2017. szeptember 30., szombat

Évközi 26. vasárnap. 2017

26. évközi vasárnap 2014

Bevezetés
Jézus a mai evangéliumban arról beszél, hogy egy atyának két fia volt. Mindkettőt kiküldi szőlőjébe. Az egyik azt válaszolja, hogy igen, kimegyek, de nem ment ki. A másik pedig azt, hogy nem és mégis kiment. Jézus akkor tanítványaitól, ma pedig tőlünk kérdezi: Erről mi a ti véleményetek? Melyik fiúval azonosítjuk magunkat? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy oly sok mindent megígértünk Neked, és nem teljesítettük. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy oly sok mindent megígértünk embertestvéreinknek, és cserbenhagytuk őket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsáss meg nekünk, hogy megígértük, ezt, meg azt a vétkünket elhagyjuk, és mégsem hagytuk el. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Ezt a történetet szívesen alkalmazzuk a zsidók és a pogányok viszonyára. Jézus korában a farizeus és írástudó ellenfelei leginkább azt kritizálták, hogy a Mester nem csak a választott nép fiaihoz beszélt. Ebből a szempontból a legzseniálisabb a példázatban, mindkét fiút ugyanattól az Atyától származtatni, hogy ne mondhassák Jézus ellenfelei, hogy a pogányok nem Isten gyermekei.
Nyilvánvaló, hogy a példázatban az apa az Atyát jelenti, a két fiú pedig a két ellentétes viszonyulási módot a jó Istenhez. A két fiúnál a közös pont az, hogy mindketten tudják az apjuk akaratát, de a kettőjük közül csak az egyik teljesíti azt. A szőlőültetvény Isten népét.
Jézus korában a választott népet, Izraelt jelentette, ahol a nép vallási vezetőinek dolgozniuk kellene az Isten akarata szerint az emberek üdvösségén. Mert az az Isten akarata, hogy „minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson”. Jézus korában pedig a nép vallási vezetői nem az Isten akaratát teljesítették, mert nem „az igazság útján” tanították a népet, hanem a saját hagyományaikat emelték a Szentírás tekintélye fölé.
Jézus szerint Keresztelő Jánosnak kellett eljönni, hogy az igazság útján, a Szentlélek erejével szólítson fel mindenkit a megtérésre. A nép özönlött Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék a bűnbánat keresztségével, a főpapok és az írástudók azonban nem tértek meg, csupán a látszatot akarták fenntartani (vö. Mt 3,7-10), hogy a tekintélyüket megőrizzék a nép előtt.
Jézus korában ők képviselték a példázatban a második fiú álláspontját, aki azt mondta az apjának, hogy kimegy dolgozni, de végül nem ment ki. Jézus nem véletlenül mondta el éppen a vallási vezetőknek ezt a megtérőkről és megnemtérőkről, látszat szerint vallásosokról szóló példázatot, sőt még a szemükbe is mondta a végén azt, hogy róluk van szó. „A vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában.
Amikor Jézus megelőzésről” beszél, természetesen nem „sportversenyre” gondol, mintha Isten országa valamiféle versengés volna. Arról van szó, hogy az ószövetségi vezetők elvesztették vezető szerepüket a Messiás országában, mert nem hittek Jánosnak, nem tértek meg. Így Istenhez való tartozásuk csak szóbeli és hivatalos vonalon mozgott,– nem illeszkedett be az új ország új lelkiségébe. Ezzel szemben a megtérő bűnösök hittek Jánosnak és Jézusnak, ezért többek és nagyobbak Isten országában, tulajdonképpen átvették a „vezetést” („megelőzték” őket). A megtérők ugyanis nem csak külső forma szerint, hanem az Isten országában érvényes lelki értékrend szerint fogadták el a Messiást és tanítását.
Jézus ezzel az ítéletével feltárja az ő országának benső lényegét, meghatározza szellemi struktúráját Ennek az országnak a lelke: hit és megtérés. Más szavakkal: Jézushoz tartozni annyit jelent, mint hozzá fordulni (megtérni) és szerinte alakítani életünket és cselekedetekben megnyilvánuló hittel megvallani őt. Isten történelmi” országának, az egyháznak is ez a lelki szerkezete.
Amikor Jézusnak ezt az ítéletét halljuk, el kell gondolkoznunk azon, hogyan vonatkozik miránk. Nincs-e a mai kereszténységen belül is hasonló probléma sok helyen? Mennyien lehetnek a mai világban azok a keresztények, akik csak papíron, anyakönyvben, szóban, tehát hivatalosan” keresztények – a következetes hitet, a krisztusi hit és élet egyezését, az állandó megújulásra való törekvést, a megtérés szüntelen erőfeszítését azonban nem vállalják?! S itt-ott talán még büszkék is erre a hivatalos” kereszténységre, s meg vannak elégedve önmagukkal, ahogyan egykor a választott nép papi fejedelmei és vénei..
Nem lehetünk csak szokásból, csak hagyományból” és csak a külső látszat szerint Krisztus igaz hívei. Kereszténynek lenni, az egyház tagjának lenni nem státust” jelent, vagyis nem valamiféle kész helyzetnek az elfogadását vagy abba való feliratkozást jelent, hanem elsősorban hitet és megtérést bűneinkből, a régi ember levetését és az új emberbe”, Krisztusba öltözést.
Jó lenne tudatosítanunk Isten országának ezt a dinamizmusát, a II. Vatikáni Zsinat után több évvel is erősíteni kell a megtérés és a megújulás szellemét, nem ígérgetni, hanem dolgozni kell az Úr szőlőjében, mert csak így menekülhet meg Európa és hazánk. Látjuk: Jam proximus ardet Ucalegon.. Már itt a közelben a veszély. Már a szomszédban ég Európa.

