2015. március 25., szerda

Gyümölcsoltó

Gyümölcsoltó Boldogasszony 2015

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Amikor rögzítődött az Egyházban Jézus születésének december 25. ünnepe, akkor került ez az ünnep, az Annunciatió, régi magyar nevével Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 9 hónappal korábbra, március 25-ére. Ez az elnevezés tömören és szépen fejezi ki ennek a hitigazságnak a lényegét. Isten, az örök Atya egyszülött Fiát oltotta bele Szűz Mária szeplőtlen méhébe; miként a kertész a nemes rügyet a vad alanyba. Ekkor oltatott be nemes rüggyel – Megváltójával - maga az emberiség is. Mi keresztségünk révén. De nemes gyümölcsöt termők vagyunk-e? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié-litánia
Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből testet öltöttél. Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége. Uram, irgalmazz!

Dicsősség

15 évvel ezelőtt, a kereszténység kétezeréves nilléniumi évében, rendtartományunk majdnem minden tagja, együtt elzarándokolt a Szentföldre. Nekem jutott ott az a megtisztelő feladat, hogy a sok kedves kegytemplom közül, Názeretben, az Angyali Üdvözlet Bazilikájában főcelebránsként szólhattam rendi testvéreimhez és magasztalhattam a Szűz anyát.
Felejthetetlen élmény volt.
Amikor ott álltam az oltárnál, e szavakkal kezdtem beszédemet:
Ma felém hangzónak érzem, az Úr Istennek egykor Mózeshez intézett eme szavait: „Vesd le saruidat, mert szent ez a hely, ahol állsz!”
Az üdvtörténet legnagyobb eseménye ugyanis azon a szenthelyen történt meg, ahol álltam annak idején.. „Verbum hic caro factum est" – Az Ige itt lett testté. - Olvashattam a bazilika falán. Az örök Ige, az Atya Egyszülöttje itt lett emberré. S Mária itt lett nemcsak anya, hanem Istenanya is.
Miért lett Mária Istenanya? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”
Testvérek! Mi ehhez az Istentől ennyire szeretett világhoz tartozunk valamennyien. És mindannyian hiszünk egyszülöttében is, és ezért reméljük, hogy ebben a hitünkben mindhalálig állhatatosak maradunk, és részünk lesz majd az örök életben.
Az első, amit a most felolvasott evangéliumról kiemelek, az angyalnak eme szavai: "Ne félj Mária!”
Nem tudjuk elképzelni sem, hogy az angyal megjelenése, az isteni világ hirtelen berobbanása milyen döbbenet volt Mária életében. Nem mindennapi félelmet keltett benne.
A félelem, érzelem, és ugyanúgy része életünk, mint értelmünk és szabad akaratunk. Mégis, amikor Isten kapcsolatba lép velünk, úrrá kel lennünk érzelmeinken, félelmeinken. "Ne félj Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!”
Ha Isten megszólít bennünket, nem kell félnünk Tőle!
Mindnyájunkat, akik itt je1en vagyunk, megszólított az Úr. Mi több, miként Máriát, úgy bennünket is kiválasztott különböző feladatokra. Kit erre, kit arra. Sőt bizonyos értelemben, Máriához hasonlóan, bennünket is kegyelemmel teljessé tett és tesz: A keresztség, a bérmálás, és mindennap az Eucharisztia ünneplése révén.
Ne félj! Nekünk is szól, nincs helye életünkben a félelemnek, csak az életünket gazdagító szeretetnek és bizalomnak, a gondviselő Istenre való hagyatkozásnak.
Mária "az Úr szolgálóleányának" mondta magát. Ezáltal lett Ö az Isten legkedvesebb, legtisztább leánya, teremtménye, méltó az anyaságra, méltó az istenanyaságra. Nála ugyanis a „szolgálat”, a "diakónia", amely annyira felkapott, divatos fogalom manapság, nem puszta szólam. Az angyal távozása után, örömmel megy szolgálni, segíteni rokonához, Erzsébethez, és három hónapon át maradt mellette, egészen Keresztelő Szent János megszületéséig. És egész élete mi más volt, mint egy alázatos, csendes szolgálat, az üdvösség alázatos szolgálata. Mi más kell, hogy legyen a mi életünk is!
Szolgálatára lenni „nagy Istenünknek, s kicsike hazánknak” S kicsike hazánkban, minden honfitársunknak, kicsinek és nagynak egyaránt, mindenkinek, akiben magyarul dobog a szív. Ámen
A mai ünnepen, amikor azt mondjuk, és az Ige testté lett, térdet hajtunk majd a Hiszekegyben. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására.
Ámen

F. F.