2014. június 27., péntek

Jézus Szentséges Szíve


Jézus Szentséges Szíve 2014.

Amikor Saul, a választott nép első királya méltatlanná vált tisztére, Sámuel próféta új királyt keresett Izra- el számára. „Töltsd meg szarudat olaj- jal, szólt az Úr, hadd küldjelek a betle- hemi Isajhoz, mert fiai közül szemel- tem ki magamnak királyt. Amikor a próféta megpillantotta a legidősebb fi- út, azonnal megtetszett neki délceg termete miatt. Arra gondolt tehát, hogy ő lesz Isten választottja.
Az Úr azonban így szólt Sámu- elhez: „Ne nézd a külsőt, se termete nagyságát! Én nem aszerint ítélek, amire az ember néz. Az ember ugyan- is azt nézi, ami látszik, az Úr azonban a szívet tekinti.”
Ez az utolsó mondat az, amire ma, Jézus Szentséges Szíve ünnepén különösen fel kell figyelnünk: Isten a szívet nézi. Erre tanította Isten az ószövetségi népet és még inkább min- ket szeretett Fia, Jézus Krisztus által.
Természetesen, midőn az embe- ri szívről beszélünk, nem a fizikai szívre gondolunk, hanem arra a szere- tetre, amelyet a közvélemény az em- ber szívébe helyez.
Ilyen értelemben a szív az em- ber egyéniségének legértékesebb ré- sze, minden nagy vállalkozás kiindu- lópontja. Sajnos, nemegyszer az is megtörténik, hogy a szív a szeretet he- lyett más erőkkel telítődik. Erre céloz az Úr Jézus, midőn kijelenti: „a szív- ből ered minden rossz gondolat, gyil- kosság, házasságtörés, paráznaság, lo- pás, hamis tanúság és káromkodás.”
Azért kell Jézus tanítványainak kiüresíteni a szívét, hogy megtelhes- sen Isten igaz szeretetével. Jézus szíve így lesz a mi mintaképünk. A Szentlé-
lek azért alkotta meg és állította elénk, hogy szerinte alakíthassuk szívünket.
Ha azt akarjuk, hogy lelki éle- tünk egészségesen fejlődjék, akkor az értelem művelése mellett a szív kimű- veléséről sem szabad megfeledkez- nünk.
Lehet valaki lángész, kiváló tu- dós, ugyanakkor szánalmas törpe, ha szívéből hiányzik a szeretet. A legtöb- bet azok az emberek ártottak fele-ba- rátaiknak, akikben a zseniális értelem nem párosult irgalommal és szeretet- tel. Mily sokat tudnának erről vallani a csatatereken elvérzett milli-ók, a le- rombolt városok, a letarolt mezők, ahol irgalmatlan zsarnokok járták szí- veket tipró diadalútjukat.
Mindez pedig nemcsak a rég- múlt emléke, hanem a barbár újkorban is megtörtént. Sőt megtörténik napja- inkban is.
Nem véletlen, hogy korunk nagy gondolkodói egyre jobban sürge- tik a szív kiművelését. A híres fizikus, Albert Einstein mondotta: „Napjaink legnagyobb problémája nem az ener- gia, hanem az emberi szív. Az emberi- ség sorsa attól függ, hogy a szeretet vagy a gyűlölet költözik-e szívébe”
Ezt az igazságot hirdette és hir- deti Jézus, az emberi nem Megváltója, a szelíd és alázatos szívű Jézus, akinek szerető szívét, végtelen irgalmát és szeretetét kiemelt ünneppel ünnepel- jük. Kérjük: „Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd a mi szívünket is, a Te szent Szíved szerint.
Ámen.
F. F.