2018. március 3., szombat

Nagyböjt 3. vasárnapja. 2018


Nagyböjt 3. vasárnapja. 2018

Bevezetés
A mai vasárnap tanításában a templom van a középpontban. Hallunk majd a Jeruzsálemi templomról, annak megtisztításáról. Gondolatátvitellel, Jézus testéről, mint templomról, s annak lerombolásáról, kereszthaláláról. Majd újbóli felépítéséről, feltámadásáról. – A Jézus testéről, mint templomról szóló szavak eszünkbe juttatják a Szentírás eme mondatát, hogy ti is, mi is, mindannyian Isten temploma vagyunk. Húsvét közeledtével, nem kellene ezt a templomot is megtisztítani. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Bocsásd meg Urunk, hogy nem úgy tekintünk kőből épült templomainkra, mint Atyánk házára. Uram irgalmazz!
Bocsásd meg Urunk, hogy nem fáradozunk eleget azért, hogy egybe épüljünk Isten szent templomává. Krisztus kegyelmezz!
Urunk bocsásd meg, hogy nem annak tudatában éljük életünket, hogy mi egyenként is Isten temploma vagyunk. Uram irgalmazz!

Evangélium után
János evangélista, amikor elbeszéli, Jézus nyilvános működésének kezdetén, hogy hogyan tisztította meg a templomot a pénzváltóktól és a galambárusoktól, ezzel azt hirdeti, hogy Izrael messiási várakozása beteljesült. Malakiás és Zakariás próféta ugyanis úgy mutatja be a messiási idő kezdetét, hogy akkor az Úristen eljön hirtelen a templomba, hogy azt megtisztítsa.
Az Úr Jézus tette, hogy a templomba belépve a kereskedőket, pénzváltókat és az állatokat kiűzte onnan, a negyedik evangélium szemléletében jelképes, prófétai cselekedet, amely azt hirdeti, működésének az lesz a célja, hogy "felborítsa" a megmerevedett ószövetségi, istentiszteleti, áldozatbemutatási rendet, hogy kialakulhasson majd egy új istentiszteleti forma, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Amely istentiszteletben nem lesznek majd többé véres állatáldozatok. És majd maga lesz az egyetlen és örök új szövetségi áldozat. Ezt készítik elő a testére, mint templomra vonatkozó szavai, a lebontására és felépítésére - kereszthalálára és feltámadására vonatkozó magabiztos szavai.
A templomot, amelyet most Jézus megtisztít, Heródes uralkodásának 18. évében kezdte építeni, avagy pontosabban felújítani. Ez Krisztus előtt 20 körül történhetett. Amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, a Kr.e. 6 század végén, az elpusztult templomot csak szegényesén építették fel. Heródes kedvezni akart a zsidó népnek, ezért elhatározta a templom díszes felújítását. Ez Kr. u. 63-64-ben fejeződött be. Szebb, impozánsabb és hatalmasabb volt, mint a salamoni Még ma is elkápráztat megmaradt hatalmas méretű falaival, s a templomtérrel.
Sajnos par év múlva, Kr.u. 70-ben Titus csapatai véglegesen elpusztították.
Jézus idejében a templom 46 éves volt. Ezért a mai evangéliumban említett esemény (27-ben vagy) 28-ban történhetett. Legvalószínűbb, hogy a pogányok udvarában történhetett. Itt kínáltak eladásra különféle állatokat, amelyeket áldozatok bemutatására szántak. Különösen nagy volt a kínálat a húsvéti ünnepek előtt, amikor JosephusFlávius szerint mintegy 15.000 bárányt áldoztak fel. Megismétlem 15.000 bárányt. Zarándokok" akik nagy távolságról jöttek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre, itt az árusoknál könnyen vehettek egy-egy bárányt az ünnepléshez.
Úgy tűnik Jézus magatartása a galambárusokkal szemben enyhébb volt. Az ő asztalaikat nem forgatta fel csak felszólította őket, vigyék el innen asztalaikat. Ez valószínűleg azért van, mert a galambáldozatokat a szegények számára írta elő a törvény.
A pénzváltókra azért volt szükség, mert a templomi díjakhoz csak a tíruszi fél sekelt lehetett használni fizetési eszközként Az átváltásnál ezek a kereskedők igazságtalanul nagy nyereségre tettek szert, így Jézus haragja azok ellen fordulhatott, akik a zarándokokat tisztességtelenül megkárosították; s a vallásból, az istentiszteletből üzletet csináltak.
A kiűzés, mint prófétai jel, nem a templom ellen irányul, hanem éppen azért, annak tisztaságáért, hogy az valóban a mennyei Atya háza legyen! Ezért alkalmazták a tanítványok Jézus tettének magyarázatára a Zsoltáros szavait: "Házadért való buzgóság emészt engem”.
A krisztuskövetők életét is áthatja a templom szeretete. Itt leszünk Isten gyermekévé a keresztség szentségében. Itt erősít meg Szentlélek krizmájával a bérmálásban! Itt támadunk új életre a szentgyónásban! Itt táplálkozunk az égből szállott szent kenyérrel. Ide hozhatjuk el hálánkat, itt sírhatjuk el bánatunkat: Innét mindig új erővel távozunk otthonunkba.
Assisi Szent Ferenc a kis San Damiano templom restaurálására kapott megbízatást, majd átvitt értelemben a lelkek restaurálására. - Vigye az örömhírt az emberek közé! Hirdesse, hogy mindannyiunkat szeret az Isten, s hogy ilyen egyszerű a kereszténység: csak viszont kell szeretnünk az Istent!
Életünk teli van templomhoz kötődő sok-sok szép emlékkel, s kegyelemmel. Mily sok-sok kegyelem és áldás fűződik életünk gyakran látogatott egy-egy látogatott templomához.
Megköszönjük a jó Istennek azt a sok-sok szép élményt, áldást és kegyelmet, amit itt a templomban kaptunk.
Megköszönjük –e  azt a sok-sok alkalmat, amikor egy – egy templomlátogás megnyugtatott bennünket.
T. Köszönjük meg az örökmécses gyenge, de mégis életutakat megvilágító fényét. Köszönjük meg a templomok csendjét! Köszönjük meg a ki nem ürült, be nem zárt, fel nem robbantott székesegyházakat, a búcsújáróhelyeket, és ma, megköszönjük ezt a mi szépen látogatott, szeretett templomunkat.
Ámen