2016. február 20., szombat

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnap 2016

Bevezetés
Évszázadok óta az Egyház nagyböjt II. vasárnapján a színeváltozás jelenetét olvassa fel az evangéliumból. Az előző vasárnapon Jézust egy nagyon is emberi oldaláról láttuk, amikor a sátántól kísértést szenvedett. Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy Jézus Krisztus valóságos, meg-kísérthető ember volt.
Ma pedig azt láttatja velünk az evangélium, hogy ez a Jézus nem csak ember, hanem Isten is, a Mennyei Atya szeretett Fia, akinek a Táborhegyen felragyog isteni dicsősége egy villanásra, a kiválasztott apostolai előtt.
A Mennyei Atya pedig a Rá való hallgatást kéri apostolaitól, közvetve tőlünk is.
De milyen a mi Isten szeretett Fiára való hallgatásunk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Te bűneink miatt vállaltad a szenvedést és a kereszthalált. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te irántunk való szeretetből áldoztad fel az életedet. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te halálod nyitotta meg számunkra az örök dicsőség kapuit. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Amint említettem már, a mai evangélium eseménye erősen szemben áll a múlt vasárnapival. Ott a kísértés próbára teszi Jézust, és meg is alázza. A Táborhegyi fényesség most felmagasztalja és megdicsőíti. A két esemény két kiegészítő szempontja ugyanannak a misztériumnak.
A színeváltozás jelenetnek, a főszereplő Jézus mellett, volt még másik két szereplője is: Mózes és Illés, az Ószövetség két legje-lentősebb egyénisége. Odaállnak a szenvedést, a kereszthalált vállaló Jézus mellé. Érdekes párhuzam van Jézus és az ő küldetésük között. Mózes vezette ki Izraelt az egyiptomi fogságból. Méltán áll tehát Jézus mellé, aki az egész emberiséget akarja kivezetni a bűn rabságából. És itt áll Illés próféta is, aki számos honfitársával együtt nem hajtott térdet a pogány bálványok előtt. Most azzal a Jézussal beszélget, aki kiszabadítja az embereket a hamis istenek, a bálványok szolgálatából és megismerteti velük az egy igaz Istent, a mennyei Atyát
A három apostol boldogan nézi Mesterét a dicsőség fényében. Péter a szókimondó apostol lelkesen kijelenti: Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítünk itt három sátrat… Hogyne készítene, hogyne maradna itt szívesen. Hiszen az ember istenlátásra született.
Ezekben a nagyböjti napokban nekünk is föl kell mennünk Jézussal a kinyilatkoztatás hegyére, hogy megismerjük az ő dicsőséges arcát, és így elfogadhassuk a „kereszt botrányát”, megváltásunk szent titkát.
Mert a kereszt, a szenvedés titka nem önmagában értelmetlen. Hasonlóan a nagyböjt is, húsvét nélkül, önmagában értelmetlen és kegyetlen végzet, amelyet nincs miért ünnepelni. De éppen a húsvéti hajnal dicsősége teszi szemlélhetővé és széppé Jézusnak a szenvedésben eltorzuló arcát. Mert a keresztről ránk tekintő Jézus arcra is tökéletesen érvényes és igaz a felhőből megszólaló szózat: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”
Jézus megdicsőült és szenvedő arca egyaránt, szavak nélkül is hirdeti a legfontosabbat, amire mindig hallgatnunk kell: az Atya akaratának megvalósítása a valódi szeretet és béke.
Jézus nem azért mutatta meg apostolainak ragyogó dicsőségét, hogy elkápráztassa őket. Mint min-den tettével, ezzel is példát adott és jövendő sorsunkat hirdette. A földi szenvedéseket megdicsőülések köve-tik. Mennyei Atyánk nem csupán Fiát akarta megdicsőíteni, hanem minket is. Azt akarja, hogy az egész föld Tábor-hegyi fénybe öltözzön, s ne váljon sohasem a gyűlölet szította háborúk lángtengerévé. Azt akarja, hogy ne a gyűlölet, ne a Sátán országa, hanem a szeretet, a béke, az Isten országa erősödjék e földön!
Ezért hívták fel erre, Ferenc pápa és Kirill pátriárka nyilatkozatukban az emberek figyelmét. a jelenkori kegyetlen keresztényüldözésekre
Megfontolásaikban mély együttérzéssel fordulnak a jelenkor keresztényüldözéseinek a térségei felé. A közel-keleti és észak-afrikai országok felé, ahol a keresztényeket családostul kiirtják, templomaikat barbár módon lerombolják és kirabolják, szent tárgyakat megszentségtelenítik, szobraikat ledöntik. Fájdalommal tapasztalják, hogy Szíriában, Irakban és más közel-keleti országban a keresztények tömegével hagyják el szülőföldjüket, ahonnan a hitük elterjedni kezdett, és ahol ők az apostolok kora óta együtt éltek más vallási közösségekkel. (Csak zárójelben, teológus koromban csodálkozva tanulmányoztam e vidéknek virágzó egyházát. Urkirche Ost-kirche. Az Ősegyház maga volt a Keleti Egyház)
A nemzetközi közösség sürgős segítségét kéri a Pápa és Pátriárka, hogy megelőzzék további keresztények elűzését a Közel-Keletről. Szíria és Irak érdekében arra buzdítják a nemzetközi közösséget, hogy vessenek véget az erőszaknak és a terrorizmusnak. Külön szót emelnek az elrabolt aleppói metropolita testvéreik szabadon bocsátásáért. Fejet hajtanak azok vértanúsága előtt, akik életükkel tanúságot tettek az evangélium igazságáról. Emlékeztetnek arra, hogy ebben a nyugtalanító korban a vallásközi párbeszéd nélkülözhetetlen.
Azt akarják ők is, amit Jézus akar, hogy minden ember hallgasson Isten Egyszülöttjére, és megismerje az emberiségnek nem háborút, szenvedést, s nyomort, hanem üdvöt, békességet adó evangéliumát. Jézus ugyanis azt akarja, hogy minden ember lelkét a jóakarat hassa át, különösen pedig azt, hogy minden keresztény életét átjárja az evangélium világossága, fénye és melege. Bárcsak a mi közelünkbe, közösségünkbe kerülő emberek, és velük együtt mi is elmondhatnák: Uram, jó nekünk itt lennünk.

Ámen.