2016. április 23., szombat

Újparancs


     Húsvét 5. vasárnap

            Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban azt mondja Jézus, hogy „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek Ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”- Tudja e rólunk a világ, hogy krisztushívők vagyunk? Szeretettel vagyunk-e mi egymás iránt? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
A Szeretet Királya, Jézus Krisztus! Bocsásd meg szeretetellenes cselekedeteinket. Uram irgalmazz!
A Szeretet Királya, Jézus Krisztus! Segíts bennünket, hogy ne csak szavakkal, hanem cselekedetekkel szeressük testvéreinket! Krisztus kegyelmezz!
A Szeretet Királya, Jézus Krisztus! Erősítsd bennünk a szeretet végső győzelmében való hitet! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A keresztény vallás legjellemzőbb erénye a szeretet. A szeretet minden törvényt magába foglal. De van-e ebben valami különleges?
A szeretet törvényét többé-kevésbé minden vallás hangsúlyozza. Megtalálhatjuk a zsidó vallásban, az Iszlámban, a hinduizmusban, a buddhizmusban és más világvallásban is. Igaz nem olyan formában, és nem olyan megfogalmazásban, mint a keresztény vallásban.
De hát akkor miért nevezi Jézus az ő szeretet parancsát újnak?
Ennek megértéséhez ő maga adja meg a kulcsszót: És ez a kulcsszó így hangzik: "Ahogyan én, szeretlek titeket."
Jézus tehát nem azt mondja, hogy általánosságban szeressétek Istent és embertársaitokat. Ő új mértéket ad a legfőbb parancshoz. Nem önmagunk szeretetét, hanem saját életét, saját példáját, saját szeretetét.
Mély értelme van annak is, hogy Jézus akkor beszél az Utolsó vacsorán tanítványainak a szeretet parancsáról, amikor Júdás már elhagyta a termet.
Azzal, hogy Júdás eltávozott közülük, Jézus sorsa véglegesen megpecsételődött. Az emberek hozzákezdtek ahhoz, hogy őt elárulják, elítéljék, megostorozzák, halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Ahogyan ezt mindnyájan tudjuk, ezt nem azért teszik, mert Jézus valamiben bűnös lenne, hanem az emberek iránti radikális szeretetével vonja magára az emberek gyűlöletét. Ezért ítélik el
Kereszthalála, lelke legmélyebb titka, érzésvilágának, szeretetének legszebb bizonyítéka és minősítése. Kereszthalála nyilvánvalóvá teszi, hogy mit is jelent az embereknek a sokat dicsért szeretet és emberség. Ezt az emberekért életét odaadó szeretetet állítja barátai, s követői elé örök példaképként.
Aki viszont erre komolyan törekszik, annak számolnia kell azzal, hogy nem fogják őt megérteni, különcnek fogják tartani, és kerülni fogják
"Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket”. De hogyan szeretett Jézus? - Szerette az élet elesettjeit. És mi? És mi?  - Szerette a betegeket? És mi? Legfeljebb a nővérek és orvosaink. - Szerette a bűnösöket. És mi? Elitéljük a botorkáló testvéreinket. - Szerette a gyermekeket. Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeké a mennyek országa. És mi idegenkedünk a gyermekek vállalásától.
Mi, emberek bizony messze vagyunk ennek a parancsnak a gyakorlatától.
Míg korábban, a megcsodált Calcuttai Teréz anya életpéldája is ma már alig hat ránk. Pedig a közel jövőben történik a szentté avatása.
Szentjeink hősies keresztény életét túlzásnak tartjuk. A valóságos helyzet éppen ennek a fordítottja. Ezeknek a szenteknek a hősies szeretete leleplez minket. Rávilágít arra, hogy mennyire elégtelen, megalkuvó, erőtlen a mi szeretetünk. Kereszténynek mondott életünk, alig különbözik a mindent: erényt és bűnt összemosó korunkban a nem keresztényekétől.
Tudjuk, hogy mi, átlag-keresztények messze vagyunk a szeretetnek attól a mértékétől, amelyet Jézus életével, kereszthalálával állított elénk. Mégis azt kell mondanunk, hogy igazán csak akkor nevezhetjük magunkat krisztushívőnek, ha komolyan követni akarjuk Jézust a szeretetnek azon az útján, amelyen ő járt előttünk. Úgy ahogy az első követői tették, akikről a nem keresztény kívülállók azt mondták: "Nézzétek! Mennyire szeretik egymást!"
Gondolatban egy futó pillantást vetve a 2000 éves kereszténységre, megállapíthatjuk, mily megszámlálhatatlanul sok krisztushívő járt és jár a jézusi úton, a sok-sok nehézség és üldöztetés ellenére is!
Mindjárt a kezdet kezdetén, Jézus halála és föltámadása, de fő-ként az első Pünkösd után tanítványainak mily sok nehézséggel kellett megküzdeniük.
Nem volt szervezetük, sem állami képviseletük. Nem rendelkeztek templomokkal, plébániákkal, sem iskolákkal.
Sőt állandóan fenyegetésekkel és üldöztetésekkel kellett számolniuk. Az ellenséges törvények és rendeletek, a tolakodások, versengések és konkurenciák világában, mégis megállták a helyüket. Ennek köszönhető, hogy ma több mint jó egymilliárd ember vallja magát kereszténynek.
Ezzel a számmal kifejezett eredmény, ha örömmel tölt is el bennünket, mégsem tehet önelégültekké! A keresztényeknek, mint mindig úgy ma is meg kell küzdeniük környezetük ember feletti erőivel úgy, mint egykori elődjeiknek. Nekünk is küzdenünk kell hitünkért. De addig nem nyughatunk, amíg a szeretetnek nem azon az útján járunk, amelyet Jézus jelölt ki számunkra, addig, amíg mindennapi tanúságtételünk Krisztus mellett nem lesz olyan, hogy a világ ujjal mutasson majd ránk is, mondván: "Nézzétek őket! Mennyire szeretik egymást!"
Ezzel a keresztény magatartással még adósai vagyunk a világnak! Törlesszük hát adósságunkat!
Ámen
F. F.