásba hozza a beteg szívét, felindítja benne az igazi gyógyulás vágyát, lelkét mozdítja meg a bűntelen élet felé.

(Adoremus 2005)

2017. március 25., szombat

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017

Nagyböjt 4. vasárnapja 2017
Bevezetés

Nagyböjt 4. vasárnapjának János evangéliumából vett evangéliumi szakaszában az Úr Jézus meggyógyít egy vakonszületettet. Ez a vakság értelmezhető betűszerint is. De lehet átvitt értelemben is értelmezni. Az evangéliumban hallani fogjuk a farizeusok által feltett, de általunk is feltehető kérdést: Csak nem vagyunk mi is vakok? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy oly gyakran megyünk el részvétlenül vak testvéreink mellett. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy nem törődünk lelkileg vak testvéreinkkel. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy mi oly félénkek vagyunk Téged megvallani az emberek előtt. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Jézus észreveszi a segítségre szorulót
A Mesternek az előző napokban folytatott vitái a farizeusokkal úgy végződtek, hogy „meg akarták kövezni. Ő elrejtőzött és kiment a templomból." A szemtanú János azt írja; „Jézus elmenőben látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt.” Ő tehát nem a menekülést kereste, nem magát féltette, hanem észrevette a segítségre szorulót. Nemcsak meglátta, hanem segített is rajta. Semmit sem törődött azzal, hogy üldözői esetlég utolérik.
Persze a tanítványok is meglátták a vakot És nekik mi jutott eszükbe róla? Hogy segíteni kellene rajta? Nem! Hanem, hogy itt a remek alkalom egy régóta vitatott probléma megtárgyalására: „Mester, ki vetkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus korában ugyanis a zsidók minden betegséget a bűn következményének tekintettek. A tanítványok most arra kíváncsiak: ki követhette el a bűnt: a vak szülei vagy ő maga.
Jézus válasza: sem ez nem vétkezett, sem szülei. „Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak Isten tettei.”
Kérdés: miért gyógyít ilyen körülményesen Jézus? Nyál, sár, szemek megkenése, mosakodás? Más magyarázatot nem találunk, mint hogy rá akart mutatni: a külső cselekedeteknek is van értelmük. A szentségek is látható szertartásokon keresztül közvetítik a láthatatlan kegyelmet. A Mester kiváló pedagógus. Tudja, hogy a szemléltető eszközöknek, a látható szimbólumoknak emlékezetet erősítő hatásai vannak.
Vegyük észre a vakon született hitvallásának alakulását.
Először abban lehet megtapasztalni ennek az embernek a hitét, hogy teljes egyszerűséggel ráhagyatkozott a gyógyító Jézusra. Micsoda dolog az – kérdezhetnénk –, hogy akit az orvosok nem tudtak meggyógyítani, mert születésétől kezdve vak volt, az engedi, hogy nyállal kevert sarat kenjenek a szemére? Továbbá: hogy lehet gyógyulást remélni egy egyszerű lemosástól? A vakon született mindezzel nem törődött, hanem rábízta magát Jézusra, elment a Silóé tavára, megmosdott, és látóként tért vissza. – Ez a bizalomteljes ráhagyatkozás a hit alapja, nem csupán neki, hanem a mi számunkra is.
Másodszor ott látható az immár meggyógyított ember hite, hogy bátran tanúságot tett. Többször is megtette, nem félt, nem húzódott vissza, nem zárkózott be. Elsőként a szomszédjai kérdéseire számolt be a csoda tényéről: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente, s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Silóé tavában. Elmentem, megmosdottam, és látok”. Ugyanezt megismételte a farizeusok előtt is. Aztán, amikor már eskü alatt vallatták, akkor sem tudott és akart mást mondani. Sőt, határozottan visszavágott: azért akarjátok ismét hallani, mert „ti is a tanítványai akartok lenni?”. – Nemcsak az ő esetében fontos a hite melletti határozott kiállás, bátor tanúságtétel, hanem a mi esetünkben is.
Harmadszor már egészen nyilvánvaló hitvallást tett a vakon született ember: bensőségesen megvallotta a hitét. Miután kiközösítették, újra találkozott Jézussal, aki megkérdezte tőle, hogy hisz-e az Emberfiában. S ő Jézus lábához borulva vallotta meg a hitét: „Hiszek, Uram”. Jó lenne, ha mi is mindig ilyen egyértelműen tudnánk megvallani a hitünket!
Ne szégyelljük, ha bennünk is növekszik a hit. Kezdetben elégedjünk meg a hit alapfokával. De itt ne álljunk meg. Ne nyugodjunk addig, míg el nem mondható róla: „Hitünk abszolút bizonyosság a nem látható dolgokról”.
A vak ember a világ eseményeit nem láthatta. Talán épp azért tudta függetleníteni magát az emberek véleményétől. Pedig szülei nem erre nevelték. Az ő szavukból a gyáva megalkuvás árad: „Kérdezzétek meg őt magát.” A Főtanács megfélemlítése és fenyegetése ellenére kimondja meggyőződését. Végül vállalja a zsinagógából és népe köréből történő kiközösítést.
Ha most a vakról magunkra esik tekintetünk, nincs miért szégyenkeznünk? Merjük mi a hitünket bátran megvallani az emberek előtt? Nem szempont az életünkben: „Mit szólnak hozzá az emberek?” Nem szégyelljük családtagjaink, szomszédjaink, munkatársaink előtt hitünket? Elfelejtettük már: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom a mennyei Atya előtt.”
A vakon született meggyógyítása az első három evangéliumban nem szerepel. Mert a keresztények hite kezdetben erős volt, bátorságuk imponáló. Az I. század végére azonban erősen lelohadt a kezdeti lelkesedés. Ezért János, aki öreg korában írta evangéliumát, visszaemlékezett a vak esetére, és úgy érezte, abba bele tudja sűríteni a kortársai buzdítására szánt erényeket. Ezért részletesen leírta, amire akkor már csak ő emlékezett.

