2021. augusztus 14., szombat

Nagyboldogasszony ünnepén.

Nagyboldogasszony ünnepén.

Bevezető
Örvendezzünk mindnyájan az Úrban,
Nagyboldogasszonyt ünnepelve,
Akinek mennybevételén
Ujjonganak az angyalok,
És magasztalják Isten Fiát. 
E szavakkal szólít fel bennünket örvendezésre a mai liturgia kezdőéneke. Hogy Máriát tisztelő hívő lelkek mindnyájan tiszta szívvel örvendezhessünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg Máriatiszteletünk lanyhulását. 

Kirie litánia
Urunk Jézus! Te a Szentlélek közreműködésével Mária méhében öltöttél testet. Uram irgalmazz.
Urunk Jézus! Te a kereszten függve, Máriát adtad nékünk anyánkul. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Te Máriát magadhoz vetted örök dicsőségedbe. Uram irgalmaz! 

Evangélium után
Gyermeki tisztelettel, s mélységes hittel állunk a mai ünnepen, a Szűzanya mennybemenetelének ünnepén, megdicsőült anyánk előtt!
Kinek szólt volna Urunk, ha elsősorban nem az Ő Édesanyjának, Máriának eme ígérete?
"Ne legyen nyugtalan a szívetek. Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így lenne, mondtam volna-e nektek, elmegyek, és helyet készítek nektek. Majd újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok".
S ki mást vitt volna oda elsőként, mint testszerinti Édesanyját. Lírikus hangvételt használva, Jézus így mondhatta ezt Máriának: „Édesanyám„ ahogyan Te helyet készítettél nekem áldott szent méhedben, úgy készítek helyet Neked országomban. Eljövök érted, magammal viszlek, hogy Te is ott légy, ahol én vagyok, az ég honában. Te ismered az Írást: mely szerint: "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik."
A Jelenések könyvének szavait is lehet a Szűzanyára alkalmazni, misztikus vonatkozásai miatt.:
"Új eget és földet láttam… Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint vőlegényének felékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: "Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl a szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem veszendőség, mert a régi elmult. Akkor a trónon ülő megszólalt: "Lásd, újrateremtek mindent!"
Az újrateremtés kezdet-kez-detén, amikor igent mondott Mária az Úr akaratára, és méhében testté lett az Örök Ige, lelkét elárasztotta az alázatos szolgáló örömérzése. Örömkönnyek csillogtak a szemében.
Amikor Erzsébet áldottabbnak mondja minden asszonynál, magasztaló ujjongó ének száll szívéből az ég felé.
De könny szökött Mária szemébe, amikor Betlehemben elutasították, mert "nem jutott nekik hely a szálláson."
Boldog, édesanyai könny csilloghatott szemében, amikor Gyermeke fölé hajolhatott az istállóban, s amikor pásztorok és bölcsek keresték fel őket.
Az izgalom könnyei között csomagolhatott, amikor a gyilkos Heródes elöl Egyiptomba menekültek.
Majd újra örömkönnyek, amikor végre hosszú évek után visszatér Názáretbe.
Elkíséri Jézust lélekben és ténylegesen is, midőn megkezdi nyilvános működését. Ott látjuk a kánai menyegzőn. Mária mindig akkor és odament, ahová Isten akarta.
Ott látjuk Jeruzsálemben, a keresztúton, s a keresztfa alatt. És sírt csendesen a kereszt tövében.
Most, hogy felvétetett a magas égbe, Szent Fia valóban letöröl a szeméről minden könnyet. Nincs többé könny és fájdalom, csak örökkétartó öröm és boldogság. Anya és Fia együttvan örökre.
Az Amerikai Egyesült Államok első elnökének, George Washingtonnak (1799), a kiváló politikusnak az ágya fölött egy Szűzanya-kép fügött.
Egy alkalommal egy katolikus vendége, egy egyetemi tanár látogatta meg Washingtont. Meglepetését nem rejtette el, amikor meglátta a képet. Hirtelen meg is jegyezte: "Elnök úr, azt hittem, ön protestáns". Washington azt válaszolta: "Igen, az vagyok. Ellenben hogyan tisztelhetném én a Fiút, ha nem tisztelném, és nem szeretném az édesanyját?"
Egy másik, hozzánk közelebb álló tény. Szent István király a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta országunkat. A Hardwick legenda szerint így imádkozott: "Ég királynője, a jelenvilág újjászervezője, végső könyörgésemben a szent egyházat a püspökökkel és papokkal, az országot a néppel és az urakkal a Te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom."
Ősi igazság, hogy nem veszhet el az a nép, amelyik Máriához hasonlóan, Jézust követve jár életútján. Akinek Mária az oltalmazója.
Mária nem levette rólunk, hanem védelmezően ránk helyezte kezét, és eltávolította a nép éléről, a Mária országát pusztulásba vivő kalandor politikust.
Legalább a szép Mária-ün-nepeken tudatosodjon minden magyar lelkében, hogy mi Mária országa, Mária gyermekei, voltunk, vagyunk és maradunk örökre. Szítsuk fel lelkünkben őseink Máriatisz-teletét. S legyünk hozzá mindig, hűek, jó és balsorsban egyaránt. És ne feledjük a Kánai menyegzőn elhangzott, nekünk is szóló bátorító szavait: Tegyétek meg mindazt, amit Fiam mond nektek.
Ennek teljesítése nemzeti megmaradásunk, s Máriáéhoz hasonló megdicsőülésünk feltétele.
Amen