2022. április 9., szombat

Virágvasárnap

Virágvasárnap

Mise elején 

Jeruzsálemben, az Olajfák hegyének déli lejtőjén egy kis templom vonja magára a zarándokok figyelmét. Az oltár mögötti üvegablakból páratlan kilátás nyílik a szent városra. A templom alakja kívülről emberi könnycseppre emlékeztet. Neve is így hangzik: Dominus flevit – Az Úr sírt.

A templom Jézus virágvasárnapi bevonulásának útvonalán épült. Szenvedése előtt diadalmenettel vonult az Üdvözítő a városba. De amikor elébe tárult, megsiratta lakóinak megátalkodása miatt.

Virágvasárnap erre a bevonulásra emlékezünk, és egyúttal meghatódott lélekkel gondolunk a Megváltó halálára is.

Isten áldását adom a híveknél levő, pálmaágakra emlékeztető barkára:

Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az Örök Jeruzsálembe is eljussunk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen


Kirie litánia

Urunk, Jézus Krisztus! Te felelősséget vállaltál a bűnösökért. Uram irgalmazz!

Urunk, Jézus Krisztus! Te életedet adtad értünk. Krisztus kegyelmezz!

Urunk, Jézus Krisztus! Te megújítasz bennünket Szentlelked által. Uram irgalmazz!

Ámen.


Evangélium után

Jó oka van annak, hogy Jézus szenvedésének története mind a négy evangéliumban szerepel, és mind a négy evangélista részletesen és az evangéliumok többi történésével összehasonlítva feltűnően hosszan tárgyalja.

Annak is jó oka van, hogy egyházunk minden évben elénekli vagy felolvassa a passiót virágvasárnap és nagypénteken is. Egyedülálló varázsa van a passiónak, különösen, ha éneklik, ha szépen éneklik.

Olyan történet ez, mely jól kiforrott, mire írásba foglalták. Az emberi lélek igényének valami módon nagyon megfelel. Művészi értékű, ahogy le van írva az evangéliumokban, és a művészeti alkotások között is első helyen van, amellett, hogy tartalma a teológia csúcsa.