Azt hiszem, napjainkban újra nagyon aktuálisak lettek ezek az erények. Szítsuk fel magunkban a rendíthetetlen hitet, a világ előtti bátor tanúságtételt, és merjünk vállalkozni a merész Krisztus-követés útjára. Akkor kisugárzó fényünk megcáfolja majd a vádat, miszerint „régen egy keresztény megtérített száz pogányt, ma meg száz hívő képtelen megtéríteni egyetlen hitetlent". Ámen

2017. március 24., péntek

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Gyümölcsoltó Boldogasszony előmiséje
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén azt ünnepeljük, hogy az Ige emberré lett miértünk, Érted, értem, mindannyiunkért, mert végtelenül szeretett!
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Mária életének legnagyobb titkát ünnepli az Egyház: azt az asszonyt, aki az asszonyok közt Áldott anya lett és azt, hogy az "Ige testté lett".
A liturgiában ezt a csodát, térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban, a szentmise Hitvallásában a "Megtestesült ..." szavakat meghajolva mondjuk.
A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására. A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).
Mária igen-e erősítsen meg mindannyiunkat abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, hogy legyen meg az Atya akarata, és tegyük is meg mindig azt, amit Isten kér tőlünk.
  
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! A Boldogságos Szűz a mai napon lett Isten Anyjává. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához:
Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: "Legyen meg a Te akaratod".
Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.
Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Amen

Főparancs

Péntek
„Mester melyik a főparancs a törvényben?”
Ma is ez a legnagyobb kérdés, csak már nem szakrálisan, hanem világi módon fogalmazzák meg, amikor arra kérdeznek: „Melyik a legfontosabb törvény?” Ma ezt szokták mondani a demokrácia. A demokrácia szinte már meghonosodott idegen szóval mondja el, hogy a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a társadalmat érintő legfőbb kérdéseket közös döntés alapján szabályozzuk.
Vajon ezek után van-e még értelme beszélni arról, amelyről az evangélium beszél, a fő parancsolatról?
Jézus nem kicserélhető, politikai kurzusok által változtatható jelszavakat adott a hallgatóságának, hanem a két legfontosabb törvényt deklarálta az őt kérdezőknek. Ebből az elsővel nem sokat tud kezdeni a mai ember. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből és teljes elmédből!
Az Isten szeretet parancsát szinte minden vallás hangsúlyozta Jézus előtt is. Mégis érdekes jelenség a világon, hogy mindez lehetőséget ad arra, hogy vallási fanatizmussal motiválva egymás gyűlöletére kényszerítsenek embereket.
Jézus azonban nem választotta el az Isten szeretet parancsát az embertestvér szeretetének parancsától A kettőt egybekötötte. Nem lehet szeretni Istent és gyűlölni az embert, és fordítva, nem lehet az embert szeretni és az Istent gyűlölni. Az istenszeretet parancsát nem választotta el az emberszeretet parancsától, hanem egybekötötte.
A harmadik évezredben élő ember, parancsok nélküli ember. Törekszünk a parancsok nélküli éden megvalósítására. Ebből az édenből száműztük az Istent, következésként az első parancsot is. A második parancs helyett pedig, bevezettük a demokráciát. Csak az a baj, hogy kis istenekként ezt mindannyian a magunk javára akarjuk kihasználni. Mi is. Templomban itt jelenlévők? Válaszoljunk!

Ámen

2017. március 23., csütörtök

Belzebub

Nagyböjti idő, 3. hét Csütörtök
Belzebub
A tanítványainak megjelenő feltámadt Üdvözítő békét hirdet apostolainak. Ugyanakkor az Újszövetség népe megőrizte az Ószövetség történeti könyveiben szereplő harcok leírását.
A II-III.század fordulóján élt Origenész szerint mindez azt jelenti, hogy a választott nép küzdelmei előképei a keresztény ember lelki harcainak.
A mai evangéliumi szakaszban is lelki harcról van szó: a gonoszság hatalmai és a világosság fiai között. Téved, aki azt mondja, hogy korunkban nem léteznek a sötétség kifürkészhetetlen erői. Háborúk, megoldhatatlannak tűnő társadalmi feszültségek, a szenvedélyek rabsága ma is jelzik Belzebub hatalmának erejét.
Szent Pál az efezusi levélben így biztat, mindnyájunkat: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.”

(Adoremus 2006.)

2017. március 22., szerda

A törvény megtartása

Aki megtartja és tanítja Isten parancsait, nagy lesz a mennyek országában.
Isten, az élet Ura, az ember életét és boldogságát akarja. Szeretetből adta nekünk törvényeit, hogy megtanítson élni. A kőtáblába vésett tízparancsolat, a lelkiismeretbe írt törvény beteljesedése maga Jézus Krisztus. Nem a törvény betűjéhez, hanem törvényalkotóhoz szabta egész életét. Az Atya akaratát kereste, és így teljesítette be a törvényt.
Megtartani és tanítani az Isten törvényeit – Jézus e szavakkal kezünkbe adja a mennyországba jutás kulcsát. Látszólag tehát egyszerű a feladatunk, a gyakorlatban azonban gondjaink vannak a megvalósítással, sőt nem is állunk neki a megvalósításnak. Gyakran azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk az isteni útmutatásokra és parancsokra, hiszen elboldogulunk azok nélkül is az életben.
De hová vezet ez az élet? Hová jutunk, ha magunk akarjuk megszabni az emberek együttélésének közös szabályait, s abból kihagyjuk az Istent? Mi marad meg egy istentelen világban az anyagi érdekek, a hatalom birtoklása és mindenáron való érvényesülés mellett? Erről a szintről akar felemelni minket Isten a szeretet parancsával. Erre vonatkozik a megtartás és a tanítás.

(Adoremus 2005)

2017. március 21., kedd

MegbocsátásTiszta szívből meg kell bocsátanunk mindenkinek.

