2016. június 29., szerda

Szent Péter és Szent Pál

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe

Szent Péter és Pál apostolok Nero császár uralkodása alatt szenvedtek vértanúhalált, a hagyomány szerint 67-ben: Péter apostolt a vatikáni domb melletti császári cirkusz közepén álló obeliszk tövénél feszítették keresztre, és holttestét a közeli Via Cornelia mentén helyezték egyszerű földsírba, míg a népek apostolát, Szent Pált római polgár lévén karddal lefejezték és a városból a tengerpartra vezető ostiai út mentén temették el. Mindkettőjük sírja fölé Nagy Konstantin császár emeltetett bazilikát a IV. század elején. A római egyház 29-én már a III. század közepétől kezdve együtt ünnepelte a két apostol vértanúságát.
Rómában, ahol Péter apostol Mesteréhez hasonlóan szenvedett kereszthalált, és ahol a jámbor keresztények testét eltemették, ott emelkedik a Szent Péter templom Michelangelo által tervezett kupolája, belső peremén a felirattal: "Te Péter vagy és erre a kősziklára építem Egyházamat."(Mt 16, 16) Ezek Jézus szavai, amelyekkel a Genezáret-tavon halászó szegény embert, Pétert, az Egyház alapjává tette.
Péter alapjában véve tiszteletreméltó jellem volt, akinek igen mély volt a hite. Ő mondta Kafar-naumba e szavakat: "Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy Isten Szentje."(Ján 6, 68) Ő volt az, aki Cezárea Filippinél ezt a határozott hitvallást tette: "Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia."(Mt 16,16) Amikor Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak a Genezáreti tó partján, (Jn 21, 7) látva Őt, Péter, Mestere iránti lelkesedésből, a csónakból a vízbe ugrik, s úgy úszik Jézushoz a partra.
Az evangéliumok azonban beszámolnak Péter gyengeségeiről is. Önmagát túl erősnek tartotta és ezért elbizakodott volt. Magáról nem tudta elgondolni, hogy meg fogja tagadni az Urat. Ha mindenki megtagad Téged, én akkor sem (Mt 26, 33-35) Vakmerően külön kiváltságot kért magának Jézustól, hogy a vízen hozzámehessen. (Mt 14,28-31) Félt a szenvedésektől és Jézust is arról akarta meggyőzni, hogy rosszul gondolkodik ezzel kapcsolatban. (Mk 8, 32 sköv) Kardot ránt a Mester mellett, de megtagadja Jézust egy szolgáló előtt. (Mt 26, 72)
Péterre azonban az is jellemző, hogy szembe tud nézni gyengeségeivel, és készséges a megtérésre. Amikor bűnt követett el, szomorúság és bánat tölti be szívét. "Kiment és keserves sírásra fakadt."(Mt 26,75) Bánatáról tanúskodnak Jézushoz intézett szavai: "Uram menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." (Luk 5, 8) Jézus hozzá intézett szavaira: "Szeretsz-e engem?" Péter meghatóan válaszol: "Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged." (Jn 21,17) Mindent helyrehozott és jóvátett. Kész arra, hogy a Jézushoz fűződő szeretetét életének feláldozásával pecsételje meg.
Így áll előttünk Péter, az apostolfejedelem, gyengeségeivel és pozitív vonásaival együtt. Mindig megvolt a bátorsága, hogy a kegyelem indításait kövesse, hibáit beismerje, amikor szükséges, akkor megtérjen, és újra kezdje életét Krisztust követve.
Őt és utódait Jézus helyettesévé tette Egyházában. A pápai himnuszban ezt énekeljük: Tartsd meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak földi helytartóját. Mi hívők a mindenkori pápát, Krisztus helytartójának tekintjük. Ők magukat azonban egyszerűen csak Péter utódainak. Azonban tudatában vannak, a jogfolytonosság alapján Krisztustól kapott egyedülálló hatalmuknak. Joggal tekint rájuk a világ, mint a legnagyobb erkölcsi tekintélyre e világban.
Péter apostol Cezareában tett hitvallásakor, a „Neked adom a mennyország kulcsait” szavakkal, a kulcsok hatalmát kapta meg. Ha sajátos zsidó kifejezés igazi jelentését akarjuk visszaadni, akkor Isten országának kulcsaira kell gondolnunk. A kulcs az izraelita királyi udvar hivatalnokának jelképe volt: Bárkit beengedhetett vagy kizárhatott. Péter apostol, ezáltal egy felbecsülhetetlen kincs letéteményese lett. Olyan kincs ez, mondta Szentatyánk, amely meg-halad min-den időbeli dimenziót. Az isteni élet, az örök élet kincse ez. Aki megkapja ezeket a kincseket, a mennyek országa ajtaja megnyitásának és bezárásának képességét, az hatalmas felelősséget hordoz.
Péter és Pál apostolok ünnepén imádságos szeretettel gondolunk hatalmas felelősséget hordozó Szent-atyánkra, e világ legnagyobb erkölcsi tekintélyére, élő lelki-ismeretére.
Mi hívők Rómát, ahová az isteni Gondviselés a két apostol tanúságtételének székét helyezte, a katolikus Egyháznak szíveként tekintjük, azon katolikus Egyházénak, amelyen a pokol kapui sem vesznek erőt soha!
Amen.