Ámen

2017. szeptember 29., péntek

Főangyalok

Szent Mihály szent Gábor és szent Rafael főangyalok
A három főangyalt, Szent Mihályt, Gábort és Rafaelt ünnepeljük a mai napon. Az evangélium alapján elmélkedésünkben ne a Jézus által igaz izraelitának nevezett Nátánáel személyére irányuljon figyelmünk, hanem arra a mondásra, hogy "látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett." Ha Jézus angyalokról beszélt, akkor nincs jogunk kételkedni létezésükben. A főangyalok ünnepe és az evangélium jó alkalmat ad nekünk arra, hogy az angyalokról alkotott jámbor kép mellett tisztázzuk, hogy hitünk mit tanít e szellemi lényekről
Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak
SZENT MIHÁLY tisztelete már Nagy Konstantin császár idejében is létezett. Nevéhez számos megjelenés kapcsolódik. Számos búcsújáró hely alakult ki tiszteletére, főleg Itáliában.
Lovagrendek védőszentjüknek tisztelték és tisztelik. Hadseregek hímezték képét zászlóikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején). Az Egyház, a rossz, a Sátán elleni küzdelemben Szent Mihályt hívja segítségül.
GÁBOR főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike.
Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét).
Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Lukács evangélista nevezi Gábornak. Szavait idézzük minden "Üdvözlégyben
RÁFAEL angyal egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. Az ifjú Tóbiás kísérője. Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. A keresztény hagyomány az úton levők védelmezőjét látja benne.


2017. szeptember 28., csütörtök

Szent Vencel vértanú

Szent Vencel vértanú

SZENT VENCEL 907-ben Csehországban született, apja Vratislav, a cseh törzsek második keresztény fejedelme volt. Édesanyja a félig-meddig pogány Drahomira alkalmatlansága miatt nagyanyja, Szent Ludmilla nevelte. Természetes tehát, hogy kisgyermek korában gondos keresztény nevelésben részesült. Nagyanyját, Drahomira meggyilkoltatta 921-ben. Egy éven belül édesapja is meghalt. A tizenhatéves fiatalember 925 körül a hercegség vezetését átvette, sok nehézséggel terjeszthette a hitet.
Állandó küzdelmet kellett vívnia a pogány főurak ellen. Szemére vetették német-barátságát is. Ő igyekezett fegyelmezett, adakozó, imádságos ember lenni. Tudott latinul és görögül is. A Szentírás több részletét szó szerint tudta. Templomokat építtetett, környezetébe szerzeteseket gyűjtött.
935-ben (egyes adatok szerint 929-ben) cselszövés áldozata lett, Szent Kozma és Damján ünneplésére öccse várába hívták, Ó-Bunzlau-ba. Ünnepi vacsorát rendeztek tiszteletére, másnap, szeptember 28-án azután a templom előtt öccse, Boleszláv vezetésével megtámadták, és a bérgyilkosok végeztek vele.

Kezdettől vértanúként tisztelték, Csehország fővédőszentje. Az általa alapított Szent Vitus székesegyházban temették el. Érdekesség, hogy a székesegyházat még Vencel kezdte el építeni, de ezer évig épült, mert csak az ezeréves évfordulóra, 1929-ben fejezték be az építését

2017. szeptember 27., szerda

Páli Szent Vince

PÁLI SZENT VINCE Franciaországban, Aquitániában született 1581. április 24-én. Szülei falusi földmívesek voltak. Szülei tanult emberré kívánták nevelni, a közeli Dax városkába a ferencesekhez küldték iskolába. Atyja (ökreit eladva) egyetemi tanulmányait is biztosította, a spanyol Saragossába, majd Toulouse egyetemére járt. Hivatást érzett, egyházjogot és teológiát tanult. 1600. szeptember 23-án pappá szentelték, 1605-ben pedig egy jámbor özvegytől jelentős összeget örökölt.
Romantikus, egyesek szerint kétségbe vonható epizód volt, hogy állítólag török martalócok egy tengeri hajóútján elfogták és rabszolgának eladták. Algíriában ura feleségét, majd urát is megtérítette. Ura Avignonban keresztelkedett meg és Rómában irgalmasrendi szerzetes lett. Ezután Vince Párizsba utazott, kórházakat látogatott, papi társaságokat keresett fel. Plébános lett.
1625-ben egy alapítvány segítségével megalapított egy missziós társulatot, a lazaristákat, ennek célja a papság helyes nevelése és a szegények segítése. Sokféle intézmény alakult ki körülötte, ezeket Párizsból irányította. Foglalkoztak a szegényekkel, betegekkel, gályarabokkal és a papi elmélyüléssel. életre hívta a papi rekollekciókat. Híveit Isten szeretetére igyekezett vezetni. Megszervezte Marillac Szent Lujzával a 'Szeretet leányai' (Irgalmas Nővérek) társulatát.

Párizsban, 1660. szeptember 27-én halt meg. Derűs arcát üvegfedél alatt, rendje központi templomában (rue de Sevres) láthatjuk. 1729.  augusztusában boldoggá, 1737. júniusában pedig szentté avatták. 1885-ben XIII. Leó pápa őt nevezte meg a modern szeretet-művek intézményeinek alapítójának és pártfogójának.

2017. szeptember 26., kedd

Szent Kozma és Damján vértanúk

Szent Kozma és Damján vértanúk

A vértanúk Isten Fiának tartották Jézust, és ezért bátran odaadták életüket hitükért. Válaszoljam meg magamnak én is Jézus kérdését: kinek tartotok engem? A hitvallás erőt ad az élet küzdelmeihez.
SZENT DAMJÁN arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt Kozma nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot. Liziás prefektus elsőnek az "apostol ingyen-orvosokat" vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert, de a nyílzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban.
A hagyomány szerint a szíriai Cirruszban (Kürhosz) volt a sírjuk, tiszteletükre itt bazilikát is emeltek. Konstantinápolyban is épült templomuk, ugyanis I. Jusztinián császár a testvérpár közbenjárására halálos betegségéből kigyógyult.
Tiszteletük a 6. században eljutott Rómába. Ekkor IV. Félix pápa (más forrás szerint Szimmachusz pápa) a Fórumon templomot építtetett nekik szentelve. Ezek után az egész Egyházban elterjedt tiszteletük. Nevük bekerült a szentmise kánonjába is.

Az orvosok, patikusok és orvosegyetemek védőszentjei.