Vétkeztünk, és vétkeinkbe újra visszaestünk. Mindnyájan saját tapasztalatból ismerjük e szavak jelentését. Egyedül Isten bocsáthatja meg bűneinket, de azt kérnünk kell tőle. Alázattal, ahogy Dániel könyvében Azariás imádkozott, vagy ahogy az evangéliumi példabeszédben Jézus figyelmeztet minket. Aki a megbocsátást önzően, csak magának akarja megtartani, az visszaél vele, és nem méltó rá.
Ha valakit jósszándékkal az evangélium szavaival figyelmeztetünk: „Nem kellett volna megbocsátanod embertársadnak?”, bizony hamar jöhet a vállrántással kísért cinikus kérdés: „Miért kellett volna megbocsátanom? Amit ellenem tett, arra nincs bocsánat!” Sokan vannak, akik nem ismerik a megbocsátást, emberi gyengeségnek tartják, és évtizedekig nem felejtenek. A megbocsátás fogalmát nem az emberből kiindulva érthetjük meg, hiszen Istentől ered, aki maga az Irgalom. Isten vállalja ezt a „gyengeséget”, megbocsát mindenkinek. A bűnös és bűnbánó embernek, aki már megtapasztalta ezt a végtelen irgalmat, azaz azt, hogy Isten megbocsátja az ő bűneit, már könnyebb a megbocsátás embertársainak. 
(Adoremus 2005)

2017. március 20., hétfő

Szent József

Ma Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesét ünnepeljük.
Úton a Nagyhét felé a liturgiában Szent Józseffel találkozunk, akiről viszonylag keveset tudunk. A Jézus gyermekségéről szóló evangéliumi részekből kiderül, hogy igaz ember volt és hallgatott az angyalok által hozott isteni üzenetekre. Mária jegyese volt, aki gondoskodott Jézusról és anyjáról. Aggodalmai és félelmei ellenére Isten utasítására magához veszi Máriát, és vele együtt Jézust is befogadja életébe. Nekünk is ilyen természetes egyszerűséggel kellene mindig magunkba fogadni Jézust. Nem kell tartanunk a vele való találkozástól, mert nem elítélni jön, hanem abban segít az Úr, hogy az igazzá válás biztos útján járjunk.
Testvéreim! Isten az Ő Megtestesült Szent Fiát az Igaz emberre akarta bízni, és akarja bízni most is.

Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy érdemesek lehessünk mi is Urunk, Jézus Krisztus szolgálatára.

2017. március 18., szombat

Nagyböjt 3. vasárnapja 2017

Nagyböjt 3. vasárnapja 2017

Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban Jézus és a szamáriai asszony párbeszédét fogjuk hallani.
A ma emberét is gyötri a testinél sokkal erősebb szomjúság. Szeretné csillapítani a szomját, de milyen sokszor nem találja az élő vizet, Jézus Krisztust, aki kiolthatná a szomját.
A ma embere is szomjazik az igazságra, de sokszor csak a maga igazát keresi, és nem talál el a teljes igazságra, nem látja meg Jézust, aki maga az Igazság.
Mi is a ma emberei vagyunk, Jézus ma arra hív minket, hogy csillapítsuk szomjunkat az élő vízzel, és vezessünk el másokat is Őhozzá, az élő vízforráshoz.
Megtesszük mi ezt? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié litánia
Urunk Jézus! Testi szomjunkat csillapító vízforrásainkat féltve őrizzük, de Rád a lelkünk szomját csillapító élő vízforrásra nem is gondolunk. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Add, hogy ezen túl minél gyakrabban merítsünk az élő Vízforrásból. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Add, hogy másokat is elvezessünk Hozzád, az Élővizek forrásához. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A szinoptikus evangéliumok szerint Jézus tanításának középpontjában Isten országának Örömhíre áll. Erről beszél Jézus a legtöbb példabeszédben, ennek alaptörvényeit adja meg a hegyi beszédben.
János, evangéliumában, a maiban is, ezzel szemben Jézus elsősorban önmagáról beszél, saját kilétét és szerepét világítja meg beszélgetései során. A hosszú, monológszerű beszédeket olykor idegenkedve hallgatjuk. Annak ellenére, hogy a negyedik evangéliumban Jézus önmagát, saját istenségét és hatalmát nyilatkoztatja ki a világnak. Ennek az önkinyilatkoztató tanításnak egyik, művészi módon megalkotott példája, Jézus beszélgetése a szamáriai asszonnyal.
A szamariai asszony története ugyanis, pusztán irodalmi szempontból tekintve is irodalmi remekmű. Ha egy irodalomtörténész formailag vizsgálná a szöveget, megállapíthatná: arányosak benne a jelenetek, tökéletes a 3 felvonásra való tagolódás, remekbe készültek a párbeszédek, elsőrendű a szereplőmozgatás, nagyszerűen felépítettek a párhuzamok, érvényesül a fokozatos kibontakozás, drámai a szerepcsere: az utcanőből bűnbánó, majd örömhírt hirdető lesz. Színpadon remekül elő lehetne adni, el lehetne játszani. Kiváló forgatókönyv lenne minden színházi rendező számára.
De ne a formai tökéletességet nézzük, hanem az ebben található kinyilatkoztatott igazságokat!
A jelenet nagyon is egyszerű, hétköznapi mozzanattal indul: Jézus a hosszú tanító útján elfáradt és megszomjazott és megszomjazott, és leült Jákob kutjánál. Tanítványai bementek a faluba élelmiszert vásárolni. Mivel nem volt mivel vizet merítenie, inni kért a vizet merítő asszonytól.
Jézus és az asszony ezt követően beszélgetni kezdenek, mégpedig egyáltalán nem hétköznapi dolgokról.
Meg kell állapítanunk: az asszony sem mindennapi asszony. Egy tanult, bölcs írástudó sem tehetne fel okosabb kérdéseket ilyen egyszerű szavakkal. Szinte az az ember érzése, hogy céltudatosan ki akarja fürkészni Jézus legmélyebb titkait. És ez sikerül is neki, hiszen Jézusnak egyáltalán nincs ellenére, hogy feltárja kilétét.
Az első kérdés arra vonatkozik, hogy Jézus zsidó férfi létére hogyan beszélgethet egy asszonnyal, aki, ráadásul szamáriai (nyilvános helyen még a saját feleségével sem illik beszélgetnie a zsidó férfinak).
A második kérdés már Jézus nagyságára vonatkozik: "Csak nem vagy nagyobb Jákobnál?" Ezt követően az asszony lelkesen inni kér Jézus "élővizéből". Miután pedig Jézus válaszából ("öt férjed volt...") megtudja, hogy prófétával áll szemben, fölveti a zsidó-szamaritánus vita legfőbb problémáját, hogy hol kell imádni Istent, Jeruzsálemben, vagy a Garizim-hegyen épült szamaritánus templomban.
Utolsó kijelentése ("Tudom, hogy eljön a Messiás") arra utal, hogy már sejti, kivel áll szemben, ezt csak meg kell erősítenie Jézusnak.
A nagyon is okosan kérdező asszony kérdéseire, Jézus készséggel válaszol, és egyre mélyebben tárja fel saját titkait, azt, hogy kicsoda ő, és mit jelent a világnak. Jézus élővizet tud adni; ez az élővíz örök életet adó forrás az ember számára; Istent lélekben és igazságban kell imádni; ő maga pedig valóban a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Kérdve kifejtő módszerrel Jézus elvezette őt az igazság megismerésére.
A találkozás azonban itt nem zárul le. A beszélgetést még egy további epizód is követi, ami egyáltalán nem mellékes János evangéliumában. Az asszony elfut, és hívja Jézushoz a többi szamaritánust. A dolog annyira fontos neki, hogy még a korsóját is ottfelejti. A falubeliek el is jönnek, meghallgatják Jézus tanítását, és mindannyian hinni kezdenek Jézusban. Marasztalták Jézust, aki két napig ott is maradt. Az asszonynak pedig, némi éllel azt mondták: "Most már nem a te beszéded miatt hisszük, hogy Ő a világ Üdvözítője."
A szamáriai asszony azt tette, amit János evangéliuma szerint minden embernek tennie kell. Kérdezgette, megismerte Jézust, s amikor meggyőződött arról, hogy Jézus az Istennek a legnagyobb ajándéka, futott, hogy másoknak is elvigye ezt az örömhírt, és másokat is Jézushoz vezessen.
Ez a mi feladatunk is! Megismerni egyre tökéletesebben Jézus Krisztust, s egyre hitelesebben élni az Ő tanítása szerint. És ami nem elhanyagolható ebben a keresztény-, nemzetellenes, lélekölő világban, elvezetni nemhívő testvéreinket, s nemzetnek életet adó, és életben tartó élővizek forrásához, Jézus Krisztushoz.

