2021. május 15., szombat

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele 

Bevezetés

Urunk Jézus Krisztus mennybemenetele ünnepének evangéliumban az esemény tömör leírása mellett hallani fogjuk az Úr végakaratát. „Menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet”

A földi létből eltávozó szeretteink végakaratát szentnek, megmásíthatatlannak és teljesítendőnek tartjuk. Az apostolok is Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelekor elhangzott végakaratát: Ma nekünk szólnak Urunk Jézus Krisztus említett szavai. Mennyire tartjuk mi ezeket szentnek és beteljesítendőnek? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirie Litánia

Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz. Ébreszd fel bennünk a készséget végakaratod teljesítésére. Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, add, hogy családunkban minden családtag megkeresztelt legyen. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Szentlelked által vezesd nemzetünket tanításod szerinti életre. Uram irgalmazz!

Evangélium után

Vannak Jézus Krisztusnak olyan szavai, mondatai, amelyek szokatlan éntudatról, valódi mindentudó és mindenható isteni éntudatról tanúskodnak. Mint ember nem ismerhette a modern természettudományok eredményeit, a csillagászat megfigyeléseit, s nem láthatta előre a történelem alakulását sem, mégis megcáfolhatatlan tényként kijelentette: Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.

Ugyanígy egyházáról is: "Te Péter vagy, azaz szikla és én erre a sziklára építem 'egyházamat és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta."

Vagy a mai evangéliumban: Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap       a világ végéig."

Szavainak igaz volta mellett ott van 2000 év története. Követői soha sem kételkedtek azokban, hanem betűszerint vették, s legszebb feladatuknak tekintették. Így az apostolok is a mennybe távozó Krisztus szavait. Es elindultak örömmel, először vissza Jeruzsálembe, majd a Szentlélek vétele után, a világ négy tája felé.

Ez a Krisztusi parancs hajtotta őket. Menjetek! Fülükben csengett állandóan. "Menjetek!" - Nem állítok elétek határt, megállást. Menjetek csak előre, mindig tovább; városról városra, országról országra, évezredről évezredre. Menjetek az egész világra. Hadseregek, gúnyolódók, hóhérok zárhatják el utatokat. Menjetek át fölöttük. Menjetek át a három évszázados római üldözésen, a népvándorlás hullámain, a félhold véres fanatizmusán, a tévtanításokon és szakadásokon, a középkori kegyetlenkedéseken, a sötét újkoron, a véres háborúkon, embert megalázó ideológiák kegyetlen diktatúráin, a gomba módra szaporodó, kősziklát repeszteni, s mállasztani igyekvő szekták tömkelegén át.

És ők mentek és mentek és hirdették minden népnek és nemzetnek az evangéliumot, a megváltás örömhírét… és mássá lett a Föld... Megújult s jelenvalóvá lett mindenütt az emberiség életében, szinte megtapasztalható formában az Isten országa.

De valóban jelen van az Ő országa mindenütt? Hazánkban is? - Nem egyformán, és hazánkban is, újraéledően. Ma már az egykor 8 katolikus iskola helyett több mint100 egyházi iskola működik, s egymás után adják át az egyházaknak az önkormányzatok az iskoláikat.

De még mindig nincs az iskolákban órarendi keretbe beiktatott hitoktatás. Demokratikus országokban, órarendi keretben és kötelezően. Legfeljebb a hittan helyett lehet kérni a laikus morál oktatását.

Emlékszem a Katolikus iskolák 10 éves jubileumi találkozóján elhangzott kijelentésre, a legközelebbi ciklusban lesz órarendi fakultatív hittan. De még szóbeszéd sincs róla.

Szomorú valóság a felnövekvő generáció többsége hit és erkölcs nélkül nő fel. Nem tehetnek róla, mert már szüleik is így nőttek fel. És ebben részük van azoknak is, akik egy embertelen diktatúrának neveltek óvodásoktól kezdve egyetemistákig mindenkit.

Most meg a semleges nevelés hangoztatásával akarják tovább folytatni az ateista nevelést, amire annak idején erős szűréssel kiválasztották és felkészítették őket. Tisztelet a kivételeknek! Ezek lassan lecserélődnek.

Ezek a jelenségek kell, hogy kinyissák a még nem látók szemét és rádöbbentsenek minél többeket, minden hívőt arra, hogy nincs égetőbb szükség, mint a „Tegyetek tanítványommá minden népet!", parancs teljesítése, mint népünk újra evangelizálása, újra hívővé és kereszténnyé tétele.

Ennek az égető feladatnak a teljesítéséből, e kis templom vonzás körében élők közül is, dicséretes módon, sokan kiveszik részüket. De- nem mondhatjuk, hogy mindannyian kivesszük részünket. És ha ki is vesszük részünket, akkor sem mondhatjuk, hogy megállhatunk, mert megtettünk már mindent és elértünk már mindent.

Sőt! Erősen tudatában vagyunk annak, hogy még túlont túl sok a teendő!

S azt is tudjuk, hogy e folyvást változó világban mindig új feladatok és újnehézségek állnak előttünk.

Tapasztaljuk kudarcainkat, gyengeségeinket is. S annak tudatában vagyunk, hogy sokszor ezek miatt szenved hátrányt a jó ügy, Krisztus ügye.

A legfontosabb az, hogy Krisztussal nézzük a jövőt, az Ő szavainak: a "tegyetek tanítványommá minden népet!" Parancs fényében, mert ezekkel a szavakkal a mi kezünkbe, a benne hívők kezébe adta művét, mert csak így lesz jelenvalóvá napjainkban magyar földön is Isten országa. S így lesz Ő velünk mindennap a világ végéig!

Amen