2017. szeptember 25., hétfő

A lámpa

A magvetőről szóló példabeszédnek az volt a tanulsága, hogy Jézus tanítását nem elég hallgatni, hanem meg is kell valósítani. Ezt az üzenetet folytatják, egészítik ki a mai evangéliumban olvasható mondások.
A lámpa arra való, hogy világítsanak vele, ostobaság volna eltakarni a fényét. Az Úr Jézus tanítására úgy érdemes tekintenünk, mint világosságra, amely az igazság fényét, a hit ragyogását hozza el az ember életébe.
Előfordulhat, hogy valaki nem ismeri fel az isteni szó minden embert megvilágosító erejét vagy nem érti meg azt, ebben az esetben el fogja veszíteni.
Az is megtörténhet, hogy valaki nem érti meg, hogy tovább kell adnia másoknak az igazság tanítását, ezért ő szintén elveszítheti azt.
Erre vonatkozik Jézus kijelentése: "Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." Ezt a kijelentést tehát ne az anyagi javakra, ne azok birtoklására, ne a vagyonszerzésre vagy a vagyon elvesztésére értsük.
Az isteni tanítás életüket alakító, átformáló erő. Cselekedeteinket a krisztusi tanításhoz érdemes szabnunk, hogy azok miatt sem Isten, sem az emberek előtt ne kelljen szégyenkeznünk. Jó és rossz tetteink egyaránt nyilvánosságra kerülnek, de Isten előtt amúgy sincsenek elrejtve. Ő jól ismeri szívünk rejtett szándékait is, s egyedül neki van joga ahhoz, hogy ítéletet mondjon cselekedeteinkről.


2017. szeptember 23., szombat

Évközi 25. vasárnap 2017

Évközi 25. vasárnap. 2017

Bevezető
A mai példabeszédben a szőlőmunkásokról szóló példabeszédet fogjuk hallani. Urunk Jézus ebben a példabeszédében nem a szociális igazságosságról akar tanítani. És nem is az igazságos bérezésről. Ennél többet akar megértetni. Még pedig a mennyek országáról. De mivel a példabeszédben szerepel a „tétlenül ácsorgó” kifejezés, akaratlanul is a tudatunkba jutnak a mai ácsorgók, munkanélküliek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mit teszünk mi azért, hogy kenyérkereső álláshoz jussanak, s bánjuk meg mulasztásainkat.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy tőlünk oly idegen a szőlős gazda lelkülete. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg a munkanélküliekkel szembeni közömbösségeinket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Ébressz bennünk szolidaritást az álláskeresők iránt. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Isten nagylelkűsége
Az evangéliumban egy példabeszédet hallottunk, amelyben a gazda a napnak különböző óráiban munkásokat fogad fel, hogy dolgozzanak. A munka befejeztével mindenki egy napi munkabérnek megfelelő pénzt kap. A teljes napon keresztül dolgozók igazságtalanságnak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint a többiek. de nemcsak ők, hanem még a hívők közül is sokan.
A szőlőmunkásokról szóló példabeszédet sokan félreértik, és azt gondolják, hogy igazságtalanság történt. Véleményük szerint a szőlősgazda igazságtalanul járt el, amikor ugyanakkora összeget adott mindenkinek, és nem tett különbséget azok között, akik egész nap fáradoztak, illetve akik csupán egyetlen órát dolgoztak a nap folyamán.
Nézzük a történetet! A szőlősgazda és az első munkások reggel kölcsönösen megegyeztek egy dénárban, amit a munka végeztével hiánytalanul meg is kaptak. Ami a megállapodás alapján járt nekik, azt pontosan megkapták. Akkor hol van itt az igazságtalanság?  Sehol, mert a gazda nem bánt velük igazságtalanul.
Az ember a sajátjával szabadon rendelkezik, abból szabadon jótékonykodhat.
A történet egyébként nem pénzről és munkabérről szól, hanem azt példázza, hogy Isten minden embernek ugyanazt a jutalmat (egy dénárt) szeretné adni a földi élet után, és ez az üdvösség. Az üdvösség minden ember számára Isten nagylelkűségének ajándéka, amelyért azonban legalább egy keveset dolgozni kell.
Fizetség: az üdvösség
Mit jelent a mai evangélium példabeszédében szereplő szőlő, s szőlőskert? Mit jelképeznek a munkások és mi a jelentése a fizetségnek?
Az ószövetségben sokszor találkozunk azzal a hasonlattal, hogy Izrael népe az Úr szőlője, de a nép sokszor hűtlenné vált. Izajás próféta szerint Isten szereti szőlőjét, az ő népét, és mindent meg is tett érte, de mégsem termették az igazságosság gyümölcsét (Iz 5,1-7). Isten szeretetét a választott nép a hűtlenség miatt nem tudta viszonozni, ezért az Atya, a gazda új szőlőtőt ültetett, Jézus Krisztust, aki engedelmességével a megváltás gyümölcsét termette, és akihez szőlővesszőként szorosan kapcsolódnak tanítványai.
Krisztus egyháza egy új szőlőskert, egy új közösség. Ebbe a közösségbe hívja meg Isten az embereket, egyeseket korábban, másokat később. Az Atya meghív minket is ebbe a szőlőskertbe, hogy munkásai és munkatársai legyünk, s neki szolgáljunk.
Hogy legyenek mindig olyanok, és elegen, akik gondozzák a szőlőskertet, hogy bő gyümölcsőt termő legyen.
És oltalmazzák a szőlőskertet. Hogy kárt ne tegyenek benne az ordas farkasok, és el ne pusztítsák azt.
Hogy végre, mi is bátran Krisztusnak ne csak követői, hanem bizonyos értelemben szőlőmunkásai is legyünk, és hívjuk a mai tétlenül ácsorgókat, s szolgálatunkért megkaphassuk majd mi, és ők is a jutalmat, az „egy dénárt”.
A fizetség ugyanis mindenkinek ugyanaz: az üdvösség elnyerése. Isten ennél többet nem tud senkinek sem adni, de kevesebbet sem akar. Rajtunk áll, hogy meghalljuk-e hívását, neki akarunk-e szolgálni életünkben, s megelégszünk-e az általa adott jutalommal, az üdvösséggel.
Az evangéliumi hasonlat jelentése tehát a következő: Isten meghív minket az ő szőlőjébe, az Egyház közösségébe, hogy mi a munkások szorosan Krisztushoz, a szőlőtőhöz kapcsolódjunk, s életünk végén mindannyian ugyanazt a jutalmat kapjuk, elnyerjük az örök életet.
Szent-Gály Kata: A Gazda munkásokat keres – versével fejezem be.

itt vagyok az Ország piacán
     és várakozom a várakozókkal
     feszül az erő bennem
     munkát keresek
értelmes életre vágyom
valami nagyra a kicsinységben is

kérlek
     fogadj fel engem

Te más vagy mint mások
Te nem ígérsz könnyű jövendőt előre
Tehozzád van bizalmam

kérlek
     fogadj fel engem

Ámen

Pap: Ma, Szentírásvasárnapján hálát adunk Neked Urunk, hogy nem csak létbe hívtál minket, hanem utat mutató lámpást is, Bibliát, adtál nekünk. Hallgass meg Urunk!