Amen.

2017. március 17., péntek

A gonosz szőlőmunkások

A  gonosz  szőlőmunkásokról  szóló  példabeszéd  azt  az  Isten által embernek adott   lehetőséget  szemlélteti, amellyel szembe  lehet  fordulni  vele Istennel, ahogyan a gonosz munkások  szembeszálltak a szőlőskert urának  szolgáival.
Igen, a szabad akarattal rendelkező ember meg tudja tenni, hogy  kezébe veszi a dolgok irányítását. Mindennek megvannak a következményei, s talán éppen ezzel nem számoltak a Jézus példabeszédében szereplő szőlőmunkások. Teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük.  Vajon arra számítottak, hogy  a gazda vég nélkül eltűri majd gonoszságukat? Vagy talán abban reménykedtek, hogy elmarad a felelősségre vonás? A szőlőmunkások gonoszsága nyilvánvaló, s nem csak szándékuk gonosz, hanem mindez megnyilvánul cselekedeteikben is.
A gonosz emberi magatartás sérti Isten jóságát, aki  ennek ellenére sem  a gonoszok megbüntetésére  figyel, hanem keresi az új lehetőséget. Új munkásokra akarja bízni tulajdonát, új emberekre akar építeni,  olyanokra, akik engedelmesek  iránta, elvégzik  a rájuk bízott feladatot és teljesítik  kérését.

Isten azért küldi el  Fiát, Jézust a  világba, hogy  ő mutasson  nekünk példát  az engedelmességre,  a mennyei Atya akaratának tökéletes teljesítésére.  A böjti időben Isten új lehetőséget kínál  fel  nekünk. A bűnbánat  és a  megtérés  által  meghív minket, hogy jó munkásai legyünk.

2017. március 16., csütörtök

Dúsgazdag és szegény Lázár

Korunkban egyre többen vannak a Lázárok, és a távolság is növekszik a szegények és a gazdagok között. Nap, mint nap beléjük botlunk, és nem kerülhetjük el a kérdést: mennyire természetes az, hogy nekünk van, és nekik nincs. Mit várnak tőlünk? Talán csak megértést, odafigyelést, egy jó szót, asztalunkról lehulló morzsát. A magnifikat szavai válaszolnak az evangéliumi boldogságok ígéretére: „Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel".

2017. március 15., szerda

Március 15

Március 15
Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
E dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését.
Zászlónk piros-fehér-zöld színéinek hivatalossá válását.
Illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest.
Hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett.
Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Úgy gondolom ma, amikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és egymásnak a megbecsülése.

Egymás megbecsülése nélkül nem lehet boldogan élni, de Húsvét méltó megünneplésére készülni sem.

2017. március 14., kedd

Mózes itélőszékébenA farizeusok Mózes ítélőszékében ülnek. Lelki hatalmukat a testvéreiken való uralkodásra és nem az Istennel való kapcsolat szolgálatára használják. 
Farizeusok mi is könnyen lehetünk az élet megannyi területén, amikor testvéreink alázatos szolgálata helyett önzésünk kiszolgálását keressük bennük. 
Jézus másik figyelmeztetése is gyakran vonatkozik ránk: tanítják, de nem teszik. Hajlamosak vagyunk a keresztény tanítás nevében megítélni családtagot, munkatársat, a világot, ahelyett, hogy egy ujjal, vagy vállvetve, mások keresztje mellé odaállnánk!
Kik azok, akiket az idei nagyböjtben emberi vergődésükben különösen is segíteni szeretnék? Mindnyájan testvérek vagytok – figyelmeztet Jézus a mai evangéliumban. (Adoremus 2006.)

2017. március 13., hétfő

Legyetek irgalmasok!

Legyetek irgalmasok,

Adok, hogy adj! Korunkban sem ritka ez a fajta kereskedő szemlélet. Emberi kapcsolatainkat, és Istennel való viszonyunkat egyaránt beárnyékolja. A fontos mindig én vagyok – sugallja – sohasem a másik. A nagylelkű szeretet meghaladja az önzést. Ne ítéljetek, bocsátsatok meg, adjatok bőkezűen, mondja Jézus, hiszem minden, amink van, ajándék, a mennyei Atya nagylelkű ajándéka.
A keresztény hívőnek meg kell értenie, hogy a vallásos élet nem valamilyen tanrendszer elfogadását jelenti. Lehet egy ilyen rendszer tökéletes, értelmileg elfogadható, filozófiailag és tudományosan alátámasztható, de akkor is tudnunk kell, hogy mi nem valamit, hanem Valakit fogadunk el.

