2017. június 10., szombat

Szentháromság vasárnapja 2017

Szentháromság 2017

Bevezetés
Az Anyaszentegyház ma a Szentháromság titkát ünnepeli, amely titok annak ellenére, hogy e szó Szentháromság nincs benne a Bibliában, lényegében benne van mind az Ó mind az Újszövetségben. De a titok csak évszázadok vitáiban csiszolódott a mai formában vallott hittétellé. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Milyen a mi háromságas Egyistenben való hitünk?

Kirié litánia
Mennyei Atyánk! Hittel valljuk, Te vagy a mi teremtő és gondviselő Istenünk. Uram irgalmazz nekünk.
Jézus Krisztus! Hittel valljuk, Te Isten létedre, vétkeinktől megszabadító testvérünkké lettél. Krisztus kegyelmezz!
Szentlélek Isten! Hittel valljuk, Te Megváltónk tanítására emlékeztető, megszentelő, vigasztaló Istenünk vagy. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Mióta az emberi szellem kibontotta szárnyait, különös vágyak költöztek szívünkbe. Szeretnénk egyre több titkot megismerni a teremtett világból. Sőt! Szeretnénk bepillantani a teremtés fátyola mögé, és szeretnénk találkozni a rejtőzködő Istennel. De Költőnk gyönyörű szavaival vagyunk kénytelenek vallani.
Isten! Kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
De mégis! Történelmi tapasztalat, hogy a gondolkodó ember ősi vágya az Isten megismerése és a Vele kialakítandó kapcsolat megteremtése. A történelem folyamán az ember sokféleképp próbálta ezt elérni.
A különféle vallásokat a szerint lehet értékelnünk, hogy milyen istenfogalommal rendelkeznek. Gondoljunk csak a görög istenek világára, az emberi képzelet szörnyszülötteire. Zeuszra, aki villámokkal dobálózik és az élvezethajhászó istenek társaságában királyként uralkodik. Róla írta Arisztotelész, a görög bölcselő: „Ugyan kinek jutna eszébe, hogy Zeuszt szeresse?”
A legtöbb pogány vallásban az emberi képzelet, félelmetes, kegyetlen vonásokkal ruházta fel isteneit. Emberből s állatból kreált félelmetes szörnyalakokat tisztelt istenként.
Fáraókat, császárokat tisztelt elképzelhetetlen isteni dicsőítésben. S hitetett el velük kapcsolatban szörnyű hiedelmeket.
Kínában, amikor ott jártam, méla undor fogott el a különböző méretű, színű, helyzetű hatalmas hústömegű szobroknak, buddháknak, császáristeneknek a látása. De nem, a ma is ezekben, illetve valamilyen istenségben hívők iránt. Velük, az ilyen vallásos hiedelmekben hívőkkel együttérző voltam és vagyok.
S amikor ezeket az emberi alkotásokat láttam, ezekről hallottam, értettem meg Krisztus missziós parancsát. Misszionáriusaink missziós tevékenységét, annak szinte szükségszerűségét.
Sok pogány vallásnak kell még átmennie lényeges változásokon, ha azt akarjuk, hogy emberhez méltóan éljen minden ember itt e földön.
Mi, keresztények, nem egy elképzelt, hanem Jézus által kinyilatkoztatott háromságos egy Istenben hiszünk.
A keresztény teológusok a kezdet kezdete óta sokat fáradoznak annak érdekében, hogy értelmünk közelébe hozzák a jézusi üzenetet, amely szerint az egy Isten valamiképp három is. Őszinte tiszteletet és elismerést érdemelnek erőfeszítéseik miatt, de a nagy titok kapujában ők is megállásra kényszerülnek.
A keresztény ember szentháromságos hitét tömören így fogalmazhatnánk meg: A Keresztény ember: Hisz az Atyában, mennynek és Földnek teremtőjében. Hisz Jézus Krisztusban, Isten Fiában, Aki üdvösségünkért emberré lett. Hisz a Szentlélekben, Aki megszenteli és vezeti a világ végéig a krisztushívők sokaságát.
Ennek a -háromságos Egyistennek a hirdetését, és a benne hívőknek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében való meg-keresztelését tette apostolai feladatává e földről történő búcsúzásakor az Úr Jézus Krisztus.
Nincs nehezebb, de egyben fontosabb feladat, mint Jézusnak eme óhaját, eme végrendeletét teljesíteni, mint beszélni Istenről és az Ő országáról. Az a keresztény azonban, akinek életét kovászként járja át a jézusi tanítás, nem tétlenkedhet, nem hallgathat. Pál apostollal vallja: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot”!
Ennek a tanúságtételnek indítéka annak a kincsnek a birtoklása, amit a Jézustól kapott örömhír jelent számunkra. Akit meghódított Jézus személye, tanítása, szeretete, az kötelességének érzi, hogy másokat is megajándékozzon ezzel a kinccsel.
Olyan kincs ez, Krisztus tanítása szerint, amelyet ingyen kaptunk, és ingyen kell továbbadnunk.
Igaz, hogy a mai világban meggyengült az emberekben a hit, és az erkölcsös élet! Ennek vészes következményeit a bőrünkön tapasztaljuk. Bebizonyosodott, hogy egy hitetlen világban élni annyi, mint egy értelmetlen, céltalan élet sötétjében botorkálni,
A céltalan élet sötétjében botorkáló, s istenhit nélkül élő emberek kétségbeesetten menekülnek a káros szenvedélyek világába, az alkohol, a kábítószerek mámorába. Nem véletlen, hogy minden kultúra, minden nép pusztulása, a szellemi, az erkölcsi értékek hanyatlásával kezdődik.
Jaj, annak a népnek, amely feledi költőnk szavait, hogy minden ország talpköve, s támasza a tiszta erkölcs, mely, ha megvész, Róma ledől, s rabigába görnyed.
Én hiszek abban, hogy népünk nem feledi, és népünkben nem gyengül a háromságos Egyistenben való hít, de ha lassan is, de erősödik. És a háromságos Egyistenben való hit lesz  népünk megmaradásának továbbra is talpköve és támasza

Ámen.