Hívek: Kérünk Téged hallgass meg minket

2017. szeptember 22., péntek

"Szent" asszonyok

„Szent” asszonyok

Nyilvános működésének kezdetén Jézus tanítványokat hívott magához. Így tették ezt korának más tanítói is.
A tanítványok meghívásával, kiválasztásával az volt a célja, hogy elkísérjék őt útjai során, legyenek együtt vele mindenütt. Eközben megismerhetik tanítását és elsajátíthatják életvitelét.
Jézusnak az is szándéka, hogy e kiválasztottakból közösséget teremtsen, amely az Egyház kezdete. Szándéka továbbá, hogy ezek a tanítványok az ő távozása után tanúságot tegyenek róla és az ő megbízása alapján hirdessék az Isten országának örömhírét.
A mai evangéliumi részletben arról olvasunk, hogy tanítványain kívül asszonyok is csatlakoztak Jézushoz tanító útjai során, akik szolgálatukkal segítették őt. Esetükben nincs szó olyan jellegzetes meghívásról, megszólításról, mint a tanítványoknál, azaz nem Jézus hívta őket, hiszen erről bizonyára az evangélisták említést tettek volna. Ők egyszerűen csak Jézus mellé állnak és vele tartanak, s az Úrnak eszébe sem jut, hogy megtiltsa ezt nekik.
Bár a legszorosabb értelmében nem nevezzük őket a Mester tanítványainak, mégis talán éppen ezeknek az asszonyoknak a személyével kezdett el kiszélesedni a tanítványok köre, amely mai értelmezés szerint magába foglalja mindazokat, akik Jézus követői. Jézus mellett lenni: ez a tanítvány élete.

H. S.

2017. szeptember 21., csütörtök

Szent Máté apostol

Szent Máté apostol, evangélista
Az, hogy Máté azonnal engedelmeskedik egy idegen kérésnek, és gondolkodás nélkül otthagyja munkáját, valószínűtlennek tűnik.
Talán nem teljesen ismeretlen számára Jézus személye, aki megszólítja őt, hanem már hallhatott róla valamit, értesülhetett csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is.
Máté gyorsasága és készsége mindenképpen figyelemre méltó számunkra, mert Jézus mindennap odalép ebédlőasztalunkhoz, íróasztalunkhoz, az iskolapadhoz vagy a munkaasztalhoz, és bennünket is követésére hív.

Jézus nem az igazakat, hanem a bűnösöket jött hívni, ez az Atyától kapott küldetése. Meghívása valóban nekünk szól, ha felismerjük hibáinkat, beismerjük bűneinket, s készek vagyunk elindulni.

2017. szeptember 20., szerda

Koreai vértanúk

Kim Taegon szent András és társai koreai vértanúk

Koreában is a vértanúk vére öntözte az első keresztény megvetést. Meghallották Jézus szavát, követték, és teljesítették megbízatásukat. Minket is arra bíztat Jézus, hogy megtegyük, amit kér tőlünk.
A népi bölcsesség szavain túl az életünket megvilágító titokról tanít bennünket Jézus. Akit a megváltó kereszt lámpatartójára feszítettek, nem aludt ki az üdvözítő halállal. Húsvéti feltámadásával mindnyájunk életét beragyogja.
Ne szégyelljük otthonainkban magasra emelni a kereszt jelét. A hitvesi ágy vagy a lakás bejárata fölött elhelyezett feszület, a gyakran kézbe vett, és közösen olvasott Szentírás képesek beragyogni otthonainkat. Így leszünk a gyakorlatban is a világosság gyermeki.

KIM TAEGON SZENT ANDRÁS
Koreában 1836 előtt papok nem voltak, világi hívek terjesztették a keresztény hitet. Francia misszionáriusok ekkor léptek Korea földjére.
Három nagy üldözés tört ki ellenük, 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban. Az utóbbi során 103-an szenvedtek vértanúságot: Kim Taegon András lelkes pap, Csong Haszang Pál pedig kiváló világi apostol volt. A többiek közül legtöbben világi hívők voltak, férfiak és nők, házasok és fiatalok, idősek és gyermekek is.

Példájuk: Mindannyiunknak apostoli küldetése van!

2017. szeptember 19., kedd

Szent Januáriusz

SZENT JANUÁRIUSZ beneventói püspök volt, társaival együtt Nápoly mellett, Puteoliban szenvedett vértanúságot Diokleciánusz keresztényüldözése idején, 305. szeptember 19-én.
Az 5. században ereklyéi Nápolyba kerültek, föléjük hatalmas dómot építettek. A város védőszentjéül választotta, azóta is főleg Nápolyban tisztelik. Vérének ereklyéjét évente, a szent ünnepein körmenetben viszik körül: ekkor csodás módon mindig ismét folyóssá válik az egyébként alvadt állapotban lévő két ampolnányi vér.

A Vezúv kitörései esetén több ízben vitték ereklyéit az izzó lávafolyam elé, és a város megmenekült.

2017. szeptember 18., hétfő

A Kafarnaumi Százados

A Kafarnaumi Százados
Jézus csodáinak leírásakor az evangélisták először bemutatják a betegséget, amelyet a beteg személy kérése követ a gyógyulás reményében. Ezt követően történik meg a csoda, majd pedig annak bemutatása, hogy a betegségnek immár semmi nyoma sincs.
A mai evangéliumban olvasott történet egy olyan esetet mond el, amelyben nem a gyógyítás ténye áll a középpontban, hanem annak hite, aki Jézushoz fordul, jelen esetben a pogány katonatiszt hite. "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj" - fordul Jézushoz a pogány százados, aki tehát önmagát érdemtelennek nevezi.
Azért is érdemes odafigyelnünk ezekre az őszinte és alázatot sugárzó szavakra, mert a jelenlévő zsidó elöljárók méltónak tartják a katonatisztet arra, hogy Jézus teljesítse kérését, meggyógyítsa a szolgáját, mert sok jót tett a zsidó néppel és a zsinagógát is ő építtette.
Jézus megteszi, amit a katona kér, meggyógyítja szolgáját. Úgy tűnik, hogy Jézus szerint is megérdemli a százados a jócselekedetet, de nem ugyanazért, tehát nem a tetteiért tartja méltónak őt, mint a zsidók, hanem a hitéért.
A katona ugyanis egyértelműen kifejezi kérésével, hogy hisz Jézusban, hisz az ő gyógyító erejében és hisz Jézus halált legyőző isteni hatalmában.
A szentmisében a szentáldozást megelőzően a százados szavait imádkozva készülünk a Krisztussal való találkozásra. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem.