A hívő ember mércéit nem azok a mércék képezik, amelyeket az emberi tudás fogalmaz meg. A mi mércénk az Isten: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas”. Nem lehet a másik ember a mérce, és nem a másik emberen kell lemérnem, mekkora szakaszt tettem meg a tökéletességhez vezető úton. Nem azt kell néznem, hogy jobb vagyok-e XY-nál, hanem azt, hogy jóságom mennyire közelíti meg Isten jóságát.

2017. március 11., szombat

Nagyböjt 2. vasárnapja 2017

Nagyböjti 2. vasárnapja

Bevezetés
Az Egyház nagyböjt II. vasárnapján minden évben a színeváltozás jelenetét olvassa fel az evangéliumból. Az előző vasárnapon Jézust egy nagyon is emberi oldaláról láttuk, amikor a sátántól kísértést szenvedett. Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy Jézus Krisztus valóságos, megkísérthető ember volt.
Ma pedig azt láttatja velünk az evangélium, hogy ez a Jézus nem csak ember, hanem Isten is, a Mennyei Atya szeretett Fia, akinek a Táborhegyen felragyog isteni dicsősége, a kiválasztott apostolai előtt.
A Mennyei Atya pedig a Rá való hallgatást kéri apostolaitól, közvetve tőlünk is.
De milyen a mi Isten szeretett Fiára való hallgatásunk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy nem hallgatunk a Te szavadra. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus Krisztus! Ha halljuk is a Te tanításodat, oly gyakran nem váltjuk azokat tettekre. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy még mindig oly félénkek vagyunk megvallani Téged az emberek előtt. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangélium eseménye erősen szemben áll a múlt vasárnapival. Ott a kísértés próbára teszi Jézust, és meg is alázza. A Táborhegyi fényesség pedig felmagasztalja és megdicsőíti. A két esemény két kiegészítő szempontja ugyanannak a misztériumnak. Két egymást kiegészítő arca Jézusnak.
A mainak a mondanivalója is olyan igazságra tereli a figyelmünket, az általa használt képekkel, amelyet nehezen tudunk elfogadni. Ugyanis miként a múlt vasárnapi evangéliumban, úgy a maiban is sok a mesevilágából vett kép. (Egyébként is a keleti gondolkodás, nem absztrakt, hanem képzetes, képies.) Képekkel akarja a Szentíró is felhívni figyelmünket, az evangéliumi szakasz mondanivalójára. Múlt vasárnap a Keresztelő János és az Izaiás féle Messiás-kép közötti ütközésre. Ma pedig Jézus dicsőségére, Isten-voltára.
A történet forrásaiként Pétert, Jánost és Jakabot jelölhetjük meg. Ők azok, akik ezt a történetet valahogyan átélték.
Az evangélisták a történet leírásakor Messiásra vonatkozó idézeteket, és képzett teológusokra jellemző szavakat használnak. Vagyis ez a történet legalább két fejlődési fázison ment keresztül. Az első volt az élmény, melyet sokáig nem meséltek el. Nem tudtak és nem mertek elmesélni. Nem volt ugyanis élő ember, aki épp elméjűtől származó történetnek tartotta volna ezt az eseményt, Jézus feltámadása előtt.
Feltámadása után viszont már volt mihez viszonyítani Jézus személyét.
A korai egyházban állandó feladat volt, Jézus személyének meghatározása az ószövetségi Szentírásból ismert nagy tanítóhoz, Mózeshez és tekintélyes prófétához Illéshez viszonyítva.
Ez az egyház önértelmezését tekintve is fontos kérdés volt. A történetet ekkor írhatták le ebben a vonatkozásban. Jézus ebben a történetben egyenrangú lesz a kinyilatkoztatás két ószövetségi képviselőjével, Mózessel és Illéssel. A kereszténység pedig a zsinagógából ismert vallással.
Ma ez már nem probléma.
Kérdezhetné valaki: Vajon mi a célja az evangéliumnak e különös történet elmondásával? Nem csupán a történelmi hűség, Jézus istenségének bizonyítása, hanem Jézusnak napjainkban az a szándéka, hogy bennünket is maga mellé vegyen, és felvigyen, átvitt értelemben, arra a "magas hegyre", ahol egyre többet meríthetünk ismeretének és szeretetének gazdagságából. A keresztény élet ugyanis nem egyhangú, egyszinten mozgó zarándoklás, hanem állandó emelkedés, a színeváltozás, az átalakulás, az átnemesedés a jellemzője.
A találkozás, az életszentség, az istenlátás hegyére, nemcsak a három apostol kapott meghívást. Mi is a meghívottak közé tartozunk. Örüljünk ennek a meghívásnak és főleg annak, ha a mi ajkunkon is felcsendül Péter vallomása: jó nekünk itt lennünk! Itt, Isten hajlékában, az Úr házában, ahol hallhatjuk az evangélium üzenetét. Itt a szentmise, az oltár "hegyén", ahol a megdicsőült Krisztus minket is meghív a boldogító találkozásra. Jó nekünk itt lennünk, ahol Jézus irgalmas szamaritánusként gyógyítja az élet ütötte sebeinket. Jó nekünk itt lennünk, ahol a közös hit és a szeretet testvéri közösségbe ölel mindannyiunkat.
Jó nekünk itt lennünk, mert amikor oly sok tévtanító, és soha nem tapasztalt földi boldogságot ígérgető él és tevékenykedik környezetünkben, hallhatjuk a mennyei Atya nekünk is szóló kérését és figyelmeztetését, hogy Jézus Krisztus az Ő szeretett Fia! És nekünk őt kell hallgatnunk!
Azt akarja, hogy minden ember hallgasson Egyszülöttjére, és megismerje az emberiségnek nem háborút, szenvedést, s nyomort, hanem üdvöt, békességet adó evangéliumát. Azt akarja, hogy minden ember lelkét a jóakarat hassa át, különösen pedig azt, hogy minden keresztény életét átjárja az evangélium világossága, fénye és melege.
Még akkor is, ha a Jézusra való hallgatásunk miatt, felerősödnek a krisztushívők elleni vádaskodások, rágalmazások, megfélemlítések és terrorizálások.
Tudjuk, hogy hová vezetett az emberiség tanítóinak mondott titkárok és főtitkárok, vezérek és vezetők, ex- és miniszterelnökjelöltek szavaira történő hallgatás. S nem kell nagy képzelőerő hozzá, hogy elképzeljük, hogy ha újra hatalomba jutnának, hová vezetne.
A hívő embereknek adva a feladat! Jézusra kell hallgatnunk és tettekké kell váltani tanítását.
Ha ezt tesszük, akkor kevesebb lesz a gyűlöletből, és több lesz a békéből e világban és hazánkban is.

