2015. december 26., szombat

Szent Család ünnepe

Jézus nagy családja 2015

Bevezetés
Szent Család vasárnapjának ünnepét, XIII. Leó pápa rendelte el, a XIX. század végén. De már, korábban is, nagyon régóta ünnepelte az Egyház, nem kötelezően elrendelt ünnepként. XIII. Leó pápa elrendelése után, az egyházi évben a legalkalmasabb helyre, a karácsony utáni vasárnapra került megünneplése. A liberális erők részéről folytatott családrombolással szemben, mennyire védjük mi az Úristennek a teremtéskor alkotott eme intézményét? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Családba való születéseddel megszentelted a családot, szenteld meg azokat ma is! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Családban való nevelkedésed által példát adtál a gyermekeknek szüleikkel való kapcsolatra, add, hogy a gyermekek ma is kövessék példádat. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Add, hogy gyermekeink is úgy növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt, miként Te. Uram irgalmazz

Evangélium után
Christoph Schönborn bécsi bíboros. tavaly december 28, Szent Család vasárnapjának evangéliumához fűzött gondolatait ismertetem. De hozzáfűzöm a saját gondolataimat is
Kissé idegenek a gondolatai tőlünk, de jó, ha tudunk arról, hogy egy magas beosztású tekintélyes bíboros, hogy gondolkodik a Szent Családdal kapcsolatos kérdésekről.
A Karácsonyt követő vasárnapot a családnak szenteljük. Minden családnak. Különösen a Szent Családnak. Jézus családjának. És jól illeszkedik ez ide, mert a Karácsony sokak számára a család különleges ünnepe. Ez annak az ideje, amikor a család összejön, együtt ünnepel, idejük van a családtagoknak egymás számára. Gyakran annak az ideje is, amikor a családi feszültségeket különösen fájdalmasan élik meg, amikor a családi kapcsolatrendszerben világossá válnak a repedések, konfliktusok kerülnek felszínre, sérelmek érezhetők. Jó néhányan félnek ezért a karácsonyi időtől. A családban való elrejtettség utáni vágy, és a család megosztottságának realitása közti ellentét különösen fájóvá teszi a Karácsonyt.
Hogy volt ez a Szent Családdal? Ma egy ragyogó példatárul elénk. És ez az. Régi hagyomány a Szent Családot, Jézust, Máriát, Józsefet segítségül hívni. Jó és helyes ez, különösen pedig saját családunk számára a kölcsönös szeretet, megértés, megbocsátás és az egymás közti béke megvalósulása érdekében. De foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan élt a Szent Család. Kevés tudomásunk van arról a hosszú időről, amit Jézus családja körében töltött Názáretben. De ez mégis több mint amit, leginkább elfogadunk.
Mint minden családban, Jézus szüleinek is voltak szülei, azoknak is volt családjuk. Mária szülei Joachim és Anna voltak. József esetében csupán atyja nevét ismerjük, akit Jákobnak hívtak. Voltak Jézus szüleinek testvérei? Máriának egy ízben egy nővérét említik. Józsefnek lehetett egy Kleofás nevű testvére. Valószínű, hogy mindkettejüknek több testvérük lehetett. És természetesen tágabb rokonságuk. Erzsébetről, Keresztelő Szent János édesanyjáról azt tudjuk, hogy Mária egyik rokona volt.
És hogy áll a dolog a gyakran emlegetett "Jézus testvéreivel"? Voltak Jézusnak testvérei? Amikor Jézus egyszer látogatást tett szülőfalujában, Názáretben, azt mondták az emberek: "Ez nem Mária fia, az ács, és nem Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nemde itt élnek nővérei közöttünk"?  A legismertebb Jakab volt, aki később a jeruzsálemi közösséget vezette, és akinek az Újszövetség Jakab-levelét köszönhetjük. A régi hagyomány szerint Jézusnak eme "testvérei" közeli rokonai voltak, talán József első házasságából.
Egy dolog világos: a Szent Család nem egy modern "kis család" volt, hanem a rokonság kiterjedt hálózatában élt. És minden emberi családhoz hasonlóan, ebben a rokoni kapcsolatrendszerben is voltak feszültségek, konfliktusok, nem csupán egyetértés és harmónia. Úgy tudjuk, hogy kezdetben, amikor Jézus elhagyta Názáretet, és megkezdte nyilvános működését, "testvérei" hevesen ellene voltak. Azt mondták: "megbolondult".
Mit jelent ma a "Szent Család"? Jézus egy lehetőség szerint tág, nagycsaládot akart. Nem testi értelemben, hanem úgynevezett "adoptáción" keresztül. Azt mondta: "Aki megteszi mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám". Aki hisz benne, a családjához tartozik. Jézus nem csak Úr és Mester, hanem a mi testvérünk. És ő minden ember testvére akar lenni. Azt akarja, hogy minden ember testvére legyen egymásnak, Isten nagy családjának tagjaiként. A kis Szent Család e nagycsalád szíve. Ez a kis Szent Család orvosolhatja családjaink megannyi sebeit. Kérjük ezért ma a Szent Családot, Jézust, Máriát és Józsefet! Hogy védjék családunkat, és a mai családokat. Hogy azok szét ne essenek.
Hogy ne engedjék a családok szétrombolását. Hogy megmaradjanak az apa és anya ősi szép fogalmak s azok tartalma. S ne legyen egyes, illetve kettesszámú szülő. Hogy a törvényhozók ne hozzanak olyan törvényeket, amelyek az egyneműek együttélését házasságnak minősítik.
Hogy megmaradjon a Család szentnek, amelyben van apa, van anya, vannak testvérek, van öcs, van bátya, van, nővér van húg. De még n agyszülők is.
Kérjük a Szent Család égi közbenjárását. S áldja meg az Úr a mai családokat bőséges kegyelmével.

Ámen
F.F.