Engem mi tesz méltóvá, hogy Jézus hozzám jöjjön?

2017. szeptember 16., szombat

Évközi 24. vasárnap. 2017

Évközi 24. vasárnap 2017

Bevezetés
A mai, 24. évközi vasárnap evangéliumi szakaszában Péter apostol azon kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátania az ellene vétőnek, az Úr Jézus azt válaszolta, hogy nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer, azaz nagyon sokszor, mindig.
A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Mi hányszor bocsátottunk már meg az ellenünk vétőknek? Megbocsátottunk-e mindig? Vagy van még olyan, akinek nem bocsátottunk meg? Tegyük meg, amit meg kell tennünk, hogy nekünk is megbocsátson az Úr.

Kirié litánia
Urunk, Jézus! Bocsásd meg másokat megbántó szavainkat és tetteinket! Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus! Oltd ki lelkünkből a harag és gyűlölködés érzelmeit! Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus! Add meg nekünk a testvéreinkkel történő kiengesztelődés kegyelmét! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Ismerjük a harag, a gyűlölet, a bosszú következményeit. Naponta hallunk róluk. Olykor saját bőrünkön is tapasztaljuk ezeket. A világ telve harcoló felekkel. Egymás ellen harcolnak a szegények és a gazdagok, a fiatalok és az öregek, a fehérek és színesbőrűek, a jobb és bal, a nemzeti és liberális oldaliak, a betelepítést támogatók és ellenzők.
A kegyetlen türelmetlenség nemcsak a távol eső övezetekben pusztít, hanem saját köreinkben a rokonok, a szomszédok, a munkatársak és a családtagok között is.
Feltűnő, hogy a vitázó felek közül legtöbbször egyik sem érzi magát hibásnak. Mindig mások a hibások. Elismerjük, hogy a világ bűnös, de bűntudattal, csak ritkán találkozunk. Nincsenek bűnösök, de tombol a bűn világszerte.
És nem lehet kiirtani a szívekben lakozó gyűlöletet és bosszút. Az erőszak csak erőszakot szül, újabb ellenszenvet.
Mindezekért még csak hibásnak sem érzi magát senki. Az ember a bűn zsákutcájába került, de tudni sem akar róla. Óriási összegeket költ fegyverekre, katonákra és rendőrökre, de önmagán nem akar változtatni. Elfelejti, hogy a gyűlölet és bosszú ellenszere nem azok exkalációja, hanem a könyörület, az irgalom, a megbocsátás, a szeretet és a türelem.
A közösségi élet nehézségeit a kora keresztények, az evangéliumok szerzői is ismerték. A tanítványok nagyon is odafigyeltek, amikor Jézus a keresztény közösségek házirendjéről nyilatkozott. Jézus szerint a viszálykodásoknak akkor szakad vége, ha készek vagyunk egyénileg és bensőleg is megbocsátani. Másképpen magunk sem nyerhetünk bocsánatot Istentől: "Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" - imádkozzuk a Miatyánkban.
Jézus hegyi beszédében ugyan-csak az elnézőket, a nagylelkűeket és az irgalmas szívűeket magasztalja: "Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak." "Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” „Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni.” „Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből".
A harag és gyűlölet megfékezésének keresztény útja a megbocsátás, az irgalom és a szeretet.
Ezt könnyen belátjuk, hogy a szeretet és irgalom gyakorlása nehéz feladat. Nehéz megbocsátani a kiáll-hatatlan szomszédnak, a rágalmazó munkatársnak, a mindig kötekedő hitvestársnak.
A legtöbb esetben, viszolygunk a megbocsátástól. Péter kérdése mögött a mai evangéliumban ugyanez a nehézség rejlik.
Mennyiszer bocsátsunk hát meg embertársainknak? Talán még hétszer is? Jézus a mai evangéliumban azt tanítja, hogy még ennél is többször meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek. Nem 70 x 7-szer, nem 490-szer, hanem mindig újra, megszámlálhatatlanul.
Meg kell bocsátanunk ember-társainknak, mert Isten is megbocsátott nekünk. Az első emberpár által elkövetett és öröklődő hatalmas adósságunkat, a velejáró hatalmas büntetést keresztségünkben elengedte az Úr. És újra és újra megbocsát nekünk.
Jézus a ma hallott példabe-széddel a megbocsátás kötelességét akarja szívünkbe vésni. Emlékeztet, arra, hogy milyen bőkezű a jó Isten a megbocsátásban mindannyiunkkal.
Csak mellékesen. A példabeszédben említettek nem a zsidó életre, hanem a pogány világra jellemzőek. A rabszolgának történő eladás ismeretlen volt a zsidóság életében. De amire Jézus ezzel a sarkos példabeszéddel figyelmeztet, a minden emberre kötelező megbocsájtásra és irgalomra. Arra, hogy mindannyian kimondjuk azt, amit szabadulása után, a szombati Máriaremetei gyalogos zarándoklattal ünnepelt Mindszenty bíboros első mondataként mondott: „Szívemben nincs harag senkivel szemben.”
Az irgalomban történt és történő részesedésünk, irgalmasságra kötelez valamennyiünket.
A példabeszédnek van még egy különleges figyelmeztetése. És pedig az, hogy gondolkozzunk el azon, hogy az a kegyetlen szolgatárs nem mi vagyunk-e?
Felháborodunk az evangéliumi szolga csúf viselkedésén és elfeledjük, hogy magunk is éppen olyan csúfosan járunk el, amikor bosszút forralunk embertársaink ellen, és irgalmatlanok vagyunk velük szemben.
Rá kellene már egyszer és végleg ébrednünk arra, hogy mi magunk is nap, mint nap irgalomra szorulunk: Isten és embertársaink irgalmára. És arra is, hogy csak ez által szakadhat meg a gyűlölet és terjedhet el a béke, kisebb és nagyobb közösségeinkben, de magában e világban is.

Ámen.

2017. szeptember 15., péntek

Fájdalmas Anya Ünnedpe

FÁJDALMAS ANYA ÜNNEPE

A hagyomány hétfájdalmú Szűznek ismeri Máriát. Szívét hétszeres tőr járja át. Az evangélium bemutatja, hogy ennek a szenvedésnek állomásai vannak: nem fogadják be a szálláson, menekülniük kell… A legfájdalmasabb pillanat pedig a Piéta, amikor halott szent Fiát ölében tartja.