Ámen 

2017. március 10., péntek

Ha igazvoltotok

Jézus tanácsát olvassuk a mai nap örömhírében:
„Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton  vagy vele, nehogy átadjon  a bírónak, a  bíró pedig a  börtönőrnek,  és  a börtönbe  vessenek.”  Békülékeny,  békességet kereső lelkületet különösen azokkal szemben érdemes tanúsítanunk, akik nem jószándékkal közelednek felénk. Ha támadó szavaikra támadással  reagálunk, akkor csak  a  békétlenség tüzét  szítjuk.  A szelídséggel,  a  békülékeny szavakkal viszont kiolthatjuk a másik emberben az ellenségeskedés tüzét.
Érdemes  arra  gondolnunk,  hogy  Isten  örökké  hűséges  marad  tervéhez, miszerint üdvözíti, az örök boldogságra vezeti az embert. Akkor is hűséges marad ezen  szándékához, amikor  az  ember szembefordul  vele,  engedetlen iránta és bűneivel kimutatja, hogy ellenségként tekint rá. Isten akkor  is hűséges marad üdvözítő tervéhez, amikor az ember enged a benne lévő gonosz erőknek, amelyek  szembefordítják Teremtőjével  és Urával.  Hűséges  marad akkor  is,  amikor   szabadságunkkal  visszaélve  megtagadjuk   akaratának teljesítését. Isten, aki végtelenül irgalmas, nem zár ki szívéből egyetlen embert sem. Vár ránk, hogy a magányosságból és a belső  meghasonlottságból visszatérjünk  a  vele  való  szeretetközösségbe.
Isten  így  mutatja  ki békülékenységét, irgalmát és végtelen szeretetét irántunk.

(HIS)

2017. március 9., csütörtök

Kérjetek

A mai  evangéliumban  Jézus a  következő  szavakkal bátorít  minket,  hogy Istenhez forduljunk kéréseinkkel: „Kérjetek, és adnak nektek;  keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót  nyitnak nektek.”
Talán még  helyesebb, ha nem anyagi természetű kérésekkel  fordulunk hozzá és nem földi  javakat szeretnénk  tőle  kapni,  hanem  kérdéseinkkel  lépünk  elé.
Az   imádság szüntelen párbeszéd, amelyben Isten meghallgat minket és válaszol  nekünk. Ebben  a  párbeszédben  megértjük  önmagunkat, hivatásunkat.  A   szívünk legmélyén lévő és  lelkünket megérintő  kérdéseinket tárjuk  Isten elé,  s amikor átgondoljuk  és kimondjuk  szavainkat, akkor  Isten  megvilágosítja értelmünket, megtisztítja vágyainkat, hogy  valóban mindig olyat  kérjünk, ami örök üdvösségünket szolgálja s ezért teljesíthető legyen.
Sok ember úgy  érzi, hogy  Isten távol van  az életétől,  az ő  mindennapi gondjaitól, mások pedig azt gondolják, hogy ők tudnak mindent a legjobban, ezért Isten  ne  avatkozzon bele  az  életükbe.
Ezzel  szemben  Isten  nem zárkózik el előlünk, ismeri problémáinkat és üzeneteivel válaszol  nekünk. Szava útmutatás számunkra, hogy eligazodjunk azokban az ügyekben,  amelyek meghatározzák   életünket.   Szolgálja    a   nagyböjti   idő    kéréseink megtisztulását!

(HIS)

2017. március 8., szerda

Csodajel

Csodajel
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más  jelet, mint Jónás  próféta  jelét”  – szól  Jézus  kortársaihoz.
Szavai  valóban kemények, egyesek akár  sértőnek is  tekinthették annak  idején. Vajon  mi állhat  Jézus   határozott   szavainak  hátterében?   Mit   akart   elérni kijelentéseivel? Biztosan  nem a  sértés  állt szándékában  és nem  is  az ítélkezés, hanem fel akarta rázni hallgatóságát. Rá akarta őket ébreszteni arra, hogy  nem  Isten  útjain  járnak.
Az  ószövetségi  idők  prófétáira jellemző ez  a  fajta  beszédmód,  akik  szintén  nagyon  kemény  szavakat használtak, amikor  a népet  szembesíteni akarták  bűnös életmódjukkal.  A prófétáknál ehhez  gyakran párosul  a  fenyegetően közelgő  isteni  ítélet meghirdetése, amely viszont Jézus szavaiból hiányzik. Ő inkább azt helyezi előtérbe,   hogy   aki   felismeri   a   jeleket,   hallgat   az    isteni figyelmeztetésekre és megtér, az elnyeri az üdvösséget.
Az Úr  kijelentésének  második része  ránk  is vonatkozik,  akik  időnként   szeretnénk  megerősítő  jeleket  látni.
Isten  valóban  ad  jeleket   az embereknek,   amelyek    alkalmazkodnak    emberi    természetünkhez    és felismerhetőek   számunkra.   Általuk    megismerjük   Isten    létezését, gondolatait, szándékait, személyesen velünk kapcsolatos akaratát. Ezek  az isteni jelek  üdvösségünket  szolgálják.  Napjaink  egyik  ilyen  jele  az  irgalmas Jézus arca. Mit  mond nekünk ez az  arc, amikor most, a  nagyböjti időben szemléljük?