A fájdalmas anya szenvedése ma is folytatódik azokban az édesanyákban, akik gyermekükért aggódnak: a Szentföldön, Irakban, Afganisztánban, Magyarországon, ha rossz társaság, a drog, az erőszak csapdájában vergődnek. 
A szívüket átjáró tőr markolatát emberek tartják, de anyai szívük szenvedéseiért a jutalmat Istentől várják. 

2017. szeptember 14., csütörtök

Szent Kereszt Felmagasztalása

Szent Kereszt Felmagasztalása
„A kereszt Krisztus nélkül nem más, mint Krisztus kereszt nélkül” – mondta egy főpap a római ifjúsági világtalálkozó alkalmával. A tanítvány számára sincs más út, mint hogy nap, mint nap vállára vegye keresztjét, és úgy kövesse Jézust.
A kereszt a feltámadás, az örök élet útja. Erre figyelmeztet az a tény, hogy Egyházunk a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét az urunk színeváltozásának ünnepét követő negyvenedik napon tartja.

A hívő ember számára a kereszt titkában már felragyog az örök élet. (Adoremusz 2004)

2017. szeptember 13., szerda

Aranyszájú Szent János

Aranyszájú szent János

ARANYSZÁJÚ (KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS 344 és 349 között Antiochiában született, előkelő családja révén kitűnő nevelést kapott. Magasrangú katonatiszt apját korán elvesztette. Anyja nem kötött új házasságot, csakhogy teljesen fia nevelésének szentelhesse magát.
János 18 évesen keresztelkedett meg. Szónoklattant tanult, ügyvédnek készült. Anyja halála után aszketikus életet élt, remeteségben akart élni, bár püspökké szerette volna tenni az antiochiai pátriárka.
Itt, az antiochiai hegyek közt megírta "A papságról" című híres művét arról a papi eszményről, amit ő szeretett volna szentségben, tudományban és életbölcsességben a papságban megélni.
Öt évi ima, Szentírás-tanulmányozás, vezeklés és elmélkedés után egészsége megromlott, vissza kellett térnie a városba. Itt diakónussá szentelik, majd hat év múlva, 386-ban pappá szentelték, nagyhatású szónok lett, nyelve kristálytiszta görög nyelv volt. Világosan fejtette ki az igazságot, szebbnél szebb képeket és hasonlatokat alkalmazott. Az új adókivetések hírére a nép lázadozását sikerült bűnbánatra fordítania és a császár kegyelmét is sikerült kieszközölnie.
A császár csellel 397-ben Konstantinápoly püspökévé, pátriárkájává tette. Konstantinápolyban is szigorú beszédeiben az erkölcs pontos szabályozására törekedett, szembeszállt a császári fényűzéssel, szót emelt az igazságtalanságok ellen. Emiatt a féltékeny előkelők 403-ban megfosztották főpapi székétől és kétszer is száműzték Kis-Örményországba.
A viszontagságoktól elcsigázva Kománában (Pontusz) a Fekete-tenger mellett halt meg 407. szeptember 14-én.
Kérjük Isten kegyelmét, hogy bátran kövessük mi is Aranyszájú Szent János példáját. S bátran beszéljünk mi is Istenről és az igazságról. S bátran álljunk ki a szegények mellett.

Holttestét 438-ban átvitték Konstantinápolyba. Ezer bárka vett részt az ünnepi ceremóniában, és a gyermekei azoknak, akik száműzetésbe küldték, vagy küldették.

2017. szeptember 12., kedd

Mária neve napja

Mária neve napja.

Ma Szűz Mária neve napja van 1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is megvolt a nyoma itt-ott.
A Szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk feléje.
Ez azonban azt is jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a "természetesen rendkívüli" ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat.

Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk az ő köszöntésére, nem kell lehoznunk a csillagokat, 'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak. 

2017. szeptember 11., hétfő

A béna meggyógyítása

A béna meggyógyítása

Amikor Jézus Húsvét vasárnap hajnalban felkelt a sírból, az apostolok megértették az ő szavainak és csodáinak mélyebb tartalmát.
Kelj fel, és állj ide középre – mondja Jézus a béna kezű embernek.
Meggyógyítva, életre kelti őt bénaságából.
Az egészségesnek tűnő farizeusokat megbénította a törvény. A farizeusok Jézus jótetteiben is csak azt keresik, hogy mibe köthetnek bele.
A jelenet leírásával az evangélista arra figyelmeztet bennünket is, hogy a feltámadott Üdvözítővel mindnyájan új életre keltünk. Ne hagyjuk, hogy a törvény betűje megbénítsa lelkiismeretünket.
Jézus meggyógyítja lelkünk bénaságát. Mégis milyen sokan nézik ferde szemmel Jézus munkálkodását. Nem csak akkor, hanem a mai világban is. Szeretném meglátni ma is Isten működését a világban, hogy hálára indítson Isten szeretete.

Ámen

2017. szeptember 9., szombat

Évközi 23. vasárnap. 2017

Évközi 23. vasárnap. 2017

Bevezetés

A mai, 23.-ik évközi vasárnap evangéliumában arról hallunk majd, hogy hogyan vezessük vissza a helyes útra az ellenünk vétő embertársainkat. A szentmise kezdetén azonban azt vizsgáljuk meg, hogy mi hányszor vétkeztünk és vétkezünk embertársaink ellen és hogyan tudnánk őket megkövetni.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg embertestvéreink ellen elkövetett naponkénti vétkeinket. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add segítségedet, hogy elkerülhessük a sértődöttséghez és haraghoz vezető helyzeteket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add segítségedet az embertestvéreink közötti feszültségek feloldásához. Uram irgalmazz!

Evangélium után

Jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadása, a Szentlélek eljövetele után az apostolok megkezdték az igehirdetést, amelynek központi témája Urunk Jézus Krisztus föltámadása volt. Csak később kezdték el az igehirdetés megkönnyítése végett az Úr Jézus cselekedeteit, példabeszédeit, tanításait, szavait írásban rögzíteni. Az evangélisták ezeket a följegyzéseket foglalták egységes írásműbe, a róluk elnevezett evangéliumokban.
Egy kis kitérő a mai evangéliummal kapcsolatban.: "Ha testvéred vétkezik valamiben ellened” a legrégibb kéziratokban hiányzik az "ellened” szó. S a szöveg helyesen így lenne: "ha testvéred bármiben is hibázik." - Ez utóbbi azért látszik helyesebbnek, inert sokkal jobban megfelel az evangéliumi megbocsátás szellemének.
Visszatérve az evangéliumi gondolathoz.
A legkorábbi evangélium is, legkevesebb 20-30 évvel Krisztus halála után keletkezett. Ezért az evangéliumokban már tükröződik az első keresztény közösségek hite és vallásgyakorlata. Így a maiban is.
Jól kivehető ebből, hogy a kereszténység közösségi vallás. A közösségnek pedig szabályai vannak. Mai evangéliumi szakaszban az első keresztény közösségek egyik rendszabályáról hallunk, amely szépen tükrözi az őskeresztények ma már szinte elképzelhetetlen, egymás iránt érzett felelősségtudatát, közvetlen és testvéries magatartását. Ez a közösség még képes volt a felmerülő konfliktusok, jó szándékú és nyílt megbeszélésére.
Ha a testvéri megintésben az egyének buzgalma sikertelenül végződött, az ügyet át kellett adni az egyháznak, a gyülekezet elé kellett vinni. Az eljárást mindenki természetesnek találta, senki sem ütközött meg rajta. Tudták ugyanis, hogy közösségüknek is szólnak, a jézusi szavak: „Amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldoztok a földön, a mennyben is fel lesz oldva”.
Ezekben a közösségekben a hívek tudtak a komoly nézeteltérések közepette is egymással nagylelkűen és szeretettel szót váltani.
Vajon mi lehet az oka annak, hogy ez manapság szinte lehetetlen? Miért lettünk türelmetlenek egymás hibáival, tévedéseivel és a másként gondolkodóval szemben? Talán hiányzik belőlünk a krisztusi és közösségi szellem? Sajnos, igen. Sok esetben eszünk ágában sincs testvérnek tekinteni az egyazon közösséghez, nemzethez tartozó embertársainkat, ha kereszténységet és nemzetet pusztító ideológiákat vallanak. Pedig, - bármennyire is viszolygunk még a gondolatától is, - testvéreink ők is.
   A velük szembeni komoly kötelességünket hangoztatja az első olvasmányban hallott eme mondat: „Emberfia! Ha nem teszel semmit sem, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, vérét tőled kérem számon.”
Közelebb kell hozni őket közösségeinkhez. Vissza kell hoznunk őket az egyházba, őket, az Istent mindenünnen száműzni akarókat, és olyanná kell tennünk keresztény közösségeinket, mint a kezdet kezdetén, az első keresztényeké volt. Összetartozó, egymásért felelősséget vállaló, s imádkozó közösségekké.
Tudjuk, hogy az első keresztények nagy erőt tulajdonítottak a közösségi imának. Szilárd meggyőződéssel vallották, hogy ha valamit ketten-hárman kérnek Istentől, azt bizonyosan meg is kapják. Meggyőződésük volt, hogy eggyé tartozásuk révén maga Krisztus elevenedik meg köztük és beteljesülnek Jézus szavai: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Ez volt mondható az őskeresztény közösségekről. De vajon elmondható-e ez a mai keresztény közösségekről?
Nem elegendő ugyanis csak az összejövetel. Nem elegendő csak az, hogy ketten vagy hárman összejövünk. Az összejövetel még nem közösség, és végképp nem krisztusi közösség.
Az Ő nevében kell összejönnünk. Az „ő nevében” azt jelenti, hogy ahogyan a polgári életben a „király” vagy a „köztársaság” hatalma alatt állók fölött az ő nevükben, ítélkeznek, úgy a vallási életben is a Krisztus hatalma alatt állók fölött is. A Krisztus hatalma álló közösség – elképesztő hatalommal rendelkezik: Isten mindent megad nekik, amit kérnek, és döntéseik az égre is kötelezők! Emlékezzünk csak a már idézett szavakra: „Meg lesz kötve   Föl lesz oldva a mennyekben is.”
De az Ő nevében jövünk e mi össze? Hatalma alá tartozóknak valljuk-e magunkat életünk minden helyzetében?
Azután, megad-e nekünk az Úristen mindent, amit kérünk? Sokszor nem. Közösségünk imája nem mindig talál meghallgatásra. Ilyenkor azt kérdezzük: hol az Úr?
De a kérdést fordítva is feltehetjük: Vajon nem közösségünkben van-e a hiba? Tudunk-e mi még egy szívvel, egy lélekkel közösségileg egy azon célért imádkozni?
Imádkozzunk mindig egy szívvel egy lélekkel! És akkor mindazt, amit az Úr nevében kérünk, megadja majd nékünk az Úr. Megadja majd nékünk és nemzetünknek a kiengesztelődést Önmagával és a kiengesztelődést egymással.

Ámen

2017. szeptember 8., péntek

Kisboldogasszony

Kisboldogasszony
A mai napon Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának a születését ünnepeljük. Az Evangélium mégsem az Ő születéséről ír.  A Szentírás erről nem is ír, hanem Jézus fogantatásáról és születéséről.
Az evangéliumok közül is csak Máté és Lukács foglalkozik Jézus gyermekségének történetével. Márk nem tulajdonít nagyobb jelentőséget Mária személyének, Máté pedig Szent József szemszögéből mutatja be Jézus születését és gyermekkorát. Lukács evangélista viszont kifejezetten Szűz Mária oldaláról láttatja az eseményeket. Mindegyikben természetesen a gyermek Jézus áll a középpontban.
Ha kifejezetten Mária magatartását nézzük, talán passzívnak nevezhető. Beleegyezik Isten akaratába. Hozzájárul, hogy a Szentlélek hatására megfoganjon méhében Jézus. Engedi, hogy József irányítsa sorsát. Tulajdonképpen sohasem Mária a kezdeményező.

Ha átengedjük a kezdeményezést és felajánljuk életünket Istennek, miként Máriával, úgy velünk is nagy dolgok fognak történni.