(HIS)

2017. március 7., kedd

Miatyánk. 2017

Abból, hogy Jézus milyen gyakran  és módon imádkozik, láthatjuk,  mennyire fontosnak tartja az  Atyával való  állandó párbeszédet. Az  Atya figyel  a Fiúra, akit  a  világba küldött  és  a Fiú  hallgat  az Atyára,  akinek  a küldetésében jár s akinek engedelmeskedik.  Az apostolok és a  tanítványok Mesterük mellett e  kapcsolat mélyébe nem  láthattak bele. Azt  láthatták, hogy az  Úr rendszeresen  elvonul, keresi  a magányt,  pontosabban ez  idő alatt csak az Atyára akar  figyelni imádságban. Megérezhették, hogy  Jézus ebből merít erőt, ebből tudja, hogy mit kell tennie. Néhány alkalommal azt is láthatták, hogy egy-egy csoda  előtt Jézus az égre tekintve  imádkozik, így kéri az Atya segítségét.
Mindezek felébresztették  a  tanítványokban a  vágyat,  hogy ők  is  ilyen buzgósággal, odaadással  imádkozzanak Istenhez.  Ezért tanítja  meg  nekik Jézus a Miatyánkot, amiről a  mai evangéliumban olvasunk. Bátorítja őket, hogy akár  egyénileg,  akár közösségben  imádkoznak,  szólítsák  Atyjuknak Istent és így fejezzék ki bizalmukat iránta.
Ha rendszeresen  imádkozunk,  kialakul  a személyes  kapcsolat  a  mennyei Atyával, aki  gyermekeinek tekint  minket, Jézussal,  aki barátaivá  fogad bennünket és  a Szentlélekkel,  aki megtanít  minket a  helyes imára.
Nem egyoldalú beszéd  ez, hanem  kölcsönös párbeszéd,  amelynek folyamán  arra figyelek, hogy mit üzen nekem Isten, és ő is meghallgatja mondanivalómat.

(HIS) 

2017. március 4., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja 2017

Nagyböjt 1. vasárnapja 2017

Bevezetés
A mai Igeliturgia olvasmányaiban központi szereplő a Sátán. A zsidó és keresztény kultúrkörben élő emberek tudják, hogy az emberiség tragédiája azzal kezdődött, hogy hitt a Nagy Ígérgetőnek, a Hazugság Atyjának. De semmi sem lett abból, amit ígért, sőt annak ellenkezője. Hiszünk e mi napjaink nagy Ígérgetőinek, a hazugságok Hirdetőinek? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy még mindig meg tudnak ingatni bennünket a Nagy Ígérgetőnek, a Hazugság Atyjának mai szószólói. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével”, mi mégis oly gyakran elhanyagoljuk lelkünk Isten igéjével való táplálását. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Te mondtad, hogy „Írva van. Egyedül a te Uradat-istenedet imádd, és csak neki szolgálj”, mi mégis oly gyakran nem Téged, hanem a Mammont imádjuk és nem Neked, hanem neki szolgálunk. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
A Jézus megkísértéséről szóló, most felolvasott evangéliumi szakasz, az evangéliumok talán legmerészebb története.
Mindenképpen történeti ténynek kell tekinteni Jézus megkísérté-sét. Ilyen történetet biztosan nem találtak volna ki a személyéért lelkesedő apostolok, és Jézus isteni személyét oly szenvedélyesen védő keresztény atyák pedig nem engedték volna meg, hogy a népies mesék világából vett képekkel ilyen történetet beemeljenek a kánoni evangéliumba. Mi a történet mondanivalója?
A Keresztelő Szent János és az Izaiás jövendölte Messiás-kép közötti ütközés, amely Jézus lelkében lejátszódott működése kezdetén. Ha jól megfigyeljük a kétségtelenül színes irodalmi formában és mitikus köntösben előadott jeleneteket, akkor a konfliktus gyökere Jézus messiási elképzelései és a  népies messiási elképzelések között feszülő ellentétekben keresendő.
A Keresztelő János elképzelte ítélő, büntető Messiás és az Izaiás által megjövendölt vigasztaló és szabadító messiás képe közötti ellentmondásban. Jézus az Izaiás-féle képet fogadta el és valósította meg. (Iz 7,14)
Úgy tűnik, hogy a Sátán Jézust ettől messiási küldetéstől akarja eltéríteni. Kritikával fordul Jézus felé.
Az első kísértésével. Azt kérdezte tőle: Ha ő a Messiás, miért nem javítja meg nyomorúságos helyzetünket, a köves sivatagból miért nem csinál búzaföldeket? Jézus elutasítja: "Írva van. Nemcsak kenyérrel él az ember" Jézus küldetése nem gazdasági, de még csak nem is szociális jellegű. Ő azért jött, hogy megnyissa az ember Istenhez vezető útját.
Egyébként is nem kövekből lett kenyereket kell az embereknek adni. Kövekből sohasem lesznek kenyerek. De abból, amit emberi munkával a föld terem, igen is. És egyre tökéletesebb technikával, egyre több, minden bizonnyal legalább annyi élelmet lehetne előállítani, hogy minden éhező embernek lehetne adni kenyeret, s nem kellene százmillióknak éhezniük, és ezreknek éhhalált halni naponként.
Újra és újra ismételten hangsúlyozom, hogy megszűnjék a világméretű nyomor, hogy ne éhezzenek az emberek, ahhoz arra lenne szükség, hogy a népek vezetői ne a fegyverekre, hatalmas hadsereg fenntartására fordítsanak naponként dollármilliókat, hanem a nyomorban élő, és éhező népek megsegítésére, kenyérkereső munkahelyek teremtésére, az írni, olvasni nem tudó népek kulturált és civilizált népek testvéri nagy közösségébe történő bekapcsolására.
Ezt is százszor és százszor elmondtuk már, és elmondjuk ezt mindaddig, míg meg nem hallják ezt azok, akik tehetnének ezért valamit. De részükről siket fülekre talál a népek kérése.
A második kísértéssel arra akarja Jézust biztatni, hogy alapítson egy hatalmas földi országot. Evangélium szavaival: „A sátán egy szempillantás alatt felvonultatta a szeme előtt a földkerekség minden országát, és azt mondta: Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, ha leborulva imádsz engem”
Jézus ezt is elutasítja: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Jézus nem akar a pénz szolgálatába állni, hogy annak segítségével a maga uralma alá kényszerítse a világ valamennyi országát. Nem akar működésével politikai területre lépni. Ő Isten szolgálatában van, az ő akaratát teljesíti.
Nem így e világ hatalmasai. Ők figyelmen kívül hagyják az Írás eme mondását: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Ők bizony leborulva imádják a földkerekség országai feletti emberellenes hatalmat gyakorló nagy Kísértőt. És olykor mi is.
A harmadik kísértéssel arra biztatja Jézust, hogy egy látványos, csodás tettel mutassa meg hatalmát az egész nép előtt. Jézus ezt a kísértést is elhárítja: "Az is írva van: "Ne kísértsd Uradat, Istenedet!".
Ma is sokan vannak, különösen is a hívők között, akik azt kérdezik: Miért nem mutatja meg az Úr csodatevő hatalmát, miért nem pusztítja el, miért nem semmisíti meg ellenségeit, a gonoszokat? Azért mert Jézus nem így akarja megmutatni isteni hatalmát, hanem végtelen irgalmával.
Azért, hogy lássa a világ, hogy létezik a Sátán. És nem tétlen. Hogy minden gonoszság mögött ott van. Hogy Ő a hazugság atyja. Hogy tudatában legyenek a hívő emberek a péteri szavak igaz voltának, hogy legyünk éberek, mert a Sátán, mint ordító oroszlán körül jár e világban és keresi, kit nyeljen el.
És hogy el ne nyeljen, Jézus példáját követve, mondjunk nemet, a bennünket az üdvösség útról letéríteni akaró Nagy Kísértőnek. És ebben a bűnbánati szentidőben, bűnbánattal, böjttel és imával készüljünk hitünk nagy titkának, Húsvétnak a megünneplésére.

Ámen.

2017. március 3., péntek

Meszlényi Zoltán (+ 1951. március 4.)

Meszlényi Zoltán
Meszlényi Zoltán Lajos 1892-ben Hatvanban született.[1] Édesapja tanító, majd iskolaigazgató volt. Zoltán az öt gyermek között másodikként látta meg a világot. Gimnáziumi tanulmányait a rimaszombati protestáns gimnáziumban kezdte, majd miután a család Budapestre költözött, a második osztálytól a VIII. kerületi állami gimnáziumban folytatta. Onnan jelentkezett 1907-ben kispapnak, így a gimnázium utolsó két évét kisszeminaristakánt az esztergomi bencés gimnáziumban fejezte be.[1]
Érettségi után, 1909-ben pártfogója, Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek Rómába küldte továbbtanulni. 1913-ban teológiai diplomát szerzett.[2] Az első világháború miatt kényszerből egy ideig Innsbruckban is tanult; itt szentelték pappá 1915. október 28-án.
Magyarországra történő visszatérése után először Komáromba nevezték ki káplánnak, de püspöke, Csernoch János bíboros-hercegprímás már néhány hónap múltán Esztergomba hívta, ahol a prímási kancellárián bíztak rá egyre fontosabb feladatköröket.1930 és 1936 között irodaigazgató volt.
XI. Piusz pápa kinevezése nyomán, 1937. október 28-án Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás címzetes püspökévé szentelte. Az új püspök jelmondatául ezt választotta: „Fidenter ac fideliter” – „Bizalommal és hűséggel”.
Ettől fogva a mindenkori hercegprímás-esztergomi érsek segédpüspöke volt. Serédi Jusztinián 1945-ben bekövetkezett halála után Mindszenty József lett az új esztergomi bíboros érsek, aki Meszlényi Zoltánt minden hivatalában megerősítette.
Amikor az állambiztonsági szervek a hercegprímást[3] 1948. december 26-án letartóztatták, majd koncepciós perben elítélték, az egyházmegyei ügyeit Drahos János kanonok, esztergomi általános érseki helynök vette kézbe, aki azonban 1950-ben elhunyt. Ezután Meszlényi lett az esztergomi érseki helynök, mivel a káptalan nem volt hajlandó megválasztani az állam által támogatott Beresztóczy Miklóst. Helynöki székfoglalójában ígéretet tett: „Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen.”

A kommunista hatalom nem tudta megbocsátani, hogy a káptalan nem az ő szándéka szerint választott helynököt, s a beiktatás után 12 nappal, 1950. június 29-én a püspököt elhurcolták. A kistarcsai internáló táborba került, ahol több szemtanú egybehangzó állítása szerint, télen éjjel-nappal nyitott ablaknál volt kénytelen tartózkodni.[4][5][6][7] 1951. 19051. március 4-én halt meg. 1966. június 24-én földi maradványait exhumálták, és az esztergomi bazilikában helyezték csendben örök nyugalomra. Boldoggá avatása Esztergomi bazilikában történt 2009. október 31-én. 

Miért nem böjtölnek?

Miért nem böjtölnek?

János tanítványai és a farizeusok odamentek Jézushoz és így szóltak hozzá: miért böjtölnek a János tanítványai és a farizeusok tanítványai, s miért nem böjtölnek a te tanítványaid?
Mi a böjt? Lemondás valamiről. Nem a törvény puszta teljesítésért, az emberek elismeréséért, hanem, hogy nagyobb értéket kapjak helyette az Úrtól.
Mit szolgál az a böjt, amivel embereknek akarunk tetszeni, ami által nem Istennek készül bennünk hely? Mit mond Jézus a böjtről a Hegyi beszédben?
"Ne az emberek lássák a te böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván."
Mi a farizeusok kérdése? Ők mind böjtölnek, mert annak van ideje, a farizeusok és János tanítványai is, miért nem böjtölnek a te tanítványaid? Mi igen - ti miért nem?
Mit akarnak tudni, akik így kérdeznek? Érdekli őket az ok? Nem! Kérdeznek, de nem várnak választ. Egyszerűen csak el akarják marasztalni, és mindenki előtt nyilvánosan lejáratni, lesöpörni a színről azt, akinek nekiszegezik a kérdést.
Jézus így felelt nekik: csak nem böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek, de eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd böjtölni fognak.
Amíg a vőlegény (Jézus) velük, s velünk van, addig nem külsőleg, hanem rejtve, lélekben kell böjtölni.