2017. szeptember 7., csütörtök

Kassai vértanúk

PONGRÁCZ SZENT ISTVÁN 1582-ben született Alvincen ősi erdélyi nemesi családból. Jezsuittáknál tanult Kolozsváron, majd 1602-ben szülei és rokonai tanácsa ellenére maga is jezsuita lett. Ausztriában, majd Kassán tanított és lelkipásztorkodott. Homonnára küldték hitszónoknak, majd Sárosra került a súlyosan beteg Péchy Zsigmond lelkének ápolására. Innen a protestáns hadak előrenyomulásának hírére Kassára sietett az ottani katolikusok bátorítására. Kassán társa volt Kőrösi Márk és Grodecz Menyhért.
Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őrizetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, pénzt sem lehetett tőlük kicsikarni, Bay Zsigmond kapitány emberei borzalmasan megkínozták, megcsonkították őket, majd a szennygödörbe dobták a haldoklókat.stván atyát leütötték, majd mezitelenül a ház gerendájára kötötték. Testét karddal vagdosták, fáklyával sütögették. Még egy napig volt életben a szennygödörben, sőt beszélni is tudott néhány szót a kápolna gondozójával, Eperjessy Istvánnal. Egész nap hallható volt megtört sóhajtozásuk. Csak néhány nap mulva kerültek ki a gödörből a holttestek.
1620-ban kerültek maradványaik méltó helyre, az alsósebesi templomba, majd a hertneki várba. 1635-ben ólomkoporsóba zárva Nagyszombatba szállították az ereklyéket, és mindmáig az akkor még klarissza, de 1784-től orsolyita templomban vannak eltemetve. Szent X. Piusz pápa 1905-ben avatta boldoggá őket, majd II. János Pál pápa 1997-ben szentté avatta hármójukat.
KŐRÖSY SZENT MÁRK 1588-ban született a horvátországi Kőrösön. Bécsben, Grácban és Rómában tanult. A nagyszombati papnevelde rektora volt, majd esztergomi kanonok, komáromi főesperes és széplaki apát volt. A gazdálkodás sok feladata nem elégítette ki, szeretett volna visszakerülni a lélekmentő munkához.
A protestáns hadak betörésének hírére Kassára ment a katolikus hit védelmére, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuiták segítésére. Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őrizetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, borzalmasan megkínozták, megcsonkították őket.
Kőrösy atyát kezénél fogva mezitelenül a ház gerendájára kötötték, testét égő fáklyával sütögették és bárdokkal hasogatták. Az elképzelhetetlen kínokat panasszó nélkül viselte el a kanonok, egyre csak Jézus és Mária nevét hajtogatta. A kínzást megelégelve, a hóhérok "szánalomból" egyetlen vágással lefejezték a hős vértanút, testét a szennygödörbe vetették.
GRODECZ MENYHÉRT 1584-ben született Lengyelországban, a sziléziai Teschenben. A bécsi jezsuitáknál tanult, majd 1603-ban brűnben a jezsuita rendbe lépett. Prágában az ottani árvaház lelkésze lett. Több nyelven beszélt. A harmincéves háborúban, 1618-bana kassai helyörség tábori lelkésze volt, a katonák szelídsége és jóindulata miatt nagyon szerették. Nagy hatása volt a szláv és német nyelvű legénységre.
Kassára kerülve Pongrácz Istvánt majd Kőrösi Márkot kapta segítőül. Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi 1619. szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őrizetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, borzalmasan megkínozták, megcsonkították őket.

Őt is mezitelenül a ház gerendájára kötötték, testét késekkel össze-vissza szúrkálták, majd kardokkal és bárdokkal vagdosták, fáklyákkal sütögették. Végül a szennygödörbe dobták a haldoklót. István atyával még egy napig szenvedtek magukra hagyva, egész nap hallható volt megtört sóhajtozásuk. Csak néhány nap múlva temették el őket.

2017. szeptember 6., szerda

Paphiány

Paphiány
Nem rég jelent meg két egymással ellentétes nyilatkozat a sajtóban. A váci megyéspüspök levélben fordul a pápához, a paphiány miatt. A Beer Miklós az első olyan katolikus püspök, aki azt kezdeményezi, hogy arra alkalmas, de nős férfiakat is szentelhessenek pappá.
A Szemlélek Blognak adott rövid interjút a főpásztor, amiben elmondta, hogy annyira kevesen vannak, hogy 8-10 egyházközségbe egyszerűen már nem tud papot küldeni. Mint mondja, ezen az sem segít, hogy az egyház külföldről, Lengyelországból, Indiából próbálta meg kisegíteni őket papokkal.
"Nekünk kell megtalálni azokat az embereket, akikre rá lehet bízni egy egyházközség vezetését. Olyat, aki hiteles, szép családi életet él, akire rá lehet bízni a templom kulcsát, a közösséget."
Az egyház útja tehát távlati lépésben a választható cölibátus lenne. Beer püspök szerint az ő környezetében is vannak olyanok, akik nősként alkalmasak lennének a papi szolgálatra,
ugyanakkor azt is mondja,
"nem tartanám helyesnek a papok nősülését (...) az alkalmas nős férfiakat pedig meg is kellene szólítani, meghívni."
Boldog lenne, nyilatkozta, ha megérhetné ezt az enyhítést.
Egyébként, a mai Bíborosnak egyik elődje, a papi nőtlenséggel kapcsolatban a görögkatolikus papságra hivatkozott. Hogy mennyi szép családos papi élet van, és ezekben mennyi papi hivatás születik. Sok ilyen papi családból született diákot tanítottam én is Esztergomban. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek irányította Egyház időben megtegye a paphiányon enyhítő lépéseket.

Ámen

2017. szeptember 5., kedd

Calcuttai Szent Teréz

KALKUTTAI BOLDOG TERÉZ SZŰZ
Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. augusztus 27-én született Skopjében, amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott.
Édesapja módos kereskedő volt. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot.
Az írországi eredetű "Loretói Boldogságos Szűz Mária Rend" tagjai közé lépett be, akiknek Indiában volt missziós telepük. 1929-1946 között elő- kelő hindu leányokat tanított. Minden fajú, vallású és társadalmi helyzetű ember iránt nyitott volt. Mélységes hite, valamint az a vágya, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkutta nyomornegyedében a szegények és a nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva gyermekek szolgálatára szentelje életét.
1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét, amelynek az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényibbeinek szolgálata által.
Sok más nemzetközi kitüntetés mellett 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. 1989. június Iő-án érkezett Budapestre négy nővérrel, és megalapította első rendházukat hazánkban. 1997. szeptember 5-én, Kalkuttában halt meg.
II. János Pál papa 2003. október 19-én avatta boldoggá Rómában.

Ferenc pápa 2016. szeptember 4.-én avatta szentté